Medzinárodné vzťahy a európske štúdie | Cambschool.sk

Mezinárodné vzťahy a európske štúdie

Mezinárodné vzťahy a európske štúdie

Posledná možnosť prihlásenia do májového cyklu.

Profesijný vzdelávací program MBA Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá je špeciálne navrhnutý pre uchádzačov, ktorí sa pohybujú vo veľkých nadnárodných spoločnostiach a spolupracujú so zahraničnými partnermi. Tento program im poskytne ucelené znalosti jednotlivých aspektov medzinárodného obchodu a v jeho druhej časti sa študenti zamerajú priamo na Európsku úniu. V závere programu nesmú chýbať ani moduly venované etikete a diplomatickému protokolu, bez ktorých sa nezaobíde žiaden úspešný profesionál.

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Základné moduly

 • Medzinárodné vzťahy

  Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov so základnými pojmami medzinárodných vzťahov a umožniť im tak orientáciu v problematike.Modul sa zameriava primárne na pojmy, ako sú moc či konflikt, venuje sa však tiež aktérom medzinárodných vzťahov a kľúčovým otázkam, ako sú medzinárodné ekonomické vzťahy či globalizácia. Modul zoznamuje študentov s odborom medzinárodných vzťahov, s jeho štruktúrou, genesí a kľúčovými pojmami.

 • Medzinárodná obchodná politika

  Cieľom tohto modulu je poskytnúť stručný prehľad o podstate medzinárodnej obchodnej politiky, nástrojoch jej realizácia a princípoch mnohostranného obchodného systému. Študenti budú podrobne oboznámení nielen s autonómnymi a zmluvnými nástrojmi zahranično-obchodnej politiky krajín, ale tiež so základnými smermi obchodnej politiky, pričom budú diskutovať o ich uplatňovaní v medzinárodnom obchode a budú tiež hodnotiť a komparovať úspešnosť obchodných stratégií u vybraných krajín.

 • Medzinárodné obchodné techniky a operácie

  Cieľom tohto modulu je poskytnúť stručný prehľad o vývozných a dovozných operáciách. Dôraz je kladený najmä na obchod hmotných statkov, a to na voľbu obchodných metód, zostavenie kúpnej zmluvy v súlade s aktuálne platnou legislatívou, cenovú stratégiu, voľbu dodacích a platobných podmienok. Študenti budú takisto oboznámení s technikou niektorých osobitných obchodných operácií, s úlohou logistických, skladovacích, prepravných, poisťovacích a ďalších súvisiacich operácií v medzinárodnom obchode. Modul uzavrie aktuálna téma elektronického obchodovania s akcentom na vývojové trendy v medzinárodnom podnikaní.
   

 • Medzinárodný marketing

  Cieľom modulu je objasniť význam medzinárodného marketingu, jeho úlohu a nástroje voči globálnemu trhu a jednotlivým teritóriám, zoznamuje študentov so špecifikami medzinárodného prostredia, s rizikami a determinantami medzinárodného podnikania. Vysvetľuje formy vstupov na medzinárodné trhy, zásady segmentácie a výberu cieľových trhov, marketingové prístupy k adaptácii marketingového mixu.

 • Medzinárodné financie a menové systémy

  Cieľom modulu je ukázať komplexný pohľad na oblasť medzinárodných financií, oboznámiť študentov so základnými pojmami, princípmi, činnosťami a prípadnými smermi ďalšieho rozvoja medzinárodných financií. V module budú študenti zhodnocovať vývoj medzinárodného menového a finančného systému, kontext tohto vývoja a jeho dnešnú podobu.

 • Medzinárodné obchodné právo

  Cieľom modulu je získať základné informácie o úprave právnych vzťahov v oblasti práva medzinárodného obchodu, najmä v oblasti vzťahov medzi štátom a konkrétnym obchodníkom a vzťahov medzi obchodníkmi navzájom. Študentom modul umožní pochopiť princípy regulácie medzinárodnej výmeny tovarov a služieb, porozumieť regulácii medzinárodných obchodných transakcií, zoznámiť sa so základmi právnej úpravy kontraktačného postupu v medzinárodnom obchode a ďalšie.

 • Právo Európskej únie

  Modul si kladie za cieľ pevne zakotviť postavenie práva EÚ v kontexte medzinárodného aj vnútroštátneho práva a zoznámiť sa so spôsobmi, akými možno využívať jeho pramene. K tomu je potrebné sa zamerať aj na fungovanie inštitúcií EÚ a vymedziť politickú a právnu rovinu EÚ. Pozornosť sa bude venovať významu práva EÚ ako právu bezprostredne použiteľnému a uplatňujúcemu sa prednostne pred národným právom a dôsledkom, ktoré z toho plynú.
   

 • Medzinárodné ekonomické vzťahy

  Cieľom modulu je objasniť fungovanie jednotlivých foriem aj celého systému medzinárodných ekonomických vzťahov, ktoré robí zo svetovej ekonomiky ucelený komplex, pričom dôraz sa bude klásť predovšetkým na dôsledky pre jednotlivé subjekty týchto vzťahov. Medzinárodné ekonomické vzťahy vyjadrujú mieru kooperácie a vzájomné závislosti národných ekonomík a jej jednotlivých subjektov. Študenti si osvoja problematiku medzinárodných financií, medzinárodného obchodu, koordinácia medzinárodných ekonomických aktivít alebo medzinárodnej migrácie. V rámci modulu preniknú aj do strategických aspektov hospodárskych procesov na svetovej úrovni a pochopí jednotlivé faktory zmien a vývoja svetovej ekonomiky.

 • Inštitucionálne usporiadanie EU a európska integrácia

  Modul je koncipovaný ako základná deskripcia a vysvetlenie politického a ekonomického systému Európskej únie. Pozornosť bude predovšetkým venovaná 4 hlavným líniám európskej integrácie: 1) Zmluvný vývoj, 2) Inštitúcie, ich vývoj a legislatívne procedúry v ES / EÚ (vrátane politík EÚ), 3) Ekonomická integrácia (od zóny voľného obchodu k hospodárskej a menovej únii a 4 ) Rozširovacie vlny ES / EÚ.
   

 • Diplomatický protokol

  Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov s kultúrnymi odlišnosťami medzi 6 svetovými regiónmi (najmä Severná a Južná Amerika, Ázia, Európa, Blízky Východ a Afrika) s dôrazom na najdôležitejších obchodných partnerov (napr .: USA, Kanada, Mexiko, Brazília, Čína, Japonsko, Nemecko, Francúzsko a Rusko) a naučiť ich, ako úspešne využiť znalosti rozdielnych kultúrnych zvykov vo svoj podnikateľský prospech. Tento modul sa teda nezaoberá diplomatickým protokolom z pohľadu správania diplomatov (napr .: rauty, bankety, obradná etiketa, apod.), Ale je zameraný na medzinárodné obchodné rokovania z manažérskeho pohľadu.

Priebeh štúdia

Výučba prebieha vždy v sobotu (4x do roka)

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 5200 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

  Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

  Historik blízkeho východu a medzinárodných vzťahov, arabista a islamológ. V súčasnej dobe pôsobí ako miestny predseda Spoločnosti Česko-arabskej (od roku 1993) a ako poradca ministra zahraničných vecí (od roku 2014). V minulých rokoch pôsobil ako riaditeľ Ústavu Blízkeho východu a Afriky, reprezentant ČR v poradnom výbore nadácie Anna Lindh Foundation pre euro-stredomorský dialóg. Bol poradcom Ministerstva financií, Ministerstva obchodu a priemyslu, a viceprezident Česko-arabskej obchodnej komory.

  Prednáša dejiny Islamských štátov, islam, dejiny diplomacie a medzinárodných vzťahov, diplomatický protokol, získal skúsenosti na rade európskych arabských univerzít. Navštívil mnoho zemí blízkeho východu. V rokoch 1984-1985 pôsobil v Líbyi a v rokoch 1991-1993 v Tripolise a Damasku. Absolvoval štúdium dejín filozofie arabštiny, 2008 profesor medzinárodných politických vzťahov (VŠE). Od roku 1977 pôsobí na filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, od roku 2016 tiež na Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov.

  Publikoval monografie Revolučne demokratickej strany na Blízkom východe (1986), Úvod do dejín islamských zemí (1999), Dramatický polmesiac v arabskom Maghribe (2007), Dejiny Egypta (2009), Dejiny Iraku (2013) a Dejiny Líbye (2015), pripravuje Dejiny Sýrie, Libanonu a Jordánka.

 • JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., pracuje v súčasnosti ako samostatná advokátka. Špecializuje sa najmä na problematike zmluvného práva, korporátnu problematiku a problematiku bytového práva (bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov jednotiek).

  Jej koníčkom je a vždy bolo medzinárodné právo obchodné a medzinárodné právo súkromné. Týmto sa venovala nielen v rámci postgraduálneho štúdia, ale aj počas svojho pôsobenia v spoločnosti MND Drilling & Services a.s., kde viedla právne oddelenie tejto spoločnosti. V tejto spoločnosti zodpovedala za vyjednanie a draftovanie akýchkoľvek zmlúv, jak národných ako aj komplikovaných medzinárodných, na základe ktorých sa realizovala výstavba investičných celkov v zahraničí.

 • Ing. Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.

  Ing. Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.

  Prednáškovej činnosti sa venuje od roku 2003. Predmetom jej záujmu je zahranično-obchodná politika a medzinárodné vzťahy. Špecializuje sa na výučbu predmetov Medzinárodný obchod, Medzinárodný marketing, Medzinárodné obchodné operácie a Diagnostika obchodného podniku. Bohatú prax v odbore a cenné skúsenosti získala vo členské firme EP INDUSTRIES a v ČTÚ.

  Prednášala na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, pôsobila ako odborná asistentka na Fakulte sociálno-ekonomickej Univerzity Jána Evanjelistu Purkyně a v súčasnej dobe pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole obchodnej.

  Študovala na Vysokej škole ekonomickej v Prahe odbor Medzinárodný obchod a Medzinárodná politika a diplomacie, ďalšie vysokoškolské vzdelanie získala na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej, kde vyštudovala odbor medzinárodné vzťahy. Doktorandské štúdium absolvovala na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, program Medzinárodné ekonomické vzťahy.

 • doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

  doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

  Doc. Ing. Alexej Sato CSc. bezmála 40 rokov nepretržite pôsobí v komerčné praxi v malých i stredných podnikoch, a to ako v tuzemsku, tak aj v zahraničí. V súčasnej dobe je aktívny v štruktúre nadnárodného koncernu Carl Zeiss AG a je členom Komisie pre clá a uľahčenie obchodu Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži.

  Pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa systematicky venuje už viac ako 15 rokov na pozícii docenta Katedry medzinárodného obchodu VŠE v Prahe.

  Je autorom niekoľkých desiatok publikácií a odborných textov, vydaných v tuzemsku aj v zahraničí a pravidelným účastníkom odborných medzinárodných vedeckých konferencií.

  Je absolventom VŠE v Prahe, odbor Ekonomika a riadenie zahraničného obchodu.

 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú, odbor hospodárska politika, špecializáciu medzinárodné financie. Doktorskú prácu obhájil na Masarykovej univerzite v roku 1999 na tému Menová koncepcie EÚ. V rokoch 1999 - 2005 viedol oddelenie vzdelávania v Českomoravskej stavebnej sporiteľni. Od roku 2006 sa venuje poradenskej a lektorskej činnosti. Spolupracuje s poprednými domácimi poradenskými a vzdelávacími inštitúciami. Vo svojej poradenskej činnosti sa zameriava predovšetkým na strategické riadenie, nastavenie personálnych procesov, vzdelávanie a rozvoj pracovníkov. V rámci lektorskej činnosti sa venuje rozvíjanie manažérskych zručností a znalostí v oblasti podnikových financií.

  Do roku 2017 pôsobil na katedre financií Ekonomicko - správnej fakulty Masarykovej univerzity. V rokoch 2017 - 2018 prednášal na Vysokej škole Karla Engliše, kde viedol Ústav managementu. V súčasnosti pôsobí na Masarykovej ústavu vyšších štúdií ČVUT. Zameriava sa na strategické a finančné riadenie podnikov, medzinárodné financie. Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje oblasti hodnotenia výkonnosti podnikov, menovej politike a medzinárodnému finančnému systému.

 • Mgr. Petr Strejček, MBA

  Mgr. Petr Strejček, MBA

  V rámci svojej akademickej a pedagogickej aktivity sa zameriava na ekonomické a politické aspekty európskej integrácie, svoju vedeckú činnosť zameriava na energetickú bezpečnosť v európskom priestore a na roviny vzťahu Európskej únie a Ruskej federácie.

  V rokoch 2012 a 2013 pracoval ako lektor spoločnosti Eurion v.o.s. v programe Vzdelávanie pedagógov na stredných a základných školách, ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

  Od roku 2007 pracuje ako odborný asistent na Ústave financií Prevádzkovo ekonomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne. Je autorom niekoľkých knižných publikácií a desiatok odborných článkov.

  Magisterské vzdelanie dosiahol na Katedre medzinárodných vzťahov a európskych štúdií Fakulty sociálnych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielova, Ph.D., MBA má certifikát za odbornú pedagogickú činnosť pri výučbe aplikovanej ekonómie a je certifikovaným hodnotiteľom Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť.

  Pôsobí ako lektor v oblasti firemnej stratégie, manažérskych zručností, obchodných a prezentačných zručností, projektového riadenia, komunikácie a osobnej efektivity. Je poradcom pre oblasť rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach malých a stredných podnikov.

  Odbornú prax začala ako vývojovo - technický pracovník v Tesle Pardubice. V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na katedre spoločenských vied Vysokej školy politických a spoločenských vied, s.r.o., kde vyučuje manažment.

 • Mgr. Tomáš Zdražil

  Mgr. Tomáš Zdražil

  Už v priebehu štúdia (Fakulty multimediálnych komunikácií na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne) sa venoval rôznym projektom zameraným na marketingovú komunikáciu v médiách. Po ukončení štúdia v roku 2004 nastúpil na marketingové oddelenie DHL Express, ktoré od roku 2007 vedie.

  Okrem marketingu samotného má v spoločnosti DHL na starosť aj internú a externú komunikáciu, PR a projekty zamerané na SME zákazníkov a na budovanie firemnej kultúry medzi zamestnancami.

  Medzi jeho záujmy patrí cestovanie a šport. 

 • Mgr. Miroslava Žilková

  Mgr. Miroslava Žilková

  Vzdelaním a myslením ekonómka sa venuje širším témam Európskej únie celý svoj život. Vyštudovala Európsku ekonomickú integráciu na Inštitúte ekonomických štúdií Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe. Praktické stretnutie s Európskou úniou absolvovala pri práci na organizovaní Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ v roku 2009. V súčasnej dobe sa profesne venuje diplomaciu.

Kvalitné štúdium MBA

Získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za  mimoriadnu cenu od 3.176 EUR  bez DPH. Bežná cena štúdia je 4.863 EUR.

Prihláste sa na štúdium v ​​predstihu a za výhodnejšiu cenu. Táto  ponuka platí do 22. 5. 2022 .

Cena štúdia MBA v EUR

Štúdium  Cena štúdia Bežná cena štúdia
Možné aj na viac splátok 3 176 EUR bez DPH
3 843 EUR s DPH
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Prihláška

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA   PDF PRIHLÁŠKA

 

Mezinárodné vzťahy a európske štúdie - Hodnotenie 4.70/5 - Hodnotilo 33 užívateľov