DBA - Executive Management | Cambschool.sk

DBA - Executive Management

DBA - Executive Management

Posledná možnosť prihlásenia do májového cyklu.

Pre ambicióznych, cieľavedomých ľudí, ktorí sa nikdy neuspokoja s málom a chcú na sebe neustále pracovať a vzdelávať  sa. Práve pre tých najnáročnejších nielen na seba, ale aj štúdium je tu DBA program  Executive Management. Program ponúka 8 seminárov, zameraných na prax a praktické poznatky z oblastí leadershipu, priemyslu, IT oblasti či psychológie. Študenti sa zamerajú na aplikáciu moderných trendov do praxe a sústredia sa na reálne problémy a situácie, s ktorými sa firmy, alebo verejné inštitúcie bežne stretávajú.

Program Executive management rozoberá celú problemtiku riadenia podniku a jeho prevádzkových záležitostí od rozdelenia zdrojov, rozvrhnutia stratégie až po audit.

Program Vás naučí lepšie rozpoznať slabé miesta v podniku, preniknete viac do manažérskej psychológie, naučíte sa efektívnejšie komunikovať s podriadenými, či kolegami a rovnako si doplníte vedomosti z mnohých ďalších oblastí.

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Základné moduly

 • Metodologický seminár / Metodológia teórie a výskumu

  Cieľom modulu je pripraviť študenta na spracovanie textu odbornej práce z formálneho a obsahového hľadiska. Študenti si ujasnia, ako správne zvoliť metódu výskumu, kvantitatívnu či kvalitatívnu. Ako má prebiehať získavanie informácií, spôsoby ich spracovania a kompozícia práce. Zopakujú si prácu so zdrojmi a bibliografické citácie, rovnako ako ďalšie špecifiká písania odborných textov.

 • Podniková stratégia

  Modul Podniková stratégia poskytuje informácie a znalosti princípov strategického riadenia podniku, tvorby a uplatňovania podnikovej stratégie, strategického plánovania a hodnotenia podnikateľského zámeru. Pre dosiahnutie vytýčených cieľov ako aj ich postupného naplňovania potrebuje mať podnik jasnú stratégiu. Základnou otázkou, ktorú si pri tvorbe stratégie kladieme, je – „Ako?“ Ako dosiahnuť požadovaných výsledkov, ako predbehnúť konkurenciu, ako vytvoriť a udržať konkurenčnú výhodu alebo ako posilniť dlhodobú pozíciu firmy na trhu. Systematický prístup k analýze prostredia, zhromažďovanie a vyhodnocovanie strategicky významných informacíi nám pomôže lepše predvídať riziká a úspěšne naplňovať strategické ciele. Študenti si absolvovaním modulu prehĺb znalosti a zručnosti  strategického riadenia podniku, ktoré budú môcť pragmaticky prispôsobovať a aplikovať v podmienkach konkrétnych firem.

 • Procesný management

  Cieľom modulu je osvojiť si podstatu procesného managementu a riadenia procesov v zmysle dosiahnutia úspechu a prosperity podnikov. Absolvent modulu by mal byť schopný analyzovať, navrhovať a riadiť firemné procesy tak, aby dosahovali vysokej efektivity a spĺňali požiadavky na zaistenie vysokej kvality. Po absolvovaní tohto modulu bude študent schopný pochopiť princípy riadenia firemných procesov a navrhovať optimálne riešenia výhodné pre podnik. Následne dané procesy implementovať a analyzovať, hodnotiť ich kvalitu a navrhovať zlepšenia. 

 • Risk management

  Risk management, alebo tiež zaobchádzanie s rizikami, je modul zameraný na riadenie projektov aj procesov, v ktorom sa študenti sústredia na zisťovanie reálnych i potenciálnych rizík a prípadných nežiadúcich dôsledkov. Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s postupmi merania rizika firmy a tradičnými metodickými prístupmi k praktickému znižovaniu rizika firmy. Študenti budú zoznámení s princípmi modelovania zmien v procesoch firmy, na ktorých základe budú schopní aktívne riadiť štandardné firemné procesy s rešpektovaním rizikových faktorov.

 • Lean management

  Lean management, alebo tiež štíhla výroba, si kladie za cieľ neustále redukovať plytvanie a súčasne zvyšovať pridanú hodnotu všetkých firemných činností pre zákazníka a tým súčasne i pre majiteľov. Cieľom modulu je naučit študentov, akým spôsobom znížiť náklady na úkor zbytočného a neproduktívneho plytvania všetkými zdroji na minimum, či sa jedná o finančné prostriedky, ľudskú prácu, čas, materiál či logistiku. Sústredia sa na fázu plánovania, sprehľadnenia procesov a ich následnú implementáciu do praxe. Dôraz je kladený na definovanie faktorov, ktoré májú pre zákazníka najväčšiu hodnotu a následné zvyšovanie pridanej hodnoty.

