Lektori | Cambschool.sk

Lektori

Lektori

Lektorský tím Cambridge Business School je zostavený z kvalitných odborníkov, z ktorých sa každý venuje konkrétnej oblasti daného vzdelávacieho programu. Ide o špičkových profesionálov s mnohoročnou praxou, ktorí buď pôsobia vo veľkých nadnárodných spoločnostiach alebo svoje skúsenosti a cenné znalosti predávajú ďalej prostredníctvom výučby na univerzitách, vysokých školách a iných vzdelávacích inštitúciách.

Študenti majú možnosť s lektormi priamo konzultovať záležitosti zo svojej vlastnej obchodnej praxe (napr. strategické postupy, manažérske rozhodnutia a najrôznejšie firemné otázky). Náplň štúdia sa tak nezameriava len na akademické poznatky, ale je otvorená aktuálnym témam a vlastným podnetom študentov, čím vytvára ďalší prvok prepojenia teórie s praxou.

Okrem jednorazových seminárov, kde sa študenti s lektormi stretnú osobne, má samozrejme každý študent možnosť kontaktovať lektora kedykoľvek počas štúdia a konzultovať s ním čokoľvek týkajúce sa daného modulu.

Lektoři Cambridge Business School na slavnostní promoci

Zoznam lektorov

 • Ing. Emil Antušák, Ph.D.

  Ing. Emil Antušák, Ph.D.

  Je členom České asociace krizových manažerů a European Association for Security a autorom mnohých odborných článkov ako aj  knižných monografií.

  Vyštudoval fakultu velení a řízení Vojenské akademie v Brně (1971, Ing.), fakultu velitelsko – štábní Vojenské akademie M. V. Frunze v Moskve (1977, Ing.), fakultu strategického řízení ozbrojených sil na Vojenské akademii K. E. Vorošilova v Moskve (1986, Ing), Mobile International  Defense Management Course na Mobile Defense Resources Management Education Center, Labal Postraduate School, Monterey, California, USA (1992).

  Okrem toho absolvoval tiež radu zdokonalovacích kurzov:

  - kurz vysokoškolskej pedagogiky a didaktiky (VŠE, 1997);

  - kurz Ekonomika a manažerské řízení v krizových situacích (VŠE, 2003);

  - kurz andragogiky (Univerzita Palackého v Olomouci, 2005).

  Vykonával rôzne veliteľské a štábne funkcie na taktickom a strategickom stupni velenia, po odchode z armády v roku 1996 začal pracovať ako vedecko-pedagogický pracovník Institutu krizového managementu VŠE v Prahe. V roku 2001 ukončil doktorský študijný program v odbore Ekonomika obrany štátu (Ph.D.) a od r. 2002 pracuje ako vysokoškolský učiteľ.

  Posledných 10 rokov prednáša na katedre managementu Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Prahe. Pôsobí tiež na MÚVS ČVUT v Prahe a ako hostujíci profesor na Moskovskej mestskej univerzite managementu v Moskve.

 • JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

  JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

  Lucie Dolanská Bányaiová je partnerkou advokátskej kancelárie Bányaiová Vožheová s.r.o. Svoju prax zameriava predovšetkým na zastupovanie klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach, na súťažné právo, medzinárodné právo súkromné, právo duševného vlastníctva a európske právo. Získala skúsenosti dlhoročnou praxou v prestížnych medzinárodných advokátskych kanceláriách Altheimer & Gray a potom Salans. Okrem svojej súkromnej praxe v súčasnosti pôsobí aj ako externistka na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde vedie semináre z medzinárodného práva súkromného a práva medzinárodného obchodu. Na rovnakej fakulte tiež prednáša súťažné právo zahraničným študentom v rámci programu LLM a Socrates / Erasmus. Lucie Dolanská Bányaiová je zapísaná na zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR. Pred začatím svojej privátnej praxe pôsobila ako právna rada pri Úrade vlády ČR a ako stážistka pri Súdnom dvore Európskych spoločenstiev. Lucie Dolanská Bányaiová je spomenutá medzi vedúcimi odborníkmi pre oblasť práva hospodárskej súťaže prestížnymi nezávislými publikáciami Chambers Global a Legal 500. 

 • Mgr. Dana Bártová

  Mgr. Dana Bártová

  Zastrešuje vzdelávanie a talent management veľkých firiem - aktuálne tretím rokom v MONETA Money Bank.

  Zodpovedá za efektívne nastavenie vzdelávacích procesov a rozvojových programov. Zameriava sa na leadership z pohľadu školení, facilitace workshopov, mentoringu, koučingu a manažérskej supervízie konfliktných tém.

  Participuje na množstve medzifiremných rozvojových HR projektov. Vo svojej praxi vychádza zo znalostí problematiky korporátneho prostredia aj z odborných znalostí štúdia psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Je absolventkou Jihočeské Univerzity odbor český jazyk, literatúra a spoločenské vedy. Prednáša pre študentov Cambridge Business School a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v rámci Európskej asociácie študentov.

 • PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  V súčasnej dobe projektová manažérka  športových podujatí a množstva organizačných projektov. Svoju praktickú, vedeckovýskumnú, pedagogickú a publikačnú činnosť zameriava do ekonomicko - manažérskej oblasti s akcentom na projektové riadenie. Je autorkou mnohých článkov z oblasti projektového riadenia, rovnako tak niekoľkých významných kníh. Vyštudovala Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brne, obor Ekonomika a řízení stavebnictví. V rámci postgraduálneho štúdia na rovnakej fakulte sa zamerala na štúdium a aplikáciu projektového riadenia. Svoje praktické skúsenosti preniesla do absolutória MBA profesijného vzdelávacieho programu zameraného na projektové riadenie. Pedagogické vzdelanie získala v študijnom programe Učitelstvo ekonomických predmetov. Od roku 2002 do 2011 bola odbornou asistentkou na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V rokoch 2004-2005 viedla Ústav podnikové ekonomiky. V súčasnosti pôsobí na pozícii odborného asistenta na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom. Zastává tu pozíciu zástupcu vedúceho Katedry manažmentu a ekonómie, kde prichádza do styku s mnohými vzdelávacími, organizačnými a výskumnými projektmi. Prednáša v bakalárských, magisterských a MBA akreditovaných študijných programoch doma ako aj v zahraničí. Lektorka Projektového riadenia v niekoľkých školiacich a vzdelávacích zariadeniach.

 • Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

  Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

  Lektorka, koučka a supervízorka s viac ako 20 ročnou praxou. Vo svojej práci efektívne prepojuje svoje psychologické vzdelanie a manažérsku a personalistickú prax v korporátnom sektore. Je certifikovanou členkou Mezinárodnej federácie koučov ICF a koordinátorkou ICF ČR pre Južné Čechy. Je propagátorkou koučovacieho prístupu a koučovacieho štýlu vedenia ľudí vo firmách a autorkou knihy Sám sobě koučem. Vedie kurzy manažérskych a koučovacích zručností. V koučovaní sa zameriava predovšetkým na rozvoj leadershipu, zlepšovanie komunikácie a vzťahov na pracovisku a skvalitňovanie firemnej kultúry. Má rozsiahle skúsenosti s individuálnym jako aj tímovým koučováním a vzdelávaním managementu vo firmách, štátnej správe či neziskových organizáciách. Pôsobí ako mentor a supervízor pre pracovníkov v pomáhajúcih profesiách.

 • Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D.

  Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D.

