Management ve verejnej správe | Cambschool.sk

Management ve verejnej správe

Management ve verejnej správe

Študijný program MBA Management vo verejnej správe zoznamuje študentov s úlohou managementu v podmienkach verejnej správy. Študenti získajú znalosti o využití managementu v orgánoch verejnej správy a naučia sa efektívne aplikovať moderné trendy vedúce k úspešnému fungovaniu verejnoprávnych inštitúcií v prostredí trhového hospodárstva. Svojim zameraním je teda program vhodný pre zamestnancov štátnej správy, samosprávy a zamestnancov štátnych organizácií a úradov.

Základné moduly

 • Hlavné princípy a manažment verejnej správy

  Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa s metódami, postupmi a zásadami manažmentu v podmienkach verejnej správy.Pochopiť úlohu manažmentu v orgánoch verejnej správy znamená nájsť odpovede na základné otázky úspešného fungovania verejnoprávnych inštitúcií v podmienkach trhového hospodárstva. Cieľom modulu je tiež poukázať na využitie manažérskych funkcií vrátane ich špecifík v tomto prostredí a aplikáciu moderných trendov do podmienok verejnej správy.

 • Organizácia vo verejnej správe

  Organizovanie je jednou zo základných činností manažéra. Jeho cieľom je vytvoriť efektívnu vnútornú štruktúru organizácie.Potreba organizovania je podmienená skutočnosťou, že jednotlivé činnosti je nutné vykonávať viacerími ľuďmi a ich riadenie je ovplyvnené možnosťami jednotlivca riadiť obmedzený počet podriadených. Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov s metódami, postupmi a zásadami organizovania v podmienkach verejnej správy.

 • Projektový manažment vo verejnej správe

  Modul sa zaoberá riadením projektov ako z pohľadu zavádzania projektového riadenia, tak spôsobom riadenia konkrétnych projektov. Je preto vhodný jednak pre osoby zodpovedné za zavádzanie projektového riadenia vo svojej spoločnosti, jednak pre manažérov alebo vedúcich projektov, ktorí sa starajú o zverený projekt v rôznych oblastiach pôsobnosti.

 • Spolupráca a partnerstvo verejného sektora

  Základným cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov s významom a súčasným využitím princípov partnerstva v praktickej podpore lokálneho a regionálneho rozvoja. Zámerom je zhodnotiť prínosy partnerstva vo zvyšovaní kvality života v obciach a regiónoch. Vedľa definovania samotného pojmu partnerstva a jeho prínosov aj limitov pri realizácii rozvojových opatrení je osobitná pozornosť venovaná aj ďalším termínom a pojmom s úzkou väzbou na problematiku partnerstva, ako je networking, governance a pod.

 • Verejné financie a financovanie verejnej správy

  Cieľom modulu je definovať verejný sektor, jeho základné charakteristiky a postavenie v trhovej ekonomike.Ďalej sa študenti naučia analyzovať problematiku verejných financií na všeobecnej úrovni aj na praktickej aplikácii v rámci Českej republiky a stanoviť základné princípy verejnej správy a jej financovania na príklade Českej republiky.

 • Územne samosprávne celky

  Modul poskytuje študentom základné informácie o právnej úprave postavenia obcí a krajov ako územných samosprávnych celkov.Zoznamuje študentov nielen s ústavnými základmi územnej samosprávy, ale tiež s kľúčovými bodmi obsiahnutými v zákone o obciach a v zákone o krajoch.

 • Úvod do správneho práva

  Cieľom tohto modulu je podať základné informácie o správnom práve (o jeho predmete, zaradení do systému práva či prameňov) a o základných skutočnostiach, ktorými sa správne právo zaoberá (ako sú formy činnosti vo verejnej správe, správny dozor a pod.). Správne právo predstavuje súbor právnych noriem, ktoré upravujú organizáciu a činnosť verejnej správy, resp.vzťahy, ktoré vznikajú medzi vykonávateľmi a adresátmi verejnej správy.

 • Správny poriadok a správne konania

  Cieľom tohto modulu je podať študentom ucelený pohľad (vychádzajúci zo súdnej judikatúry aj právnej doktríny) na všeobecnú úpravu správneho konania a ďalšie inštitúty obsiahnuté v správnom poriadku ako sú verejnoprávne zmluvy, opatrenia všeobecnej povahy, sťažnosti a pod. Predmetom tohto modulu teda bude, vedľa zmienky o vývoji správneho konania na území Českej republiky, podrobná charakteristika tohto predpisu a jeho jednotlivých častí.
   

 • Európske aspekty verejnej správy

  Cieľom modulu je poskytnúť prehľad historického vývoja aj súčasné fungovanie inštitúcií EÚ vzhľadom na fungovanie a význam verejnej správy. Dôraz je kladený na teoretickú aj praktickú časť problematiky. V teoretickej časti bloku budú diskutované najdôležitejšie teoretické prístupy k európskej integrácii v kontexte politiky ES / ES od 50. rokov minulého storočia.
   

 • Európské fondy a verejné zakázky

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov s možnosťami čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Študenti tak získajú základné znalosti o kohéznej politike Európskej únie, zorientujú sa v jednotlivých operačných programoch a naučia sa tieto prostriedky čerpať, tj. budú schopní vypracovať a podať kvalitnú projektovú žiadosť a riadiť, monitorovať a vyhodnotiť následný projekt.

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v jazyku slovenskom.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 4 000 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  V súčasnej dobe projektová manažérka  športových podujatí a množstva organizačných projektov. Svoju praktickú, vedeckovýskumnú, pedagogickú a publikačnú činnosť zameriava do ekonomicko - manažérskej oblasti s akcentom na projektové riadenie. Je autorkou mnohých článkov z oblasti projektového riadenia, rovnako tak niekoľkých významných kníh. Vyštudovala Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brne, obor Ekonomika a řízení stavebnictví. V rámci postgraduálneho štúdia na rovnakej fakulte sa zamerala na štúdium a aplikáciu projektového riadenia. Svoje praktické skúsenosti preniesla do absolutória MBA profesijného vzdelávacieho programu zameraného na projektové riadenie. Pedagogické vzdelanie získala v študijnom programe Učitelstvo ekonomických predmetov. Od roku 2002 do 2011 bola odbornou asistentkou na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V rokoch 2004-2005 viedla Ústav podnikové ekonomiky. V súčasnosti pôsobí na pozícii odborného asistenta na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom. Zastává tu pozíciu zástupcu vedúceho Katedry manažmentu a ekonómie, kde prichádza do styku s mnohými vzdelávacími, organizačnými a výskumnými projektmi. Prednáša v bakalárských, magisterských a MBA akreditovaných študijných programoch doma ako aj v zahraničí. Lektorka Projektového riadenia v niekoľkých školiacich a vzdelávacích zariadeniach.

 • Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

  Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

  Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe, Fakultu manažmentu v Jindřichovom Hradci a potom doktorandské štúdium na Západočeskej univerzite v Plzni, Fakulte ekonomickej. V súčasnej dobe pôsobí na Katedre financií a účtovníctva, Západočeskej univerzity v Plzni ako odborný asistent a na Vysokej škole manažérskej informatiky, ekonomiky a práva, ako vedúca Katedry ekonomiky a financií. Profesne sa už niekoľko rokov venuje výskumnej, publikačnej a lektorskej činnosti. Svoju odbornú orientáciu smeruje do oblasti verejných financií, daní a ekonomiky verejného sektoru. Je držiteľkou certifikátu "Profesionálny lektor" udeľovaného Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých ČR, o. s.

 • JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

  JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

  V minulosti pôsobil v odbore legislatívy a koordinácie predpisov Ministerstva vnútra, kde sa zaoberal najmä problematikou územnej samosprávy a správneho konania (ako lektor sa podieľal na príprave verejnej správy na "nový" správny poriadok). Od roku 2007 pracuje ako vedúci referátu správneho konania odboru legislatívneho a právneho Českej národnej banky. Súčasne pôsobí ako tajomník rozkladovej komisie ČNB a zabezpečuje vedenie správnych konaní o rozkladoch voči rozhodnutiam ČNB a agendu správneho súdnictva. Vedľa toho vyučuje predmety súvisiace so správnym právom na niekoľkých vysokých školách.

 • PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.

  PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.

  Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe a na nemeckej univerzite Philipps-Universität Marburg získal v odbore politické vedy, modernej histórie a verejného práva titul Diplom-Politológia.Prednáškovej činnosti v odboroch politológia, medzinárodné vzťahy, európske štúdiá a moderné dejiny sa venuje na Filozofickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni a Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe. Predmetom jeho odborného záujmu je politika nemecky hovoriacich krajín, história strednej Európy v 20. storočí a súčasná európska politika SRN.

 • Ing. Marcela Makarová

  Ing. Marcela Makarová

  Viac než 15 rokov pôsobí v odbore riadenia ľudských zdrojov. V tejto oblasti pôsobila vo veľkých, stredných aj malých firmách v súkromnej aj verejnej sfére. Je absolventkou Vysokej školy chemicko-technologickej v Pardubicích. V súčasnej dobe pôsobí ako poradkyňa, konzultant a školiteľ v oblastiach riadenia ľudských zdrojov - nastavovanie systémov riadenia a vedenia zamestnancov, komunikačných stratégií, tímovej spolupráce, tvorby motivačných systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, výcviku hodnotiteľov k aplikácii a zefektívnenia hodnotenia zamestnancov, posudzovanie rozvojového potenciálu zamestnancova a funkčnosti firemných procesov, analýzy vnútornej kultúry a návrhu postupových krokov k realizácii požadovaných zmien. Spolupracuje na riadení a realizácii projektov podporovaných Európskou úniou. 

 • Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

  Odborná asistentka na katedre regionálnych štúdií Vysokej školy ekonomickej v Prahe a pedagogický pracovník katedry verejnej správy Vysokej školy finančnej a správnej, o.p.s., v Prahe. Je absolventkou inžinierskeho študijného odboru verejná správa a regionálny rozvoj na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Prahe, kde tiež potom získala doktorský titul. V priebehu doktorandského štúdia absolvovala ročné študijné stáže na Univerzite Pierre Mendes France v Grenobli a Inštitúte rozvojových štúdií vo švajčiarskej Ženeve. Predmetom jej odborného záujmu je problematika municipálnej politiky a lokálneho rozvoja, najmä otázky týkajúce sa partnerstva, občianskeho sektora aj významu občianskeho sektora v rozvoji územia. Špecifická pozornosť je z odbornej stránky venovaná otázkam partnerstva a jeho významu v rozvoji územia. Vo svojej praxi spolupracuje s radom miestnych i regionálnych reprezentantov, na národnej úrovni odborne spolupracuje so zväzom miest a obcí na realizácii projektov podporených z európskych štrukturálnych fondov.

 • JUDr. Bc. Pavel Vetešník

  JUDr. Bc. Pavel Vetešník

  JUDr. Bc. Pavel Vetešník od roku 2014 pracuje v  Českej národnej banke na odbore práva a legislatívy a zaoberá sa agendou správneho riadenia a správneho súdnictva. V minulosti pôsobil v územnej samospráve konkrétne v hlavnom meste Praha. Je členom bezpečnostnej komisie Svazu měst a obcí ČR, pracovnej komisie pre verejné právo Legislatívnej rady vlády a rozkladovej komisie Ministerstva vnútra. Vyučuje predmety súvisiace so správnym, finančným a komunálnym právom na niekoľkých vysokých školách. Je spoluautorom komentárov k správnemu súdnemu právu, zákonu o kontrole, zákonu o pohrebníctve a zákonu o vojenských  hroboch, zákonu o priestupkoch, tzv. tabakový zákon, zákonu o návykových látkach, zákonu o obecnej polícii a ďalších publikácií.

 • PhDr. Martin Zibrín, MBA

  PhDr. Martin Zibrín, MBA

  Momentálne pracuje v oblasti podnikových nákupov a procesov verejného obstarávania. Je spoluzakladateľom a výkonným riaditeľom Slovenského centra obstarávania. Spolupracuje s dvoma zahraničnými vzdelávacími inštitúciami poskytujúcimi štúdium MBA, kde prednáša projektový manažment a finančné riadenie projektov. Vyštudoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Bánskej Bystrici a Univerzitu Jana Amosa Komenského v Prahe. Štúdium MBA v odbore Project management and Financial management absolvoval v zahraničí na Indian Management School & Research Centre.

Cena

Cena za štúdium MBA je 3.255 EUR bez DPH. Sledujte naše aktuálne akcie a zľavy z cien štúdia.

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA

Management ve verejnej správe - Hodnotenie 4.86/5 - Hodnotilo 28 užívateľov