 • Six sigma

  Modul Six Sigma obsahuje predstavenie konceptu, ktorý umožňuje zlepšenie v oblasti riadenia kvality výroby, analýzu požiadaviek zákazníka, zlepšenie funkčnosti procesov a dosiahnutie úspor. Six Sigma je komplexná metóda riadenia zameraná na neustále priebežné zlepšovanie. Jedná sa o pružný systém riadenia, ktorý vychádza z porozumenia potrieb zákazníkov. V rámci modulu sa  bude pracovať s pojmami DMAIC, DMADV či nezhoda. Výklad bude zameraný na praktické rady pre úspešné zavedenie Six Sigma do podnikovej praxe vrátane špecifikácie špeciálnych rolí a vyvracenie mýtov, ktoré sa so Six sigmou spájajú. 

 • Priemysel 4.0, digitalizácia a robotizácia, umelá inteligencia

  Vstupujeme do obdobia, v ktorom informačné technológie začínajú splývať s technológiami výrobnými, a toto prepojenie je základom novej „priemyselnej revolúcie“. Kľúčový faktor je automatizácia robotizovanej výroby, ktorú prinesla digitalizácia, a s ňou spojené zmeny, ktoré ovplyvňujú napríklad aj trh práce. V tuzemskom industriálnom prostredí sa jedná o dôležitú oblasť strategického záujmu, ktorá sa bude nutne pripisovať aj do požadovaného vzdelávania pracovnej sily, pokiaľ sa Slovensko chce pridať k lídrom priemyselných inovácií. Študenti si v module zanalyzujú aktuálnu situáciu domáceho trhu, zamerajú sa na definovanie potenciálu ako aj rizík pri implementovaní zmien do bežného fungovania podniku. 

 • Manažérska psychológia

  Modul obsahuje poznatky z obecnej psychológie, zo sociálnej psychológie, zo psychológie práce a sociológie. Manažérska psychológia predstavuje pochopenie metód vedenia a riadenia ľudí a vztahov medzi nimi. Študenti sa v module zamerajú na hlbšie pochopenie individuálnych zvláštností zamestnancov, ich typológiu, na využitie týchto špecifík zamestnancov k efektívnejšiemu využitiu ich potenciálu. Zamestnanci už dnes nie sú len anonymnými kolieskami v podnikovom súkolí, ale originály - osobnosťami so všetkými plusmi a mínusmi. Manažér by mal poznať typológiu ľudí, ich potreby, motívy, ich vnímanie a prežívanie a prípadne im pomôcť vo zvládaní životných rolí (človek, životný partner, rodič, syn, dcéra, kamarát, manažér, apod.) a životnej rovnováhy. Moderné poznatky zo všetkých oblastí psychológie pomôžu manažérom pochopiť taje vybudenia angažovanosti - iniciatívy ako aj riadenia stálosti výkonu zamestnancov. Poznatky manažérskej psychológie pomôžu manažérom s formovaním postojov svojich i zverených ľudí. Pomôžu manažérom chrániť seba i podriadených pred vyhorením (burn-out). Vďaka modulu manažérska psychológia získajú manažéri vedomosti a zručnosti v riadení i vedení. Zoznámia sa s trendami v oblasti dlhodobej motivácie zamestnancov a ich rozvoja, naučia sa ich získať pre tímovú prácu a zvládať krízové situáce v pracovnom prostredí, alebo im predchádzať.

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom osem študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov. Na konci štúdia študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • Výučba je rozdelená do štyroch seminárov, kde sa študenti stretnú s jednotlivými lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School, Metodologický seminár a jeden vzdelávací modul.

 • V polovici prvého semestra sa koná druhý seminár, ktorý pokrývá moduly 3 a 4. V druhom semestri prebiehajú ďalšie dva semináre. Najprv s výkladom za moduly 5 a 6, následne seminár s modulmi 7 a 8. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkom štyri semináre.

 • Výklad jedného modulu je v rozsahu štyroch vyučovacích hodín (4x45 minút).

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne a záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Štúdium je ďalej realizované distančnou formou - online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, či osobne.

 • Študenti sa na plnenie študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce v rozsahu minimálne 80 NS a následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 5200 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D., M.A.

  Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D., M.A.

  Ako jedna z prvých u nás začala písať a analyzovať otázky spojené s konceptom Priemysel 4.0 a tejto tematike sa stále intenzívne venuje, a to jak v regionálnom, tak aj medzinárodnom kontexte. Je šéfredaktorkou odborných priemyselných časopisov „Technický týdeník“ a „Technik management“, vydávaných spoločnosťou Business media CZ. Dlhodobo sa venuje interdisciplinárnym témam, ktoré súvisia s pokrom vo vede, technike, priemysle a ich dopade na ekonomiku, spoločnosť a osobný rozvoj jednotlivcov.

  Absolvovala Fakultu jadrového a fyzikálneho inžinierstva ČVUT v Prahe a potom postgraduálne štúdium na MFF UK v oboru obecná fyzika so zameraním na interpretáciu kvantovej fyziky (Ph.D.). Súbežne sa venovala aj štúdiu filozofie prírodných vied, jak na tuzemských, tak na zahraničných univerzitách v Nemecku a v Juhoafrickej republike (M.A.).

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Karel Červený je vizionár, manažér – praktik, kreativec, učiteľ. Má nevšedné formy výučby, dokáže zložité veci podať jednoduchým spôsobom, vie tóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxi. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia.

  Prešiel mnohými profesiami od referenta kultúrneho domu, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu, imagemakera, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation.

  Vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal počas štúdia ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA študoval na Business School v Holandsku. V súčasnosti dokončuje rigorózne riadenie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE.

 • Associate Professor Roman Lindauer Dipl.Mgmt.

  Associate Professor Roman Lindauer Dipl.Mgmt.

  Roman Lindauer má za sebou viac ako 20 rokov práce pre medzinárodné firmy (British Airways, Johnson & Johnson, KPMG). Svoju kariéru začal v roku 1991 v oblasti finančného riadenia a od roku 2003 sa úspešne zaoberá oblasťou riadenia rizík pomocou interných kontrol podľa metodológie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000.

  Počas svojej profesionálnej praxe niekoľkokrát implementoval komplexné systémy vnútorných kontrol v miestnych pobočkách zahraničných spoločností (T Mobile, Accenture, SAP, ABB) a viedol testovacie a certifikačné projekty spojené s oblasťou SOX404 / COSO.

  Študoval na VŠE, na britskej Open University Business School a absolvoval jednosemestrový kurz na George Washington University.

  V súčasnej dobe vyučuje na Unicorn College či London International Graduate School a pravidelne prednáša pre Inštitúte interných audítorov Českej republiky.

 • Ing. Jana Puhalová

  Ing. Jana Puhalová

  Jana Puhalová, ocenená Lektorka roku 2011 Asociáciou inštitúciou vzdelávania dospelých (AIVD), má bohaté skúsenosti s vedením tímov, personálnym rozvojom a nastavovaním firemných procesov. Je mentorkou a trénerkou v oblasti leadershipu, personálneho rozvoja a riadenia zmien, s čím súvisia aj komunikačné zručnosti.

  Špecializuje sa tiež na train the trainer, teda rozvoj trénerov / lektorov v oblasti profesionálneho ďalšieho vzdelávania, vedie prednášky na odborných konferenciách a venuje sa procesnej optimalizáciou a LEAN všeobecne.

  Vyštudovala Systémové inžinierstvo a informatiku na Technickej univerzite v Liberci a pracuje ako systémový analytik a projektový manažér.

 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú, odbor hospodárska politika, špecializáciu medzinárodné financie. Doktorskú prácu obhájil na Masarykovej univerzite v roku 1999 na tému Menová koncepcie EÚ. V rokoch 1999 - 2005 viedol oddelenie vzdelávania v Českomoravskej stavebnej sporiteľni. Od roku 2006 sa venuje poradenskej a lektorskej činnosti. Spolupracuje s poprednými domácimi poradenskými a vzdelávacími inštitúciami. Vo svojej poradenskej činnosti sa zameriava predovšetkým na strategické riadenie, nastavenie personálnych procesov, vzdelávanie a rozvoj pracovníkov. V rámci lektorskej činnosti sa venuje rozvíjanie manažérskych zručností a znalostí v oblasti podnikových financií.

  Do roku 2017 pôsobil na katedre financií Ekonomicko - správnej fakulty Masarykovej univerzity. V rokoch 2017 - 2018 prednášal na Vysokej škole Karla Engliše, kde viedol Ústav managementu. V súčasnosti pôsobí na Masarykovej ústavu vyšších štúdií ČVUT. Zameriava sa na strategické a finančné riadenie podnikov, medzinárodné financie. Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje oblasti hodnotenia výkonnosti podnikov, menovej politike a medzinárodnému finančnému systému.

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielova, Ph.D., MBA má certifikát za odbornú pedagogickú činnosť pri výučbe aplikovanej ekonómie a je certifikovaným hodnotiteľom Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť.

  Pôsobí ako lektor v oblasti firemnej stratégie, manažérskych zručností, obchodných a prezentačných zručností, projektového riadenia, komunikácie a osobnej efektivity. Je poradcom pre oblasť rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach malých a stredných podnikov.

  Odbornú prax začala ako vývojovo - technický pracovník v Tesle Pardubice. V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na katedre spoločenských vied Vysokej školy politických a spoločenských vied, s.r.o., kde vyučuje manažment.

Cena štúdia DBA v EUR

Využite možnosti získať nové vedomosti a schopnosti, ktoré uplatníte na trhu práce. Počas jedného roka sa Vám vďaka kvalitnému, na prax zameranému štúdiu, otvoria nové obzory v akomkoľvek odbore, ktorý sa na Cambridge Business School rozhodnete študovať.

Štúdium  Cena po zľave Pôvodná cena
DBA 4.902 € bez DPH
5.931 € s DPH
6.470 € bez DPH
7.829 € s DPH

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA