Krízový management online | Cambschool.sk

Krízový management online

Krízový management online

Posledná možnosť prihlásenia do májového cyklu.

Profesijný vzdelávací program MBA Krízový management online, zoznamuje študentov s procesom strategického plánovania, krízového manažmentu a s ďalšími zložkami manažérskej činnosti. Úspešné zvládanie problémových situácií je pre stredný a vrcholový manažment v dnešnej dobe nevyhnutnou zručnosťou. Program sa venuje klasickým oblastiam manažmentu, ako je strategický manažment či spôsob vedenia tímu, ale aj činnostiam spojeným výlučne s krízovým manažmentom. Program je vďaka svojej flexibilite ideálnou voľbou pre časovo vyťažených manažérov, ktorí v rámci svojej praxe činia dôležité rozhodnutia. Výučba tohto programu prebieha online a jeho hlavnou výhodou je možnosť komunikácie s lektorom či ostatnými študentmi bez podmienky fyzickej účastí na prednáškach. Študenti tak môžu celé štúdium absolvovať z pohodlia domova v rámci svojich časových možností.

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Výhody programu

 • časová nenáročnosť – nemusíte za štúdiom nikam cestovať

 • nezávislosť na danom mieste – študovať môžete odkiaľkoľvek budete chcieť

 • moderná forma štúdia

 • úspora finančných prostriedkov

 • efektívna forma štúdia

 • rýchlosť šírenia informácií​

 • zahájenie štúdia kedykoľvek počas celého roku

Základné moduly

 • Strategický manažment

  Cieľom je oboznámiť študentov s problematikou strategického myslenia a konania v dnešnom turbulentnom svete. Súčasťou modulu sú tematické okruhy ako: predvídavosť v práci manažéra, analýzy a syntézy, kreativita, inovačné myslenie a pohľad "za roh", nácvik strategického myslenia, plánovacie scenáre či vytvorenie systému včasného varovania pre svoju firmu.

 • Leadership a tímová práca.

  Čo odlišuje úspešné tímy od tých neúspešných? Ako môžeme charakterizovať PERFORM tím? Čo má vplyv na tímovú produktivitu a morálku? Aká je úloha lídra v tíme? Cieľom modulu je inšpirovať študentov, podporiť ich v hľadaní odpovedí na spomenuté otázky, a v neposlednom rade im ponúknuť techniky pre prácu s vlastným tímom.

 • Krízový management

  Predpokladom úspešného riadenia podniku v podmienkach trhovej ekonomiky je, ako manažér dokáže predchádzať a reagovať na rôzne krízy a krízové situácie. Cieľom modulu je zoznámiť študentov na jednej strane s proaktívnym prístupom k predikcii a identifikácii kríz, a na druhej strane s postupom krízového riadenia podniku. Kríza obvykle nevznikne náhle, ale postupne sa vyvíja a prechádza jednotlivými vývojovými štádiami. Formulácia protikrízových opatrení a vytváranie systému včasného varovania sú nástroje pre zvládanie a predchádzanie krízam.

 • Change management

  Zmena je základom vývojového procesu podniku. Cieľom modulu je zoznámiť študentov s rôznymi prístupmi k rozvoju organizácie. Upozorniť na významnosť manažmentu zmien ako nástroja k rozvoju konkurencieschopnosti organizácie. Posúdiť postoje ľudí k zmenám a hľadať príčiny nevôle pracovníkov pri zavádzaní zmien. Formulovať odporúčania, ako prekonávať nevôľu pracovníkov k zmenám. Stredobodom pozornosti budú modely riadenia zmien a úloha organizačnej kultúry pri zavádzaní zmien.

 • Efektívna a krízová komunikácia

  Cieľom kurzu je naučiť študentov komunikovať tak, aby bol za daných podmienok dosiahnutý čo najlepší možný výsledok, za cenu čo najmenších výdavkov či strát. A to v každodennej prevádzke spoločnosti, ako aj v krízových situáciách, kedy je povesť organizácie, jej stabilita či dokonca bezpečnosť, ohrozená krízovou udalosťou alebo negatívnou publicitou. Pozornosť je venovaná rozdielnym komunikačným potrebám rôznych typov spoločností a inštitúcií, vrátane definície najčastejších chýb.

 • Stratégia riadenia finančných rizík

  Cieľom modulu je prehĺbiť u študentov schopnosť identifikácie podnikových rizík a stanovenie ich významnosti, meranie rizík a výber vhodných variant, ktoré pomôžu tieto riziká minimalizovať. Ďalej by absolventi modulu mali byť schopní vypracovať postupy riadenia rizík a v spolupráci s ostatnými časťami podniku spoluvytvárať systémy monitoringu a kontroly protirizikových opatrení.

 • Risk management

  Risk manažment, alebo tiež riadenie rizík, je zameraný na riadenie projektov i procesov, v ktorých sa študenti sústredia na zisťovanie reálnych i potenciálnych rizík a prípadných nežiaducich dôsledkov. Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s postupmi merania rizika firmy a tradičnými metodickými prístupmi k praktickému znižovaniu rizika firmy. Študenti budú tiež zoznámení s princípmi modelovania zmenových procesov firmy, na ktorých základe budú schopní aktívne riadiť štandardné zmenové firemné procesy s rešpektovaním rizikových faktorov.

 • Psychologické aspekty vedenia a riadenia zamestnancov

  Cieľom modulu je zoznámiť študentov so základnými poznatkami jednotlivých psychologických disciplín s dôrazom na problematiku psychológie práce a riadenia. Výuka je koncipovaná ako základ štúdia psychológie s ohľadom na vedenie a riadenie zamestnancov. Súčasne si modul kladie za cieľ prispieť k sebapoznaniu, k rozvoju osobnosti študenta i k možnostiam sebarealizácie.

 • Management inovácií

  Cieľom modulu je zoznámiť študentov s dôležitosťou inovačného manažmentu ako s disciplínou kombinujúcou manažérske, marketingové a ekonomické teórie a prístupy, ktoré sú zásadné pre spoločnosti malého, stredného i veľkého rozsahu v ich inovačných aktivitách. Primárnym cieľom je priblíženie jednotlivých nástrojov inovačného manažmentu, posilnenie znalostí a schopností na poli firemných inovácií a osvojenie si schopnosti nastaviť v organizácii efektívnu inovačnú politiku. Výsledkom bude pochopenie dôležitosti trvalo udržateľného vývoja pre firmu a zvládnutie realizácie a hodnotenia jednotlivých inovačných stratégií, vrátane ich metodík a aplikačných postupov.

 • Stress Management

  Študenti sa zoznámia s definíciami stresu, pomenovaním jeho štádií a jeho prejavmi. Zameriavame sa na stresory ovplyvňujúce pracovný výkon, na problematiku syndrómu vyhorenia a jeho prevenciu. Modul má za cieľ rozšíriť vedomosti v oblasti zvládania stresu so zameraním na praktické využitie v manažérskej praxi.

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať modelov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu.

 • Semináre prebiehajú cez modernú platformu Zoom, konajú sa vždy raz za mesiac, v pracovný deň po 17:00 hodine. Presný termín a čas seminárov je plánovaný zhruba 2 mesiace dopredu. Každý seminár pokrýva výučbu jedného modulu.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu dvoch hodín.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne a záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – prostredníctvom študentskej sekcie, telefonicky, prostredníctvom e-mailové komunikácie, videokonferenciami či osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminári a videokonferenciách, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminári a videokonferenciách povinná nie je, aj napriek tomu je vysoko doporučená.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.​

 • Ako bonus k štúdiu ponúka škola všetkým svojím študentom funkciu knižnice, vrátane funkcie modernej online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice je momentálne študentom poskytnutý  fond viac ako 1.000.000+ titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • Mgr. Dana Bártová

  Mgr. Dana Bártová

  Špecializáciou Mgr. Dany Báratovej je zastrešovanie vzdelávania a talent managementu veěkých firiem, aktuálne v MONETA Money Bank zodpovedá za efektívne nastavenie vzdelávacích procesov a rozvojových programov. Taktiež participuje na rade medzifiremných rozvojových HR projektoch.

  Mgr. Dana Bártová je odborníčkou na leadership z pohľadu školenia, facilitáciu workshopov, mentoring, koučing a manažérsku supervíziu konfliktných tém.

  Vo svojej praxi vychádza zo znalostí problematiky korporátneho prostredia i z odborných znalostí štúdia psychoterapie na Pražskej Vysokej škole psychosociálnych štúdií a štúdia odboru Český jazyk, literatúra a spoločenské vedy na Juhočeskej Univerzite.

  Svoje znalosti a skúsenosti predáva ďalej prednáškami pre študentov Cambridge Business School a Právnickej fakulty Karlovej Univerzity v rámci Európskej asociácie študentov.

 • Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  Má mnohé skúsenosti s lektorskú činností v rámci podnikovej a manažérske ekonomiky a finančného plánovania. Dlhoročnú prax získal počas pôsobenia ako koordinátor tazateľských sietí zaoberajúcich sa vedením personálnej agendy a školením zamestnancov v oblasti zberu dát a komunikácie. V súčasnej dobe pôsobí ako odborný asistent na Katedre Ekonomiky Prevádzkovo-ekonomickej fakulty ČZU v Prahe.

  Špecializuje sa na oblasť podnikovej ekonomiky, komoditné ekonomiky, investícií a ich financovanie, finančného plánovania a analýzy rizika.

  Je absolventom magisterského programu Poľnohospodárske inžinierstvo a doktorandského programu Podniková a sektorová ekonomika na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe.

 • PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek za sebou má úspešnú kariéru v oblasti koučovania. Pracoval v niekoľkých nadnárodných farmaceutických firiem, kde prešiel postupne pozíciami Medical Sales Representative, Area Manager, Sales Manager, Training & Development Manager for Central and Eastern Europe.

  Od roku 2005 pôsobí ako nezávislý lektor a konzultant v odbore tréning a koučovanie obchodných reprezentantov a manažérov, najmä v oblasti farmácie a rýchlo obrátkového tovaru, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z predaja a manažmentu.

  Vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Karlovej v Hradci Králové, pracoval v lekárenskej službe a potom ako samostatný výskumný pracovník v odbore liekových foriem.

 • Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanka je certifikovanou profesionálnou koučka (Erickson College, 2006) a posledných 9 rokov ponúka manažérsky, kariérny a podnikateľský koučing, pre jednotlivcov a tímy.

  Učí druhých ako viesť a riadiť tímy, ako lepšie komunikovať a riešiť konflikty, ako koučovať a ako efektívnejšie spolupracovať. Zvlášť rada vytvára a učí programy zamerané na osobnostný rozvoj.

  Viac ako 11 rokov bola na rôznych manažérskych pozíciách zodpovedná za výsledky firmy a rozvoj ľudí, predovšetkým v oblasti obchodu, zákazníckeho servisu, marketingu a logistiky. Získala skúsenosti s riadením strategických aktivít a s rozvojom vzťahov s partnermi a štátnymi inštitúciami. Bola zodpovedná za riadenie vnútro firemných zmien v ČR i SR.

  V posledných rokoch sa zaujíma o riadenie zmien na úrovni jednotlivca a skupín, spolupracuje s medzinárodnou neziskovou organizáciou Initiatives of Change Intl a aktívne sa zúčastňuje konferencií a workshopov v Caux-Montreux, vo Švajčiarsku.

  Pôvodne vyštudovala biochémiu na PRF Univerzity Karlovej, následne absolvovala tematizované kurz práce s telom v psychoterapii a vzdelávací program Liečebná pedagogika a sociálno-umelecká terapia.

 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú, odbor hospodárska politika, špecializáciu medzinárodné financie. Doktorskú prácu obhájil na Masarykovej univerzite v roku 1999 na tému Menová koncepcie EÚ. V rokoch 1999 - 2005 viedol oddelenie vzdelávania v Českomoravskej stavebnej sporiteľni. Od roku 2006 sa venuje poradenskej a lektorskej činnosti. Spolupracuje s poprednými domácimi poradenskými a vzdelávacími inštitúciami. Vo svojej poradenskej činnosti sa zameriava predovšetkým na strategické riadenie, nastavenie personálnych procesov, vzdelávanie a rozvoj pracovníkov. V rámci lektorskej činnosti sa venuje rozvíjanie manažérskych zručností a znalostí v oblasti podnikových financií.

  Do roku 2017 pôsobil na katedre financií Ekonomicko - správnej fakulty Masarykovej univerzity. V rokoch 2017 - 2018 prednášal na Vysokej škole Karla Engliše, kde viedol Ústav managementu. V súčasnosti pôsobí na Masarykovej ústavu vyšších štúdií ČVUT. Zameriava sa na strategické a finančné riadenie podnikov, medzinárodné financie. Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje oblasti hodnotenia výkonnosti podnikov, menovej politike a medzinárodnému finančnému systému.

 • Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

  Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

  Má dlhoročné manažérske skúsenosti s riadením vedeckovýskumných, aplikačných a pedagogických tímov, preukázala schopnosť aktívne pozitívnej komunikácie pri riadení a spracovanie výskumných projektov.
  V súčasnosti je v tíme medzinárodného interdisciplinárneho projektu ako čiastkové riešiteľ časti Sociálne a demografické aspekty COST Action "Collaborative research on collaborative housing" - network. Hlavný riešiteľ Lidewij Tummers, TU Delf, Faculty of Architecture, (14 krajín, 29 partnerov).
  Publikovala viac ako 100 vedeckých a odborných prác. Habilitoval v roku 2007 v odbore Management a ekonomika v stavebníctve na ČVUT.

 • doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

  doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

  Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA pôsobí ako konzultant a expert pre firemnú sféru. Má bohatú históriu, zastával vrcholné manažérske funkcie v priemyselnom sektore, a to v oblasti chémie, farmácie a facility managementu.

  V súčasnosti sa špecializuje najmä na scenárové a simulačné prístupy k analýze rizika investičných projektov, post audity investičných projektov, riadenia firemnej výkonnosti, management inovácií, strategický, procesné a krízový manažment.

  Je absolventom Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, Prague International Business School a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. V roku 2015 získal docentúru v odbore podnikovej ekonomiky a manažmentu.

  Je autorom alebo spoluautorom monografií, vedeckých a odborných textov zameraných na investičné rozhodovanie, podnikovú ekonomiku a firemné management.

Kvalitné štúdium MBA

Získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za  mimoriadnu cenu od 3.176 EUR  bez DPH. Bežná cena štúdia je 4.863 EUR.

Prihláste sa na štúdium v ​​predstihu a za výhodnejšiu cenu. Táto  ponuka platí do 22. 5. 2022 .

Cena štúdia MBA v EUR

Štúdium  Cena štúdia Bežná cena štúdia
Možné aj na viac splátok 3 176 EUR bez DPH
3 843 EUR s DPH
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Prihláška

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA   PDF PRIHLÁŠKA