Management obchodu

Management obchodu

Študijný program MBA Management obchodu poskytuje študentom základné informácie o charakteristikách súčasného obchodu a jeho významu v ekonomike. V rámci programu sú študentom predávané poznatky o aktuálnych princípoch riadenia, vytvárania podnikovej stratégie, projektovom plánovaní, marketingovej komunikácie, logistike a prepravných službách a taktiež princípoch právnej legislatívy. Program ponúka študentom získanie užitočných vedomostí ku zdokonaľovaniu vzťahov so zákazníkmi, študenti sa naučia zásadám psychologického myslenia s cielením na zákazníka a budú mať taktiež jedinečnú možnosť venovať sa vlastnému osobnému rozvoju. Program je cielený na praktickú aplikáciu a využiteľnosť získaných znalostí na spotrebiteľských trhoch a na význam obchodu v ekonomike štátu a firmy, dôraz je kladený mimo iného aj na princípy riadenia obchodných operácií, plánov a vyjednávacej techniky. Program je vhodný pre manažérov, podnikateľov, pracovníkov obchodných oddelení a pre všetkých uchádzačov, ktorí chcú získať cenné skúsenosti z oblasti obchodu.

Základné moduly

 • Manažment a riadenie obchodu

  Cieľom modulu je oboznámiť sa s podstatou a obsahom manažmentu a jeho špecifikami v obchodných činnostiach v rámci obchodných korporácií. Modul ponúka oboznámenie so základnými pojmami manažmentu, oblasťami, ktoré manažment a manažment obchodu pokrýva a zásadnými metódami, nástrojmi a technikami, ktoré by mali manažéri pre výkon svojich riadiacich funkcií poznať.

 • Podniková stratégia obchodu

  Cieľom je naučiť poslucháčov zostaviť podnikateľský zámer z hľadiska obchodnej koncepcie, vytvárať obchodnú stratégiu podniku a osvojiť si základné zručnosti z oblasti tvorby a kontroly obchodného plánu podniku. Modul zoznamuje študentov s teóriou a riadením podniku z hľadiska tvorby podnikovej stratégie s dôrazom na vytvorenie obchodnej stratégie, s hierarchiou interných podnikových faktorov v podnikohospodárskom modelu, so spôsobom stanovenia vízií a cieľov podniku s dôrazom na obchodnú koncepciu a s tvorbou strategického obchodného plánu podniku, vrátane tvorby marketingovej koncepcie podniku.

 • Marketingová komunikácia

  Cieľom predmetu je naučiť študentov zásadám marketingovej komunikácie v dnešnom svete informácií a moderných informačných technológií. Študenti si osvoja jednotlivé nástroje komerčných komunikácií a to v aplikačnej rovine. Pozornosť je venovaná problematike PR ako jednej z foriem komerčných a marketingových komunikácií. Dôraz je pritom kladený na uplatnenie komunikačného mixu so zdôraznením 360 stupňovej komunikácie.

 • Projektový manažment

  Od päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa datuje začatie systematického prístupu k problematike riadenia projektov vo verejnom aj súkromnom sektore. Kľúčový determinant projektového riadenia je, vďaka implementácii špecifických prestupov a metód, predovšetkým efektívnejšie dosiahnutie cieľa projektu. Takto zľahčované tvrdenie má značný praktický rozmer, pretože vhodne zvolená metodika pre riadenie partikulárneho projektu sa prejaví nielen v úspore času, ale aj nákladov či ľudských zdrojov. Študenti sa teda vďaka modulu naučia, ako efektívne riadiť projekt od jeho počiatku až po dokončenie.a

 • Medzinárodný obchod

  Cieľom tohto modulu je poskytnúť študentom stručný prehľad o základných otázkach medzinárodnéhho obchodu - čo znamená voľný zahraničný obchod, aké sú jeho výhody a nevýhody najmä pre rozvojové krajiny.Pomocou analýzy vybraných regionálnych obchodných zoskupení sa študenti dozvedia o rôznych typoch ekonomickej integrácie.

 • Obchodné právo

  Modul je stručným prehľadom problematiky obchodného práva ako jedného z tradičných právnych odvetví. Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov prierezovo so základnými pojmami a právnymi inštitútmi obchodného práva a podnikania. Študentom sú predstavené základné pojmy a dôležité inštitúty prvej časti obchodného zákonníka, tak i spoločenského právo s vymedzením jednotlivých typov obchodných spoločností spolu s profilujícími príkladmi.

 • Logistika, doprava a operácie v prepravných službách

  Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa s podstatou logistiky, procesmi systémov a ich účinným nastavením. Modul je zameraný na všeobecnú znalosť logistiky, ktorá funguje ako služba podporujúca ďalšie procesy v systémovom zaradení. Prioritné poslanie logistiky je v súlade so všetkými úlohami súčasného trhového hospodárstva.

 • Riadene vzťahov so zákazníkmi a predajné techniky

  Predajné techniky a riadenie vzťahov so zákazníkmi sú pomerne mladou oblasťou obchodu. Cieľom modulu je pochopiť význam dlhodobých dobrých vzťahov so zákazníkmi pre úspech komerčných (výrobných, služby poskytujúcich, obchodných) ale aj neziskových organizácií. Utriediť si prostriedky, ktoré na vybudovanie týchto vzťahov máme, a objasniť si význam a náplň komunikačného vzorca, označovaného ako predajná technika.

 • Psychológia zákazníka

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými poznatkami jednotlivých psychologických disciplín s dôrazom na problematiku psychológie spotrebiteľa a spotrebného správania. Výučba je koncipovaná ako základ štúdia psychológie optikou spotrebného správania so zreteľom k problematike premien spoločenského diania v čase rýchlych ekonomických zmien.Predmet súčasne tvorí prirodzené východiská pre rad ďalších disciplín vo výučbe, zameraných na problematiku spotrebného správania, ako sociológia, marketing, kultúrno antropologické koncepcie spotreby a podobne.

 • Podnikanie a inovácie

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov s dôležitosťou inovačného manažmentu ako disciplínou kombinujúcu manažérske, marketingové a ekonomické teórie a prístupy, ktoré sú kľúčové pre spoločnosti malého, stredného aj veľkého rozsahu v ich inovačných aktivitách. Primárnym cieľom je priblíženie jednotlivých nástrojov inovačného manažmentu, posilniť znalosti a zručnosti na poli firemných inovácií a osvojenie si schopnosti nastaviť v organizácii efektívne inovačnú politiku. Výsledkom bude pochopenie dôležitosti trvalo udržateľného vývoja pre firmu a zvládnutie realizácie a hodnotenie jednotlivých inovačných stratégií vrátane ich jednotlivých metodík a aplikačných postupov.
   

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v jazyku slovenskom.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

BROŽURA

Lektori

 • Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  V súčasnej dobe projektová manažérka športových udalostí a organizačných projektov. Autorka mnohých článkov a publikácií z oblasti projektového riadenia. Lektorka Projektového a strategického riadenia v niekoľkých školiacich a vzdelávacích zariadeniach. Vyštudovala stavebnú fakultu Vysokého učení technického v Brne, odbor Ekonomika a riadenie stavebníctva (2000). V rámci postgraduálneho štúdia na tej istej fakulte sa zamerala na štúdium a aplikáciu projektového riadenia. Teraz pracuje na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom ako odborná asistentka a na tej istej inštitúcii pôsobí ako zástupkyňa vedúceho Ústavu odborných predmetov a informačných technológií. 

 • Ing. Ivan Doubek

  Ing. Ivan Doubek

  ng. Ivan Doubek pôsobil v rokoch 2001 - 2003 v spoločnosti Nová Huť Ostrava a.s. (teraz Arcellor Mittal), kde získal praktické skúsenosti v oblasti výrobnej firmy. Tieto zručnosti ďalej odovzdával aj študentom VŠB-TU, kde pôsobil 2 roky ako externý odborný asistent, ďalej ich rozvíjal a uplatňoval pri pôsobení v medzinárodnej firme ELANOR. Od roku 2006 sú jeho profesionálne aktivity spojené so vzdelávacou spoločnosťou Petr Otáhal s.r.o. V roku 2009 získal Ivan Doubek investíciu v relácii DEŇ D a následne v tejto spoločnosti 4 roky pracoval ako riaditeľ a konateľ. Od roku 2013 sa venuje školeniu a poradenstvu v oblasti medzinárodného obchodu.

 • MUDr. Jiří Hodek

  MUDr. Jiří Hodek

  Vyštudoval Lekársku Fakultu MU v Brne, po štúdiách pracoval ako sekundárny lekár na oddelení chirurgie a traumatológie v Úrazovej nemocnici v Brne. Od roku 1997 do roku 2006 pracoval na rôznych, spočiatku predajných, neskôr manažérskych pozíciách, vo farmaceutických spoločnostiach SmithKline Beecham a GlaxoSmithKline. V súčasnosti pracuje ako nezávislý lektor a kouč najmä v oblasti farmácie, bankového sektora a finančného poradenstva. Hlavnými oblasťami jeho záujmu sú kurzy pre obchodníkov a manažérske kurzy. Druhou oblasťou jeho pôsobenia je koučing a konzultantská činnosť. Počas profesionálnej praxe súčasne vykonáva nekomerčne lektorskú činnosť ako garant zdravotníckych kurzov.

 • Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Jiří Kocich je absolventom Matematicko – Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Nottingham Trent University – Strategy Management. Od roku 1999 pôsobí v privátnych ako aj nadnárodných spoločnostiach, kde sa predovšetkým venuje vedeniu obchodných tímov, vytváraniu a implementácii business strategií a PMS (Performance Management Systems).

  Je výkonným riaditeľom spoločnosti ABATON consulting s.r.o., ktorá  je poradenským centrom zameraným na realizáciu klientských príležitostí. V súčasnej dobe sa špecializuje na tvorbu strategických riešení a marketingových taktických aplikácii, parametrizácii salesových štruktúr a supervitalizácii na bázi CRM - CVM (Customer Value Management).

 • PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek

  Vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Karlovej v Hradci Králové, pracoval v lekárenskej službe a potom ako samostatný výskumný pracovník v odbore liekových foriem. V roku 1992 začal pracovať u nadnárodnej originálnej farmaceutickej firmy, kde prešiel postupne pozíciami Medical Sales Representative, Area Manager, Sales Manager, Training & Development Manager for Central and Eastern Europe. Od roku 2005 pôsobí ako nezávislý lektor a konzultant v odbore tréning a koučovanie obchodných reprezentantov a managerov najmä v oblasti farmácie a rýchloobrátkového tovaru, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z predaja a manažmentu.

 • Ing. Jindřiška Nikolo, Ph.D.

  Ing. Jindřiška Nikolo, Ph.D.

  Už dvadsať rokov úspešne podniká ako tlmočníčka, prekladateľka a VIP sprievodkyňa Prahou a cestovného ruchu ČR. V súčasnej dobe pôsobí ako akademická pracovníčka Metropolitnej univerzity Praha a ako výskumná pracovníčka na St. Louis University v USA. Manažérsku prax nadobudla ako prorektorka VŠCRHL, predtým pracovala ako poradca v prestížnej nadnárodnej spoločnosti PricewaterhouseCoopers. Titul Ph.D. získala v odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy na VŠE Praha v roku 2005, titul Ing. v odbore Medzinárodný obchod a Komerčné jazyky v roku 1997. 

 • Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Prednáškovej činnosti sa venuje na pozícii odborného asistenta na Katedre obchodného podnikania a komerčných komunikácií Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Okrem toho pôsobí na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe. Na Vysokej škole ekonomickej v Prahe je spoluzakladateľom a organizátorom výučby špecializácie Komerčnej komunikácie, ktorá je orientovaná na úzku spoluprácu s praxou v kooperácii s profesijnými združeniami (AKA, APRA, ČMS, ČSZV, RPR pod.). V spolupráci s Asociáciou Public Relations Agentur každoročne organizuje Akadémiu PR. Je viceprezidentom Českej marketingovej spoločnosti. Vykonáva konzultantskú a poradenskú činnosť pre rôzne vzdelávacie a podnikateľské subjekty (Dorland, T.T.V., COOP, Amway pod.).

 • JUDr. Petr Šťastný

  JUDr. Petr Šťastný

  Petr Šťastný absolvoval v roku 2005 Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následne pôsobil ako právnik a neskôr aj ako vedúci pracovník právneho oddelenia českej pobočky popredného svetového poisťovacieho koncernu, kde získal významné skúsenosti z oblasti poisťovníctva, financií, obchodného i občianskeho práva a v neposlednom rade tiež hodnotné manažérske zručnosti a soft skills. Od svojho odchodu z prostredia poisťovníctva je Petr Šťastný činný v advokácii, kde sa ako samostatný advokát venuje generálnej právnej praxi s akcentom najmä na agendu (obchodných) záväzkových vzťahov a obhajobu v trestnom konaní vrátane obhajoby ex offo. Petrovi Šťastnému bol po úspešnom zložení rigoróznej skúšky na Univerzite Karlovej v Prahe, katedre trestného práva, udelený akademický titul doktora práv (JUDr.).

 • Ing. Šárka Tomisová

  Absolventka Vysokej školy logistiky v Přerově. Pracuje ako lektorka, koučka a poradkyňa. V oblasti logistiky pracovala v mnohých odvetviach (strojárstvo, medzinárodný obchod, transport a doprava, textilný priemysel) a to predovšetkým v manažérskych pozíciách. V súčasnosti pôsobí ako lektorka a konzultantka v niekoľkých vzdelávacích inštitúciách, ktoré sa venujú vzdelávaniu dospelých. Dosiahla titul Clog. - Konzultant a tréner logistiky. V rámci koučovania spolupracuje s mnohými inštitúciami a to aj v oblasti sociálnych služieb, osobného rozvoja a ďalšieho vzdelávania, kde vzdeláva pracovníkov napr. ÚP, pracovníkov sociálnych služieb, personalistov, poradcov pre osobný rozvoj a ďalšie.

 • PhDr. Jindřich Urban, Ph.D.

  PhDr. Jindřich Urban, Ph.D.

  Študoval v Prahe, vo Viedni a v Mníchove, pôsobí na Súkromnej vysokej škole ekonomickej, Vysokej škole ekonómie a manažmentu a Vysokej škole aplikovanej psychológie. V rokoch 1996 - 2005 sa venoval výskumu trhu a verejnej mienke v rámci renomovaných výskumných agentúr, pôsobil v marketingu v bankovníctve a v rodinnej obchodnej firme. Za svoju vedeckú prácu dostal ocenenie za interdisciplinárny prístup vo vedách o človeku, spoločnosti a kultúre. Venuje sa tiež sociálno psychologickému poradenstvu vo vlastnej praxi. V rámci ekonomickej psychológie sa venuje problematike motivácie pracovníkov, osobnostnému rozvoju a riadeniu konfliktov.

Cena

Cena za štúdium MBA je po z'lave 3 255 EUR bez DPH (z pôvodných 4 863 EUR bez DPH). Sledujte naše aktuálne akcie a zľavy z cien štúdia.

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA

Management obchodu - Hodnotenie 4.85/5 - Hodnotilo 24 užívateľov