Management v zdravotníctve | Cambschool.sk

Management v zdravotníctve

Management v zdravotníctve

Posledná možnosť prihlásenia do májového cyklu.

Program MBA Management v zdravotníctve objasňuje študentom princípy fungovania zdravotníckych zariadení vrátane riadenia ich finančných aspektov, ľudských zdrojov, projektového plánovania aj právnej problematiky. Na základe absolvovania tohto programu bude študent schopný navrhnúť vlastný model zvýšenia efektivity fungovania zdravotníckeho zariadenia, jeho vhodnú organizačnú štruktúru, stratégiu a smerovanie, mechanizmy riadenia aj zaviesť vhodný kontrolný systém. Program management v zdravotníctve je navrhnutý špeciálne pre zástupcov stredného a vyššieho managementu pôsobiacich v prostredí zdravotníctva a zaoberajúcich sa tvorbou stratégie a hospodárením zdravotných inštitúcií všetkých foriem vlastníctva. Do programu sa môžu prihlásiť zástupcovia akýchkoľvek zariadení zdravotníckeho či sociálneho zamerania zo štátneho aj súkromného sektora. Je vhodný pre manažérov farmaceutických spoločností, kúpeľných zariadení, poisťovní a mnohých ďalších.

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Základné moduly

 • Management v zdravotníctve

  Cieľom modulu je vysvetliť základné pojmy z oblasti manažmentu a špecifiká managementu v zdravotníckych zariadeniach. Študenti sa vďaka modulu dozvedia najnovšie metódy manažmentu v zdravotníctve, ako je využívanie sociálnych technológií alebo práca s pracovníkmi generácie Y.

 • Strategický manažment

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov s problematikou strategického myslenia a riadenia pre organizácie pôsobiace v zdravotníctve, ktoré sú rovnako ako iné podniky nútené čeliť zmenám v dnešnom turbulentnom svete. Súčasťou modulu sú tematické okruhy ako: predvídavosť v práci manažéra, analýzy a syntézy, kreativita, inovačné myslenie a pohľad "za roh", nácvik strategického myslenia, plánovacie scenáre alebo vytvorenie systému včasného varovania pre svoju firmu.

 • Finančný manažment a riadenie nákladov

  Finančný manažment zdravotníckych zariadení je najslabším článkom riadenia zdravotníctva. Najmä nemocnice nevyužívajú správnym spôsobom pravidlá finančného riadenia, pretože hlavnú pozornosť venujú nákladom a výnosom, a len v minimálnej miere sa zaoberajú riadením finančných tokov, pracovným kapitálom a len vo veľmi výnimočných prípadoch uskutočňujú kauzálne finančné analýzy ako zdroje pre vrcholové riadenie. Prevládajú statické pohľady na rozpočtovanie nákladov, bez využívania moderných metód plánovania nákladov a ich riadenie. Modul obsahuje výklad najzákladnejších pojmov tak, aby boli správne pochopené aj pre neekonómov. Zároveň poskytuje návod na to, aby manažéri iniciovali zavedenie nových metód do riadenia ekonomiky zdravotníckych zariadení.

 • Krízové riadenie a riadenie zmien

  Modul je úvodom do problematiky krízového riadenia a riadenia zmien v oblasti zdravotníctva. Cieľom je zoznámiť sa so základnými východiskami krízového manažmentu, vývojovými štádiami krízy, systémami včasného varovania pred krízou, okamžitými opatreniami pri kríze a prístupmi k riadeniu zmien. Krízový manažment v sebe obsahuje v praktickej a utilitárnej podobe všetky prvky efektívneho manažmentu. Ak má organizácia dosiahnuť stanovené ciele, tak musí využívať všetky vedomosti a schopnosti na riadenie organizácie ako na strane manažmentu, tak na strane jeho spolupracovníkov. 

 • Personálny manažment

  Cieľom je oboznámiť študentov s modernými poznatkami personálneho manažmentu a so spôsobmi jeho uplatňovania českými i svetovými firmami v oblasti zdravotníctva. Cieľom modulu je tiež definovať personálnu prácu v zdravotníckej organizácii, pochopiť postavenie personálnej práce v systéme riadenia organizácie, definovať pojmy personálna stratégia a personálna politika a chápať vzťah medzi nimi. Študenti sa budú zaoberať strategickým riadením ľudských zdrojov a otázkami, aké vnútorné a vonkajšie podmienky ovplyvňujú strategické riadenie ľudských zdrojov.

 • Marketing a PR v zdravotníctve

  Cieľom je oboznámiť študentov s modernými poznatkami personálneho manažmentu a so spôsobmi jeho uplatňovania českými i svetovými firmami v oblasti zdravotníctva. Cieľom modulu je tiež definovať personálnu prácu v zdravotníckej organizácii, pochopiť postavenie personálnej práce v systéme riadenia organizácie, definovať pojmy personálna stratégia a personálna politika a chápať vzťah medzi nimi. Študenti sa budú zaoberať strategickým riadením ľudských zdrojov a otázkami, aké vnútorné a vonkajšie podmienky ovplyvňujú strategické riadenie ľudských zdrojov.

 • Pracovné právo

  Cieľom modulu je poskytnúť študentom sprievodcu základnými pojmami a princípmi pracovného práva, ktorý ich prevedie právnymi vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom pred a pri vzniku, zmenách a skončení pracovného pomeru alebo dohôd mimo pracovného pomeru. Právna úprava týchto vzťahov sa v súčasnosti vyvíja veľmi dynamicky a prináša rad zmien právnych predpisov a k nim mnohokrát odlišných stanovísk či metodických pokynov orgánov štátnej správy a právnych výkladov ako právnikov, tak aj napr. novinárov. Pritom platí, že jediné záväzné stanovisko k výkladu legislatívy môže podať v konkrétnom spore jedine súd. V rámci tohto modulu študenti získajú základnú orientáciu v zamestnaneckých vzťahoch, v ktorých sa každodenne pohybujú aj oni sami.

 • Medicínske právo

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov s právnou reguláciou vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotníckych služieb v Českej republike.Dôraz je kladený na základné podmienky, za ktorých možno poskytovať zdravotné služby a na základné práva a povinnosti poskytovateľov zdravotných služieb, zdravotníckeho pracovníka a pacienta. Opomenutá nie je ani problematika ochrany súkromia pacientov pri poskytovaní zdravotníckych služieb, ktorá zahŕňa povinnú mlčanlivosť poskytovateľov zdravotných služieb a striktné pravidlá pre nakladanie so zdravotníckou dokumentáciou. Výučba pokrýva aj otázky trestnoprávnej, občianskoprávnej, správnej a disciplinárnej zodpovednosti pri poskytovaní zdravotníckych služieb.

 • Nástroje riadenia kvality v zdravotníctve

  Cieľom modulu je vysvetliť základné pojmy a postupy v oblasti zavádzania systémov kvality a bezpečia do zdravotníckych zariadení v Českej republike a popísať procesy, ktoré smerujú k získaniu národných alebo medzinárodných štandardov kvality. Poslaním zdravotníckych inštitúcií je poskytovať kvalitnú, efektívnu, hospodárnu a vysoko odbornú starostlivosť o pacientov. Za týmto účelom je nutné vytvárať prostredie, v ktorom možno takéto ciele uskutočňovať. Zvolený postup, ktorý smeruje k získaniu akreditácie či certifikácie, vyžaduje hlboké a esenciálne zásahy do štruktúry, prevádzky, financovania aj riadenia organizácie. Dosiahnuť národných a medzinárodných štandardov kvality je tak do budúcnosti procesom potrebným a nevyhnutným.

 • Management osobného rozvoja

  Modul zoznámi účastníkov s tajomstvom efektívnej komunikácie, čo je základný predpoklad pre vedenie druhých ľudí. Modul zoznámi študentov s filtrom vnímania, pohľadom na komunikáciu očami druhých aj z hľadiska rozdielnych dominancí hemisfér, neurolingvistického programovania a štyroch elementov v profesionálnom živote. Študenti sa dozvedia o prirodzenom prejave, prezentačných zručnostiach a teda verbálnej a neverbálnej komunikácii. Dôležité je byť v živote aj v komunikácii sám sebou, pri tomto module sa bude klásť dôraz na sedliacky rozum v rámci komunikačných zručností.

Priebeh štúdia

Výučba prebieha vždy v sobotu (4x do roka)

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 5200 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Karel Červený je vizionár, manažér – praktik, kreativec, učiteľ. Má nevšedné formy výučby, dokáže zložité veci podať jednoduchým spôsobom, vie tóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxi. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia.

  Prešiel mnohými profesiami od referenta kultúrneho domu, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu, imagemakera, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation.

  Vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal počas štúdia ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA študoval na Business School v Holandsku. V súčasnosti dokončuje rigorózne riadenie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE.

 • JUDr. Pavel Jindřich

  JUDr. Pavel Jindřich

  Pôsobí ako odborný poradca pre pracovnoprávne vzťahy a personalistiku, špecialista na pracovné právo. K pracovnoprávnej problematike sa často, ako uznávaný odborník, vyjadruje aj v rôznych on-line rozhovoroch na príslušných webových stránkach.

  Venuje sa odbornému školeniu a workshopom najmä na aplikáciu Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov a ich aktuálnych zmien v praxi zamestnancov HR, manažmentu a ostatných vedúcich zamestnancov. Od roku 1991 sa pohybuje v oblasti pracovného práva a personalistiky, v ktorej okrem iného zastával pozíciu podnikového právnika v spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o. a

  Špecializáciou JUDr. Pavla Henricha sú projekty hromadného prepúšťania a outplacementu. Niekoľko rokov riadil personálny útvar výrobnej prevádzkarne Povltavské tukové preteky a v tejto spoločnosti sa podieľal na niekoľkých projektoch skupinového outplacementu vrátane uzatvorenia výrobnej prevádzky.

  Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a tiež absolvoval radu tréningov prezentačných zručností, tímovej práce, interných overovateľov ISO a riadenie projektu hľadaní zamestnania (Lee Hecht Harrison).

 • Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA

  Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA

  Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA dlhodobo pôsobí ako lektor v oblasti marketingu a komunikácie. Svoju bohatú prax získal prácou v obchodných a marketingových pozíciách a v top manažmente niekoľkých farmaceutických spoločností, následne v marketingových a komunikačných spoločnostiach špecializovaných na farmaceutický trh.

  Od roku 2000 sa pohybuje v prostredí farmácie a v súčasnej dobe je majiteľom spoločnosti Pharmalink zameranej na projekty podpory marketingu, komunikácie, obchodu a e-služieb v zdravotníctve a farmácii.

  Vyštudoval Mendelovu univerzitu v Brne a postgraduálne štúdium absolvoval na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

 • Associate Professor Roman Lindauer Dipl.Mgmt.

  Associate Professor Roman Lindauer Dipl.Mgmt.

  Roman Lindauer má za sebou viac ako 20 rokov práce pre medzinárodné firmy (British Airways, Johnson & Johnson, KPMG). Svoju kariéru začal v roku 1991 v oblasti finančného riadenia a od roku 2003 sa úspešne zaoberá oblasťou riadenia rizík pomocou interných kontrol podľa metodológie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000.

  Počas svojej profesionálnej praxe niekoľkokrát implementoval komplexné systémy vnútorných kontrol v miestnych pobočkách zahraničných spoločností (T Mobile, Accenture, SAP, ABB) a viedol testovacie a certifikačné projekty spojené s oblasťou SOX404 / COSO.

  Študoval na VŠE, na britskej Open University Business School a absolvoval jednosemestrový kurz na George Washington University.

  V súčasnej dobe vyučuje na Unicorn College či London International Graduate School a pravidelne prednáša pre Inštitúte interných audítorov Českej republiky.

 • Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA

  Celý profesionálny život pôsobí v manažérskych pozíciách v oblasti zdravotníctva, aktuálne potom na pozícii námestníčka riaditeľa Fakultnej nemocnice Plzeň pre ošetrovateľskú starostlivosť.

  Dlhodobo sa podieľa na špecializačné aj kvalifikačné príprave zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v sociálnej sfére, má bohaté skúsenosti s prípravou e-learningových kurzov, prípravou a realizáciou vzdelávacích i dotačných programov v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

  Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA je absolventka študijného programu Zdravotné vedy na III. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a odbore Riadenie ľudských zdrojov študijného programu MBA na Vysokej škole ekonómie a manažmentu. Ekonomické vzdelanie získala Andrea Mašínová absolvovaním inžinierskeho študijného programu Riadenie podniku a podniková ekonomika na Vysokej škole finančnej a správnej.

  V súčasnej dobe študuje doktorandský študijný program na Fakulte ekonomickej, Západočeskej univerzity v Plzni, téma dizertačnej práce: Metóda výpočtu financovania veľkých zdravotníckych zariadení.

 • Ing. Jana Puhalová

  Ing. Jana Puhalová

  Jana Puhalová, ocenená Lektorka roku 2011 Asociáciou inštitúciou vzdelávania dospelých (AIVD), má bohaté skúsenosti s vedením tímov, personálnym rozvojom a nastavovaním firemných procesov. Je mentorkou a trénerkou v oblasti leadershipu, personálneho rozvoja a riadenia zmien, s čím súvisia aj komunikačné zručnosti.

  Špecializuje sa tiež na train the trainer, teda rozvoj trénerov / lektorov v oblasti profesionálneho ďalšieho vzdelávania, vedie prednášky na odborných konferenciách a venuje sa procesnej optimalizáciou a LEAN všeobecne.

  Vyštudovala Systémové inžinierstvo a informatiku na Technickej univerzite v Liberci a pracuje ako systémový analytik a projektový manažér.

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielova, Ph.D., MBA má certifikát za odbornú pedagogickú činnosť pri výučbe aplikovanej ekonómie a je certifikovaným hodnotiteľom Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť.

  Pôsobí ako lektor v oblasti firemnej stratégie, manažérskych zručností, obchodných a prezentačných zručností, projektového riadenia, komunikácie a osobnej efektivity. Je poradcom pre oblasť rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach malých a stredných podnikov.

  Odbornú prax začala ako vývojovo - technický pracovník v Tesle Pardubice. V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na katedre spoločenských vied Vysokej školy politických a spoločenských vied, s.r.o., kde vyučuje manažment.

 • Mgr. Lenka Švarcová

  Mgr. Lenka Švarcová

  Vo svojej každodennej praxi, v advokátskej kancelárii Holubová advokáti s.r.o., sa špecializuje najmä na medicínske právo, v rámci ktorého rieši spory s medzinárodným prvkom a problematiku odškodňovania nemajetkovej ujmy a škody.

  Z ďalších oblastí sa venuje aj cestovnému právu, právu duševného vlastníctva, konkrétne právu na ochranu obchodného mena a ochrannej známky.

  So záujmom o uvedenej oblasti práva súvisí aj jej členstvo v Pan-európskej organizácii právnikov, ktorí sa zaoberajú náhradou ujmy (PEOPIL).

  Lenka Švarcová študovala na Univerzite Palackého v Olomouci a Sheffield Hallam University vo Veľkej Británii.

 • Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Má dlhoročnú prax ako lektor tímov v rámci projektu Medziuniverzitnej študentskej súťaže.

  Pôsobí na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte MENDELU v Brne, kde zabezpečuje a podieľa sa na výučbe predmetov Manažérskeho rozhodovania, Krízový manažment a Strategický manažment.

  Je autorom článkov zaoberajúcich sa riadením kríz a rizík v renomovaných odborných časopisoch, ktoré sú súčasťou uznávaných citačných indexov (ISI, SCOPUS).

Kvalitné štúdium MBA

Získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za  mimoriadnu cenu od 3.176 EUR  bez DPH. Bežná cena štúdia je 4.863 EUR.

Prihláste sa na štúdium v ​​predstihu a za výhodnejšiu cenu. Táto  ponuka platí do 22. 5. 2022 .

Cena štúdia MBA v EUR

Štúdium  Cena štúdia Bežná cena štúdia
Možné aj na viac splátok 3 176 EUR bez DPH
3 843 EUR s DPH
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Prihláška

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA   PDF PRIHLÁŠKA

 

Management v zdravotníctve - Hodnotenie 4.96/5 - Hodnotilo 33 užívateľov