  Šéfredaktorka odborných priemyselných časopisov Technický týdeník a Technik management, vydávaných spoločnosťou Business Media CZ. Absolvovala Fakultu jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Prahe a následne postgraduálne štúdium na MFF UK v odbore všeobecná  fyzika so zameraním na interpretáciu kvantovej fyziky (Ph.D.). Zároveň sa venovala aj štúdiu filozofie prírodných vied, ako na tuzemských, tak aj na zahraničných univerzitách v Nemecku a v Juhoafrickej republike (M.A.). Dlhodobo sa  venuje interdisciplinárnym témam, ktoré súvisia s pokrokom vo  vede, technike a v priemysle a ich dopade na ekonomiku, spoločnosť  a osobný rozvoj jednotlivcov. Ako jedna z prvých u nás začala písať a analyzovať otázky spojené s konceptom Priemysel 4.0 a tejto téme sa stále intenzívne venuje a to ako v regionálnom, tak i medzinárodnom kontexte.           

 • Mgr. Robert Čapek, Ph. D.

  Mgr. Robert Čapek, Ph. D.

  V súčasnej dobe pôsobí na Univerzite v Hradci Králové, Fakulte informatiky a managementu a vyučuje najmä psychologické predmety. Vo svojej odbornej činnosti sa okrem iného venuje masmédiám, marketingu, reklame, práci s ľudskými zdrojmi, pracovnému prostrediu, firemnej kultúre, teambuildingu, leadershipu a ďalším. Pre rôzne inštitúcie a školy je aj lektorom kurzov a seminárov na rozličné psychologické a pedagogické témy. Je autorom niekoľkých metodík, učebníc s doložkou MŠMT, učebných textov, popularizačných i odborných článkov a tiež niekoľkých monografií pre nakladateľstvo Grada. Medzi relevantné vyštudované odbory patrí sociálna pedagogika, Univerzita Hradec Králové (1995), školský manažment, Univerzita Palackého v Olomouci (2001); psychológia - sociológia, Masarykova univerzita v Brne (2002); pedagogika, Univerzita Palackého v Olomouci (2003 - 2006), doktorandské štúdium /Ph.D./; psychológie, Univerzita Karlova v Prahe (2005 - 2009), doktorandské štúdium /Ph.D./.

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal pri štúdiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA potom štúdiom na Business School Netherlands. V súčasnosti dokončuje rigorózne konanie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionár manažér - praktík, kreatívec, učiteľ. Prešiel mnohými profesiami od referenta domu kultúry, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu, imagemakera, vedúceho personálneho oddelenia, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation. Má nevšedné formy výučby, vie zložité veci podávať jednoduchým spôsobom, vie teóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxe. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia.

 • JUDr. Libor Čihák

  JUDr. Libor Čihák

  Pôsobí ako advokát so zameraním na občianske právo, obchodné právo a právo územných samosprávnych celkov. Ako expert pracovnej skupiny pri Ústavno-právnom výbore Poslaneckej snemovne sa podieľal na príprave nového občianskeho zákonníka. Naďalej pracuje ako člen Implementačnej komisie pre nový občiansky zákonník pri Ministerstve spravodlivosti ČR. Súčasne zastáva pozíciu právneho poradcu na Ministerstve obrany ČR - Úrad štátneho odborného dozoru. Je dlhoročným externým spolupracovníkom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne - Katedry občianskeho práva. Zakladateľ (2006) a člen skupiny "European lawyers partners - ELP".

 • Mgr. Simona Číhalová

  Mgr. Simona Číhalová

  Lektorka, finančná poradkyňa, účtovné a daňové poradenstvo, spracovanie účtovníctva pre fyzické i právnické osoby. Od roku 1994 pracovala ako prednášajúca, potom nastúpila ako samostatná účtovníčka vo firme Kapro s.r.o. Praha, firma zaoberajúca sa stavebnou úpravou interiérov. Po dokončení vysokoškolských štúdií vyhrala konkurz na pozíciu lektorky - prednášky v oblasti sociológie, sociálnej psychológie, komunikácie a riešenie administratívy na Strednej policajnej škole MV ČR. Následne pracovala pre medzinárodné spoločnosti REXEL ako hlavná účtovníčka, ďalej pre daňovú a účtovnú kanceláriu SM DATA. Od roku 2010 podniká - zaoberá sa lektorskou, vzdelávacou a poradenskou činnosťou v oblasti ekonómie - účtovníctvo, mzdy, personalistika a dane.

 • Ing. Ivan Doubek

  Ing. Ivan Doubek

  ng. Ivan Doubek pôsobil v rokoch 2001 - 2003 v spoločnosti Nová Huť Ostrava a.s. (teraz Arcellor Mittal), kde získal praktické skúsenosti v oblasti výrobnej firmy. Tieto zručnosti ďalej odovzdával aj študentom VŠB-TU, kde pôsobil 2 roky ako externý odborný asistent, ďalej ich rozvíjal a uplatňoval pri pôsobení v medzinárodnej firme ELANOR. Od roku 2006 sú jeho profesionálne aktivity spojené so vzdelávacou spoločnosťou Petr Otáhal s.r.o. V roku 2009 získal Ivan Doubek investíciu v relácii DEŇ D a následne v tejto spoločnosti 4 roky pracoval ako riaditeľ a konateľ. Od roku 2013 sa venuje školeniu a poradenstvu v oblasti medzinárodného obchodu.

 • Karolína Harries

  Lektorka, trénerka a konzultantka s viac ako 10 ročnou praxou. V súkromnej praxi sa zameriava na prácu s jednotlivcami aj s klientmi komerčných firiem. Pôsobila ako konzultantka desiatok vzdelávacích projektov dospelých a ako supervízorkou centra kľúčových zákazníkov spoločnosti T-Mobile Česká republika. Má skúsenosti s klientmi všetkých sektorov a špecializuje sa najmä na tímovú spoluprácu, vedenie tímov, hodnotenie zamestnancov a poskytovanie spätnej väzby, emočnú inteligenciu či manažment konfliktov a vyjednávania.

 • Mgr. Lenka Švarcová

  Mgr. Lenka Švarcová

  Od roku 2016 pôsobí v advokátskej kancelárii Holubová advokáti s.r.o. Vo svojej každodennej praxi v advokátskej kancelárii sa špecializuje najmä na medicínske právo, v rámci ktorého rieši spory s medzinárodným prvkom a problematiku odškodňovania nemajetkovej ujmy a škody. Z ďalších oblastí sa venuje aj cestovnému právu, právu duševného vlastníctva, konkrétne právu na ochranu obchodného mena a ochrannej známky. So záujmom o uvedené oblasti práva súvisí aj jej členstvo v Pan-európskej organizácii právnikov, ktorí sa zaoberajú náhradou ujmy (PEOPIL). Lenka Švarcová študovala na Univerzitě Palackého v Olomouci a Sheffield Hallam University vo Veľkej Británii.

 • Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

  Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

  Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe, Fakultu manažmentu v Jindřichovom Hradci a potom doktorandské štúdium na Západočeskej univerzite v Plzni, Fakulte ekonomickej. V súčasnej dobe pôsobí na Katedre financií a účtovníctva, Západočeskej univerzity v Plzni ako odborný asistent a na Vysokej škole manažérskej informatiky, ekonomiky a práva, ako vedúca Katedry ekonomiky a financií. Profesne sa už niekoľko rokov venuje výskumnej, publikačnej a lektorskej činnosti. Svoju odbornú orientáciu smeruje do oblasti verejných financií, daní a ekonomiky verejného sektoru. Je držiteľkou certifikátu "Profesionálny lektor" udeľovaného Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých ČR, o. s.

 • MUDr. Jiří Hodek

  MUDr. Jiří Hodek

  Vyštudoval Lekársku Fakultu MU v Brne, po štúdiách pracoval ako sekundárny lekár na oddelení chirurgie a traumatológie v Úrazovej nemocnici v Brne. Od roku 1997 do roku 2006 pracoval na rôznych, spočiatku predajných, neskôr manažérskych pozíciách, vo farmaceutických spoločnostiach SmithKline Beecham a GlaxoSmithKline. V súčasnosti pracuje ako nezávislý lektor a kouč najmä v oblasti farmácie, bankového sektora a finančného poradenstva. Hlavnými oblasťami jeho záujmu sú kurzy pre obchodníkov a manažérske kurzy. Druhou oblasťou jeho pôsobenia je koučing a konzultantská činnosť. Počas profesionálnej praxe súčasne vykonáva nekomerčne lektorskú činnosť ako garant zdravotníckych kurzov.

 • Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová študovala na univerzitách v Prahe a Veľkej Británii, svoje vzdelanie si potom rozširovala na profesionálne zameraných seminároch v Nemecku, Rakúsku, Holandsku a Taliansku. Pracovné skúsenosti čerpala v oblasti poradenstva, kde medzi jej aktivity patrilo vyhľadávanie špičkových manažérov, osôb stredného článku riadenia a špecialistov. Ďalšou činnosťou bolo riadenie špičkových poradenských projektov v oblasti rozvoja riadenia ľudského potenciálu (vypracovanie a implementácia hodnotiacich a motivačných systémov, odmeňovanie podľa výkonu, manažérsko-personálne audity a organizačné poradenstvo). V bankovom prostredí sa venovala koncepcii vzdelávacích projektov, ktoré pilotne lektorovala. V súčasnej dobe je riaditeľkou spoločnosti Talent Management Center International a súčasne vedie dôležité projekty v oblasti leadershipu a talent manažmentu. Ako trénerka sa špecializuje na workshopy zamerané na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, vedie špecializované tréningy so zameraním na strategický rozvoj ľudských zdrojov, odmeňovanie a medzikultúrne riadenie spoločností. Koučuje špičkových manažérov s vynikajúcimi výsadkami.

 • JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., pracuje v súčasnosti ako samostatný advokát. Špecializuje sa najmä na problematiku zmluvného práva, korporátnu problematiku a problematiku bytového práva (bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov jednotiek). Jej koníčkom je a vždy bolo medzinárodné právo obchodné a medzinárodné právo súkromné. Týmto sa venovala nielen v rámci postgraduálneho štúdia, ale aj počas svojho pôsobenia v spoločnosti MND Drilling & Services a.s., kde viedla právne oddelenie tejto spoločnosti.V tejto spoločnosti zodpovedala za vyjednanie a draftovanie akýchkoľvek zmlúv, tak národných, ako aj komplikovaných medzinárodných, na základe ktorých sa realizovala výstavba investičných celkov v zahraničí.

 • Mgr. Tomáš Chudý, LL.M., Ph.D.

  V súčasnosti pracuje ako právny analytik na Odbore kompatibility Úradu vlády ČR, kde posudzuje a konzultuje všetky záležitosti týkajúce sa zlúčiteľnosti legislatívnych návrhov s právom EÚ. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a College of Europe v Bruggách. Titul Ph.D. získal na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Spoluautor publikácie "Komentované rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie".

 • JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

  JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

  Po absolvovaní Fakulty právnickej Západočeskej univerzity v Plzni v roku 1999 nastúpila na tej istej fakulte na Katedru finančného práva a národného hospodárstva. V roku 2001 absolvovala rigorózne konanie a v roku 2006 ukončila úspešne doktorandský študijný program "Teoretické právne vedy" a získala titul Ph.D. Od roku 2010 na tej istej fakulte zastáva funkciu prodekanka pre štúdium a od roku 2012 je poverená riadením Katedry finančného práva a národného hospodárstva. Je autorkou mnohých publikácií a odborných statí. Odborne sa zameriava na oblasť Finančného práva vrátane vývoja finančne - právnych inštitútov.

 • JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

  JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

  V minulosti pôsobil v odbore legislatívy a koordinácie predpisov Ministerstva vnútra, kde sa zaoberal najmä problematikou územnej samosprávy a správneho konania (ako lektor sa podieľal na príprave verejnej správy na "nový" správny poriadok). Od roku 2007 pracuje ako vedúci referátu správneho konania odboru legislatívneho a právneho Českej národnej banky. Súčasne pôsobí ako tajomník rozkladovej komisie ČNB a zabezpečuje vedenie správnych konaní o rozkladoch voči rozhodnutiam ČNB a agendu správneho súdnictva. Vedľa toho vyučuje predmety súvisiace so správnym právom na niekoľkých vysokých školách.

 • PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.

  PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.

  Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe a na nemeckej univerzite Philipps-Universität Marburg získal v odbore politické vedy, modernej histórie a verejného práva titul Diplom-Politológia.Prednáškovej činnosti v odboroch politológia, medzinárodné vzťahy, európske štúdiá a moderné dejiny sa venuje na Filozofickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni a Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe. Predmetom jeho odborného záujmu je politika nemecky hovoriacich krajín, história strednej Európy v 20. storočí a súčasná európska politika SRN.

 • PaedDr. Jitka Jilemická

  PaedDr. Jitka Jilemická

  Absolventka FFUK a FTVS UK. Od roku 1995 pôsobí ako nezávislá odborná konzultantka, lektorka, mediátorka a kouč v oblasti vzdelávania vrcholového a stredného managementu – osobná ako aj vnútrofiremná komunikácia, vyjednávania a riešenia konfliktov, mediácie, facilitáce, koučovania, tímová spolupráca, stres management. Absolvovala zahraničné výcviky a stáže zamerané na oblasť manažérskych zručností, teambuildingov a mediácie, intenzivný výcvik firmy NEXCOM (USA) v tímovej spolupráci. Členka mezinárodných školiacich tímov v oblasti Conflict Management v USA, Ukrajine, Vietname, Gruzínsku. Vedie dluhodobý výcvik v mediácii na Anglo-American University v Prahe.

 • JUDr. Pavel Jindřich

  JUDr. Pavel Jindřich

  Od roku 2006 pôsobí ako odborný poradca pre pracovnoprávne vzťahy a personalistiku. Prednáša pracovné právo na školeniach a workshopoch, najmä aplikáciu Zákonníka práce a súvisiace právne predpisy a ich aktuálne zmeny v praxi zamestnancov HR, manažmentu a ostatných vedúcich zamestnancov. Podieľa sa na projektoch hromadného prepúšťania a outplacementu. K pracovnoprávnej problematike sa často vyjadruje aj v rôznych on-line rozhovoroch na príslušných webových stránkach. Od roku 1991 sa pohybuje v oblasti pracovného práva a personalistiky, v ktorej okrem iného zastával pozíciu podnikového právnika v spoločnosti Unilever ČR, spol. s r. o. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

 • doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.

  doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.

  V súčasnej dobe pôsobí na Ekonomickej fakulte Vysokej školy bansko –technickej univerzity Ostrava ako prodekanka pre štúdium. Odborne sa zameriava na oblasť medzinárodného marketingu a medzinárodného obchodu.Pôsobí ako docentka na katedre marketingu a obchodu Ekonomickej fakulty VŠB-TUO, je certifikovanou lektorkou pre marketing. Podieľa sa na riešení výskumných i rozvojových projektov, je autorkou alebo spoluautorkou rady publikácií, skrípt a článkov. Aktívne pracuje v Českej marketingovej spoločnosti.

 • Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA

  Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA

  Vyštudoval Mendelovu univerzitu v Brne, postgraduálne štúdium absolvoval na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Od roku 2000 sa pohybuje v prostredí farmácie. Pracoval v obchodných a marketingových pozíciách a v top manažmente niekoľkých farmaceutických spoločností, následne v marketingových a komunikačných spoločnostiach špecializovaných na farmaceutický trh. V súčasnej dobe je majiteľom spoločnosti PHARMALINK zameranej na projekty podpory marketingu, komunikácie, obchodu a e-služieb v zdravotníctve a farmácii. Pôsobí tiež ako lektor v oblasti marketingu a komunikácie.

 • Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Jiří Kocich je absolventom Matematicko – Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Nottingham Trent University – Strategy Management. Od roku 1999 pôsobí v privátnych ako aj nadnárodných spoločnostiach, kde sa predovšetkým venuje vedeniu obchodných tímov, vytváraniu a implementácii business strategií a PMS (Performance Management Systems).

  Je výkonným riaditeľom spoločnosti ABATON consulting s.r.o., ktorá  je poradenským centrom zameraným na realizáciu klientských príležitostí. V súčasnej dobe sa špecializuje na tvorbu strategických riešení a marketingových taktických aplikácii, parametrizácii salesových štruktúr a supervitalizácii na bázi CRM - CVM (Customer Value Management).

 • Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

  Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

  V súčasnej dobe pôsobí na Fakulte ekonomickej Západočeskej univerzity v Plzni ako odborná asistentka na Katedre financií a účtovníctva, ďalej ako spolupracovníčka Strediska projektových aktivít. Profesne sa už niekoľko rokov venuje lektorskej, výskumnej a publikačnej činnosti v oblasti finančného riadenia podnikov, investičného rozhodovania a auditu. Je členkou Českej asociácie pre finančné riadenie a držiteľkou certifikátu "Profesionálny lektor" udeľovaného Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých ČR, o. s.

 • Mgr. Dagmar Krhůtková

  Mgr. Dagmar Krhůtková

  Jej hlavnou pracovnou činnosťou je rozvoj aktivít biznis agentúry True Blue Agency s.r.o., kde poskytuje odborné konzultácie aj komplexné marketingové služby klientom z rôznych oblastí. Ako lektorka sprostredkováva študentom skúsenosti z praxe, a to ako z vlastnej reklamnej agentúry, tak aj z marketingových oddelení, v ktorých pôsobila. Ide o spoločnosti Telefónica Czech Republic, UniCredit Leasing, Office Depot a Hannah. Veľký priestor dáva prípadovým štúdiam a rozborom lokálnych aj svetových reklamných kampaní. V posledných rokoch sa špecializuje najmä na spôsoby modernej komunikácie a techniky nízkonákladového marketingu.

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Je absolventkou Západočeskej univerzity v Plzni, odbor Ekonomika a riadenie priemyselných podnikov. Po ukončení štúdia sa venovala zahraničnému obchodu a následne uplatnila svoju znalosť nemčiny ako obchodníčka firmy Pewag MERCEDES BENZ. Ďalším odborom jej profesionálneho záujmu boli novo vznikajúce finančné trhy a pre Českú spořitelnu, a.s. zostavila tím obchodníkov s cennými papiermi. Riadila tiež tím obchodníkov ako riaditeľka sporiaceho dôchodkového fondu a následne Českej životnej poisťovne. Ďalej pracovala v nadnárodnej personálnej spoločnosti TRENKWALDER, a.s., najprv ako regionálna riaditeľka a neskôr key account manager pre Českú republiku. Z tejto praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, predovšetkým z pracovného práva a výberových konaní. V roku 2000 si splnila svoj dlhoročný sen a založila vlastnú spoločnosť HOF-art, zaoberajúcu sa poradenstvom v oblasti sebarozvoja. V súčasnej dobe je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí aj leadership, tímovú spoluprácu, cross-selling, odolávanie stresu a ďalšie témy, ktoré nájdete na www.hof-art.cz.

 • Roman Lindauer

  Roman Lindauer

  Roman Lindauer má za sebou viac ako 20 rokov práce pre medzinárodné firmy (British Airways, Johnson & Johnson, KPMG). Svoju kariéru začal v roku 1991 v oblasti finančného riadenia a od roku 2003 sa zaoberá oblasťou riadenia rizík pomocou interných kontrol podľa metodológie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000. Počas svojej profesionálnej praxe niekoľkokrát implemenoval komplexné systémy interných kontrol v miestnych pobočkách zahraničných spoločností ( T Mobile, Accenture, SAP, ABB), viedol testovacie a certifikačné projekty spojené s oblasťou SOX404 / COSO. Študoval na VŠE, britskej Open University Business School a absolvoval jednosemestrový kurz na George Washington University. V súčasnej dobe vyučuje na Unicorn College či London International Graduate School a pravidelne prednáša pre Inštitút interných audítorov Českej republiky.

 • Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  Absolvent magisterského programu poľnohospodárske inžinierstvo a doktorandského programu podniková a odvetvová ekonomika na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre ekonomiky Prevádzkovo-ekonomickej fakulty ČZU v Prahe. Špecializuje sa na oblasť podnikovej ekonomiky, komoditnej ekonomiky, investícií a ich financovania, finančného plánovania a analýzy rizika. Pôsobil ako koordinátor tazatelských sietí zaoberajúci sa vedením personálnej agendy a školením zamestnancov v oblasti zberu dát a komunikácie. Má mnohé skúsenosti s lektorskou činnosťou v rámci podnikovej a manažérskej ekonomiky a finančného plánovania.

 • JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M.

  JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M.

  Pôsobí viac ako 20 rokov v oblasti konkurzného práva. Predtým sa venovala profesii konkurzného správcu a likvidácii obchodných spoločností. Od roku 2010 ako insolvenčný správca sa zameriava najmä na sanačný spôsob riešenia úpadku a to reorganizáciu podnikov. Vo svojej prednáškovej činnosti sa špecializuje na oblasť riadenia ľudských zdrojov a motivačné systémy v podniku v období krízy, kde pôsobí aj ako lektorka na VŠB Ostrava a na brnenskej súkromnej vysokej škole - AKADEMIE STING, o.p.s. a ďalej zabezpečuje vzdelávacie programy pre Akreditovaného člena asociácie pre poradenstvo v podnikaní spoločnosť MROPOR.s

 • Ing. Marcela Makarová

  Ing. Marcela Makarová

  Viac než 15 rokov pôsobí v odbore riadenia ľudských zdrojov. V tejto oblasti pôsobila vo veľkých, stredných aj malých firmách v súkromnej aj verejnej sfére. Je absolventkou Vysokej školy chemicko-technologickej v Pardubicích. V súčasnej dobe pôsobí ako poradkyňa, konzultant a školiteľ v oblastiach riadenia ľudských zdrojov - nastavovanie systémov riadenia a vedenia zamestnancov, komunikačných stratégií, tímovej spolupráce, tvorby motivačných systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, výcviku hodnotiteľov k aplikácii a zefektívnenia hodnotenia zamestnancov, posudzovanie rozvojového potenciálu zamestnancova a funkčnosti firemných procesov, analýzy vnútornej kultúry a návrhu postupových krokov k realizácii požadovaných zmien. Spolupracuje na riadení a realizácii projektov podporovaných Európskou úniou. 

 • PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek

  Vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Karlovej v Hradci Králové, pracoval v lekárenskej službe a potom ako samostatný výskumný pracovník v odbore liekových foriem. V roku 1992 začal pracovať u nadnárodnej originálnej farmaceutickej firmy, kde prešiel postupne pozíciami Medical Sales Representative, Area Manager, Sales Manager, Training & Development Manager for Central and Eastern Europe. Od roku 2005 pôsobí ako nezávislý lektor a konzultant v odbore tréning a koučovanie obchodných reprezentantov a managerov najmä v oblasti farmácie a rýchloobrátkového tovaru, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z predaja a manažmentu.

 • Mgr. Michaela Kuba Mrštíková

  Mgr. Michaela Kuba Mrštíková

  Absolventka Karlovej Univerzity, Filozofická fakulta - odbor Riadenie ľudských zdrojov a andragogika. 18 rokov pôsobila v automobilovom priemysle - z toho 15 rokov v oblasti personálneho riadenia. Začiatok jej kariéry je spojený s pozíciou operátorky vo výrobe, kontrolórky kvality vo výrobe a pracovníčkou logistiky. Celá jej prax je spojená s automobilovým priemyslom. Nasledujúcich 7 rokov pracovala v top manažérskej pozícii (HR Manažér). V súčasnej dobe pôsobí v spoločnosti TRW Carr, s.r.o. (Americká spoločnosť - výroba bezpečnostných dielov pre Automotive) na pozícii HR Manažér. Má skúsenosti s riadením a budovaním tímov, s lektorovaním, mentoringom, vedením workshopov a projektových porád. Od februára 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu.

 • Ing. Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.

  Ing. Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.

  Prednáškovej činnosti sa venuje od roku 2003. Prednášala na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, pôsobila ako odborná asistentka na Fakulte sociálno ekonomickej Univerzity Jána Evanjelistu Purkyně a v súčasnej dobe ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole obchodnej. Predmetom jej záujmu je zahranično-obchodná politika a medzinárodné vzťahy. Špecializuje sa na výučbu predmetov Medzinárodný obchod, Medzinárodný marketing, Medzinárodná obchodná operácia a Diagnostika obchodného podniku. Ďalšie pracovné skúsenosti získala v členskej firme EP INDUSTRIES a v ČTÚ. Študovala na Vysokej škole ekonomickej v Prahe odbor Medzinárodný obchod a Medzinárodná politika a diplomacia, ďalšie vysokoškolské vzdelanie získala na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej, kde vyštudovala odbor medzinárodné vzťahy. Doktorandské štúdium absolvovala na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, program Medzinárodné ekonomické vzťahy.

 • Ing. Jindřiška Nikolo, Ph.D.

  Ing. Jindřiška Nikolo, Ph.D.

  Už dvadsať rokov úspešne podniká ako tlmočníčka, prekladateľka a VIP sprievodkyňa Prahou a cestovného ruchu ČR. V súčasnej dobe pôsobí ako akademická pracovníčka Metropolitnej univerzity Praha a ako výskumná pracovníčka na St. Louis University v USA. Manažérsku prax nadobudla ako prorektorka VŠCRHL, predtým pracovala ako poradca v prestížnej nadnárodnej spoločnosti PricewaterhouseCoopers. Titul Ph.D. získala v odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy na VŠE Praha v roku 2005, titul Ing. v odbore Medzinárodný obchod a Komerčné jazyky v roku 1997. 

 • Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanská

  Viac než 11 rokov bola na rôznych manažérskych pozíciách zodpovedná za výsledky firmy a rozvoj ľudí predovšetkým v oblasti obchodu, zákazníckeho servisu, marketingu a logistiky. Získala skúsenosti s riadením strategických aktivít a s rozvojom vzťahov s partnermi a štátnymi inštitúciami. Bola zodpovedná za riadenie vnútrofiremných zmien v ČR i SR. Lenka Olšanská je certifikovanou profesionálnou koučkou (Erickson College, 2006) a posledných 9 rokov ponúka manažérsky, kariérny a podnikateľský koučink, pre jednotlivcov a tými. Učí druhých ako viesť a riadiť tímy, ako lepšie komunikovať a riešiť konflikty, ako doučovať a ako efektívnejšie spolupracovať. Predovšetkým rada vytvára a učí programy zamerané na osobnostný rozvoj. Pôvodne vyštudovala Biochémiu na PřF Karlovej Univerzite, následne absolvovala Tematizovaný kurz práce s telom v psychoterapii a vzdelávací program Liečebná pedagogika a sociálne-umelecká terapia. V posledných rokoch sa zaujíma o riadenie zmien na úrovni jednotlivca a skupín, spolupracuje s medzinárodnou neziskovou organizáciou Initiatives of Change Intl a aktívne sa zúčastňuje konferencií a workshopov v Caux-Montreux vo Švajčiarsku.

   

 • Mgr. František Paikrt

  Mgr. František Paikrt

  František aktuálne pracuje ako jeden z dvoch oficiálnych trénerov spoločnosti Apple Inc. na českom a slovenskom trhu. Zároveň prednáša na MBA moduloch Cambridge Business School a Business Institutu. Má skúsenosti z pôsobenia na pozícii oblastného špecialistu vzdelávania v spoločnosti Tesco Stores ČR a tiež z organizovania a realizácie medzinárodných škôl prežitkového vzdelávania pod záštitou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde tiež vyučoval. Čerpá z mnohoročných skúseností v rozvojových a vzdelávacích projektoch rôznorodých spoločností z najrôznejších segmentov, kde pôsoboil ako lektor agentúry MgC Group.

 • JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  Advokátka zaoberajúca sa najmä obchodným právom a právom cenných papierov. Vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a následne absolvovala postgraduálne štúdium na Technickej univerzite v Drážďanoch. V roku 2008 obhájila na Právnickej fakulte Karlovej univerzity rigoróznu prácu na tému "Vrátenie neoprávnenej štátnej pomoci z pohľadu komunitárneho práva" a získala titul JUDr. Počas svojej praxe pôsobila v popredných advokátskych kanceláriách v ČR i v zahraničí. Pravidelne publikuje a je autorkou niekoľkých odborných článkov, predovšetkým z oblasti obchodného práva. Iva Podhorská hovorí plynule anglicky a nemecky. Od roku 2009 je súdnou tlmočníčkou pre nemecký jazyk.

 • doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

  doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

  Pracuje ako riaditeľ Ústavu podnikovej ekonomiky na Fakulte managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. V roku 2005 ukončil doktorandské štúdium v odbore ekonomika a manažment a v roku 2010 bol habilitovaný v odbore ekonomika a manažment podniku. Profesne sa zameriava na oblasť manažérskeho účtovníctva, metódy riadenia nákladov a výkonnosti a ekonomiku zdravotníctva. Bol riešiteľom niekoľkých výskumných projektov a je autorom mnohých monografií a vedeckých článkov. Viac ako desať rokov sa venuje aj podnikovému poradenstvu a vedie vlastnú firmu, zameranú na poradenstvo v oblasti riadenia a znižovania nákladov a zvyšovania výkonnosti. V súčasnej dobe pôsobí tiež ako člen hodnotiaceho panelu Grantovej agentúry Českej Republiky.

 • Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Prednáškovej činnosti sa venuje na pozícii odborného asistenta na Katedre obchodného podnikania a komerčných komunikácií Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Okrem toho pôsobí na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe. Na Vysokej škole ekonomickej v Prahe je spoluzakladateľom a organizátorom výučby špecializácie Komerčnej komunikácie, ktorá je orientovaná na úzku spoluprácu s praxou v kooperácii s profesijnými združeniami (AKA, APRA, ČMS, ČSZV, RPR pod.). V spolupráci s Asociáciou Public Relations Agentur každoročne organizuje Akadémiu PR. Je viceprezidentom Českej marketingovej spoločnosti. Vykonáva konzultantskú a poradenskú činnosť pre rôzne vzdelávacie a podnikateľské subjekty (Dorland, T.T.V., COOP, Amway pod.).

 • Ing. Jana Puhalová

  Ing. Jana Puhalová

  Jana vyštudovala Systémové inžinierstvo a informatiku na Technickej univerzite v Liberci. Pracovala ako systémový analytik a projektový manažér, má bohaté skúsenosti s vedením tímov, personálnym rozvojom a nastavovaním firemných procesov. Ako mentorka a trénerka sa špecializuje na leadership, personálny rozvoj a riadenie zmien, s čím súvisí aj komunikačné zručnosti. Tiež pomáha trénerom / lektorom na ceste k získaniu profesionálne lektorskej kvalifikácia (Train the trainer), vedie prednášky na odborných konferenciách. Ďalšou veľkou oblasťou je procesný optimalizácia a LEAN všeobecne. V roku 2011 bola ocenená ako Lektorka roku 2011 Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD).

 • Ing. Mgr. Luďka Raimondová

  Ing. Mgr. Luďka Raimondová

  V súčasnej dobe má na starosti korporátnu komunikáciu a marketing v spoločnosti CCB - Czech Credit Bureau aj jej sesterskú spoločnosť SCB - Slovak Credit Bureau. V odbore komunikácia pôsobí takmer 20 rokov a svoje skúsenosti získavala v nadnárodných spoločnostiach, ako je Nationale-Nederlanden životná poisťovňa alebo v poradenskej spoločnosti Pricewaterhouse Coopers, tak aj v predných PR agentúrach, napríklad v agentúre Bison & Rose či PleonImpact. Štyri roky zastávala pozíciu výkonnej riaditeľky Asociácie Public Relations Agentur a PR Klubu. Vyštudovala prevádzkovo ekonomickú fakultu Českej poľnohospodárskej univerzity a je absolventkou magisterského štúdia mediálnej komunikácie fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe.

 • JUDr. Ing. Ivan Rott

  JUDr. Ing. Ivan Rott

  JUDr. Ing. Ivan Rott absolvoval PFUK v Prahe v rokoch 1973 až 1978. V roku 1983 získal titul JUDr. Ďalej absolvoval formou diaľkového štúdia VŠE v Prahe. Celkom disponuje 34 rokmi praxe v oblasti obchodného, do roku 1990 hospodárskeho práva. V rovnakom čase zastupuje klientov v občianskom súdnom konaní, v rozhodcovskom konaní, v správnom konaní a v ostatných druhoch procesov na území ČR aj Slovenskej republiky. Vyniká vysokou odbornou erudíciou a mimoriadnymi analytickými schopnosťami. Neustále sa vzdeláva a sleduje nové trendy v odbore. Hovorí anglicky a rusky.

 • Ing. David Říha, MBA, Ph.D.

  Ing. David Říha, MBA, Ph.D.

  Je členom katedry marketingu na Fakulte podnikohospodárskej VŠE v Prahe a od roku 2013 aj na University of Applied Sciences Upper Austria School of Management / Steyr. Vzdelanie na Vysokej škole ekonomickej, Vysokej škole podnikania a manažérskej fakulte Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona si ďalej rozšíril v rámci študijných stáží vo Fínsku, Mexiku, Rakúsku a Veľkej Británii. Praktické skúsenosti v oblastiach obchodu a marketingu získal na manažérskych postoch národných i medzinárodných spoločností a poradenskou činnosťou.

 • doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

  doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

  Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventom VŠE v Prahe, odbor Ekonomika a riadenie zahraničného obchodu. Bezmála 40 rokov nepretržite pôsobí v komerčnej praxi, a to ako v tuzemsku, tak aj v zahraničí, v súčasnej dobe v štruktúre nadnárodného koncernu Carl Zeiss AG. Pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa systematicky venuje už viac ako 15 rokov na pozícii docenta Katedry medzinárodného obchodu VŠE v Prahe. Je autorom niekoľkých desiatok publikácií a odborných textov, vydaných v tuzemsku aj v zahraničí a pravidelným účastníkom odborných medzinárodných vedeckých konferencií. Podieľa sa na práci Komisie pre clá a reguláciu obchodu Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži. 

 • JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

  JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

  JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA je advokátkou zapísanou u Českej advokátskej komory a u slovenských advokátskej komory. Špecializuje sa na daňové právo v Českej aj slovenské republike, najmä na medzinárodnej zdanenia a daňové spory. V súťaži Daniar & daňová firma roka bola zvolená "Daňovou hviezdou" pre medzinárodné dane v rokoch 2011, 2015 a 2016 a zároveň bola v rokoch 2011, 2014, 2015 a 2016 zaradená do "Daňové kancelárie snov" .Je členom International Fiscal Association (IFA ), pričom bola vymenovaná národným spravodajcom za Českú republiku pre roky 2013, 2014 a 2015. Je autorkou mnohých odborných článkov vrátane troch vydanie knihy Medzinárodné daňové vzťahy. Je tiež spoluautorkou knihy Zdaňovanie fyzických a právnických osôb, ktorá v roku 2018 vyšla už v treťom vydaní. Pred založením svojej advokátskej kancelárie v roku 2012 pôsobila v spoločnostiach PricewaterhouseCoopers, KPMG, Allen & Overy a Peterka & Partners.

 • Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

  Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

  Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc., patrí k najvýznamnejším osobnostiam pôsobiacich v oblasti strategického manažmentu. Pracoval na manažérskych, vedeckovýskumných a pedagogických pozíciách. Postupne dosiahol titul CSc., DrSc., Docent a riadny profesor. V súčasnej dobe sa zameriava predovšetkým na problematiku strategického riadenia podniku a aktívne sa zúčastnil spracovania a implementácie týchto stratégií mnohých českých aj zahraničných podnikov. V niekoľkých inštitúciách prednáša problematiku strategického riadenia na školách MBA, je spoluzakladateľom Moravskej vysokej školy Olomouc, majiteľom a riaditeľom firmy Management Focus, prezidentom Klubu Stratég a členom niekoľkých správnych a dozorných rád.

 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

  Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

  Prednáša na katedre financií Ekonomicko - správnej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Zameriava sa na podnikové a medzinárodné financie. Doktorskú prácu obhájil v roku 1999 na tému Menová koncepcia EÚ. V rokoch 1999 - 2005 viedol oddelenie vzdelávania v Českomoravskej stavebnej sporiteľni. Od roku 2006 sa venuje poradenskej a lektorskej činnosti. Spolupracuje s poprednými domácimi poradenskými a vzdelávacími inštitúciami. Vo svojej poradenskej činnosti sa zameriava predovšetkým na strategické riadenie, nastavenie personálnych procesov, vzdelávanie a rozvoj pracovníkov.

 • Mgr. Petr Strejček, MBA

  Mgr. Petr Strejček, MBA

  Od roku 2007 pracuje ako odborný asistent v Ústave financií Prevádzkovo ekonomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne. Magisterské vzdelanie dosiahol na Katedre medzinárodných vzťahov a európskych štúdií Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu. V rámci svojej akademickej a pedagogickej aktivity sa zameriava na ekonomické a politické aspekty európskej integrácie, svoju vedeckú činnosť zameriava na energetickú bezpečnosť v európskom priestore a na roviny vzťahu Európskej únie a Ruskej federácie. V rokoch 2012 a 2013 pracoval ako lektor spoločnosti Eurion v.o.s. v programe Vzdelávanie pedagógov na stredných a základných školách, ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Je autorom niekoľkých knižných publikácií a desiatok odborných článkov.a

 • MgA. Irena Swiecicki

  MgA. Irena Swiecicki

  Lektorka, konzultantka a trénerka s 15 ročnou praxou. Preškolila cca 7000 účastníkov kurzov. Pôvodným povolaním divadelná a vyštudovaná speváčka sa špecializuje na prezentačné a vyjednávacie zručnosti, prácu s hlasom, reč tela, lektorské zručnosti a komunikáciu. Vďaka dlhoročnej divadelnej praxi je schopná odhaliť každý detail vo vystupovaní a poskytnúť jedinečnú spätnú väzbu. Zameriava sa tiež na tréning metód zvládania stresovej záťaže a školenie s tým spojené. V koučovaní sa zameriava predovšetkým na koučovanie k výkonu a skvalitňovanie vzťahov nielen na pracovisku. Je hlavnou lektorkou a garantkou kvality Manažérskej akadémie MKČR.

 • Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Absolvent Západočeskej Univerzity, Open University a rady tuzemských aj zahraničných kurzov a seminárov. Pracoval ako Manažér projektov pre strednú Európu v AGA GmbH. V Rakúsku, ako riaditeľ spoločnosti AGA GAS Čechy a potom ako obchodný riaditeľ AGA GAS Česká Republika. V roku 2001 uviedol na český trh francúzsku spoločnosť Air Liquide, kde následne pôsobil ako obchodný riaditeľ. Od roku 2012 sa venuje len prednáškovej a konzultačnej činnosti. Pôsobil napr. ako manažér tvorby a implementácie projektu CRM v ČEZ, a.s. Pôsobí aj ako poradca alebo lektor výcviku KCM, systému starostlivosti o zákazníka, výcviku obchodných zručností a pod. Pre niektoré spoločnosti na českom trhu. Niekoľko rokov pôsobil tiež ako lektor Open University v odbore riadenie vzťahov so zákazníkmi. Teraz vyučuje na Vysokej škole finančnej a správnej v Prahe predmety Riadenie vzťahov so zákazníkmi a Marketing. Je autorom mnohých publikácií, vysokoškolských skrípt a mnohých príspevkov s tematikou riadenie vzťahov so zákazníkmi, úloha a funkcie KCM, apod.
   

 • doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

  doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

  Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventom Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, Prague International Business School a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. V minulosti zastával vrcholové manažérske funkcie v priemyselnom sektore, menovite v oblasti chémie, farmácie a facility managementu. Je autorom alebo spoluautorom monografií, vedeckých a odborných textov zameraných na investičné rozhodovanie, podnikovú ekonomiku a firemný management. Špecializuje sa najmä na scenárové a simulačné prístupy k analýze rizika investičných projektov, postaudity investičných projektov, riadenie firemnej výkonnosti, manažment inovácií, strategický, procesný a krízový manažment. Súčasne pôsobí ako konzultant a expert pre firemnú sféru.

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na katedre spoločenských vied Vysokej školy politických a spoločenských vied, s.r.o., kde vyučuje manažment. Súčasne pôsobí ako lektorka v oblasti firemnej stratégie, manažérskych zručností, obchodných a prezentačných zručnosti, projektového riadenia, komunikácie a osobnej efektivity. Je poradcom pre oblasť rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach malých a stredných podnikov. Odbornú prax začala ako vývojovo - technická pracovníčka v Tesle Pardubice. V roku 1998 získala certifikát za odbornú pedagogickú činnosť pri výučbe aplikovanej ekonómie a je certifikovaným hodnotiteľom Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť.

 • Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

  Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

  Absolvovala bakalárske a nadväzujúce magisterské štúdium na Fakulte podnikohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Následne absolvovala doktorandské štúdium na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na katedre podnikovej ekonomiky VŠE v Prahe. Špecializuje sa najmä na problematiku podnikovej ekonomiky, finančného riadenia a hodnotenia výkonnosti podnikov. Pôsobí ako vo výučbe, tak vo výskume, lektorskej a poradenskej činnosti. Je autorkou alebo spoluautorkou publikácií týkajúcich sa najmä problematiky riadenia a zvyšovania finančnej aj nefinančnej výkonnosti podnikov.

 • JUDr. Petr Šťastný

  JUDr. Petr Šťastný

  Petr Šťastný absolvoval v roku 2005 Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následne pôsobil ako právnik a neskôr aj ako vedúci pracovník právneho oddelenia českej pobočky popredného svetového poisťovacieho koncernu, kde získal významné skúsenosti z oblasti poisťovníctva, financií, obchodného i občianskeho práva a v neposlednom rade tiež hodnotné manažérske zručnosti a soft skills. Od svojho odchodu z prostredia poisťovníctva je Petr Šťastný činný v advokácii, kde sa ako samostatný advokát venuje generálnej právnej praxi s akcentom najmä na agendu (obchodných) záväzkových vzťahov a obhajobu v trestnom konaní vrátane obhajoby ex offo. Petrovi Šťastnému bol po úspešnom zložení rigoróznej skúšky na Univerzite Karlovej v Prahe, katedre trestného práva, udelený akademický titul doktora práv (JUDr.).

 • Ing. Šárka Tomisová

  Absolventka Vysokej školy logistiky v Přerově. Pracuje ako lektorka, koučka a poradkyňa. V oblasti logistiky pracovala v mnohých odvetviach (strojárstvo, medzinárodný obchod, transport a doprava, textilný priemysel) a to predovšetkým v manažérskych pozíciách. V súčasnosti pôsobí ako lektorka a konzultantka v niekoľkých vzdelávacích inštitúciách, ktoré sa venujú vzdelávaniu dospelých. Dosiahla titul Clog. - Konzultant a tréner logistiky. V rámci koučovania spolupracuje s mnohými inštitúciami a to aj v oblasti sociálnych služieb, osobného rozvoja a ďalšieho vzdelávania, kde vzdeláva pracovníkov napr. ÚP, pracovníkov sociálnych služieb, personalistov, poradcov pre osobný rozvoj a ďalšie.

 • Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

  Odborná asistentka na katedre regionálnych štúdií Vysokej školy ekonomickej v Prahe a pedagogický pracovník katedry verejnej správy Vysokej školy finančnej a správnej, o.p.s., v Prahe. Je absolventkou inžinierskeho študijného odboru verejná správa a regionálny rozvoj na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Prahe, kde tiež potom získala doktorský titul. V priebehu doktorandského štúdia absolvovala ročné študijné stáže na Univerzite Pierre Mendes France v Grenobli a Inštitúte rozvojových štúdií vo švajčiarskej Ženeve. Predmetom jej odborného záujmu je problematika municipálnej politiky a lokálneho rozvoja, najmä otázky týkajúce sa partnerstva, občianskeho sektora aj významu občianskeho sektora v rozvoji územia. Špecifická pozornosť je z odbornej stránky venovaná otázkam partnerstva a jeho významu v rozvoji územia. Vo svojej praxi spolupracuje s radom miestnych i regionálnych reprezentantov, na národnej úrovni odborne spolupracuje so zväzom miest a obcí na realizácii projektov podporených z európskych štrukturálnych fondov.

 • PhDr. Jindřich Urban, Ph.D.

  PhDr. Jindřich Urban, Ph.D.

  Študoval v Prahe, vo Viedni a v Mníchove, pôsobí na Súkromnej vysokej škole ekonomickej, Vysokej škole ekonómie a manažmentu a Vysokej škole aplikovanej psychológie. V rokoch 1996 - 2005 sa venoval výskumu trhu a verejnej mienke v rámci renomovaných výskumných agentúr, pôsobil v marketingu v bankovníctve a v rodinnej obchodnej firme. Za svoju vedeckú prácu dostal ocenenie za interdisciplinárny prístup vo vedách o človeku, spoločnosti a kultúre. Venuje sa tiež sociálno psychologickému poradenstvu vo vlastnej praxi. V rámci ekonomickej psychológie sa venuje problematike motivácie pracovníkov, osobnostnému rozvoju a riadeniu konfliktov.

 • Ing. Bc. Vlasta Váchová

  Vyštudovala na troch vysokých školách v odboroch zameraných na ekonómiu, manažment ľudských zdrojov a pedagogiku. V oblasti HR manažmentu pracovala vo vedúcich pozíciách ako manažérka personálnych útvarov ako v súkromnom sektore, tak aj v štátnej správe. Má bohaté odborné znalosti aj praktické skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Od roku 2007 sa zaoberá konzultačnou a lektorskou činnosťou. Zameriava sa predovšetkým na oblasť prijímania a výberu zamestnancov, kompetencií a kompetenčných modelov, hodnotenie a vzdelávanie zamestnancov aj na oblasť pracovno-právnych vzťahov. Pôsobí aktívne ako externá hodnotiteľka projektov Európskeho sociálneho fondu. 

 • JUDr. Bc. Pavel Vetešník

  JUDr. Bc. Pavel Vetešník

  JUDr. Bc. Pavel Vetešník od roku 2014 pracuje v  Českej národnej banke na odbore práva a legislatívy a zaoberá sa agendou správneho riadenia a správneho súdnictva. V minulosti pôsobil v územnej samospráve konkrétne v hlavnom meste Praha. Je členom bezpečnostnej komisie Svazu měst a obcí ČR, pracovnej komisie pre verejné právo Legislatívnej rady vlády a rozkladovej komisie Ministerstva vnútra. Vyučuje predmety súvisiace so správnym, finančným a komunálnym právom na niekoľkých vysokých školách. Je spoluautorom komentárov k správnemu súdnemu právu, zákonu o kontrole, zákonu o pohrebníctve a zákonu o vojenských  hroboch, zákonu o priestupkoch, tzv. tabakový zákon, zákonu o návykových látkach, zákonu o obecnej polícii a ďalších publikácií.

 • Mgr. Miriam Vránová

  Mgr. Miriam Vránová

  Public Relations konzultantka, lektorka a editorka sa viac ako 12 rokov zaoberá spoločenskou zodpovednosťou firiem, medializáciou charitatívnych tém a vzdelávaním dospelých. Pri práci s klientmi zúročuje svoje skúsenosti z pôsobenia v médiách a pomáha im nájsť metódy, ako upútať pozornosť mediálneho sveta alebo ako propagovať ich organizáciu. Autorsky aj realizačne sa podieľa na PR kampaniach napr. Pre Centrum Paraple a tiež v rámci európskych projektov.Uvedomuje si význam networkingu v súčasnom svete, a preto sa tiež snaží prepájať expertov naprieč sektormi.

 • JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

  JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

  Uznávaná odbornice na obchodní právo se narodila v roce 1939 a svou pedagogickou kariéru spojila především s katedrou obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2015 vyučuje na Cambridge Business School v programu LLM blokový modul Závazkové právní vztahy. 

 • Mgr. Tomáš Zdražil

  Mgr. Tomáš Zdražil

  Vyštudoval Fakultu multimediálnych komunikácií na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Už v priebehu štúdia sa venoval rôznym projektom zameraným na marketingovú komunikáciu v médiách. Po ukončení štúdia v roku 2004 nastúpil na marketingové oddelenie DHL Express, ktoré od roku 2007 vedie. Okrem marketingu samotného má v spoločnosti DHL na starosť aj internú a externú komunikáciu, PR a projekty zamerané na SME zákazníkov a na budovanie firemnej kultúry medzi zamestnancami. Medzi jeho záujmy patrí cestovanie a šport.

 • PhDr. Martin Zibrín, MBA

  PhDr. Martin Zibrín, MBA

  Momentálne pracuje v oblasti podnikových nákupov a procesov verejného obstarávania. Je spoluzakladateľom a výkonným riaditeľom Slovenského centra obstarávania. Spolupracuje s dvoma zahraničnými vzdelávacími inštitúciami poskytujúcimi štúdium MBA, kde prednáša projektový manažment a finančné riadenie projektov. Vyštudoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Bánskej Bystrici a Univerzitu Jana Amosa Komenského v Prahe. Štúdium MBA v odbore Project management and Financial management absolvoval v zahraničí na Indian Management School & Research Centre.

 • Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Pôsobí na Prevádzkovo ekonomickej fakulte MENDELU v Brne, kde zabezpečuje a podieľa sa na výučbe predmetov Manažérske rozhodovanie, Krízový manažment a Strategický manažment. Pôsobí ako lektor tímov v rámci projektu Medziuniverzitné študentské súťaže. Je autorom článkov zaoberajúcich sa riadením kríz a rizík v renomovaných odborných časopisoch, ktoré sú súčasťou uznávaných citačných indexov (ISI, SCOPUS).

 • Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

  Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

  Historik Blízkeho východu a medzinárodných vzťahov, arabistov, islamológa (nar. 14.10.1952 v Hraniciach na Morave). 1977 absolvoval štúdium dejín-filozofie-arabčiny, 2008 profesor medzinárodných politických vzťahov (VŠE). Od roku 1977 pôsobí na filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, 2004-14 riaditeľ Ústavu Blízkeho východu a Afriky, od roku 2016 tiež na Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov. Prednáša dejiny islamských krajín, islam, dejiny diplomacie a medzinárodných vzťahov, diplomatický protokol, získal skúsenosti na rade európskych a arabských univerzít, navštívil mnoho blízkovýchodných krajín. Publikoval monografia Revolučne demokratickej strany na Blízkom východe (1986), Úvod do dejín islamských krajín (1994), Moderné dejiny islamských krajín (1999), Dramatický polmesiac (2001), Kmene a klany v arabskej politike (2004) Kmene a klany v arabskom Maghribe (2007), Dejiny Egypta (2009), Dejiny Iraku (2013) a Dejiny Líbya (2015), pripravuje Dejiny Sýrie, Libanonu a Jordánska. 2008-12 reprezentant SR v poradnom výbore nadácie Anna Lindh Foundation pre euro-stredomorský dialóg, 1984-85 Líbya, 1991-93 ZÚ Tripolis a Damask, 1993-97 poradca Ministerstva financií, 2002 Ministerstva obchodu a priemyslu, od 2014 poradca ministra zahraničných vecí , 1994-99 viceprezident Česko-arabskej obchodnej komory, od 1993 podpredseda Spoločnosti česko-arabskej.

 • Ing. Zdenka Šulcová

  Ing. Zdenka Šulcová

  Medzi rokmi 1996 - 2009 pôsobila ako účtovník a daňový metodík v spoločnosti EkonÚčto, s.r.o. Od roku 2004 pracovala ako metodik a hlavný účtovník v spoločnosti WOODCOTE CZ, a.s. V rokoch 2009 - 2010 bola finančná manažérkou spoločnosti LavishCommercialActivitie v Grécku. V roku 2010 pôsobila ako finančná manažérka v spoločnosti HOYALens CZ, a.s. v Turnove, od roku 2011 pracuje na pozícii Financial Controller u nadnárodné spoločnosti Loma Systems s.r.o., ktorá je súčasťou skupiny ITW v Chicagu USA.

  Vyučuje na Vysokej škole ekonómie a manažmentu, lektorskej činnosti sa venuje od roku 2004. Pravidelne lektorom otvorené kurzy pre spoločnosti TSM Vyškov s.r.o., Kovosteel s.r.o. a Tutor s.r.o.

  Je absolventkou bakalárskeho štúdia na Súkromné vysokej škole ekonomických štúdií, s.r.o. v Prahe v odbore Účtovníctvo, podniková ekonomika a manažment.