Management vo verejnej správe | Cambschool.sk

Management vo verejnej správe

Management vo verejnej správe

Posledná možnosť prihlásenia do májového cyklu.

Študijný program MBA Management vo verejnej správe zoznamuje študentov s úlohou managementu v podmienkach verejnej správy. Študenti získajú znalosti o využití managementu v orgánoch verejnej správy a naučia sa efektívne aplikovať moderné trendy vedúce k úspešnému fungovaniu verejnoprávnych inštitúcií v prostredí trhového hospodárstva. Svojim zameraním je teda program vhodný pre zamestnancov štátnej správy, samosprávy a zamestnancov štátnych organizácií a úradov.

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Základné moduly

 • Hlavné princípy a manažment verejnej správy

  Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa s metódami, postupmi a zásadami manažmentu v podmienkach verejnej správy.Pochopiť úlohu manažmentu v orgánoch verejnej správy znamená nájsť odpovede na základné otázky úspešného fungovania verejnoprávnych inštitúcií v podmienkach trhového hospodárstva. Cieľom modulu je tiež poukázať na využitie manažérskych funkcií vrátane ich špecifík v tomto prostredí a aplikáciu moderných trendov do podmienok verejnej správy.

 • Organizácia vo verejnej správe

  Organizovanie je jednou zo základných činností manažéra. Jeho cieľom je vytvoriť efektívnu vnútornú štruktúru organizácie.Potreba organizovania je podmienená skutočnosťou, že jednotlivé činnosti je nutné vykonávať viacerími ľuďmi a ich riadenie je ovplyvnené možnosťami jednotlivca riadiť obmedzený počet podriadených. Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov s metódami, postupmi a zásadami organizovania v podmienkach verejnej správy.

 • Projektový manažment vo verejnej správe

  Modul sa zaoberá riadením projektov ako z pohľadu zavádzania projektového riadenia, tak spôsobom riadenia konkrétnych projektov. Je preto vhodný jednak pre osoby zodpovedné za zavádzanie projektového riadenia vo svojej spoločnosti, jednak pre manažérov alebo vedúcich projektov, ktorí sa starajú o zverený projekt v rôznych oblastiach pôsobnosti.

 • Spolupráca a partnerstvo verejného sektora

  Základným cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov s významom a súčasným využitím princípov partnerstva v praktickej podpore lokálneho a regionálneho rozvoja. Zámerom je zhodnotiť prínosy partnerstva vo zvyšovaní kvality života v obciach a regiónoch. Vedľa definovania samotného pojmu partnerstva a jeho prínosov aj limitov pri realizácii rozvojových opatrení je osobitná pozornosť venovaná aj ďalším termínom a pojmom s úzkou väzbou na problematiku partnerstva, ako je networking, governance a pod.

 • Verejné financie a financovanie verejnej správy

  Cieľom modulu je definovať verejný sektor, jeho základné charakteristiky a postavenie v trhovej ekonomike.Ďalej sa študenti naučia analyzovať problematiku verejných financií na všeobecnej úrovni aj na praktickej aplikácii v rámci Českej republiky a stanoviť základné princípy verejnej správy a jej financovania na príklade Českej republiky.

 • Územne samosprávne celky

  Modul poskytuje študentom základné informácie o právnej úprave postavenia obcí a krajov ako územných samosprávnych celkov.Zoznamuje študentov nielen s ústavnými základmi územnej samosprávy, ale tiež s kľúčovými bodmi obsiahnutými v zákone o obciach a v zákone o krajoch.

 • Úvod do správneho práva

  Cieľom tohto modulu je podať základné informácie o správnom práve (o jeho predmete, zaradení do systému práva či prameňov) a o základných skutočnostiach, ktorými sa správne právo zaoberá (ako sú formy činnosti vo verejnej správe, správny dozor a pod.). Správne právo predstavuje súbor právnych noriem, ktoré upravujú organizáciu a činnosť verejnej správy, resp.vzťahy, ktoré vznikajú medzi vykonávateľmi a adresátmi verejnej správy.

 • Správny poriadok a správne konania

  Cieľom tohto modulu je podať študentom ucelený pohľad (vychádzajúci zo súdnej judikatúry aj právnej doktríny) na všeobecnú úpravu správneho konania a ďalšie inštitúty obsiahnuté v správnom poriadku ako sú verejnoprávne zmluvy, opatrenia všeobecnej povahy, sťažnosti a pod. Predmetom tohto modulu teda bude, vedľa zmienky o vývoji správneho konania na území Českej republiky, podrobná charakteristika tohto predpisu a jeho jednotlivých častí.
   

 • Európske aspekty verejnej správy

  Cieľom modulu je poskytnúť prehľad historického vývoja aj súčasné fungovanie inštitúcií EÚ vzhľadom na fungovanie a význam verejnej správy. Dôraz je kladený na teoretickú aj praktickú časť problematiky. V teoretickej časti bloku budú diskutované najdôležitejšie teoretické prístupy k európskej integrácii v kontexte politiky ES / ES od 50. rokov minulého storočia.
   

 • Európské fondy a verejné zakázky

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov s možnosťami čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Študenti tak získajú základné znalosti o kohéznej politike Európskej únie, zorientujú sa v jednotlivých operačných programoch a naučia sa tieto prostriedky čerpať, tj. budú schopní vypracovať a podať kvalitnú projektovú žiadosť a riadiť, monitorovať a vyhodnotiť následný projekt.

Priebeh štúdia

Výučba prebieha vždy v sobotu (4x do roka)

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 5200 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  V súčasnej dobe projektová manažérka športových udalostí a mnohých organizačných projektov. Svoju praktickú, vedeckovýskumnú, pedagogickú a publikačnú činnosť zameriava na ekonomicko-manažérske oblasti s akcentom na projektové riadenie. V súčasnosti pôsobí na pozícií odborného asistenta na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom. Zastáva tam pozíciu zástupcu vedúceho katedry manažmentu a ekonómie, kde prichádza do styku s mnohými vzdelávacími, organizačnými a výskumnými projektmi.

  Vyštudovala Fakultu stavebnú Vysokého učení technického v Brne, odbor Ekonomika a riadenie stavebníctva. V rámci postgraduálneho štúdia na tej istej fakulte sa zamerala na štúdium a aplikáciu projektového riadenia. Svoje praktické skúsenosti preniesla do absolutória MBA profesijného vzdelávacieho programu zameraného na projektové riadenie. Pedagogické vzdelávanie získala prostredníctvom študijného programu „Učitelství ekonomických předmetů“.

  Od roku 2002 do 2011 bola odbornou asistentkou na Fakulte manažmentu a ekonomiky na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. V rokoch 2004-2005 tu viedla Ústav podnikovej ekonomiky.

  Je autorkou mnohých článkov a publikácií z oblasti projektového riadenia, rovnako tak niekoľkých významných kníh. Prednáša na bakalárskych, magisterských a MBA akreditovaných študijných programoch doma aj v zahraničí a je lektorkou Projektového riadenia v niekoľkých školiacich a vzdelávacích zariadeniach.

 • Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

  Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

  Je držiteľkou prestížneho osvedčenia „Profesionálny lektor“, ktoré udeľuje Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých ČR, o. s. Profesijne sa už dlhé roky venuje výskumnej, publikačnej a lektorskej činnosti. Svoju odbornú orientáciu smeruje do oblasti verejných financií, daní a ekonomiky verejného sektora.

  V súčasnej dobe pôsobí na Katedre financií a účtovníctva na Západočeskej univerzity v Plzni ako odborná asistentka a na Vysokej škole manažérskej informatiky, ekonomiky a práva ako vedúca katedry Ekonomiky a financií.

  Vyštudovala Vysokú školu Ekonomickú v Prahe, Fakultu managementu v Jindřichově Hradci a potom doktorské štúdium na Západočeskej univerzite v Plzni na Fakulte Ekonomiky.

 • JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

  JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

  V súčasnosti (od roku 2007) pracuje JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D. ako vedúci referátu správneho konania odboru legislatívneho a právneho Českej národnej banky. Súčasne pôsobí ako tajomník rozkladovej komisie ČNB a zabezpečuje vedenie správnych konaní o rozkladoch proti rozhodnutiam ČNB a agendu správneho súdnictva.

  V minulosti pôsobil na odboru legislatívy a koordinácie predpisov Ministerstva vnútra, kde sa zaoberal najmä problematikou územnej samosprávy a správneho konania (ako lektor sa podieľal na príprave verejnej správy na "nový" správny poriadok).

  Popri tom vyučuje predmety súvisiace so správnym právom na niekoľkých vysokých školách.

 • PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.

  PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.

  Predmetom jeho odborného záujmu je politika nemecky hovoriacich krajín, história strednej Európy v 20. storočí a súčasná európska politika SRN. Dlhodobo sa venuje prednáškovej činnosti v odboroch politológia, medzinárodné vzťahy, európske štúdiá a moderné dejiny a to napríklad na Filozofickej fakulte na Západočeskej univerzite v Plzni a na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe.

  Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte sociálnych vied na Univerzite Karlovej v Prahe a na nemeckej univerzite Philipps-Universität Marburg získal v odbore politické vedy, modernej histórie a verejného práva titul Diplom-Politológia.

  K jeho najnovším publikáciám patrí monografia "Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen Union", vydaná v roku 2011 v nakladateľstve VS Verlag für Sozialwissenschaften.

 • Ing. Marcela Makarová

  Ing. Marcela Makarová

  Cez 15 rokov pôsobí v odbore riadenia ľudských zdrojov, v súčasnosti pôsobí ako poradca, konzultant a školiteľ v oblastiach riadenia ľudských zdrojov. Spolupracuje na riadenie a realizáciu projektov podporovaných Európskou úniou.

  V rámci svojej činnosti sa aktívne zaoberá všetkým, čo riadenie ľudských zdrojov obnáša - nastavovanie systémov riadenia a vedenie zamestnancov, komunikačných stratégií, tímovej spolupráce, tvorby motivačných systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, výcviku hodnotiteľov k aplikácii a zefektívnenie hodnotenie zamestnancov, posudzovanie rozvojového potenciálu zamestnancov a funkčnosti firemných procesov, analýzy vnútorné kultúry a návrhu postupových krokov k realizácii požadovaných zmien.

  Je absolventkou Vysokej školy chemicko-technologickej v Pardubiciach.

 • Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

  Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

  Predmetom jej odborného záujmu je problematika municipálnej politiky a lokálneho rozvoja, najmä otázky týkajúce sa partnerstva, občianskeho sektora i významu občianskeho sektora v rozvoji územia. Špecifická pozornosť je z odbornej stránky venovaná otázkam partnerstva a jeho významu v rozvoji územia.

  Vo svojej dlhoročnej praxi spolupracuje s radom miestnych i regionálnych reprezentantov, na národnej úrovni odborne spolupracuje so zväzom miest a obcí na realizáciu projektov podporených z európskych štrukturálnych fondov.

  Je odbornú asistentkou na katedre regionálnych štúdií Vysokej školy ekonomickej v Prahe a pedagogickým pracovníkom katedry verejnej správy Vysokej školy finančné a administratívne, o.p.s., v Prahe.

  Je absolventkou inžinierskeho študijného odboru verejná správa a regionálny rozvoj na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Prahe, kde tiež neskôr získala doktorský titul.

  V priebehu doktorandského štúdia absolvovala ročnú študijnú stáž na Univerzite Pierre Mendes Francev Grenoblu a Inštitúte rozvojových štúdií vo švajčiarskej Ženeve.

 • JUDr. Bc. Pavel Vetešník

  JUDr. Bc. Pavel Vetešník

  JUDr. Bc. Pavel Vetešník je uznávaným členom bezpečnostnej komisie Zväzu miest a obcí ČR, pracovné komisie pre verejné právo Legislatívnej rady vlády a rozkladovej komisie Ministerstva vnútra. Dlhodobo sa venuje prednáškovej činnosti a to v odbore správneho, finančného a komunálneho práva.

  Súčasne pracuje v odbore legislatívneho a právneho oddelenia v Českej národnej banke a zaoberá sa agendou správneho konania a súdnictva. V minulosti pôsobil v územnej samospráve konkrétne v hlavnom meste Praha.

  Je spoluautorom komentárov správneho poriadku, zákona o kontrole, zákona o pohrebníctve a zákona o vojnových hroboch, zákona o priestupkoch, tzv. Tabakového zákona, zákona o návykových látkach, zákona o obecnej polícii a ďalších publikácií.

 • PhDr. Martin Zibrín, MBA

  PhDr. Martin Zibrín, MBA

  Spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ Slovenských centra obstarávania momentálne pracuje a prednáša v oblasti podnikových nákupov a procesov verejného obstarávania.

  Spolupracuje s dvoma zahraničnými vzdelávacími inštitúciami poskytujúcimi štúdium MBA, kde prednáša projektový manažment a finančné riadenie projektov.

  Študoval na Ekonomickej fakulte na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzite Jána Amosa Komenského v Prahe. Štúdium MBA v odbore Project management and Financial management absolvoval v zahraničí na Indian Management School & Research Centre.

Kvalitné štúdium MBA

Získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za  mimoriadnu cenu od 3.176 EUR  bez DPH. Bežná cena štúdia je 4.863 EUR.

Prihláste sa na štúdium v ​​predstihu a za výhodnejšiu cenu. Táto  ponuka platí do 22. 5. 2022 .

Cena štúdia MBA v EUR

Štúdium  Cena štúdia Bežná cena štúdia
Možné aj na viac splátok 3 176 EUR bez DPH
3 843 EUR s DPH
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Prihláška

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA   PDF PRIHLÁŠKA

 

Management vo verejnej správe - Hodnotenie 4.86/5 - Hodnotilo 28 užívateľov