Marketing a Public Relations | Cambschool.sk

Marketing a Public Relations

Marketing a Public Relations

Zahájenie štúdia Máj 2020

Profesijne vzdelávací program MBA Marketing a Public Relations zoznamuje študentov s úlohou marketingu a jednotlivými formami marketingových komunikácií. V ďalšej časti programu sa budú študenti venovať problematike vzťahov médií s verejnosťou, naučia sa formulovať vhodnú PR stratégiu a využívať nástroje krízovej situácie. Záverečná časť je potom venovaná rozvíjaniu a zdokonaľovaniu komunikačných zručností, ktoré sú nevyhnutným nástrojom každého úspešného marketingového pracovníka. Absolventi programu budú schopní navrhnúť optimálnu marketingovú stratégiu za efektívneho využitia marketingových nástrojov.

Akcia trvá iba do 31. 5. 2020

Základné moduly

 • Úvod do marketingu

  Cieľom tohto modulu je uviesť poslucháčov do problematiky odboru, oboznámiť ich so základnými pojmami, procesmi a pripraviť ich na prácu marketéra. Snahou lektora je odovzdať v rámci vyučovaného predmetu nielen odborné znalosti, ale aj podporovať pracovné sebavedomie študentov a ich záujem o realizáciu v odbore. Pre ľahšie naplnenie týchto cieľov je vyučovaná látka tvorená kombináciou teórie a prípadových štúdií.

 • Marketingová komunikácia

  Cieľom predmetu je naučiť študentov zásadám marketingových komunikácií v dnešnom svete informácií a moderných informačných technológií. Študenti si osvoja jednotlivé nástroje komerčných komunikácií a to v aplikačnej rovine. Pozornosť je venovaná problematike PR ako jednej z foriem komerčných a marketingových komunikácií. Dôraz je pritom kladený na uplatnenie komunikačného mixu so zdôraznením 360 stupňové komunikácie.

 • Marketingové stratégie a plánovanie

  Cieľom tohto modulu je objasniť študentom základné marketingové pojmy, procesy a pripraviť ich na manažérsku prácu v tomto odbore. U študentov predmetu Marketingová stratégia je už predpokladom základné povedomie o odbore, vhodná je najmä znalosť marketingového mixu, segmentácie trhu a marketingového výskumu.

 • Vyhodnotenie marketingových procesov a marketingový výskum

  Cieľom kurzu je naučiť študentov porozumieť zásadám marketingového výskumu trhu a na jeho základe vedieť vyhodnotiť efektivitu marketingových procesov. Modul poskytuje poznatky z oblasti marketingových techník so zdôraznením marketingového výskumu trhu. Dôraz je pritom kladený na metodológiu vrátane aplikácií. Pozornosť je tiež venovaná efektívnosti komerčných komunikácií a možnosťami jej merania.

 • Marketing produktu a značky

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými konceptami týkajúcimi sa marketingu produktu a značky. Študenti budú schopní rozoznať rôzne úrovne a klasifikácie produktu, ktoré majú vplyv na marketingový mix, a zoznámia sa s možnosťami produktových stratégií. Vo svojej druhej časti modul objasňuje koncepty týkajúce sa značky. Študenti budú oboznámení s pojmami ako identita značky, imidž značky, prvky značky (meno, logo, symbol, obal), ktoré im umožnia značku definovať. Zároveň bude reč o hodnote značky a spôsoboch, akými ju dosiahnuť.

 • Hlavné princípy Public Relations

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými prístupmi k odboru public relations, ktoré sú nutnou podmienkou profesionálneho použitia nástrojov odboru v praxi. V rámci modulu sú definované základné pojmy spojené s témou, a to predovšetkým definície odboru ako takého a jeho vzťah k súvisiacim disciplínam, ako je marketing a marketingová komunikácia.Študenti sa dozvedia o jednotlivých nástrojoch a metódach public relations s väzbou na jednotlivé vymedzené princípy, a to vrátane najvýznamnejších nástrojov hodnotenia výsledkov odboru.

 • Tvorba PR stratégie

  Cieľom modulu je naučiť študentov spracovať efektívnu stratégiu Public Relations, a umožniť tak celej organizácii dosahovať ľahšie jej cieľe. Pozornosť je venovaná celému procesu tvorby strategického dokumentu: od vstupných analýz a auditov, cez stanovenie cieľov a cieľových skupín, výber kľúčových oznámení a vhodných komunikačných nástrojov, až po realizačný plán vrátane rozpočtu, a tiež metodiku hodnotenia výstupov s následnou spätnou väzbou pre vedenie spoločnosti.
   

 • Efektívna a krízová komunikácia

  Cieľom kurzu je naučiť študentov komunikovať tak, aby bol za daných podmienok dosiahnutý čo najlepší možný výsledok, za cenu čo najmenších výdavkov či strát. A to ako v každodennej prevádzke spoločnosti, tak v krízových situáciách, kedy je povesť organizácie, jej stabilita či dokonca bezpečnosť ohrozená krízovou udalostou alebo negatívnou publicitou.Pozornosť je venovaná rozdielnym komunikačným potrebám rôznych typov spoločností a inštitúcií, vrátane definície najčastejších chýb. 

 • Medzinárodný marketing a PR

  Cieľom modulu je objasniť význam medzinárodného marketingu, jeho úlohu a nástroje voči globálnemu trhu a jednotlivým teritóriám, zoznamuje študentov so špecifikami medzinárodného prostredia, s rizikami a determinanty medzinárodného podnikania. Vysvetľuje formy vstupov na medzinárodné trhy, zásady segmentácie a výberu cieľových trhov, marketingové prístupy k adaptácii marketingového mixu.

 • Komunikačné schopnosti a zručnosti

  Cieľom modulu je nájsť cestu ku kultivovanej reči založenej na kvalitnej dychovej opore, prirodzenej tvorbe hlasu, precíznej výslovnosti, zrozumiteľnom vyjadrení myšlienky a jasnej reči tela. Pri spoločných stretnutiach budú študenti hľadať silné stránky v prejave a pomenovávať zároveň aj tie stránky, ktoré je potrebné posilniť vo forme i obsahu prejavu. K prirodzenej reči patrí aj zreteľné a čo najpresnejšie vyjadrenie myšlienky. Myšlienka je podstatná a dobrá forma ale nesmie sa oddeliť od obsahu. Aj keby mal hovorca najkrajší hlas a perfektnú výslovnosť, stratil by svoju prirodzenosť. Jedno druhé nevylučuje, naopak sa musí podporovať.
   

Priebeh štúdia

 

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 5200 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

 

BROŽURA

Lektori

 • doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.

  doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.

  Odborne sa zameriava na oblasť medzinárodného marketingu a medzinárodného obchodu a je certifikovaným lektorom pre marketing. Podieľa sa na riešení výskumných i rozvojových projektov, je autorkou či spoluautorkou radu publikácií, skrípt a článkov. Aktívne pracuje v Českej marketingovej spoločnosti.

  V súčasnej dobe pôsobí na Ekonomickej fakulte Vysokej školy bansko-technickej univerzity v Ostrave ako prodekanka pre štúdium a tiež aktívne pôsobí ako docentka na katedre marketingu a obchodu Ekonomickej fakulty VŠB-TUO.

 • Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Jiří Kocich pôsobí ako konzultant a lektor v oblasti strategického marketingu, manažmentu a riadenia ľudského kapitálu. V súčasnej dobe sa špecializuje na tvorbu strategických riešení a marketingových taktických aplikácií, parametrizáciu sales-ových štruktúr a supervitalizaci na báze CRM - CVM (Customer Value Management).

  Od roku 1999 pôsobí v privátnych i nadnárodných spoločnostiach, kde sa predovšetkým venuje vedenie obchodných tímov, vytváranie a implementáciu business stratégií a PMS (Performance Management Systems). Rovnako je výkonným riaditeľom spoločnosti ABATON consulting s.r.o. ktorá je poradenským centrom zameraným na realizáciu klientskych príležitostí.

  Je absolventom Matematicko-Fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a Nottingham Trent University - Strategy Management.

 • Mgr. Dagmar Krhůtková

  Mgr. Dagmar Krhůtková

  Špecialistka na spôsoby modernej komunikácie a techniky nízko nákladového marketingu. Jej hlavnou pracovnou činnosťou je rozvoj aktivít biznis agentúry True Blue Agency s.r.o., kde poskytuje odborné konzultácie a komplexné marketingové služby klientom z rôznych oblastí.

  V rámci svojej lektorskej činnosti dáva veľký priestor na prípadové štúdie a rozborom lokálnych i svetových reklamných kampaní.

  Ako lektor sprostredkováva študentom skúsenosti z praxe, a to ako z vlastnej reklamnej agentúry, ako aj z marketingových oddelení, v ktorých pôsobila - spoločnosti Telefónica Slovakia, UniCredit Leasing, Office Depot a Hannah.

 • Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Ing. Milan Postler, Ph.D., viceprezident Českej marketingovej spoločnosti, vykonáva konzultantskú a poradenskú činnosť pre rôzne vzdelávacie a podnikateľské subjekty (Dorland, T.T.V., COOP, Amway pod.) A dlhodobo sa venuje prednáškovej činnosti.

  Je autorom množstva odborných publikácií zaoberajúcich sa marketingom, marketingovými a komerčnými komunikáciami, správaním spotrebiteľov a výskumom trhu. V spolupráci s Asociáciou Public Relations Agentur každoročne organizuje Akadémiu o PR.

  Na Vysokej škole ekonomickej v Prahe je spoluzakladateľom a organizátorom výučby špecializácie Komerčnej komunikácie, ktorá je orientovaná na úzku spoluprácu s praxou v kooperácii s profesijnými združeniami (AKA, APRA, ČMS, ČSZV, RPR pod.).

  Prednáša na pozícii odborného asistenta na Katedre obchodného podnikania a komerčných komunikácií Vysokej školy ekonomickej v Prahe a pôsobí na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe.

 • Ing. Mgr. Luďka Raimondová

  Ing. Mgr. Luďka Raimondová

  V súčasnej dobe má na starosti korporátnu komunikáciu a marketing v spoločnosti CCB - Czech Credit Bureau aj jej sesterské spoločnosti SCB - slovenský Credit Bureau.

  V odbore komunikácie pôsobí takmer 20 rokov a svoje skúsenosti získavala v nadnárodných spoločnostiach, ako je Nationale-Nederlanden životná poisťovňa či poradenská spoločnosť Pricewaterhouse Coopers, tak aj v popredných PR agentúrach, napríklad v agentúre Bison & Rose či PleonImpact. Štyri roky zastávala pozíciu výkonnej riaditeľky Asociácie Public Relations Agentur a PR Klubu.

  Vyštudovala prevádzkovo ekonomickú fakultu Českej poľnohospodárskej univerzity a je absolventkou magisterského štúdia mediálnej komunikácie fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe.

 • Ing. David Říha, MBA, Ph.D.

  Ing. David Říha, MBA, Ph.D.

  Praktické skúsenosti v oblastiach obchodu a marketingu získal na manažérskych postoch národných i medzinárodných spoločností a poradenskou činnosťou.

  Je členom katedry marketingu na Fakulte podnikovo-hospodárskej VŠE v Prahe a od roku 2013 tiež na University of Applied Sciences Upper Austria School of Management / Steyr.

  Vzdelanie na Vysokej škole ekonomickej, Vysokej škole podnikania a manažérskej fakulte Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona si ďalej rozšíril v rámci študijných stáží vo Fínsku, Mexiku, Rakúsku a Veľkej Británii.

 • Mgr. Miriam Vránová

  Mgr. Miriam Vránová

  Public Relations konzultantka, lektorka a editorka, ktorá sa viac ako 12 rokov zaoberá spoločenskou zodpovednosťou firiem, medializáciou charitatívnych tém a vzdelávaním dospelých. Pri práci s klientmi zúročuje svoje skúsenosti z pôsobenia v médiách a pomáha im nájsť metódy, ako upútať pozornosť mediálneho sveta alebo ako propagovať ich organizáciu.

  Autorsky aj realizačne sa podieľa na PR kampaniach napr. Pre Centrum Paraple a aj v rámci európskych projektov. Uvedomuje si význam networkingu v súčasnom svete, a preto sa tiež snaží prepájať expertmi naprieč sektormi.

Cena štúdia MBA v EUR!

Pri podaní prihlášky do 31. 5. 2020 získate mimoriadnu zľavu na štúdium MBA vo výške 1.800 EUR. Využite tejto limitovanej ponuky a získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za akčnú cenu 3.160 EUR bez DPH pri úhrade štúdia v jednej splátke, alebo 3.360 EUR bez DPH pri úhrade vo viacerých splátkach (pôvodná cena štúdia 4.960 EUR bez DPH). Neváhajte, štartujeme už v máji 2020.

Štúdium  Cena štúdia po zľave Pôvodná cena štúdia
1 splátka 3.160 EUR bez DPH
3.824 EUR s DPH
4.960 EUR bez DPH
6.002 EUR s DPH
2 a viac splátok 3.360 EUR bez DPH
4.656 EUR s DPH
4.960 EUR bez DPH
6.002 EUR s DPH

Akcia trvá iba do 31. 5. 2020

Prihláška

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA   PDF PRIHLÁŠKA

 

Marketing a Public Relations - Hodnotenie 4.79/5 - Hodnotilo 29 užívateľov