Finančný management a účtovníctvo online | Cambschool.sk

Finančný management a účtovníctvo online

Finančný management a účtovníctvo online

Posledná možnosť prihlásenia do májového cyklu.

Profesijný vzdelávací program MBA Finančný management a účtovníctvo online je špeciálne navrhnutý pre manažérov, podnikateľov, finančných riaditeľov, účtovníkov a všetkých ostatných uchádzačov, ktorí sa usilujú o získanie potrebných znalostí z oblasti finančného managementu, ktoré by dopomohli danému podniku k dosiahnutiu lepšieho hospodárskeho výsledku.Výučba tohto programu prebieha online a jeho hlavnou výhodou je možnosť komunikácie s lektorom či ostatnými študentmi bez podmienky fyzickej účastí na prednáškach. Študenti tak môžu celé štúdium absolvovať z pohodlia domova v rámci svojich časových možností.

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Výhody programu

 • časová nenáročnosť – nemusíte za štúdiom nikam cestovať

 • nezávislosť na danom mieste – študovať môžete odkiaľkoľvek budete chcieť

 • moderná forma štúdia

 • úspora finančných prostriedkov

 • efektívna forma štúdia

 • rýchlosť šírenia informácií​

 • zahájenie štúdia kedykoľvek počas celého roku

Základné moduly

 • Finančné riadenie podniku

  Finančné riadenie je disciplínou, bez ktorej sa nezaobíde žiadny úspešný ekonomický subjekt. Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov so zásadami finančného riadenia ekonomického subjektu a vysvetliť základné vzťahy či súvislosti medzi bežne používanými finančnými výkazmi.Poslucháči budú tiež oboznámení s dôležitými pojmami finančného riadenia a zásadami implementácie interných kontrol nutných pre zaistenie správnosti a konzistencie finančných výkazov.

 • Optimalizácia riadenia a plánovanie cash-flow

  Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov s podstatou cash-flow, jeho miestom a významom pre finančné riadenie firiem, s faktormi, ktoré ho ovplyvňujú, a s metódami, ktoré umožňujú CF plánovať, monitorovať a následne vyhodnotiť prostredníctvom výkazu cash -flow. Modul sa zameriava jednak na operatívne riadenie cash-flow a metódy, ktoré sú v tejto oblasti používané, a jednak na strategické riadenie cash-flow.

 • Meranie výkonnosti podniku

  Cieľom tohto modulu je ukázať, akým spôsobom je možné merať výkonnosť firmy ako celku aj výkonnosť jednotlivých oblastí riadenia, či už procesne alebo projektovo. Firma môže celkovo pôsobiť ako zdravý celok jedine vtedy, keď jej jednotlivé časti fungujú správne každá zvlášť, ale aj vo vzájomnej symbióze.

 • Investície a finančné plánovanie

  Cieľom tohto modulu je oboznámiť poslucháčov s teóriou, princípmi a praktickými postupmi dlhodobého finančného managementu tak, ako sú uplatňované v podmienkach investovania a financovania podnikov v ČR. Študenti sa zoznámia so základnými činiteľmi, ktoré ovplyvňujú výšku hodnoty peňazí v čase, s metódami hodnotenia investičných projektov a ďalšími dôležitými oblasťami investičného rozhodovania.
   

 • Risk management - stratégia riadenia finančných rizík

  Cieľom modulu je prehĺbiť u študentov schopnosti identifikácie podnikových rizík a stanovenie ich významnosti, meranie rizík a výberu vhodných variantov, ktoré pomôžu tieto riziká minimalizovať. Ďalej by absolventi modulu mali byť schopní vypracovať postupy riadenia rizík a v spolupráci s ostatnými časťami podniku spoluvytvárať systémy monitoringu a kontroly prijatých protirizikových opatrení.

 • Medzinárodné financie a medzinárodný finančný systém

  Cieľom modulu je ukázať komplexný pohľad na oblasť medzinárodných financií, oboznámiť študentov so základnými pojmami, princípmi, činnosťami a prípadnými smermi ďalšieho rozvoja medzinárodných financií. Študenti sa zoznámia s vývojom medzinárodného menového a finančného systému, so súvislosťami tohto vývoja a jeho dnešnou podobou.

 • Finančné informácie pre management (manažérske účtovníctvo)

  Podnikové riadenie na báze ekonomických informácií je postavené na sledovaní výkonnosti jednotlivých čiastkových procesov a oblastí, ktorých výsledky sa následne viažu na celofiremné finančné ukazovatele. Cieľom tohto modulu je preto prehĺbiť ekonomické znalosti v oblasti manažérskych informácií, podať ucelený obraz o rozsahu možných interne zbieraných informácií, na základe ktorých sa manažér môže adekvátne rozhodovať o zmene produktového portfólia, o zameraní pozornosti na výnosných zákazníkov, o zaistení potrebných činností s čo najmenšími nákladmi a pod.

 • Medzinárodné účtovníctvo (IAS/IFRS)

  Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov s procesom harmonizácie finančného výkazníctva, s konkrétnymi princípmi, postupmi a pravidlami, ktoré pre vykazovanie jednotlivých prvkov účtovnej závierky definuje systém IFRS. V závere kurzu budú študenti schopní rozhodnúť o spôsobe vykazovania vybraných situácií z oblasti aktív, záväzkov, kapitálu, nákladov a výnosov. Mali by byť schopní s porozumením využívať obsah dát poskytovaných IFRS a rozumieť základným rozdielom v porovnaní s dátami zisťovanými podľa českých účtovných štandardov.

   

 • Daňový systém I.

  Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov s daňovým systémom v Českej republike a základnými princípmi jednotlivých typov daní (priamych, nepriamych). Dôraz sa bude klásť aj na väzbu účtovníctva na daňové zákony, najmä zákon o daniach z príjmov a zákon o dani z pridanej hodnoty. Absolvent bude schopný sa orientovať v jednotlivých daniach a získa prehľad o vplyve daní na výsledok hospodárenia alebo cash-flow podnikov.

   

 • Daňový systém II.

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými princípmi správy daní, v nadväznosti na daňový poriadok a povinnosťami k správe daní danými jednotlivými daňovými zákonmi. Absolventi získajú prehľad o spôsoboch komunikácie so správcami dane, o právach a povinnostiach pri správe daní (pri plnení oznamovacích povinností, podávaní daňových tvrdení alebo v priebehu daňových konaní).

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať modelov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu.

 • Semináre prebiehajú cez modernú platformu Zoom, konajú sa vždy raz za mesiac, v pracovný deň po 17:00 hodine. Presný termín a čas seminárov je plánovaný zhruba 2 mesiace dopredu. Každý seminár pokrýva výučbu jedného modulu.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu dvoch hodín.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne a záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – prostredníctvom študentskej sekcie, telefonicky, prostredníctvom e-mailové komunikácie, videokonferenciami či osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminári a videokonferenciách, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminári a videokonferenciách povinná nie je, aj napriek tomu je vysoko doporučená.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.​

 • Ako bonus k štúdiu ponúka škola všetkým svojím študentom funkciu knižnice, vrátane funkcie modernej online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice je momentálne študentom poskytnutý  fond viac ako 1.000.000+ titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

  Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

  Ing. Michaela Krechovská, Ph.D., držiteľka osvedčenia "Profesionálny lektor" udeľovaného Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých SR, o.s., sa profesne už niekoľko rokov venuje lektorskej, výskumné a publikačnej činnosti v oblasti finančného riadenia podnikov, investičného rozhodovania a auditu.

  Je členkou Slovenskej asociácie pre finančné riadenie a riešiteľkou niekoľkých výskumných i rozvojových projektov zameraných najmä na oblasť financií a riadenia podniku.

  Výsledky svojej výskumnej a lektorskej činnosti publikovala v mnohých príspevkoch na tuzemských i zahraničných konferenciách, článkoch v odborných časopisoch a vydaných monografií.

  V súčasnej dobe pôsobí ako dekanka na Fakulte Ekonomiky Západočeskej univerzity v Plzni a ako spolupracovníčka Strediska projektových aktivít.

 • Associate Professor Roman Lindauer Dipl.Mgmt.

  Associate Professor Roman Lindauer Dipl.Mgmt.

  Roman Lindauer má za sebou viac ako 20 rokov práce pre medzinárodné firmy (British Airways, Johnson & Johnson, KPMG). Svoju kariéru začal v roku 1991 v oblasti finančného riadenia a od roku 2003 sa úspešne zaoberá oblasťou riadenia rizík pomocou interných kontrol podľa metodológie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000.

  Počas svojej profesionálnej praxe niekoľkokrát implementoval komplexné systémy vnútorných kontrol v miestnych pobočkách zahraničných spoločností (T Mobile, Accenture, SAP, ABB) a viedol testovacie a certifikačné projekty spojené s oblasťou SOX404 / COSO.

  Študoval na VŠE, na britskej Open University Business School a absolvoval jednosemestrový kurz na George Washington University.

  V súčasnej dobe vyučuje na Unicorn College či London International Graduate School a pravidelne prednáša pre Inštitúte interných audítorov Českej republiky.

 • Ing. Nikola Rosecká

  Ing. Nikola Rosecká

  Ing. Nikola Rosecká študuje Ph.D. na fakulte podnikohospodárskej na VŠE v Prahe. Špecializuje sa na rodinné firmy a jej doktorská dizertačná práca sa zameriava na konflikty v rodinných firmách. Je autorkou a spoluautorkou šiestich publikácií a konferenčných príspevkov z oblasti rodinných firiem, zameraných predovšetkým na konflikty, rolu nerodinných manažérov, dlhodobú orientáciu a CSR. Okrem akademickej činnosti a výskumných projektov sa zameriava na konkurzné riadenie a pôsobí ako špecialista na úverové riziká v bankovníctve.

 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú, odbor hospodárska politika, špecializáciu medzinárodné financie. Doktorskú prácu obhájil na Masarykovej univerzite v roku 1999 na tému Menová koncepcie EÚ. V rokoch 1999 - 2005 viedol oddelenie vzdelávania v Českomoravskej stavebnej sporiteľni. Od roku 2006 sa venuje poradenskej a lektorskej činnosti. Spolupracuje s poprednými domácimi poradenskými a vzdelávacími inštitúciami. Vo svojej poradenskej činnosti sa zameriava predovšetkým na strategické riadenie, nastavenie personálnych procesov, vzdelávanie a rozvoj pracovníkov. V rámci lektorskej činnosti sa venuje rozvíjanie manažérskych zručností a znalostí v oblasti podnikových financií.

  Do roku 2017 pôsobil na katedre financií Ekonomicko - správnej fakulty Masarykovej univerzity. V rokoch 2017 - 2018 prednášal na Vysokej škole Karla Engliše, kde viedol Ústav managementu. V súčasnosti pôsobí na Masarykovej ústavu vyšších štúdií ČVUT. Zameriava sa na strategické a finančné riadenie podnikov, medzinárodné financie. Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje oblasti hodnotenia výkonnosti podnikov, menovej politike a medzinárodnému finančnému systému.

 • Ing. Zdenka Šulcová, Ph.D.

  Ing. Zdenka Šulcová, Ph.D.

  Medzi rokmi 1996 - 2009 pôsobila ako účtovníčka a daňový metodík v spoločnosti EkonÚčto, s.r.o. Od roku 2004 pracovala ako metodik a hlavná účtovníčka v spoločnosti WOODCOTE CZ, a.s. V rokoch 2009 - 2010 bola finančnou manažérkou spoločnosti LavishCommercialActivitie v Grécku. V roku 2010 pôsobila ako finančná manažérka v spoločnosti HOYALens CZ, a.s. v Turnove, od roku 2011 pracuje na pozícii Financial Controller v nadnárodnej spoločnosti Loma Systems s.r.o., ktorá je súčasťou skupiny ITW v Chicagu USA.

  Vyučuje na Vysokej škole ekonómie a manažmentu. Lektorskej činnosti sa venuje od roku 2004. Pravidelne lektoruje otvorené kurzy pre spoločnosti TSM Vyškov s.r.o., Kovosteel s.r.o. a Tutor s.r.o.

  Je absolventkou bakalárskeho štúdia na Súkromnej vysokej škole ekonomických štúdií, s.r.o. v Prahe v odbore účtovníctvo, podniková ekonomika a manažment.

Kvalitné štúdium MBA

Získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za  mimoriadnu cenu od 3.176 EUR  bez DPH. Bežná cena štúdia je 4.863 EUR.

Prihláste sa na štúdium v ​​predstihu a za výhodnejšiu cenu. Táto  ponuka platí do 22. 5. 2022 .

Cena štúdia MBA v EUR

Štúdium  Cena štúdia Bežná cena štúdia
Možné aj na viac splátok 3 176 EUR bez DPH
3 843 EUR s DPH
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Prihláška

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA   PDF PRIHLÁŠKA