Finanční management a účetnictví | Cambschool.sk

Finančný management a účtovníctvo

Finančný management a účtovníctvo

Profesijný vzdelávací program MBA Finančný management a účtovníctvo je špeciálne navrhnutý pre manažérov, podnikateľov, finančných riaditeľov, účtovníkov a všetkých ostatných uchádzačov, ktorí sa usilujú o získanie potrebných znalostí z oblasti finančného managementu, ktoré by dopomohli danému podniku k dosiahnutiu lepšieho hospodárskeho výsledku. Študenti sa zoznámia s obecnými princípmi finančného riadenia, získajú cenné znalosti manažérskeho účtovníctva a po absolvovaní programu sa budú orientovať taktiež v daňovej oblasti.

Základné moduly

 • Finančné riadenie podniku

  Finančné riadenie je disciplínou, bez ktorej sa nezaobíde žiadny úspešný ekonomický subjekt. Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov so zásadami finančného riadenia ekonomického subjektu a vysvetliť základné vzťahy či súvislosti medzi bežne používanými finančnými výkazmi.Poslucháči budú tiež oboznámení s dôležitými pojmami finančného riadenia a zásadami implementácie interných kontrol nutných pre zaistenie správnosti a konzistencie finančných výkazov.

 • Optimalizácia riadenia a plánovanie cash-flow

  Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov s podstatou cash-flow, jeho miestom a významom pre finančné riadenie firiem, s faktormi, ktoré ho ovplyvňujú, a s metódami, ktoré umožňujú CF plánovať, monitorovať a následne vyhodnotiť prostredníctvom výkazu cash -flow. Modul sa zameriava jednak na operatívne riadenie cash-flow a metódy, ktoré sú v tejto oblasti používané, a jednak na strategické riadenie cash-flow.

 • Meranie výkonnosti podniku

  Cieľom tohto modulu je ukázať, akým spôsobom je možné merať výkonnosť firmy ako celku aj výkonnosť jednotlivých oblastí riadenia, či už procesne alebo projektovo. Firma môže celkovo pôsobiť ako zdravý celok jedine vtedy, keď jej jednotlivé časti fungujú správne každá zvlášť, ale aj vo vzájomnej symbióze.

 • Investície a finančné plánovanie

  Cieľom tohto modulu je oboznámiť poslucháčov s teóriou, princípmi a praktickými postupmi dlhodobého finančného managementu tak, ako sú uplatňované v podmienkach investovania a financovania podnikov v ČR. Študenti sa zoznámia so základnými činiteľmi, ktoré ovplyvňujú výšku hodnoty peňazí v čase, s metódami hodnotenia investičných projektov a ďalšími dôležitými oblasťami investičného rozhodovania.
   

 • Risk management - stratégia riadenia finančných rizík

  Cieľom modulu je prehĺbiť u študentov schopnosti identifikácie podnikových rizík a stanovenie ich významnosti, meranie rizík a výberu vhodných variantov, ktoré pomôžu tieto riziká minimalizovať. Ďalej by absolventi modulu mali byť schopní vypracovať postupy riadenia rizík a v spolupráci s ostatnými časťami podniku spoluvytvárať systémy monitoringu a kontroly prijatých protirizikových opatrení.

 • Medzinárodné financie a medzinárodný finančný systém

  Cieľom modulu je ukázať komplexný pohľad na oblasť medzinárodných financií, oboznámiť študentov so základnými pojmami, princípmi, činnosťami a prípadnými smermi ďalšieho rozvoja medzinárodných financií. Študenti sa zoznámia s vývojom medzinárodného menového a finančného systému, sa súvislosťami tohto vývoja a jeho dnešnou podobou.

 • Finančné informácie pre management (manažérske účtovníctvo)

  Podnikové riadenie na báze ekonomických informácií je postavené na sledovaní výkonnosti jednotlivých čiastkových procesov a oblastí, ktorých výsledky sa následne viažu na celofiremné finančné ukazovatele. Cieľom tohto modulu je preto prehĺbiť ekonomické znalosti v oblasti manažérskych informácií, podať ucelený obraz o rozsahu možných interne zbieraných informácií, na základe ktorých sa manažér môže adekvátne rozhodovať o zmene produktového portfólia, o zameraní pozornosti na výnosných zákazníkov, o zaistení potrebných činností s čo najmenšími nákladmi a pod.

 • Medzinárodné účtovníctvo (IAS/IFRS)

  Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov s procesom harmonizácie finančného výkazníctva, s konkrétnymi princípmi, postupmi a pravidlami, ktoré pre vykazovanie jednotlivých prvkov účtovnej závierky definuje systém IFRS. V závere kurzu budú študenti schopní rozhodnúť o spôsobe vykazovania vybraných situácií z oblasti aktív, záväzkov, kapitálu, nákladov a výnosov. Mali by byť schopní s porozumením využívať obsah dát poskytovaných IFRS a rozumieť základným rozdielom v porovnaní s dátami zisťovanými podľa českých účtovných štandardov.

   

 • Daňový systém I.

  Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov s daňovým systémom v Českej republike a základnými princípmi jednotlivých typov daní (priamych, nepriamych). Dôraz sa bude klásť aj na väzbu účtovníctva na daňové zákony, najmä zákon o daniach z príjmov a zákon o dani z pridanej hodnoty. Absolvent bude schopný sa orientovať v jednotlivých daniach a získa prehľad o vplyve daní na výsledok hospodárenia alebo cash-flow podnikov.

   

 • Daňový systém II.

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými princípmi správy daní, v nadväznosti na daňový poriadok a povinnosťami k správe daní danými jednotlivými daňovými zákonmi. Absolventi získajú prehľad o spôsoboch komunikácie so správcami dane, o právach a povinnostiach pri správe daní (pri plnení oznamovacích povinností, podávaní daňových tvrdení alebo v priebehu daňových konaní).

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v jazyku slovenskom.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 4 000 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • Mgr. Simona Číhalová

  Mgr. Simona Číhalová

  Lektorka, finančná poradkyňa, účtovné a daňové poradenstvo, spracovanie účtovníctva pre fyzické i právnické osoby. Od roku 1994 pracovala ako prednášajúca, potom nastúpila ako samostatná účtovníčka vo firme Kapro s.r.o. Praha, firma zaoberajúca sa stavebnou úpravou interiérov. Po dokončení vysokoškolských štúdií vyhrala konkurz na pozíciu lektorky - prednášky v oblasti sociológie, sociálnej psychológie, komunikácie a riešenie administratívy na Strednej policajnej škole MV ČR. Následne pracovala pre medzinárodné spoločnosti REXEL ako hlavná účtovníčka, ďalej pre daňovú a účtovnú kanceláriu SM DATA. Od roku 2010 podniká - zaoberá sa lektorskou, vzdelávacou a poradenskou činnosťou v oblasti ekonómie - účtovníctvo, mzdy, personalistika a dane.

 • Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

  Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

  V súčasnej dobe pôsobí na Fakulte ekonomickej Západočeskej univerzity v Plzni ako odborná asistentka na Katedre financií a účtovníctva, ďalej ako spolupracovníčka Strediska projektových aktivít. Profesne sa už niekoľko rokov venuje lektorskej, výskumnej a publikačnej činnosti v oblasti finančného riadenia podnikov, investičného rozhodovania a auditu. Je členkou Českej asociácie pre finančné riadenie a držiteľkou certifikátu "Profesionálny lektor" udeľovaného Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých ČR, o. s.

 • Roman Lindauer

  Roman Lindauer

  Roman Lindauer má za sebou viac ako 20 rokov práce pre medzinárodné firmy (British Airways, Johnson & Johnson, KPMG). Svoju kariéru začal v roku 1991 v oblasti finančného riadenia a od roku 2003 sa zaoberá oblasťou riadenia rizík pomocou interných kontrol podľa metodológie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000. Počas svojej profesionálnej praxe niekoľkokrát implemenoval komplexné systémy interných kontrol v miestnych pobočkách zahraničných spoločností ( T Mobile, Accenture, SAP, ABB), viedol testovacie a certifikačné projekty spojené s oblasťou SOX404 / COSO. Študoval na VŠE, britskej Open University Business School a absolvoval jednosemestrový kurz na George Washington University. V súčasnej dobe vyučuje na Unicorn College či London International Graduate School a pravidelne prednáša pre Inštitút interných audítorov Českej republiky.

 • Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  Absolvent magisterského programu poľnohospodárske inžinierstvo a doktorandského programu podniková a odvetvová ekonomika na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre ekonomiky Prevádzkovo-ekonomickej fakulty ČZU v Prahe. Špecializuje sa na oblasť podnikovej ekonomiky, komoditnej ekonomiky, investícií a ich financovania, finančného plánovania a analýzy rizika. Pôsobil ako koordinátor tazatelských sietí zaoberajúci sa vedením personálnej agendy a školením zamestnancov v oblasti zberu dát a komunikácie. Má mnohé skúsenosti s lektorskou činnosťou v rámci podnikovej a manažérskej ekonomiky a finančného plánovania.

 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

  Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

  Prednáša na katedre financií Ekonomicko - správnej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Zameriava sa na podnikové a medzinárodné financie. Doktorskú prácu obhájil v roku 1999 na tému Menová koncepcia EÚ. V rokoch 1999 - 2005 viedol oddelenie vzdelávania v Českomoravskej stavebnej sporiteľni. Od roku 2006 sa venuje poradenskej a lektorskej činnosti. Spolupracuje s poprednými domácimi poradenskými a vzdelávacími inštitúciami. Vo svojej poradenskej činnosti sa zameriava predovšetkým na strategické riadenie, nastavenie personálnych procesov, vzdelávanie a rozvoj pracovníkov.

 • Ing. Zdenka Volkánová

  Ing. Zdenka Volkánová

  Je absolventkou bakalárskeho štúdia na Súkromnej vysokej škole ekonomických štúdií, s.r.o. v Prahe v odbore Účtovníctvo, podniková ekonomika a manažment. Medzi rokmi 1996 - 2009 pôsobila ako účtovníčka a daňový metodik v spoločnosti EkonÚčto, s.r.o. Od roku 2004 pracovala ako metodik a hlavná účtovníčka v spoločnosti WOODCOTE CZ, a.s. V rokoch 2009 - 2010 bola finančnou manažérkou spoločnosti LavishCommercialActivitie v Grécku. V roku 2010 pôsobila ako finančná manažérka v spoločnosti HOYALens CZ, a.s. v Turnove, od roku 2011 pracuje na pozícii Financial Controller v nadnárodnej spoločnosti Loma Systems s.r.o., ktorá je súčasťou skupiny ITW v Chicagu USA. Vyučuje na Vysokej škole ekonómie a manažmentu, lektorskej činnosti sa venuje od roku 2004. Pravidelne lektoruje otvorené kurzy pre spoločnosti TSM Vyškov s.r.o., Kovosteel s.r.o. a Tutor s.r.o.

Cena

Cena za štúdium MBA je 3.255 EUR bez DPH. Sledujte naše aktuálne akcie a zľavy z cien štúdia.

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA

Finančný management a účtovníctvo - Hodnotenie 4.90/5 - Hodnotilo 24 užívateľov