Executive LLM | Cambschool.sk

Executive LLM

Executive LLM

Posledná možnosť prihlásenia do májového cyklu.

Executive LLM je tradičný model štúdia, ktorý je zameraný na prehĺbenie znalostí z oblasti súkromného práva so špecializáciou na právo obchodné. V rámci tohto programu sa študenti zoznámia s princípmi a zásadami nového občianskeho zákonníka a zákona o obchodných korporáciách. Pozornosť je venovaná predovšetkým právu obchodných spoločností, záväzkovým právnym vzťahom a obchodnému právu v medzinárodnom kontexte. Pozornosť programu LLM je zameraná aj na ďalšie právne oblasti, ako sú finančné právo, právo hospodárskej súťaže, insolventné a pracovné právo. Absolvent programu tak získa ucelený prehľad o právnych predpisoch súvisiacich s obchodnou a podnikovou praxou, ktoré budú doplnené konkrétnymi prípadmi z praxe. V tomto programe vyučujú poprední odborníci z rôznych sfér právnej problematiky, ktorí tak zaručujú pridanú hodnotu programu využiteľnú v praxi. Program je vďaka svojmu praktickému zameraniu určený predovšetkým pre uchádzačov s predchádzajúcim právnym vzdelaním, ako sú advokáti, koncipienti, notári alebo právni špecialisti, ale taktiež pre vrcholových manažérov tuzemských aj zahraničných spoločností, riaditeľov firiem a pracovníkov verejnej správy, ktorí sa zaoberajú obchodným a podnikovým právom a ktorí neustále pracujú na zdokonaľovaní svojej kvalifikácie.

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Základné moduly

 • Úvod do súkromného práva

  Tento modul sa orientuje na získanie základných poznatkov o hlavných právnych aspektoch podnikania, so zvláštnym dôrazom na súkromné právo. Cieľom modulu je poskytnúť študentom základný prehľad o členení práva na verejné a súkromné a o vývoji súkromného a občianskeho práva. Študenti sa vďaka modulu dozvedia o vzťahu občianskeho práva k iným odvetviam, získajú prehľad o zaradení občianskeho práva v systéme súkromného a zoznámi sa s ústavnými základmi práva súkromného.

 • Občiansky zákonník

  Tento modul má za cieľ oboznámiť študentov s novým občianskym zákonníkom, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 1. 2014. Študenti sa zoznámia s históriou vzniku nového občianskeho zákonníka s úpravou a hlavnými zmenami, ktoré vďaka novému kódexu vstúpili do platnosti.

 • Obchodné právo

  Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov so základnými pojmami a právnymi inštitútmi obchodného práva a podnikania. Vďaka modulu sa študenti dozvedia aj o prameňoch obchodného práva v ČR, ktorými sú právne predpisy, ratifikované a vyhlásené medzinárodné zmluvy, ku ktorej ratifikácií dal Parlament súhlas, a tiež nálezy Ústavného súdu ČR, ktorým sa ruší právny predpis alebo jeho jednotlivé ustanovenia.

 • Obchodné korporácie

  Problematika obchodných spoločností je široká a ponúka nepreberné množstvo právnych aj faktických problémov spojených s rôznymi typmi obchodných spoločností. Cieľom modulu je preto poskytnúť ucelený prehľad o obchodných spoločnostiach, prostredníctvom ktorých možno realizovať podnikateľský popr. iný ako podnikateľský zámer, o ich založení, vzniku a zrušení.

 • Medzinárodné obchodné právo

  Cieľom tohto modulu je poskytnúť stručný prehľad o podstate medzinárodnej obchodnej politiky, nástrojoch jej realizácie a princípoch mnohostranného obchodného systému. Študenti budú podrobne oboznámení nielen s autonómnymi a zmluvnými nástrojmi zahranično-obchodnej politiky krajín, ale tiež so základnými smermi obchodnej politiky, pričom budú diskutovať o ich uplatňovaní v medzinárodnom obchode a budú tiež hodnotiť a komparovať úspešnosť obchodných stratégií u vybraných krajín.

 • Finančné právo

  Cieľom tohto modulu je predstaviť študentom súhrn právnych predpisov upravujúcich finančné vzťahy a objasniť súhrn právnych noriem, ktoré upravujú vzťahy vznikajúce v procese tvorby a používania peňažných fondov. Študenti sa zoznámia s právnou úpravou rozpočtov, štátnych fondov, daní, poplatkov, úverov, meny, devízového hospodárstva a finančného trhu.

 • Záväzkové právne vzťahy

  Cieľom modulu je poskytnutie prehľadu o postavení obchodného práva v systéme záväzkový právnych vzťahov. Študenti získajú prehľad o predmete obchodného práva a základných zásadách obchodného práva v nadväznosti na novelu Občianskeho zákonníka. Ďalej sa budú venovať základnému prehľadu záväzkových vzťahov a ich členenie so zameraním na ich vznik a obsah.

