Executive Management Online

Executive Management Online

Tento flexibilný profesijný vzdelávací program MBA Executive Management Online je určený všetkým členom stredného a vyššieho managementu, ktorí robia dôležité strategické rozhodnutia a určujú tak smerovanie a budúcnosť danej spoločnosti. Program MBA Executive management poskytuje študentom všetky potrebné znalosti z najrôznejších oblastí managementu, ktoré obohacuje o praktické aspekty a riešenia reálnych problémov. Pokrýva tak veľmi široké spektrum praktických znalostí a zručností a vždy zdôrazňuje vplyv danej oblasti na strategické rozhodnutia manažéra. Výučba tohto programu prebieha prostredníctvom virtuálnej učebne, kde sa študenti nemusia fyzicky dostavovať na výučbu, ale študujú z pohodlia domova. Virtuálna učebňa je prispôsobená tomu, aby sa študent do prednášky mohol zapojiť aj osobne a napr. komunikovať s lektorom alebo ostatnými študentmi. Lektor môže šíriť informácie v podobe najrôznejších dokumentov, fotiek a videí. Výučba prebieha rovnako ako prednášky na seminári, len s tým rozdielom, že sa môžete pripojiť odkiaľkoľvek a frekvencia je jedenkrát za mesiac.

Výhody programu

 • časová nenáročnosť – nemusíte za štúdiom nikam cestovať

 • nezávislosť na danom mieste – študovať môžete odkiaľkoľvek budete chcieť

 • moderná forma štúdia

 • úspora finančných prostriedkov

 • efektívna forma štúdia

 • rýchlosť šírenia informácií

 • zahájenie štúdia kedykoľvek behom celého roka

Základné moduly

 • Základy manažmentu a riadenia

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov s dôležitými metódami, postupmi a zásadami manažmentu v organizácii a pochopiť význam a základné princípy výkonu jednotlivých manažérskych funkcií. Súčasne sa študent zoznámi s princípmi určovania primárnych cieľov organizácie, bude schopný analyzovať a optimalizovať procesy v prebiehajúcej organizácií alebo vytvárať jej reprezentatívnu identitu a imidž.
   

 • Strategický manažment

  Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa s úlohou, náplňou a tvorbou stratégie podniku vrátane čiastkových stratégií pre jednotlivé oblasti, ako integrálnych súčastí celkovej stratégie, resp. plánovanie podniku. Formulovať dlhodobú stratégiu podniku znamená nájsť odpovede na základné otázky úspešného fungovania spoločnosti na trhu. Stanovenie správnych cieľov podniku a vhodných stratégií, teda ciest, akými budú ciele dosiahnuté, je nutné na základe dôkladnej strategickej analýzy podniku, pričom sú využívané závery SWOT analýzy.

 • Krízové riadenie a riadenie zmien

  Modul je úvodom do problematiky krízového riadenia a riadenia zmien. Cieľom je oboznámiť študentov so základnými východiskami krízového manažmentu, vývojovými štádiami krízy podniku, okamžitými opatreniami pri kríze a prístupy k riadeniu zmien. Krízový manažment v sebe obsahuje v praktickej a utilitárnej podobe všetky prvky efektívneho manažmentu.
   

 • Ekonomika a finančné riadenie

  Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov so všeobecnými princípmi finančného riadenia, objasniť význam majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku pre finančné rozhodovanie, vysvetliť vzťahy medzi operatívnym a strategickým plánovaním v podniku alebo medzi plánovaním objemu produkcie a vzťahu k trhu. Ďalej sa študenti dozvedia dôležité informácie o stratégii cien a nákladov, základných metódach riadenia cash-flow, likvidite firmy a jej význame, spolu s významom informačných tokov a uplatňovanie metód analýz hospodárenia.

 • Personálny manažment

  Cieľom je oboznámiť študentov s modernými poznatkami personálneho manažmentu a so spôsobmi jeho uplatňovania českými i svetovými firmami. Cieľom modulu je tiež definovať personálnu prácu, pochopiť postavenie personálnej práce v systéme riadenia organizácie, definovať pojmy personálna stratégia a personálna politika a chápať vzťah medzi nimi. Študenti sa budú zaoberať strategickým riadením ľudských zdrojov a otázkami, aké vnútorné a vonkajšie podmienky strategické riadenie ľudských zdrojov ovplyvňujú.

 • Marketing a PR komunikácia

  Cieľom tohto modulu je objasniť študentom základné princípy marketingovej a PR komunikácie s prihliadnutím k novým komunikačným trendom dnešnej doby. Študenti sa dozvedia dôležité informácie o fungovaní marketingových a PR postupov v praxi, kde v strede diania stojí zákazník a cieľom je ho osloviť a vybudovať si s ním dlhodobý a lojálny vzťah.

 • Projektové riadenie a plánovanie

  Modul sa zaoberá riadením projektov ako z pohľadu zavádzania projektového riadenia vo firmách, tak spôsobom riadenia konkrétnych projektov. Cieľom modulu je nielen vysvetliť základné pojmy, metódy, nástroje a postupy projektového riadenia, ale aj osvojiť si ich praktické uplatňovanie cvičeniami v pracovných skupinách pri riešení jednoduchých príkladov a simulácií.
   

 • Medzinárodný obchod

  Cieľom tohto modulu je poskytnúť študentom stručný prehľad o základných otázkach medzinárodného obchodu - čo znamená voľný zahraničný obchod, aké sú jeho výhody a nevýhody najmä pre rozvojové krajiny.Pomocou analýzy vybraných regionálnych obchodných zoskupení sa študenti dozvedia o rôznych typoch ekonomickej integrácie.

 • Obchodné právo

  Modul je stručným prehľadom problematiky obchodného práva ako jedného z tradičných právnych odvetví. Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov prierezovo so základnými pojmami a právnymi inštitútmi obchodného práva a podnikania. Študentom sú predstavené základné pojmy a dôležité instituty prvej časti obchodného zákonníka aj spoločenského právo s vymedzením jednotlivých typov obchodných spoločností spolu s profilujícími príkladmi.

 • Manažérske a vodcovské schopnosti

  Modul zoznamuje študentov so základmi teóriami vedenia a riadenia ľudí vrátane širšieho spektra manažérskych zručností. Študenti si natrénujú vybrané techniky so zameraním na zručnosť vedenia priamo s lektorom a získajú spätnú väzbu. V oblasti vedenia sa modul zameria na rozvoj emočnej a sociálnej inteligencie ako trend v súčasnom rozvoji ľudí a ďalej na v ČR nie príliš známu typológiu jednotlivých zamestnancov i samotných lídrov.Typológia bude zohľadňovať ciele leadershipu.

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu.

 • Na začiatku štúdia sa bude konať seminár, kde prebehne uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výučba prvých dvoch modulov. Ďalšia výučba už prebieha online formou, kedy sa študent každý mesiac zúčastní jednej videokonferencie, kde prebehne výučba pre aktuálny modul.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu dvoch hodín. Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v jazyku slovenskom.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminári a videokonferenciách, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminári a videokonferenciách povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 4 000 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  V súčasnej dobe projektová manažérka športových udalostí a organizačných projektov. Autorka mnohých článkov a publikácií z oblasti projektového riadenia. Lektorka Projektového a strategického riadenia v niekoľkých školiacich a vzdelávacích zariadeniach. Vyštudovala stavebnú fakultu Vysokého učení technického v Brne, odbor Ekonomika a riadenie stavebníctva (2000). V rámci postgraduálneho štúdia na tej istej fakulte sa zamerala na štúdium a aplikáciu projektového riadenia. Teraz pracuje na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom ako odborná asistentka a na tej istej inštitúcii pôsobí ako zástupkyňa vedúceho Ústavu odborných predmetov a informačných technológií. 

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal pri štúdiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA potom štúdiom na Business School Netherlands. V súčasnosti dokončuje rigorózne konanie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionár manažér - praktík, kreatívec, učiteľ. Prešiel mnohými profesiami od referenta domu kultúry, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu, imagemakera, vedúceho personálneho oddelenia, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation. Má nevšedné formy výučby, vie zložité veci podávať jednoduchým spôsobom, vie teóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxe. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia.

 • Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová študovala na univerzitách v Prahe a Veľkej Británii, svoje vzdelanie si potom rozširovala na profesionálne zameraných seminároch v Nemecku, Rakúsku, Holandsku a Taliansku. Pracovné skúsenosti čerpala v oblasti poradenstva, kde medzi jej aktivity patrilo vyhľadávanie špičkových manažérov, osôb stredného článku riadenia a špecialistov. Ďalšou činnosťou bolo riadenie špičkových poradenských projektov v oblasti rozvoja riadenia ľudského potenciálu (vypracovanie a implementácia hodnotiacich a motivačných systémov, odmeňovanie podľa výkonu, manažérsko-personálne audity a organizačné poradenstvo). V bankovom prostredí sa venovala koncepcii vzdelávacích projektov, ktoré pilotne lektorovala. V súčasnej dobe je riaditeľkou spoločnosti Talent Management Center International a súčasne vedie dôležité projekty v oblasti leadershipu a talent manažmentu. Ako trénerka sa špecializuje na workshopy zamerané na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, vedie špecializované tréningy so zameraním na strategický rozvoj ľudských zdrojov, odmeňovanie a medzikultúrne riadenie spoločností. Koučuje špičkových manažérov s vynikajúcimi výsadkami.

 • doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

  doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

  Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventom VŠE v Prahe, odbor Ekonomika a riadenie zahraničného obchodu. Bezmála 40 rokov nepretržite pôsobí v komerčnej praxi, a to ako v tuzemsku, tak aj v zahraničí, v súčasnej dobe v štruktúre nadnárodného koncernu Carl Zeiss AG. Pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa systematicky venuje už viac ako 15 rokov na pozícii docenta Katedry medzinárodného obchodu VŠE v Prahe. Je autorom niekoľkých desiatok publikácií a odborných textov, vydaných v tuzemsku aj v zahraničí a pravidelným účastníkom odborných medzinárodných vedeckých konferencií. Podieľa sa na práci Komisie pre clá a reguláciu obchodu Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži. 

 • MgA. Irena Swiecicki

  MgA. Irena Swiecicki

  Lektorka, konzultantka a trénerka s 15 ročnou praxou. Preškolila cca 7000 účastníkov kurzov. Pôvodným povolaním divadelná a vyštudovaná speváčka sa špecializuje na prezentačné a vyjednávacie zručnosti, prácu s hlasom, reč tela, lektorské zručnosti a komunikáciu. Vďaka dlhoročnej divadelnej praxi je schopná odhaliť každý detail vo vystupovaní a poskytnúť jedinečnú spätnú väzbu. Zameriava sa tiež na tréning metód zvládania stresovej záťaže a školenie s tým spojené. V koučovaní sa zameriava predovšetkým na koučovanie k výkonu a skvalitňovanie vzťahov nielen na pracovisku. Je hlavnou lektorkou a garantkou kvality Manažérskej akadémie MKČR.

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na katedre spoločenských vied Vysokej školy politických a spoločenských vied, s.r.o., kde vyučuje manažment. Súčasne pôsobí ako lektorka v oblasti firemnej stratégie, manažérskych zručností, obchodných a prezentačných zručnosti, projektového riadenia, komunikácie a osobnej efektivity. Je poradcom pre oblasť rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach malých a stredných podnikov. Odbornú prax začala ako vývojovo - technická pracovníčka v Tesle Pardubice. V roku 1998 získala certifikát za odbornú pedagogickú činnosť pri výučbe aplikovanej ekonómie a je certifikovaným hodnotiteľom Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť.

 • Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

  Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

  Absolvovala bakalárske a nadväzujúce magisterské štúdium na Fakulte podnikohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Následne absolvovala doktorandské štúdium na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na katedre podnikovej ekonomiky VŠE v Prahe. Špecializuje sa najmä na problematiku podnikovej ekonomiky, finančného riadenia a hodnotenia výkonnosti podnikov. Pôsobí ako vo výučbe, tak vo výskume, lektorskej a poradenskej činnosti. Je autorkou alebo spoluautorkou publikácií týkajúcich sa najmä problematiky riadenia a zvyšovania finančnej aj nefinančnej výkonnosti podnikov.

 • JUDr. Petr Šťastný

  JUDr. Petr Šťastný

  Petr Šťastný absolvoval v roku 2005 Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následne pôsobil ako právnik a neskôr aj ako vedúci pracovník právneho oddelenia českej pobočky popredného svetového poisťovacieho koncernu, kde získal významné skúsenosti z oblasti poisťovníctva, financií, obchodného i občianskeho práva a v neposlednom rade tiež hodnotné manažérske zručnosti a soft skills. Od svojho odchodu z prostredia poisťovníctva je Petr Šťastný činný v advokácii, kde sa ako samostatný advokát venuje generálnej právnej praxi s akcentom najmä na agendu (obchodných) záväzkových vzťahov a obhajobu v trestnom konaní vrátane obhajoby ex offo. Petrovi Šťastnému bol po úspešnom zložení rigoróznej skúšky na Univerzite Karlovej v Prahe, katedre trestného práva, udelený akademický titul doktora práv (JUDr.).

 • Mgr. Tomáš Zdražil

  Mgr. Tomáš Zdražil

  Vyštudoval Fakultu multimediálnych komunikácií na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Už v priebehu štúdia sa venoval rôznym projektom zameraným na marketingovú komunikáciu v médiách. Po ukončení štúdia v roku 2004 nastúpil na marketingové oddelenie DHL Express, ktoré od roku 2007 vedie. Okrem marketingu samotného má v spoločnosti DHL na starosť aj internú a externú komunikáciu, PR a projekty zamerané na SME zákazníkov a na budovanie firemnej kultúry medzi zamestnancami. Medzi jeho záujmy patrí cestovanie a šport.

 • Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Pôsobí na Prevádzkovo ekonomickej fakulte MENDELU v Brne, kde zabezpečuje a podieľa sa na výučbe predmetov Manažérske rozhodovanie, Krízový manažment a Strategický manažment. Pôsobí ako lektor tímov v rámci projektu Medziuniverzitné študentské súťaže. Je autorom článkov zaoberajúcich sa riadením kríz a rizík v renomovaných odborných časopisoch, ktoré sú súčasťou uznávaných citačných indexov (ISI, SCOPUS).

Cena

Cena za štúdium MBA je po z'lave 3 255 EUR bez DPH (z pôvodných 4 863 EUR bez DPH). Sledujte naše aktuálne akcie a zľavy z cien štúdia.

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA