Management soft skills | Cambschool.sk

Management soft skills

Management soft skills

Mäkké zručnosti sú základným stavebným kameňom každého dobrého manažéra. Umenie jednať so spolupracovníkmi, podriadenými, nariadenými ako aj klientmi je často dôležitejšie, než umenie počítačovej gramotnosti. Program Management Soft Skills sa preto sústredí na zlepšenie mäkkých zručností u členov stredného a vyššieho managementu ako aj  u všetkých ďalších pracovníkov, ktorí pri svojej práci potrebujú znalosti efektívnej komunikácie. Študenti programu sa zoznámia s problematikou osobného rozvoja a koučingu, prejdú školením komunikácie a prezentácie, zamerajú sa na efektívne sebariadenie, time-management a naučia sa zásady leadershipu. Hlavným cieľom tohto programu je nielen rozvíjať osobnosť každého študenta, ale predevšetkým rozvíjať komunikačnézručnosti nevyhnutné pre úspešný výkon každodennej manažérskej činnosti.

Základné moduly

 • Myself management

  Každý člověk je zodpovedný za to, čo se deje v jeho vlastnom živote. Pokiaľ sami seba neriadime správne a necháváme se riadiť druhými, ničíme kvalitu nášho rozhodovania a celého nášho života. Cieľom modulu je preto naučiť študentov správne riadiť samých seba, jednoduchšie prijímať nové výzvy a problémy, naučiť sa rozhodovať sám za seba a byť tak lepším človekom a leadrom.

 • Priority Management and Work Life Balance

  Cieľom modulu je naučiť študentov pracovať s prioritami a zladiť ich s každodennými povinnosťami tak, aby neboli zbytočne vystresovaní a aby nedochádzalo ku komplikovaným situáciám. Študenti sa naučia, ako zladiť svoje profesné ako aj osobné ciele a ako zaobchádzať s emóciami, časom a energiou tak, aby boli v živote úspešnejší a spokojnejší. 

 • Myslenie a rozhodovanie v praxi

  Cieľom modulu je zoznámiť študentov s postupmi ľudského rozmýšľania a rozhodovania. Študenti si osvoja, kedy môže byť rýchle intuitívne rozmýšľanie a rozhodovanie efektívne a kedy je naopak výhodnejšie spomaliť a dôkladne si svoje rozhodnutie premyslieť. 

 • Komunikácia a prezentácia

  Cieľom modulu je zoznámiť študentov s komunikačnými princípmi, ktoré sa uplatňujú v pracovných situáciách a podmienkach jednotlivých firem. Manažérska komunikácia má pravidlá, ktoré odzrkadlujú schopnosť vnímať a porozumieť sebe ako aj komunikačným partnerom. Modul objasňuje komunikačný proces, jeho jednotlivé verbálne a neverbálne zložky či prvky, ktoré do komunikácie spadajú – napríklad technika kladenia otázok, asertívna technika, aktívne počúvanie a techniku zvládania problémových a konfliktných situácii. 

 • Leadership

  Lídri sú srdcom biznisu, určujú smer, formujú víziu, dokážu rozpoznať príležitosti. Cieľom modulu je preto naučiť studentov, ako byť správnym leadrom, ako viesť podriadených a ako ich inšpirovať a motivovať k lepším výkonom. Študenti se naučia aký je rozdiel medzi manažérom a leadrom a získajú lepší pohľad na   problematiku leadershipu.

 • Koučing pre manažérov

  Modul je úvodom do problematiky koučovania a jeho využitia vo firemnej a manažérskej praxi. Cieľom je zoznámiť sa s podstatou a princípom koučovania, s možnosťami využitia koučingu ako nástroja pre rozvoj ľudského potenciálu v organizáciách , možnosťami využitia koučovacieho prístupu a techník ako štýlu vedenia ľudí v manažérskej práci.

 • Stress Management

  Študenti sa zoznámia s definíciou stresu, jeho štádiami a prejavmi. Zamerajú sa na stresory ovplyvňujúce pracovný výkon, na problematiku syndrómu vyhorenia a jeho prevencie. Modul má za cieľ rozšíriť vedomosti v oblasti zvládania stresu so zameraním sa na praktické využitie v manažérskej praxi.

 • Efektívne sebariadenie a time-management

  Sebariadenie a efektívne riadenie času je jednou z najdôležitejších zručností manažéra, ktorá má zásadný vplyv na jeho výkonnosť a úspešnosť. Cieľom modulu je preto oboznámiť študentov s pojmami jako self a time management osvojiť si metódy a techniky, ktoré slúžia k lepšiemu hospodáreniu s časom a vedú k zvýšenej úrovni seberiadenia.

 • HR a motivácia

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov s problematikou HR a so základnými princípmi, ktoré ovplyvňujú motiváciu zamestnancov. Študenti sa naučia dávať druhým spätnú väzbu tak, aby byla motivujúca a zároveň prínosná. Modul sa zaoberá riešením problémov s motiváciou jako na strane firiem, tak aj na strane pracovníkov.

 • Emočná inteligencia

  Študenti sa oboznámia s pojmom emočná inteligencia a zamerajú sa na možnosti jej využitia. Hlavným cieľom modulu je praktické využitie poznatkov z oblasti emočnej inteligencie, propojenia teoretických poznatkov z literatúry a výskumov v tejto oblasti so skúsenosťami, potrebami a praxou študentov.

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkem desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretnú s jednotlivými lektormiu pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov oboznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvné dva moduly. V polovici prvného semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrývá zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kedy na prvnom je výklad za prvé tri moduly a na druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkom štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieh primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Štúdium je ďalej realizované distančnou formou - online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcíi, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, dotazom skrz študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie či osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravují účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcíi.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, avšak je veľmi doporučovaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 4 000 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • Mgr. Dana Bártová

  Mgr. Dana Bártová

  Zastrešuje vzdelávanie a talent management veľkých firiem - aktuálne tretím rokom v MONETA Money Bank.

  Zodpovedá za efektívne nastavenie vzdelávacích procesov a rozvojových programov. Zameriava sa na leadership z pohľadu školení, facilitace workshopov, mentoringu, koučingu a manažérskej supervízie konfliktných tém.

  Participuje na množstve medzifiremných rozvojových HR projektov. Vo svojej praxi vychádza zo znalostí problematiky korporátneho prostredia aj z odborných znalostí štúdia psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Je absolventkou Jihočeské Univerzity odbor český jazyk, literatúra a spoločenské vedy. Prednáša pre študentov Cambridge Business School a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v rámci Európskej asociácie študentov.

 • Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

  Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

  Lektorka, koučka a supervízorka s viac ako 20 ročnou praxou. Vo svojej práci efektívne prepojuje svoje psychologické vzdelanie a manažérsku a personalistickú prax v korporátnom sektore. Je certifikovanou členkou Mezinárodnej federácie koučov ICF a koordinátorkou ICF ČR pre Južné Čechy. Je propagátorkou koučovacieho prístupu a koučovacieho štýlu vedenia ľudí vo firmách a autorkou knihy Sám sobě koučem. Vedie kurzy manažérskych a koučovacích zručností. V koučovaní sa zameriava predovšetkým na rozvoj leadershipu, zlepšovanie komunikácie a vzťahov na pracovisku a skvalitňovanie firemnej kultúry. Má rozsiahle skúsenosti s individuálnym jako aj tímovým koučováním a vzdelávaním managementu vo firmách, štátnej správe či neziskových organizáciách. Pôsobí ako mentor a supervízor pre pracovníkov v pomáhajúcih profesiách.

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal pri štúdiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA potom štúdiom na Business School Netherlands. V súčasnosti dokončuje rigorózne konanie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionár manažér - praktík, kreatívec, učiteľ. Prešiel mnohými profesiami od referenta domu kultúry, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu, imagemakera, vedúceho personálneho oddelenia, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation. Má nevšedné formy výučby, vie zložité veci podávať jednoduchým spôsobom, vie teóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxe. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia.

 • PaedDr. Jitka Jilemická

  PaedDr. Jitka Jilemická

  Absolventka FFUK a FTVS UK. Od roku 1995 pôsobí ako nezávislá odborná konzultantka, lektorka, mediátorka a kouč v oblasti vzdelávania vrcholového a stredného managementu – osobná ako aj vnútrofiremná komunikácia, vyjednávania a riešenia konfliktov, mediácie, facilitáce, koučovania, tímová spolupráca, stres management. Absolvovala zahraničné výcviky a stáže zamerané na oblasť manažérskych zručností, teambuildingov a mediácie, intenzivný výcvik firmy NEXCOM (USA) v tímovej spolupráci. Členka mezinárodných školiacich tímov v oblasti Conflict Management v USA, Ukrajine, Vietname, Gruzínsku. Vedie dluhodobý výcvik v mediácii na Anglo-American University v Prahe.

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Je absolventkou Západočeskej univerzity v Plzni, odbor Ekonomika a riadenie priemyselných podnikov. Po ukončení štúdia sa venovala zahraničnému obchodu a následne uplatnila svoju znalosť nemčiny ako obchodníčka firmy Pewag MERCEDES BENZ. Ďalším odborom jej profesionálneho záujmu boli novo vznikajúce finančné trhy a pre Českú spořitelnu, a.s. zostavila tím obchodníkov s cennými papiermi. Riadila tiež tím obchodníkov ako riaditeľka sporiaceho dôchodkového fondu a následne Českej životnej poisťovne. Ďalej pracovala v nadnárodnej personálnej spoločnosti TRENKWALDER, a.s., najprv ako regionálna riaditeľka a neskôr key account manager pre Českú republiku. Z tejto praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, predovšetkým z pracovného práva a výberových konaní. V roku 2000 si splnila svoj dlhoročný sen a založila vlastnú spoločnosť HOF-art, zaoberajúcu sa poradenstvom v oblasti sebarozvoja. V súčasnej dobe je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí aj leadership, tímovú spoluprácu, cross-selling, odolávanie stresu a ďalšie témy, ktoré nájdete na www.hof-art.cz.

 • Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanská

  Viac než 11 rokov bola na rôznych manažérskych pozíciách zodpovedná za výsledky firmy a rozvoj ľudí predovšetkým v oblasti obchodu, zákazníckeho servisu, marketingu a logistiky. Získala skúsenosti s riadením strategických aktivít a s rozvojom vzťahov s partnermi a štátnymi inštitúciami. Bola zodpovedná za riadenie vnútrofiremných zmien v ČR i SR. Lenka Olšanská je certifikovanou profesionálnou koučkou (Erickson College, 2006) a posledných 9 rokov ponúka manažérsky, kariérny a podnikateľský koučink, pre jednotlivcov a tými. Učí druhých ako viesť a riadiť tímy, ako lepšie komunikovať a riešiť konflikty, ako doučovať a ako efektívnejšie spolupracovať. Predovšetkým rada vytvára a učí programy zamerané na osobnostný rozvoj. Pôvodne vyštudovala Biochémiu na PřF Karlovej Univerzite, následne absolvovala Tematizovaný kurz práce s telom v psychoterapii a vzdelávací program Liečebná pedagogika a sociálne-umelecká terapia. V posledných rokoch sa zaujíma o riadenie zmien na úrovni jednotlivca a skupín, spolupracuje s medzinárodnou neziskovou organizáciou Initiatives of Change Intl a aktívne sa zúčastňuje konferencií a workshopov v Caux-Montreux vo Švajčiarsku.

   

 • Mgr. František Paikrt

  Mgr. František Paikrt

  František aktuálne pracuje ako jeden z dvoch oficiálnych trénerov spoločnosti Apple Inc. na českom a slovenskom trhu. Zároveň prednáša na MBA moduloch Cambridge Business School a Business Institutu. Má skúsenosti z pôsobenia na pozícii oblastného špecialistu vzdelávania v spoločnosti Tesco Stores ČR a tiež z organizovania a realizácie medzinárodných škôl prežitkového vzdelávania pod záštitou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde tiež vyučoval. Čerpá z mnohoročných skúseností v rozvojových a vzdelávacích projektoch rôznorodých spoločností z najrôznejších segmentov, kde pôsoboil ako lektor agentúry MgC Group.

 • Ing. Jana Puhalová

  Ing. Jana Puhalová

  Jana vyštudovala Systémové inžinierstvo a informatiku na Technickej univerzite v Liberci. Pracovala ako systémový analytik a projektový manažér, má bohaté skúsenosti s vedením tímov, personálnym rozvojom a nastavovaním firemných procesov. Ako mentorka a trénerka sa špecializuje na leadership, personálny rozvoj a riadenie zmien, s čím súvisí aj komunikačné zručnosti. Tiež pomáha trénerom / lektorom na ceste k získaniu profesionálne lektorskej kvalifikácia (Train the trainer), vedie prednášky na odborných konferenciách. Ďalšou veľkou oblasťou je procesný optimalizácia a LEAN všeobecne. V roku 2011 bola ocenená ako Lektorka roku 2011 Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD).

 • MgA. Irena Swiecicki

  MgA. Irena Swiecicki

  Lektorka, konzultantka a trénerka s 15 ročnou praxou. Preškolila cca 7000 účastníkov kurzov. Pôvodným povolaním divadelná a vyštudovaná speváčka sa špecializuje na prezentačné a vyjednávacie zručnosti, prácu s hlasom, reč tela, lektorské zručnosti a komunikáciu. Vďaka dlhoročnej divadelnej praxi je schopná odhaliť každý detail vo vystupovaní a poskytnúť jedinečnú spätnú väzbu. Zameriava sa tiež na tréning metód zvládania stresovej záťaže a školenie s tým spojené. V koučovaní sa zameriava predovšetkým na koučovanie k výkonu a skvalitňovanie vzťahov nielen na pracovisku. Je hlavnou lektorkou a garantkou kvality Manažérskej akadémie MKČR.

Cena

Cena za štúdium MBA je 3.255 EUR bez DPH. Sledujte naše aktuálne akcie a zľavy z cien štúdia.

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA