Marketing a Public Relations | Cambschool.sk

Marketing a Public Relations

Marketing a Public Relations

Posledná možnosť prihlásenia do májového cyklu.

Profesijne vzdelávací program MBA Marketing a Public Relations zoznamuje študentov s úlohou marketingu a jednotlivými formami marketingových komunikácií. V ďalšej časti programu sa budú študenti venovať problematike vzťahov médií s verejnosťou, naučia sa formulovať vhodnú PR stratégiu a využívať nástroje krízovej situácie. Záverečná časť je potom venovaná rozvíjaniu a zdokonaľovaniu komunikačných zručností, ktoré sú nevyhnutným nástrojom každého úspešného marketingového pracovníka. Absolventi programu budú schopní navrhnúť optimálnu marketingovú stratégiu za efektívneho využitia marketingových nástrojov.

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Základné moduly

 • Úvod do marketingu

  Cieľom tohto modulu je uviesť poslucháčov do problematiky odboru, oboznámiť ich so základnými pojmami, procesmi a pripraviť ich na prácu marketéra. Snahou lektora je odovzdať v rámci vyučovaného predmetu nielen odborné znalosti, ale aj podporovať pracovné sebavedomie študentov a ich záujem o realizáciu v odbore. Pre ľahšie naplnenie týchto cieľov je vyučovaná látka tvorená kombináciou teórie a prípadových štúdií.

 • Marketingová komunikácia

  Cieľom predmetu je naučiť študentov zásadám marketingových komunikácií v dnešnom svete informácií a moderných informačných technológií. Študenti si osvoja jednotlivé nástroje komerčných komunikácií a to v aplikačnej rovine. Pozornosť je venovaná problematike PR ako jednej z foriem komerčných a marketingových komunikácií. Dôraz je pritom kladený na uplatnenie komunikačného mixu so zdôraznením 360 stupňové komunikácie.

 • Marketingové stratégie a plánovanie

  Cieľom tohto modulu je objasniť študentom základné marketingové pojmy, procesy a pripraviť ich na manažérsku prácu v tomto odbore. U študentov predmetu Marketingová stratégia je už predpokladom základné povedomie o odbore, vhodná je najmä znalosť marketingového mixu, segmentácie trhu a marketingového výskumu.

 • Vyhodnotenie marketingových procesov a marketingový výskum

  Cieľom kurzu je naučiť študentov porozumieť zásadám marketingového výskumu trhu a na jeho základe vedieť vyhodnotiť efektivitu marketingových procesov. Modul poskytuje poznatky z oblasti marketingových techník so zdôraznením marketingového výskumu trhu. Dôraz je pritom kladený na metodológiu vrátane aplikácií. Pozornosť je tiež venovaná efektívnosti komerčných komunikácií a možnosťami jej merania.

 • Marketing produktu a značky

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými konceptami týkajúcimi sa marketingu produktu a značky. Študenti budú schopní rozoznať rôzne úrovne a klasifikácie produktu, ktoré majú vplyv na marketingový mix, a zoznámia sa s možnosťami produktových stratégií. Vo svojej druhej časti modul objasňuje koncepty týkajúce sa značky. Študenti budú oboznámení s pojmami ako identita značky, imidž značky, prvky značky (meno, logo, symbol, obal), ktoré im umožnia značku definovať. Zároveň bude reč o hodnote značky a spôsoboch, akými ju dosiahnuť.

 • Hlavné princípy Public Relations

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými prístupmi k odboru public relations, ktoré sú nutnou podmienkou profesionálneho použitia nástrojov odboru v praxi. V rámci modulu sú definované základné pojmy spojené s témou, a to predovšetkým definície odboru ako takého a jeho vzťah k súvisiacim disciplínam, ako je marketing a marketingová komunikácia.Študenti sa dozvedia o jednotlivých nástrojoch a metódach public relations s väzbou na jednotlivé vymedzené princípy, a to vrátane najvýznamnejších nástrojov hodnotenia výsledkov odboru.

 • Tvorba PR stratégie

  Cieľom modulu je naučiť študentov spracovať efektívnu stratégiu Public Relations, a umožniť tak celej organizácii dosahovať ľahšie jej cieľe. Pozornosť je venovaná celému procesu tvorby strategického dokumentu: od vstupných analýz a auditov, cez stanovenie cieľov a cieľových skupín, výber kľúčových oznámení a vhodných komunikačných nástrojov, až po realizačný plán vrátane rozpočtu, a tiež metodiku hodnotenia výstupov s následnou spätnou väzbou pre vedenie spoločnosti.
   

 • Efektívna a krízová komunikácia

  Cieľom kurzu je naučiť študentov komunikovať tak, aby bol za daných podmienok dosiahnutý čo najlepší možný výsledok, za cenu čo najmenších výdavkov či strát. A to ako v každodennej prevádzke spoločnosti, tak v krízových situáciách, kedy je povesť organizácie, jej stabilita či dokonca bezpečnosť ohrozená krízovou udalostou alebo negatívnou publicitou.Pozornosť je venovaná rozdielnym komunikačným potrebám rôznych typov spoločností a inštitúcií, vrátane definície najčastejších chýb. 

 • Medzinárodný marketing a PR

  Cieľom modulu je objasniť význam medzinárodného marketingu, jeho úlohu a nástroje voči globálnemu trhu a jednotlivým teritóriám, zoznamuje študentov so špecifikami medzinárodného prostredia, s rizikami a determinanty medzinárodného podnikania. Vysvetľuje formy vstupov na medzinárodné trhy, zásady segmentácie a výberu cieľových trhov, marketingové prístupy k adaptácii marketingového mixu.

 • Komunikačné schopnosti a zručnosti

  Cieľom modulu je nájsť cestu ku kultivovanej reči založenej na kvalitnej dychovej opore, prirodzenej tvorbe hlasu, precíznej výslovnosti, zrozumiteľnom vyjadrení myšlienky a jasnej reči tela. Pri spoločných stretnutiach budú študenti hľadať silné stránky v prejave a pomenovávať zároveň aj tie stránky, ktoré je potrebné posilniť vo forme i obsahu prejavu. K prirodzenej reči patrí aj zreteľné a čo najpresnejšie vyjadrenie myšlienky. Myšlienka je podstatná a dobrá forma ale nesmie sa oddeliť od obsahu. Aj keby mal hovorca najkrajší hlas a perfektnú výslovnosť, stratil by svoju prirodzenosť. Jedno druhé nevylučuje, naopak sa musí podporovať.
   

Priebeh štúdia

Výučba prebieha vždy v sobotu (4x do roka)

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 5200 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Kročová je od roku 2000, kedy si splnila svoj dlhoročný sen a založila vlastnú spoločnosť HOF-art, predné českou odborníčkou zaoberajúca sa poradenstvom v oblasti seba rozvoja. V súčasnej dobe je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí okrem iného leadership, tímovú spoluprácu, cross-selling a odolávanie stresu.

  Po ukončení štúdia (Západočeská univerzita v Plzni, odbor Ekonomika a riadenie priemyselných podnikov) sa venovala zahraničnému obchodu a následne uplatnila svoju znalosť nemčiny ako obchodníčka firmy Pewag MERCEDES BENZ. Ďalším odborom jej profesionálneho záujmu boli novo vznikajúce finančné trhy. Pre Českú sporiteľňu, a.s. zostavila tím obchodníkov s cennými papiermi. Riadila tiež tím obchodníkov ako riaditeľka sporivého dôchodkového fondu a následne Slovenskej životnej poisťovne. Ďalej pracovala v nadnárodnej personálnej spoločnosti TRENKWALDER, a.s., najskôr ako regionálna riaditeľka a neskôr key account manager pre Českú republiku. Z tejto praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, predovšetkým z pracovného práva a výberových konaní.

 • Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Ing. Milan Postler, Ph.D., viceprezident Českej marketingovej spoločnosti, vykonáva konzultantskú a poradenskú činnosť pre rôzne vzdelávacie a podnikateľské subjekty (Dorland, T.T.V., COOP, Amway pod.) A dlhodobo sa venuje prednáškovej činnosti.

  Je autorom množstva odborných publikácií zaoberajúcich sa marketingom, marketingovými a komerčnými komunikáciami, správaním spotrebiteľov a výskumom trhu. V spolupráci s Asociáciou Public Relations Agentur každoročne organizuje Akadémiu o PR.

  Na Vysokej škole ekonomickej v Prahe je spoluzakladateľom a organizátorom výučby špecializácie Komerčnej komunikácie, ktorá je orientovaná na úzku spoluprácu s praxou v kooperácii s profesijnými združeniami (AKA, APRA, ČMS, ČSZV, RPR pod.).

  Prednáša na pozícii odborného asistenta na Katedre obchodného podnikania a komerčných komunikácií Vysokej školy ekonomickej v Prahe a pôsobí na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe.

 • Ing. Mgr. Luďka Raimondová

  Ing. Mgr. Luďka Raimondová

  V súčasnej dobe má na starosti korporátnu komunikáciu a marketing v spoločnosti CCB - Czech Credit Bureau aj jej sesterské spoločnosti SCB - slovenský Credit Bureau.

  V odbore komunikácie pôsobí takmer 20 rokov a svoje skúsenosti získavala v nadnárodných spoločnostiach, ako je Nationale-Nederlanden životná poisťovňa či poradenská spoločnosť Pricewaterhouse Coopers, tak aj v popredných PR agentúrach, napríklad v agentúre Bison & Rose či PleonImpact. Štyri roky zastávala pozíciu výkonnej riaditeľky Asociácie Public Relations Agentur a PR Klubu.

  Vyštudovala prevádzkovo ekonomickú fakultu Českej poľnohospodárskej univerzity a je absolventkou magisterského štúdia mediálnej komunikácie fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe.

 • Ing. David Říha, Ph.D., MBA

  Ing. David Říha, Ph.D., MBA

  Praktické skúsenosti v oblastiach obchodu a marketingu získal na manažérskych postoch národných i medzinárodných spoločností a poradenskou činnosťou. Je členom katedry marketingu na Fakulte podnikohospodářská VŠE v Prahe a od roku 2013 tiež na University of Applied Sciences Upper Austria School of Management / Steyr. Vzdelanie na Vysokej škole ekonomickej, Vysokej škole podnikania a manažérskej fakulte Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona si ďalej rozšíril v rámci študijných stáží vo Fínsku, Mexiku, Rakúsku a Veľkej Británii.

 • Mgr. Miriam Vránová

  Mgr. Miriam Vránová

  Public Relations konzultantka, lektorka a editorka, ktorá sa viac ako 12 rokov zaoberá spoločenskou zodpovednosťou firiem, medializáciou charitatívnych tém a vzdelávaním dospelých. Pri práci s klientmi zúročuje svoje skúsenosti z pôsobenia v médiách a pomáha im nájsť metódy, ako upútať pozornosť mediálneho sveta alebo ako propagovať ich organizáciu.

  Autorsky aj realizačne sa podieľa na PR kampaniach napr. Pre Centrum Paraple a aj v rámci európskych projektov. Uvedomuje si význam networkingu v súčasnom svete, a preto sa tiež snaží prepájať expertmi naprieč sektormi.

 • Mgr. Tomáš Zdražil

  Mgr. Tomáš Zdražil

  Už v priebehu štúdia (Fakulty multimediálnych komunikácií na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne) sa venoval rôznym projektom zameraným na marketingovú komunikáciu v médiách. Po ukončení štúdia v roku 2004 nastúpil na marketingové oddelenie DHL Express, ktoré od roku 2007 vedie.

  Okrem marketingu samotného má v spoločnosti DHL na starosť aj internú a externú komunikáciu, PR a projekty zamerané na SME zákazníkov a na budovanie firemnej kultúry medzi zamestnancami.

  Medzi jeho záujmy patrí cestovanie a šport. 

Kvalitné štúdium MBA

Získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za  mimoriadnu cenu od 3.176 EUR  bez DPH. Bežná cena štúdia je 4.863 EUR.

Prihláste sa na štúdium v ​​predstihu a za výhodnejšiu cenu. Táto  ponuka platí do 22. 5. 2022 .

Cena štúdia MBA v EUR

Štúdium  Cena štúdia Bežná cena štúdia
Možné aj na viac splátok 3 176 EUR bez DPH
3 843 EUR s DPH
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Prihláška

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA   PDF PRIHLÁŠKA

 

Marketing a Public Relations - Hodnotenie 4.79/5 - Hodnotilo 29 užívateľov