Management soft skills | Cambschool.sk

Management soft skills

Management soft skills

Posledná možnosť prihlásenia do májového cyklu.

Mäkké zručnosti sú základným stavebným kameňom každého dobrého manažéra. Umenie jednať so spolupracovníkmi, podriadenými, nariadenými ako aj klientmi je často dôležitejšie, než umenie počítačovej gramotnosti. Program Management Soft Skills sa preto sústredí na zlepšenie mäkkých zručností u členov stredného a vyššieho managementu ako aj  u všetkých ďalších pracovníkov, ktorí pri svojej práci potrebujú znalosti efektívnej komunikácie. Študenti programu sa zoznámia s problematikou osobného rozvoja a koučingu, prejdú školením komunikácie a prezentácie, zamerajú sa na efektívne sebariadenie, time-management a naučia sa zásady leadershipu. Hlavným cieľom tohto programu je nielen rozvíjať osobnosť každého študenta, ale predovšetkým rozvíjať komunikačné zručnosti nevyhnutné pre úspešný výkon každodennej manažérskej činnosti.

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Základné moduly

 • Myself management

  Každý človek je zodpovedný za to, čo sa deje v jeho vlastnom živote. Pokiaľ sami seba neriadime správne a necháváme sa riadiť druhými, ničíme kvalitu nášho rozhodovania a celého nášho života. Cieľom modulu je preto naučiť študentov správne riadiť samých seba, jednoduchšie prijímať nové výzvy a problémy, naučiť sa rozhodovať sám za seba a byť tak lepším človekom a leadrom.

 • Priority Management and Work Life Balance

  Cieľom modulu je naučiť študentov pracovať s prioritami a zladiť ich s každodennými povinnosťami tak, aby neboli zbytočne vystresovaní a aby nedochádzalo ku komplikovaným situáciám. Študenti sa naučia, ako zladiť svoje profesné ako aj osobné ciele a ako zaobchádzať s emóciami, časom a energiou tak, aby boli v živote úspešnejší a spokojnejší. 

 • Myslenie a rozhodovanie v praxi

  Cieľom modulu je zoznámiť študentov s postupmi ľudského rozmýšľania a rozhodovania. Študenti si osvoja, kedy môže byť rýchle intuitívne rozmýšľanie a rozhodovanie efektívne a kedy je naopak výhodnejšie spomaliť a dôkladne si svoje rozhodnutie premyslieť. 

 • Komunikácia a prezentácia

  Cieľom modulu je zoznámiť študentov s komunikačnými princípmi, ktoré sa uplatňujú v pracovných situáciách a podmienkach jednotlivých firem. Manažérska komunikácia má pravidlá, ktoré odzrkadľujú schopnosť vnímať a porozumieť sebe ako aj komunikačným partnerom. Modul objasňuje komunikačný proces, jeho jednotlivé verbálne a neverbálne zložky či prvky, ktoré do komunikácie spadajú – napríklad technika kladenia otázok, asertívna technika, aktívne počúvanie a techniku zvládania problémových a konfliktných situácii. 

 • Leadership

  Lídri sú srdcom biznisu, určujú smer, formujú víziu, dokážu rozpoznať príležitosti. Cieľom modulu je preto naučiť studentov, ako byť správnym leadrom, ako viesť podriadených a ako ich inšpirovať a motivovať k lepším výkonom. Študenti sa naučia aký je rozdiel medzi manažérom a leadrom a získajú lepší pohľad na problematiku leadershipu.

 • Koučing pre manažérov

  Modul je úvodom do problematiky koučovania a jeho využitia vo firemnej a manažérskej praxi. Cieľom je zoznámiť sa s podstatou a princípom koučovania, s možnosťami využitia koučingu ako nástroja pre rozvoj ľudského potenciálu v organizáciách, možnosťami využitia koučovacieho prístupu a techník ako štýlu vedenia ľudí v manažérskej práci.

 • Stress Management

  Študenti sa zoznámia s definíciou stresu, jeho štádiami a prejavmi. Zamerajú sa na stresory ovplyvňujúce pracovný výkon, na problematiku syndrómu vyhorenia a jeho prevencie. Modul má za cieľ rozšíriť vedomosti v oblasti zvládania stresu so zameraním sa na praktické využitie v manažérskej praxi.

 • Efektívne sebariadenie a time-management

  Sebariadenie a efektívne riadenie času je jednou z najdôležitejších zručností manažéra, ktorá má zásadný vplyv na jeho výkonnosť a úspešnosť. Cieľom modulu je preto oboznámiť študentov s pojmami ako self a time management, osvojiť si metódy a techniky, ktoré slúžia k lepšiemu hospodáreniu s časom a vedú k zvýšenej úrovni sebariadenia.

 • HR a motivácia

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov s problematikou HR a so základnými princípmi, ktoré ovplyvňujú motiváciu zamestnancov. Študenti sa naučia dávať druhým spätnú väzbu tak, aby bola motivujúca a zároveň prínosná. Modul sa zaoberá riešením problémov s motiváciou ako na strane firiem, tak aj na strane pracovníkov.

 • Emočná inteligencia

  Študenti sa oboznámia s pojmom emočná inteligencia a zamerajú sa na možnosti jej využitia. Hlavným cieľom modulu je praktické využitie poznatkov z oblasti emočnej inteligencie, prepojenia teoretických poznatkov z literatúry a výskumov v tejto oblasti so skúsenosťami, potrebami a praxou študentov.

Priebeh štúdia

Výučba prebieha vždy v sobotu (4x do roka)

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 5200 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • Mgr. Dana Bártová

  Mgr. Dana Bártová

  Špecializáciou Mgr. Dany Báratovej je zastrešovanie vzdelávania a talent managementu veěkých firiem, aktuálne v MONETA Money Bank zodpovedá za efektívne nastavenie vzdelávacích procesov a rozvojových programov. Taktiež participuje na rade medzifiremných rozvojových HR projektoch.

  Mgr. Dana Bártová je odborníčkou na leadership z pohľadu školenia, facilitáciu workshopov, mentoring, koučing a manažérsku supervíziu konfliktných tém.

  Vo svojej praxi vychádza zo znalostí problematiky korporátneho prostredia i z odborných znalostí štúdia psychoterapie na Pražskej Vysokej škole psychosociálnych štúdií a štúdia odboru Český jazyk, literatúra a spoločenské vedy na Juhočeskej Univerzite.

  Svoje znalosti a skúsenosti predáva ďalej prednáškami pre študentov Cambridge Business School a Právnickej fakulty Karlovej Univerzity v rámci Európskej asociácie študentov.

 • Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

  Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

  Lektorka, trénerka (koučing), supervízorka s viac než 20 ročnou praxou. Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PPC je známou propagátorkou koučovacieho prístupu a štýlu vedenia ľudí vo firmách a vo svojej práci efektívne prepája svoje psychologické vzdelanie a manažérsku personálnou praxou v korporátnom sektore.

  V koučovaní sa zameriava predovšetkým na rozvoj leadershipu, zlepšovanie komunikácie a vzťahov na pracoviskách a skvalitňovaní firemnej kultúry. Má rozsiahle skúsenosti s individuálnym i tímovým koučovaním a vzdelávaním manažmentu vo firmách, štátnej správy a neziskových organizácií.

  Je certifikovanou členkou medzinárodnej federácie koučov OCF, koordinátorkou ICF ČR pre Južné Čechy a autorkou knihy „Sám sebe koučem“. Vedie kurzy manažérskych a koučovacích schopností a pôsobí ako mentorka a supervízorka pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách.

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Karel Červený je vizionár, manažér – praktik, kreativec, učiteľ. Má nevšedné formy výučby, dokáže zložité veci podať jednoduchým spôsobom, vie tóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxi. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia.

  Prešiel mnohými profesiami od referenta kultúrneho domu, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu, imagemakera, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation.

  Vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal počas štúdia ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA študoval na Business School v Holandsku. V súčasnosti dokončuje rigorózne riadenie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE.

 • PhDr. Marie Dočkalová, CSc.

  PhDr. Marie Dočkalová, CSc.

  Marie Dočkalová je senior tréner, poradca a predovšetkým kouč a terapeut. Vo svojej práci sa riadi svojím životným mottom: "Ak nepoznáš sám seba, nemôžeš rozumieť druhým a viesť ich". Stavia na rešpekte rešpekt a pozitívnym prístupom k životu, čo aplikuje do všetkých svojich tréningov v rámci mäkkých zručností, kde sebapoznania a Koučujúci prístup vníma ako kľúčový. Mnoho rokov vytvára metodiky hodnotenia a vedie manažérov - hodnotitelia k tomu, aby vnímali, ako významným, motivujúcim nástrojom formalizované hodnotenie je. Jej sedeniami prešli stovky koučovaných manažérov. Poslednú dobu sa viac a viac orientuje na emočnú inteligenciu a terapiu emócií (certifikovaný terapeut The Journey). V čase pandémiu poskytuje krízovej intervencie v rôznych organizáciách, pričom využíva svoje bohaté skúsenosti z práce na Linku dôvery. Vyštudovala jednoodborové psychológiu, je certifikovaným koučom, terapeutom a absolventom niekoľkých sebapoznávacích výcvikov.

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Kročová je od roku 2000, kedy si splnila svoj dlhoročný sen a založila vlastnú spoločnosť HOF-art, predné českou odborníčkou zaoberajúca sa poradenstvom v oblasti seba rozvoja. V súčasnej dobe je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí okrem iného leadership, tímovú spoluprácu, cross-selling a odolávanie stresu.

  Po ukončení štúdia (Západočeská univerzita v Plzni, odbor Ekonomika a riadenie priemyselných podnikov) sa venovala zahraničnému obchodu a následne uplatnila svoju znalosť nemčiny ako obchodníčka firmy Pewag MERCEDES BENZ. Ďalším odborom jej profesionálneho záujmu boli novo vznikajúce finančné trhy. Pre Českú sporiteľňu, a.s. zostavila tím obchodníkov s cennými papiermi. Riadila tiež tím obchodníkov ako riaditeľka sporivého dôchodkového fondu a následne Slovenskej životnej poisťovne. Ďalej pracovala v nadnárodnej personálnej spoločnosti TRENKWALDER, a.s., najskôr ako regionálna riaditeľka a neskôr key account manager pre Českú republiku. Z tejto praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, predovšetkým z pracovného práva a výberových konaní.

 • Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanka je certifikovanou profesionálnou koučka (Erickson College, 2006) a posledných 9 rokov ponúka manažérsky, kariérny a podnikateľský koučing, pre jednotlivcov a tímy.

  Učí druhých ako viesť a riadiť tímy, ako lepšie komunikovať a riešiť konflikty, ako koučovať a ako efektívnejšie spolupracovať. Zvlášť rada vytvára a učí programy zamerané na osobnostný rozvoj.

  Viac ako 11 rokov bola na rôznych manažérskych pozíciách zodpovedná za výsledky firmy a rozvoj ľudí, predovšetkým v oblasti obchodu, zákazníckeho servisu, marketingu a logistiky. Získala skúsenosti s riadením strategických aktivít a s rozvojom vzťahov s partnermi a štátnymi inštitúciami. Bola zodpovedná za riadenie vnútro firemných zmien v ČR i SR.

  V posledných rokoch sa zaujíma o riadenie zmien na úrovni jednotlivca a skupín, spolupracuje s medzinárodnou neziskovou organizáciou Initiatives of Change Intl a aktívne sa zúčastňuje konferencií a workshopov v Caux-Montreux, vo Švajčiarsku.

  Pôvodne vyštudovala biochémiu na PRF Univerzity Karlovej, následne absolvovala tematizované kurz práce s telom v psychoterapii a vzdelávací program Liečebná pedagogika a sociálno-umelecká terapia.

 • Mgr. František Paikrt

  Mgr. František Paikrt

  František aktuálne pracuje ako jeden z dvoch oficiálnych trénerov spoločnosti Apple Inc. na českom a slovenskom trhu. Má skúsenosti z pôsobenia v pozícii oblastného špecialistov vzdelávania v spoločnosti Tesco Stores SR a tiež z organizovania a realizácie medzinárodných škôl zážitkového vzdelávania pod hlavičkou Univerzity Jána Evanjelistu Purkyně, kde tiež vyučoval.

  Jeho doménou je proces riadenia zmeny, situačné vedenie ľudí, emočná inteligencia a zvládanie konfliktných situácií, komunikácia, argumentácia, obchodné zručnosti a kompetenčné modely v oblasti AC / DC.

  Čerpá z dlhoročných skúseností v rozvojových a vzdelávacích projektoch rôznorodých spoločností z najrôznejších segmentov, kde pôsobil ako lektor agentúry MGC Group. Je popredným odborníkom na mäkké zručnosti, organizáciu a realizáciu assessment centier, development centier a tiež hodnotenie a plánovanie rozvoja zamestnancov.

  Zároveň prednáša na MBA moduloch Cambridge Business School a Business Institut.

 • Ing. Jana Puhalová

  Ing. Jana Puhalová

  Jana Puhalová, ocenená Lektorka roku 2011 Asociáciou inštitúciou vzdelávania dospelých (AIVD), má bohaté skúsenosti s vedením tímov, personálnym rozvojom a nastavovaním firemných procesov. Je mentorkou a trénerkou v oblasti leadershipu, personálneho rozvoja a riadenia zmien, s čím súvisia aj komunikačné zručnosti.

  Špecializuje sa tiež na train the trainer, teda rozvoj trénerov / lektorov v oblasti profesionálneho ďalšieho vzdelávania, vedie prednášky na odborných konferenciách a venuje sa procesnej optimalizáciou a LEAN všeobecne.

  Vyštudovala Systémové inžinierstvo a informatiku na Technickej univerzite v Liberci a pracuje ako systémový analytik a projektový manažér.

 • Valerij Seničev, Ph.D.

  Valerij Seničev, Ph.D.

  Valerij Seničev je organizačný psychológ, kariérový poradca a MBA lektor. Dlhodobo sa venuje rozvoju ľudí vo firemnom prostredí so zameraním na talenty a kľúčové kompetencie.
  Svoje skúsenosti zbieral v zaujímavých organizáciách a projektoch, ako sú Ateliér talentov CIC (rozjazd podnikateľských projektov v kreatívnych profesiách), Jobs 2030 (rozvoj talentov a kompetencií ľudí vo firmách s využitím virtuálnej reality) alebo sekcie Future of You v rámci futuristického a vizionárskeho festivalu Future port Prague 2018.
  Valerij je tiež spoluzakladateľom edukatívne platformy Educamp.cz, zamerané na poskytovanie konzultácií a školení v oblasti profesijného rozvoja, talent manažmentu, riadenie kariéry a sebamotivácie. V roku 2019 bol vybraný do Aspen Young Leaders programu a v súčasnosti pôsobí aj ako inovačný konzultant v projekte Forbes Ideal Place.

Kvalitné štúdium MBA

Získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za  mimoriadnu cenu od 3.176 EUR  bez DPH. Bežná cena štúdia je 4.863 EUR.

Prihláste sa na štúdium v ​​predstihu a za výhodnejšiu cenu. Táto  ponuka platí do 22. 5. 2022 .

Cena štúdia MBA v EUR

Štúdium  Cena štúdia Bežná cena štúdia
Možné aj na viac splátok 3 176 EUR bez DPH
3 843 EUR s DPH
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Prihláška

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA   PDF PRIHLÁŠKA