 • Hospodárská súťaž, právo nekalej súťaže

  Modul sa zameriava na právo nekalej súťaže a hospodársku súťaž, jej pravidlá a jej narušovanie. Jeho cieľom je oboznámiť študentov, na základe rozhodovacej praxe predovšetkým súdnych inštitúcií EÚ, ale aj Európskej komisie, prípadne Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS), s významom hospodárskej a nekalej súťaže ako takej, s jednotlivými prvkami nedovolených spôsobov účasti na nekalej súťaži, jej skutkovými podstatami a tiež s právnymi prostriedkami ochrany proti takémuto konaniu.

 • Insolvenčné právo

  Cieľom tohto modulu je poskytnúť študentom ucelené informácie o spôsobe riešenia úpadku nielen likvidačným spôsobom, ale predovšetkým možnosťou riešenia úpadku dlžníka sanačným spôsobom a to reorganizáciou či odstránením dlhu, s dôrazom na využitie týchto inštitútov konkurzného práva pri riešení úpadku dlžníka pred negatívnymi ekonomickými a sociálnymi dôsledkami .

 • Pracovné právo

  Cieľom modulu je poskytnúť študentom sprievodcu princípmi pracovného práva, ktorý ich prevedie právnymi vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom pred a pri vzniku, zmenách a skončení pracovného pomeru alebo dohôd mimo pracovného pomeru. V rámci tohto modulu študenti získajú základnú orientáciu v zamestnaneckých vzťahoch, v ktorých sa každodenne pohybujú aj oni sami.

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v jazyku slovenskom.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 5200 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • JUDr. Libor Čihák

  JUDr. Libor Čihák

  Pôsobí ako advokát so zameraním na občianske právo, obchodné právo a právo samosprávy územných celkov. Ako expert pracovnej skupiny na Ústavno-právnom výbore Poslaneckej snemovne sa podieľal na príprave nového Občianskeho zákonníka. Naďalej pracuje ako člen Implementačnej komisie pre nový Občiansky zákonník na Ministerstve spravodlivosti ČR. Súčasne zastáva pozíciu právneho poradcu na Ministerstve obrany ČR – Úrad štátneho odborného dozoru.

  Je dlhoročným externým spolupracovníkom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne – Katedry občianskeho práva. Zakladateľ (2006) a člen skupiny „European lawyers partners – ELP“.

 • JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

  JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

  Lucia Dolanská Bányaiová, ktorá je zmieňovaná medzi vedúcimi odborníkmi pre oblasť práva hospodárskej súťaže prestížnymi nezávislými publikáciami Chambers Global a Legal 500, je partnerkou advokátnej kancelárie Bányaiová Vožeová s. r. o.

  Je zapísaná na zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR a svoju súkromnú prax zameriava predovšetkým na zastupovanie klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach, na súťažné právo, medzinárodné právo súkromné, právo duševného vlastníctva a európske právo.

  Pred započatím svojej privátnej praxe pôsobila ako právna porada pri Úrade vlády ČR a ako stážistka na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev. Skúsenosti taktiež získala dlhoročnou praxou v prestížnych medzinárodných advokátskych kanceláriách Altheimer & Gray a potom Salans.

  Okrem svojej súkromnej praxe v súčasnej dobe pôsobí taktiež ako externistka na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, kde vedie semináre z medzinárodného práva súkromného a práva medzinárodného obchodu. Na rovnakej fakulte prednáša súťažné právo zahraničným študentom v rámci programu LLM a Socrates/Erasmus.

 • Mgr. Tomáš Chudý, LL.M., Ph.D.

  Mgr. Tomáš Chudý, LL.M., Ph.D.

  V súčasnosti pracuje ako právny analytik na Odbore kompatibility Úradu vlády SR, kde posudzuje a konzultuje všetky záležitosti týkajúce sa zlučiteľnosti legislatívnych návrhov s právom EÚ.

  Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a College of Europe v Bruggách. Titul Ph.D. získal na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Je spoluautorom publikácie "Komentovaná rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie".

 • JUDr. Pavel Jindřich

  JUDr. Pavel Jindřich

  Pôsobí ako odborný poradca pre pracovnoprávne vzťahy a personalistiku, špecialista na pracovné právo. K pracovnoprávnej problematike sa často, ako uznávaný odborník, vyjadruje aj v rôznych on-line rozhovoroch na príslušných webových stránkach.

  Venuje sa odbornému školeniu a workshopom najmä na aplikáciu Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov a ich aktuálnych zmien v praxi zamestnancov HR, manažmentu a ostatných vedúcich zamestnancov. Od roku 1991 sa pohybuje v oblasti pracovného práva a personalistiky, v ktorej okrem iného zastával pozíciu podnikového právnika v spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o. a

  Špecializáciou JUDr. Pavla Henricha sú projekty hromadného prepúšťania a outplacementu. Niekoľko rokov riadil personálny útvar výrobnej prevádzkarne Povltavské tukové preteky a v tejto spoločnosti sa podieľal na niekoľkých projektoch skupinového outplacementu vrátane uzatvorenia výrobnej prevádzky.

  Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a tiež absolvoval radu tréningov prezentačných zručností, tímovej práce, interných overovateľov ISO a riadenie projektu hľadaní zamestnania (Lee Hecht Harrison).

 • JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M.

  JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M.

  Pôsobí viac ako 20 rokov v oblasti konkurzného práva a vo svojej prednáškovej činnosti sa špecializuje na oblasť riadenia ľudských zdrojov a motivačné systémy v podniku v období krízy.

  Predtým sa venovala profesii konkurzného správcu a likvidácii obchodných spoločností, od roku 2010 sa ako správca konkurznej zameriava najmä na sanačné spôsob riešenia úpadku - reorganizáciu podnikov.

  Pôsobí tiež ako lektorka na VŠB Ostrava a na brnianskej súkromnej vysokej škole - AKADEMIE STING, o.p.s. a zaisťuje vzdelávacie programy pre Akreditovaného člena asociácie pre poradenstvo v podnikaní spoločnosť MROPOR.

 • JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  Advokátka zaoberajúca sa najmä obchodným právom a právom cenných papierov. Počas svojej praxe pôsobila v popredných advokátskych kanceláriách v ČR i v zahraničí. Publikuje a je autorkou niekoľkých odborných článkov predovšetkým z oblasti obchodného práva.

  Iva Podhorská hovorí plynule anglicky a nemecky. Od roku 2009 je súdnou tlmočníčkou pre nemecký jazyk.

  Vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a následne absolvovala postgraduálne štúdium na Technickej univerzite v Drážďanoch. V roku 2008 obhájila na Právnickej fakulte Karlovej univerzity rigoróznu prácu na tému "Vrátenie neoprávnenej štátnej pomoci z pohľadu komunitárneho práva" a získala titul JUDr.

 • JUDr. Ing. Ivan Rott

  JUDr. Ing. Ivan Rott

  JUDr. Ing. Ivan Rott vyniká vysokou odbornou erudovanosťou a mimoriadnymi analytickými schopnosťami. Celkom disponuje 34 rokmi praxe v oblasti obchodného, do roku 1990 hospodárskeho práva. Po rovnakom čase zastupuje klientov v občianskom súdnom konaní, v rozhodcovskom konaní, v správnom konaní a v ostatných druhoch procesov na území ČR a Slovenskej republiky.

  Absolvoval PFUK v Prahe v rokoch 1973 až 1978. V roku 1983 získal titul JUDr., Ďalej absolvoval formou diaľkového štúdia VŠE v Prahe. Neustále sa vzdeláva a sleduje nové trendy v odbore. Hovorí anglicky a rusky.

 • JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

  JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

  JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA je advokátkou zapísanou u Českej advokátskej komore a v Slovenskej advokátskej komore, ktorá od roku 2011 kraľuje súťaži Daniar & daňová firma roka. Bola zvolená "Daňovou hviezdou" pre medzinárodné dane v rokoch 2011, 2015, 2016 a 2018 a zároveň bola v rokoch 2011, 2014, 2015 a 2016 zaradená do "Daňové kancelárie snov"

  Špecializuje sa na daňové právo v Českej a Slovenskej republike, najmä na medzinárodnee zdanenia a daňové spory. Je členom International Fiscal Association (IFA), pričom bola vymenovaná národným spravodajcom za Českú republiku pre roky 2013, 2014 a 2015.

  Je autorkou mnohých odborných článkov vrátane troch vydaných kníh Medzinárodné daňové vzťahy. Je tiež spoluautorkou knihy Zdaňovanie fyzických a právnických osôb, ktorá v roku 2018 vyšla už v treťom vydaní.

  Pred založením svojej advokátskej kancelárie v roku 2012 pôsobila v spoločnostiach PricewaterhouseCoopers, KPMG, Allen & Overy a Peterka & Partners.

 • JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

  JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

  Uznávaná odborníčka na obchodné právo sa narodila v roku 1939 a svoju pedagogickú kariéru spojila predovšetkým s katedrou obchodného práva Právnickej fakulty Univerzity Karlovej.

  Vždy precízne prednášková a vzdelávacia činnosť JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. je obsahovo rovnako rozsiahla, ako zameranie jej domácej katedry. Špecializuje sa na založenie a vznik obchodných korporácií (Českých i nadnárodných), práva a povinnosti ich spoločníkov, postavenie štatutárnych orgánov a ich jednanie až po obchodné záväzkové vzťahy.

  Od roku 2015 vyučuje na Cambridge Business School v programe LLM modul Záväzkové právne vzťahy. 

Cena štúdia LLM v EUR

Využite možnosti získať nové vedomosti a schopnosti, ktoré uplatníte na trhu práce. Počas jedného roka sa Vám vďaka kvalitnému, na prax zameranému štúdiu, otvoria nové obzory v akomkoľvek odbore, ktorý sa na Cambridge Business School rozhodnete študovať.

Štúdium  Cena po zľave Pôvodná cena štúdia
Executive LLM 3.686 EUR bez DPH
4.460 EUR s DPH
5.254 EUR bez DPH
6.357 EUR s DPH

 

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA