DBA - Executive Management | Cambschool.sk

DBA - Executive Management

DBA - Executive Management

Pre ambicióznych, cieľavedomých ľudí, ktorí sa nikdy neuspokoja s málom a chcú na sebe neustále pracovať a vzdelávať  sa. Práve pre tých najnáročnejších nielen na seba, ale aj štúdium je tu DBA program  Executive Management. Program ponúka 8 seminárov, zameraných na prax a praktické poznatky z oblastí leadershipu, priemyslu, IT oblasti či psychológie. Študenti sa zamerajú na aplikáciu moderných trendov do praxe a sústredia sa na reálne problémy a situácie, s ktorými sa firmy, alebo verejné inštitúcie bežne stretávajú.

Program Executive management rozoberá celú problemtiku riadenia podniku a jeho prevádzkových záležitostí od rozdelenia zdrojov, rozvrhnutia stratégie až po audit.

Program Vás naučí lepšie rozpoznať slabé miesta v podniku, preniknete viac do manažérskej psychológie, naučíte sa efektívnejšie komunikovať s podriadenými, či kolegami a rovnako si doplníte vedomosti z mnohých ďalších oblastí.

Základné moduly

 • Metodologický seminár / Metodológia teórie a výskumu

  Cieľom modulu je pripraviť študenta na spracovanie textu odbornej práce z formálneho a obsahového hľadiska. Študenti si ujasnia, ako správne zvoliť metódu výskumu, kvantitatívnu či kvalitatívnu. Ako má prebiehať získavanie informácií, spôsoby ich spracovania a kompozícia práce. Zopakujú si prácu so zdrojmi a bibliografické citácie, rovnako ako ďalšie špecifiká písania odborných textov.

 • Podniková stratégia

  Modul Podniková stratégia poskytuje informácie a znalosti princípov strategického riadenia podniku, tvorby a uplatňovania podnikovej stratégie, strategického plánovania a hodnotenia podnikateľského zámeru. Pre dosiahnutie vytýčených cieľov ako aj ich postupného naplňovania potrebuje mať podnik jasnú stratégiu. Základnou otázkou, ktorú si pri tvorbe stratégie kladieme, je – „Ako?“ Ako dosiahnuť požadovaných výsledkov, ako predbehnúť konkurenciu, ako vytvoriť a udržať konkurenčnú výhodu alebo ako posilniť dlhodobú pozíciu firmy na trhu. Systematický prístup k analýze prostredia, zhromažďovanie a vyhodnocovanie strategicky významných informacíi nám pomôže lepše predvídať riziká a úspěšne naplňovať strategické ciele. Študenti si absolvovaním modulu prehĺb znalosti a zručnosti  strategického riadenia podniku, ktoré budú môcť pragmaticky prispôsobovať a aplikovať v podmienkach konkrétnych firem.

 • Procesný management

  Cieľom modulu je osvojiť si podstatu procesného managementu a riadenia procesov v zmysle dosiahnutia úspechu a prosperity podnikov. Absolvent modulu by mal byť schopný analyzovať, navrhovať a riadiť firemné procesy tak, aby dosahovali vysokej efektivity a spĺňali požiadavky na zaistenie vysokej kvality. Po absolvovaní tohto modulu bude študent schopný pochopiť princípy riadenia firemných procesov a navrhovať optimálne riešenia výhodné pre podnik. Následne dané procesy implementovať a analyzovať, hodnotiť ich kvalitu a navrhovať zlepšenia. 

 • Risk management

  Risk management, alebo tiež zaobchádzanie s rizikami, je modul zameraný na riadenie projektov aj procesov, v ktorom sa študenti sústredia na zisťovanie reálnych i potenciálnych rizík a prípadných nežiadúcich dôsledkov. Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s postupmi merania rizika firmy a tradičnými metodickými prístupmi k praktickému znižovaniu rizika firmy. Študenti budú zoznámení s princípmi modelovania zmien v procesoch firmy, na ktorých základe budú schopní aktívne riadiť štandardné firemné procesy s rešpektovaním rizikových faktorov.

 • Lean management

  Lean management, alebo tiež štíhla výroba, si kladie za cieľ neustále redukovať plytvanie a súčasne zvyšovať pridanú hodnotu všetkých firemných činností pre zákazníka a tým súčasne i pre majiteľov. Cieľom modulu je naučit študentov, akým spôsobom znížiť náklady na úkor zbytočného a neproduktívneho plytvania všetkými zdroji na minimum, či sa jedná o finančné prostriedky, ľudskú prácu, čas, materiál či logistiku. Sústredia sa na fázu plánovania, sprehľadnenia procesov a ich následnú implementáciu do praxe. Dôraz je kladený na definovanie faktorov, ktoré májú pre zákazníka najväčšiu hodnotu a následné zvyšovanie pridanej hodnoty.

 • Six sigma

  Modul Six Sigma obsahuje predstavenie konceptu, ktorý umožňuje zlepšenie v oblasti riadenia kvality výroby, analýzu požiadaviek zákazníka, zlepšenie funkčnosti procesov a dosiahnutie úspor. Six Sigma je komplexná metóda riadenia zameraná na neustále priebežné zlepšovanie. Jedná sa o pružný systém riadenia, ktorý vychádza z porozumenia potrieb zákazníkov. V rámci modulu sa  bude pracovať s pojmami DMAIC, DMADV či nezhoda. Výklad bude zameraný na praktické rady pre úspešné zavedenie Six Sigma do podnikovej praxe vrátane špecifikácie špeciálnych rolí a vyvracenie mýtov, ktoré sa so Six sigmou spájajú. 

 • Priemysel 4.0, digitalizácia a robotizácia, umelá inteligencia

  Vstupujeme do obdobia, v ktorom informačné technológie začínajú splývať s technológiami výrobnými, a toto prepojenie je základom novej „priemyselnej revolúcie“. Kľúčový faktor je automatizácia robotizovanej výroby, ktorú prinesla digitalizácia, a s ňou spojené zmeny, ktoré ovplyvňujú napríklad aj trh práce. V tuzemskom industriálnom prostredí sa jedná o dôležitú oblasť strategického záujmu, ktorá sa bude nutne pripisovať aj do požadovaného vzdelávania pracovnej sily, pokiaľ sa Slovensko chce pridať k lídrom priemyselných inovácií. Študenti si v module zanalyzujú aktuálnu situáciu domáceho trhu, zamerajú sa na definovanie potenciálu ako aj rizík pri implementovaní zmien do bežného fungovania podniku. 

 • Manažérska psychológia

  Modul obsahuje poznatky z obecnej psychológie, zo sociálnej psychológie, zo psychológie práce a sociológie. Manažérska psychológia predstavuje pochopenie metód vedenia a riadenia ľudí a vztahov medzi nimi. Študenti sa v module zamerajú na hlbšie pochopenie individuálnych zvláštností zamestnancov, ich typológiu, na využitie týchto špecifík zamestnancov k efektívnejšiemu využitiu ich potenciálu. Zamestnanci už dnes nie sú len anonymnými kolieskami v podnikovom súkolí, ale originály - osobnosťami so všetkými plismi a mínusmi. Manažér by mal poznať typológiu ľudí, ich potreby, motívy, ich vnímanie a prežívanie a prípadne im pomôcť vo zvládaní životných rolí (človek, životný partner, rodič, syn, dcéra, kamarát, manažér, apod.) a životnej rovnováhy. Moderné poznatky zo všetkých oblastí psychológie pomôžu manažérom pochopiť taje vybudenia angažovanosti - iniciatívy ako aj riadenia stálosti výkonu zamestnancov. Poznatky manažérskej psychológie pomôžu manažérom s formovaním postojov svojich i zverených ľudí. Pomôžuu manažérom chrániť seba i podriadených pred vyhorením (burn-out). Vďaka modulu manažérska psychológia získajú manažéri vedomosti a zručnosti v riadení i vedení. Zoznámia sa s trendami v oblasti dlhodobej motivácie zamestnancov a ich rozvoja, naučia sa ich získať pre tímovú prácu a zvládať krízové situáce v pracovnom prostredí, alebo im predchádzať.

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom osem študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov. Na konci štúdia študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • Výučba je rozdelená do štyroch seminárov, kde sa študenti stretnú s jednotlivými lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s proberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School, Metodologický seminár a jeden vzdelávací modul.

 • V polovici prvého semestra sa koná druhý seminár, ktorý pokrývá moduly 3 a 4. V druhom semestri prebiehajú ďalšie dva semináre. Najprv s výkladom za moduly 5 a 6, následne seminár s modulmi 7 a 8. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkom štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu štyroch vyučovacích hodín (4x45 minut).

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne a záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Štúdium je ďalej realizované distančnou formou - online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, či osobne.

 • Študenti sa na plnenie študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce v rozsahu minimálne 100 NS a následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 4 000 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • Ing. Emil Antušák, Ph.D.

  Ing. Emil Antušák, Ph.D.

  Je členom České asociace krizových manažerů a European Association for Security a autorom mnohých odborných článkov ako aj  knižných monografií.

  Vyštudoval fakultu velení a řízení Vojenské akademie v Brně (1971, Ing.), fakultu velitelsko – štábní Vojenské akademie M. V. Frunze v Moskve (1977, Ing.), fakultu strategického řízení ozbrojených sil na Vojenské akademii K. E. Vorošilova v Moskve (1986, Ing), Mobile International  Defense Management Course na Mobile Defense Resources Management Education Center, Labal Postraduate School, Monterey, California, USA (1992).

  Okrem toho absolvoval tiež radu zdokonalovacích kurzov:

  - kurz vysokoškolskej pedagogiky a didaktiky (VŠE, 1997);

  - kurz Ekonomika a manažerské řízení v krizových situacích (VŠE, 2003);

  - kurz andragogiky (Univerzita Palackého v Olomouci, 2005).

  Vykonával rôzne veliteľské a štábne funkcie na taktickom a strategickom stupni velenia, po odchode z armády v roku 1996 začal pracovať ako vedecko-pedagogický pracovník Institutu krizového managementu VŠE v Prahe. V roku 2001 ukončil doktorský študijný program v odbore Ekonomika obrany štátu (Ph.D.) a od r. 2002 pracuje ako vysokoškolský učiteľ.

  Posledných 10 rokov prednáša na katedre managementu Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Prahe. Pôsobí tiež na MÚVS ČVUT v Prahe a ako hostujíci profesor na Moskovskej mestskej univerzite managementu v Moskve.

 • Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D.

  Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D.

  Šéfredaktorka odborných priemyselných časopisov Technický týdeník a Technik management, vydávaných spoločnosťou Business Media CZ. Absolvovala Fakultu jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Prahe a následne postgraduálne štúdium na MFF UK v odbore všeobecná  fyzika so zameraním na interpretáciu kvantovej fyziky (Ph.D.). Zároveň sa venovala aj štúdiu filozofie prírodných vied, ako na tuzemských, tak aj na zahraničných univerzitách v Nemecku a v Juhoafrickej republike (M.A.). Dlhodobo sa  venuje interdisciplinárnym témam, ktoré súvisia s pokrokom vo  vede, technike a v priemysle a ich dopade na ekonomiku, spoločnosť  a osobný rozvoj jednotlivcov. Ako jedna z prvých u nás začala písať a analyzovať otázky spojené s konceptom Priemysel 4.0 a tejto téme sa stále intenzívne venuje a to ako v regionálnom, tak i medzinárodnom kontexte.           

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal pri štúdiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA potom štúdiom na Business School Netherlands. V súčasnosti dokončuje rigorózne konanie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionár manažér - praktík, kreatívec, učiteľ. Prešiel mnohými profesiami od referenta domu kultúry, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu, imagemakera, vedúceho personálneho oddelenia, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation. Má nevšedné formy výučby, vie zložité veci podávať jednoduchým spôsobom, vie teóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxe. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia.

 • Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Jiří Kocich je absolventom Matematicko – Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Nottingham Trent University – Strategy Management. Od roku 1999 pôsobí v privátnych ako aj nadnárodných spoločnostiach, kde sa predovšetkým venuje vedeniu obchodných tímov, vytváraniu a implementácii business strategií a PMS (Performance Management Systems).

  Je výkonným riaditeľom spoločnosti ABATON consulting s.r.o., ktorá  je poradenským centrom zameraným na realizáciu klientských príležitostí. V súčasnej dobe sa špecializuje na tvorbu strategických riešení a marketingových taktických aplikácii, parametrizácii salesových štruktúr a supervitalizácii na bázi CRM - CVM (Customer Value Management).

 • Roman Lindauer

  Roman Lindauer

  Roman Lindauer má za sebou viac ako 20 rokov práce pre medzinárodné firmy (British Airways, Johnson & Johnson, KPMG). Svoju kariéru začal v roku 1991 v oblasti finančného riadenia a od roku 2003 sa zaoberá oblasťou riadenia rizík pomocou interných kontrol podľa metodológie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000. Počas svojej profesionálnej praxe niekoľkokrát implemenoval komplexné systémy interných kontrol v miestnych pobočkách zahraničných spoločností ( T Mobile, Accenture, SAP, ABB), viedol testovacie a certifikačné projekty spojené s oblasťou SOX404 / COSO. Študoval na VŠE, britskej Open University Business School a absolvoval jednosemestrový kurz na George Washington University. V súčasnej dobe vyučuje na Unicorn College či London International Graduate School a pravidelne prednáša pre Inštitút interných audítorov Českej republiky.

 • Ing. Jana Puhalová

  Ing. Jana Puhalová

  Jana vyštudovala Systémové inžinierstvo a informatiku na Technickej univerzite v Liberci. Pracovala ako systémový analytik a projektový manažér, má bohaté skúsenosti s vedením tímov, personálnym rozvojom a nastavovaním firemných procesov. Ako mentorka a trénerka sa špecializuje na leadership, personálny rozvoj a riadenie zmien, s čím súvisí aj komunikačné zručnosti. Tiež pomáha trénerom / lektorom na ceste k získaniu profesionálne lektorskej kvalifikácia (Train the trainer), vedie prednášky na odborných konferenciách. Ďalšou veľkou oblasťou je procesný optimalizácia a LEAN všeobecne. V roku 2011 bola ocenená ako Lektorka roku 2011 Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD).

 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

  Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

  Prednáša na katedre financií Ekonomicko - správnej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Zameriava sa na podnikové a medzinárodné financie. Doktorskú prácu obhájil v roku 1999 na tému Menová koncepcia EÚ. V rokoch 1999 - 2005 viedol oddelenie vzdelávania v Českomoravskej stavebnej sporiteľni. Od roku 2006 sa venuje poradenskej a lektorskej činnosti. Spolupracuje s poprednými domácimi poradenskými a vzdelávacími inštitúciami. Vo svojej poradenskej činnosti sa zameriava predovšetkým na strategické riadenie, nastavenie personálnych procesov, vzdelávanie a rozvoj pracovníkov.

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na katedre spoločenských vied Vysokej školy politických a spoločenských vied, s.r.o., kde vyučuje manažment. Súčasne pôsobí ako lektorka v oblasti firemnej stratégie, manažérskych zručností, obchodných a prezentačných zručnosti, projektového riadenia, komunikácie a osobnej efektivity. Je poradcom pre oblasť rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach malých a stredných podnikov. Odbornú prax začala ako vývojovo - technická pracovníčka v Tesle Pardubice. V roku 1998 získala certifikát za odbornú pedagogickú činnosť pri výučbe aplikovanej ekonómie a je certifikovaným hodnotiteľom Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť.

Cena

Cena za študium DBA je 4.902 EUR bez DPH

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA