MBA Krízový management | Cambschool.sk

Krízový management

Krízový management

Posledná možnosť prihlásenia do májového cyklu.

Program Krízový manažment zoznamuje študentov s procesom strategického plánovania, krízového manažmentu a s ďalšími zložkami manažérskej činnosti. Úspešné zvládanie problémových situácií je pre stredný a vrcholový manažment v dnešnej dobe nevyhnutnou zručnosťou. Program sa venuje klasickým oblastiam manažmentu, ako je strategický manažment či spôsob vedenia tímu, ale aj činnostiam spojeným výlučne s krízovým manažmentom. Nenahraditeľnými sú v takýchto situáciách i znalosti týkajúce sa zmien, inovácií či základných psychologických aspektov ovplyvňujúcich správanie vo vnútri i navonok firmy a taktiež zvládanie stresových situácií. Program Krízový manažment nie je určený iba pre manažérov, ale pre všetkých pracovníkov, ktorí si chcú v dobe krízy zachovať kľudnú myseľ a prosperujúcu spoločnosť.

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Základné moduly

 • Strategický manažment

  Cieľom je oboznámiť študentov s problematikou strategického myslenia a konania v dnešnom turbulentnom svete. Súčasťou modulu sú tematické okruhy ako: predvídavosť v práci manažéra, analýzy a syntézy, kreativita, inovačné myslenie a pohľad "za roh", nácvik strategického myslenia, plánovacie scenáre či vytvorenie systému včasného varovania pre svoju firmu.

 • Leadership a tímová práca.

  Čo odlišuje úspešné tímy od tých neúspešných? Ako môžeme charakterizovať PERFORM tím? Čo má vplyv na tímovú produktivitu a morálku? Aká je úloha lídra v tíme? Cieľom modulu je inšpirovať študentov, podporiť ich v hľadaní odpovedí na spomenuté otázky, a v neposlednom rade im ponúknuť techniky pre prácu s vlastným tímom.

 • Krízový management

  Predpokladom úspešného riadenia podniku v podmienkach trhovej ekonomiky je, ako manažér dokáže predchádzať a reagovať na rôzne krízy a krízové situácie. Cieľom modulu je zoznámiť študentov na jednej strane s proaktívnym prístupom k predikcii a identifikácii kríz, a na druhej strane s postupom krízového riadenia podniku. Kríza obvykle nevznikne náhle, ale postupne sa vyvíja a prechádza jednotlivými vývojovými štádiami. Formulácia protikrízových opatrení a vytváranie systému včasného varovania sú nástroje pre zvládanie a predchádzanie krízam.

 • Change management

  Zmena je základom vývojového procesu podniku. Cieľom modulu je zoznámiť študentov s rôznymi prístupmi k rozvoju organizácie. Upozorniť na významnosť manažmentu zmien ako nástroja k rozvoju konkurencieschopnosti organizácie. Posúdiť postoje ľudí k zmenám a hľadať príčiny nevôle pracovníkov pri zavádzaní zmien. Formulovať odporúčania, ako prekonávať nevôľu pracovníkov k zmenám. Stredobodom pozornosti budú modely riadenia zmien a úloha organizačnej kultúry pri zavádzaní zmien.

 • Efektívna a krízová komunikácia

  Cieľom kurzu je naučiť študentov komunikovať tak, aby bol za daných podmienok dosiahnutý čo najlepší možný výsledok, za cenu čo najmenších výdavkov či strát. A to v každodennej prevádzke spoločnosti, ako aj v krízových situáciách, kedy je povesť organizácie, jej stabilita či dokonca bezpečnosť, ohrozená krízovou udalosťou alebo negatívnou publicitou. Pozornosť je venovaná rozdielnym komunikačným potrebám rôznych typov spoločností a inštitúcií, vrátane definície najčastejších chýb.

 • Stratégia riadenia finančných rizík

  Cieľom modulu je prehĺbiť u študentov schopnosť identifikácie podnikových rizík a stanovenie ich významnosti, meranie rizík a výber vhodných variant, ktoré pomôžu tieto riziká minimalizovať. Ďalej by absolventi modulu mali byť schopní vypracovať postupy riadenia rizík a v spolupráci s ostatnými časťami podniku spoluvytvárať systémy monitoringu a kontroly protirizikových opatrení.

 • Risk management

  Risk manažment, alebo tiež riadenie rizík, je zameraný na riadenie projektov i procesov, v ktorých sa študenti sústredia na zisťovanie reálnych i potenciálnych rizík a prípadných nežiaducich dôsledkov. Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s postupmi merania rizika firmy a tradičnými metodickými prístupmi k praktickému znižovaniu rizika firmy. Študenti budú tiež zoznámení s princípmi modelovania zmenových procesov firmy, na ktorých základe budú schopní aktívne riadiť štandardné zmenové firemné procesy s rešpektovaním rizikových faktorov.

 • Psychologické aspekty vedenia a riadenia zamestnancov

  Cieľom modulu je zoznámiť študentov so základnými poznatkami jednotlivých psychologických disciplín s dôrazom na problematiku psychológie práce a riadenia. Výuka je koncipovaná ako základ štúdia psychológie s ohľadom na vedenie a riadenie zamestnancov. Súčasne si modul kladie za cieľ prispieť k sebapoznaniu, k rozvoju osobnosti študenta i k možnostiam sebarealizácie.

 • Management inovácií

  Cieľom modulu je zoznámiť študentov s dôležitosťou inovačného manažmentu ako s disciplínou kombinujúcou manažérske, marketingové a ekonomické teórie a prístupy, ktoré sú zásadné pre spoločnosti malého, stredného i veľkého rozsahu v ich inovačných aktivitách. Primárnym cieľom je priblíženie jednotlivých nástrojov inovačného manažmentu, posilnenie znalostí a schopností na poli firemných inovácií a osvojenie si schopnosti nastaviť v organizácii efektívnu inovačnú politiku. Výsledkom bude pochopenie dôležitosti trvalo udržateľného vývoja pre firmu a zvládnutie realizácie a hodnotenia jednotlivých inovačných stratégií, vrátane ich metodík a aplikačných postupov.

 • Stress Management

  Študenti sa zoznámia s definíciami stresu, pomenovaním jeho štádií a jeho prejavmi. Zameriavame sa na stresory ovplyvňujúce pracovný výkon, na problematiku syndrómu vyhorenia a jeho prevenciu. Modul má za cieľ rozšíriť vedomosti v oblasti zvládania stresu so zameraním na praktické využitie v manažérskej praxi.

Priebeh štúdia

Výučba prebieha vždy v sobotu (4x do roka)

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 5200 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • Mgr. Dana Bártová

  Mgr. Dana Bártová

  Špecializáciou Mgr. Dany Báratovej je zastrešovanie vzdelávania a talent managementu veěkých firiem, aktuálne v MONETA Money Bank zodpovedá za efektívne nastavenie vzdelávacích procesov a rozvojových programov. Taktiež participuje na rade medzifiremných rozvojových HR projektoch.

  Mgr. Dana Bártová je odborníčkou na leadership z pohľadu školenia, facilitáciu workshopov, mentoring, koučing a manažérsku supervíziu konfliktných tém.

  Vo svojej praxi vychádza zo znalostí problematiky korporátneho prostredia i z odborných znalostí štúdia psychoterapie na Pražskej Vysokej škole psychosociálnych štúdií a štúdia odboru Český jazyk, literatúra a spoločenské vedy na Juhočeskej Univerzite.

  Svoje znalosti a skúsenosti predáva ďalej prednáškami pre študentov Cambridge Business School a Právnickej fakulty Karlovej Univerzity v rámci Európskej asociácie študentov.

 • Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  Má mnohé skúsenosti s lektorskú činností v rámci podnikovej a manažérske ekonomiky a finančného plánovania. Dlhoročnú prax získal počas pôsobenia ako koordinátor tazateľských sietí zaoberajúcich sa vedením personálnej agendy a školením zamestnancov v oblasti zberu dát a komunikácie. V súčasnej dobe pôsobí ako odborný asistent na Katedre Ekonomiky Prevádzkovo-ekonomickej fakulty ČZU v Prahe.

  Špecializuje sa na oblasť podnikovej ekonomiky, komoditné ekonomiky, investícií a ich financovanie, finančného plánovania a analýzy rizika.

  Je absolventom magisterského programu Poľnohospodárske inžinierstvo a doktorandského programu Podniková a sektorová ekonomika na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe.

 • PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek za sebou má úspešnú kariéru v oblasti koučovania. Pracoval v niekoľkých nadnárodných farmaceutických firiem, kde prešiel postupne pozíciami Medical Sales Representative, Area Manager, Sales Manager, Training & Development Manager for Central and Eastern Europe.

  Od roku 2005 pôsobí ako nezávislý lektor a konzultant v odbore tréning a koučovanie obchodných reprezentantov a manažérov, najmä v oblasti farmácie a rýchlo obrátkového tovaru, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z predaja a manažmentu.

  Vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Karlovej v Hradci Králové, pracoval v lekárenskej službe a potom ako samostatný výskumný pracovník v odbore liekových foriem.

 • Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanka je certifikovanou profesionálnou koučka (Erickson College, 2006) a posledných 9 rokov ponúka manažérsky, kariérny a podnikateľský koučing, pre jednotlivcov a tímy.

  Učí druhých ako viesť a riadiť tímy, ako lepšie komunikovať a riešiť konflikty, ako koučovať a ako efektívnejšie spolupracovať. Zvlášť rada vytvára a učí programy zamerané na osobnostný rozvoj.

  Viac ako 11 rokov bola na rôznych manažérskych pozíciách zodpovedná za výsledky firmy a rozvoj ľudí, predovšetkým v oblasti obchodu, zákazníckeho servisu, marketingu a logistiky. Získala skúsenosti s riadením strategických aktivít a s rozvojom vzťahov s partnermi a štátnymi inštitúciami. Bola zodpovedná za riadenie vnútro firemných zmien v ČR i SR.

  V posledných rokoch sa zaujíma o riadenie zmien na úrovni jednotlivca a skupín, spolupracuje s medzinárodnou neziskovou organizáciou Initiatives of Change Intl a aktívne sa zúčastňuje konferencií a workshopov v Caux-Montreux, vo Švajčiarsku.

  Pôvodne vyštudovala biochémiu na PRF Univerzity Karlovej, následne absolvovala tematizované kurz práce s telom v psychoterapii a vzdelávací program Liečebná pedagogika a sociálno-umelecká terapia.

 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú, odbor hospodárska politika, špecializáciu medzinárodné financie. Doktorskú prácu obhájil na Masarykovej univerzite v roku 1999 na tému Menová koncepcie EÚ. V rokoch 1999 - 2005 viedol oddelenie vzdelávania v Českomoravskej stavebnej sporiteľni. Od roku 2006 sa venuje poradenskej a lektorskej činnosti. Spolupracuje s poprednými domácimi poradenskými a vzdelávacími inštitúciami. Vo svojej poradenskej činnosti sa zameriava predovšetkým na strategické riadenie, nastavenie personálnych procesov, vzdelávanie a rozvoj pracovníkov. V rámci lektorskej činnosti sa venuje rozvíjanie manažérskych zručností a znalostí v oblasti podnikových financií.

  Do roku 2017 pôsobil na katedre financií Ekonomicko - správnej fakulty Masarykovej univerzity. V rokoch 2017 - 2018 prednášal na Vysokej škole Karla Engliše, kde viedol Ústav managementu. V súčasnosti pôsobí na Masarykovej ústavu vyšších štúdií ČVUT. Zameriava sa na strategické a finančné riadenie podnikov, medzinárodné financie. Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje oblasti hodnotenia výkonnosti podnikov, menovej politike a medzinárodnému finančnému systému.

 • Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

  Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

  Má dlhoročné manažérske skúsenosti s riadením vedeckovýskumných, aplikačných a pedagogických tímov, preukázala schopnosť aktívne pozitívnej komunikácie pri riadení a spracovanie výskumných projektov.
  V súčasnosti je v tíme medzinárodného interdisciplinárneho projektu ako čiastkové riešiteľ časti Sociálne a demografické aspekty COST Action "Collaborative research on collaborative housing" - network. Hlavný riešiteľ Lidewij Tummers, TU Delf, Faculty of Architecture, (14 krajín, 29 partnerov).
  Publikovala viac ako 100 vedeckých a odborných prác. Habilitoval v roku 2007 v odbore Management a ekonomika v stavebníctve na ČVUT.

 • Mgr. Miriam Vránová

  Mgr. Miriam Vránová

  Public Relations konzultantka, lektorka a editorka, ktorá sa viac ako 12 rokov zaoberá spoločenskou zodpovednosťou firiem, medializáciou charitatívnych tém a vzdelávaním dospelých. Pri práci s klientmi zúročuje svoje skúsenosti z pôsobenia v médiách a pomáha im nájsť metódy, ako upútať pozornosť mediálneho sveta alebo ako propagovať ich organizáciu.

  Autorsky aj realizačne sa podieľa na PR kampaniach napr. Pre Centrum Paraple a aj v rámci európskych projektov. Uvedomuje si význam networkingu v súčasnom svete, a preto sa tiež snaží prepájať expertmi naprieč sektormi.

 • Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Má dlhoročnú prax ako lektor tímov v rámci projektu Medziuniverzitnej študentskej súťaže.

  Pôsobí na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte MENDELU v Brne, kde zabezpečuje a podieľa sa na výučbe predmetov Manažérskeho rozhodovania, Krízový manažment a Strategický manažment.

  Je autorom článkov zaoberajúcich sa riadením kríz a rizík v renomovaných odborných časopisoch, ktoré sú súčasťou uznávaných citačných indexov (ISI, SCOPUS).

Kvalitné štúdium MBA

Získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za  mimoriadnu cenu od 3.176 EUR  bez DPH. Bežná cena štúdia je 4.863 EUR.

Prihláste sa na štúdium v ​​predstihu a za výhodnejšiu cenu. Táto  ponuka platí do 22. 5. 2022 .

Cena štúdia MBA v EUR

Štúdium  Cena štúdia Bežná cena štúdia
Možné aj na viac splátok 3 176 EUR bez DPH
3 843 EUR s DPH
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Prihláška

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA   PDF PRIHLÁŠKA

 

Krízový management - Hodnotenie 4.74/5 - Hodnotilo 217 užívateľov