Personálny management | Cambschool.sk

Personálny management

Personálny management

Profesijne vzdelávací program Riadenie ľudských zdrojov zoznamuje študentov so strategickými prístupmi k ľudským zdrojom v organizácii, s personálnymi procesmi a aktivitami a s trendmi v riadení ľudí. Program ponúka študentom podrobný náhľad do problematiky riadenia ľudských zdrojov v organizácii, zoznamuje ich s jeho významom, metódami aj systémom a venuje sa jednotlivo najdôležitejším aspektom personálneho managementu. Študenti sa vďaka programu zoznámia s organizáciou personálnej práce, motiváciou a odmeňovaním zamestnancov, psychologickými aspektmi vedenia zamestnancov, ale taktiež s pracovným právom a firemnou kultúrou. Program je tak vhodný pre manažérov, podnikateľov, pracovníkov personálneho oddelenia a pre všetkých uchádzačov, ktorí chcú získať cenné skúsenosti s riadením ľudských zdrojov.

Základné moduly

 • Hlavné princípy personálneho manažmentu

  Cieľom modulu je definovať personálnu prácu v organizácii, pochopiť postavenie personálnej práce v systéme riadenia organizácie, definovať pojmy personálna stratégia, personálna politika a chápať vzťah medzi nimi. Študenti sa zoznámia so strategickým riadením ľudských zdrojov a dozvedia sa, aké vnútorné a vonkajšie podmienky ovplyvňujú strategické riadenie ľudských zdrojov.

 • Organizovanie personálnej práce

  Cieľom modulu je podať študentom základné informácie o význame riadenia ľudských zdrojov v organizácii a činnosti personálnych útvarov v oblasti personálnej práce. Súčasťou tohto modulu sú aj základné informácie o organizačnom usporiadaní personálnych útvarov a možnostiach ich začlenenie do organizačnej štruktúry organizácie v závislosti na počte zamestnancov jednotlivých firiem, ale aj rôznom usporiadaní personálnych útvarov vrátane rozsahu poskytovaných personálnych služieb.

 • Získavanie a adaptácia zamestnancov

  Cieľom modulu je definovať personálnu prácu v organizácii a charakterizovať to, čím sa odlišuje moderné riadenie ľudských zdrojov od personálneho riadenia, resp. od personálnej administratívy.Študenti sa dozvedia o riadení ľudských zdrojov a jeho hlavných úlohách, možnostiach získavania zamestnancov a získajú aj informácie o správnom postupe adaptácie zamestnancov.

 • Motivácia, pracovná spokojnosť a vedenie zamestnancov

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov s modernými poznatkami manažérskej psychológie z hľadiska motivácie a so skúsenosťami z českých aj svetových firiem v oblasti stimulácie a motivácie. Zaoberá sa riešením problémov s motiváciou ako na strane firiem, tak na strane pracovníkov.

 • Analýza pracovných miest a rozloženie kompetencií

  Modul je zameraný na výklad základných pojmov z oblasti metodiky, realizácie a analýzy pracovných miest a interpretácie ich výstupov. Jeho neoddeliteľnou súčasťou sú informácie o formách a metódach stanovenia požadovaných vedomostí, schopností, zručností, spôsobilosti (kompetencií) na zamestnanca.

 • Odmeňovanie a vzdelávanie pracovníkov

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými informáciami o problematike odmeňovania zamestnancov, náväznosti na víziu a misiu organizácie, jej podnikovú kultúru a organizačnú štruktúru, ďalej na stratégiu v oblasti HR predovšetkým z hľadiska náboru a výberu zamestnancov a hodnotenia ich pracovného výkonu. Druhá časť modulu je zameraná na problematiku podnikového vzdelávania v nadväznosti na potreby jednotlivých organizácií.

 • Psychologické aspekty vedenia a riadenia zamestnancov

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými poznatkami jednotlivých psychologických disciplín s dôrazom na problematiku psychológie práce a riadenia. Výučba je koncipovaná ako základ štúdia psychológie pohľadom vedenia a riadenia zamestnancov. Súčasne si modul kladie za cieľ prispieť k sebapoznaniu, k rozvoju osobnosti študenta aj k možnostiam sebarealizácie.

 • Základy pracovného práva

  Cieľom modulu je poskytnúť študentom sprievodcu základnými pojmami a princípmi pracovného práva, ktorý ich prevedie právnymi vzťahmi medzi zamestnávateľom a zamestnancom pred a pri vzniku, zmenami a skončením pracovného pomeru alebo dohôd mimo pracovného pomeru. Právna úprava týchto vzťahov sa v súčasnosti vyvíja veľmi dynamicky a prináša rad zmien právnych predpisov a k nim mnohokrát odlišných stanovísk alebo metodických pokynov orgánov štátnej správy a právnych výkladov ako právnikov, tak aj napr. novinárov. V rámci tohto modulu získajú študenti základnú orientáciu v zamestnaneckých vzťahoch, v ktorých sa každodenne pohybujú aj oni sami.

 • Pracovné podmienky a kolektívne vyjednávanie

  Cieľom modulu je poskytnúť študentom základné informácie o právnej úprave pracovných podmienok a kolektívneho vyjednávania. Vďaka tomuto modulu sa budú študenti orientovať v podmienkach, za ktorých by mali u svojho zamestnávateľa vykonávať prácu, najmä na čo majú zo zákonníka práce alebo iného právneho predpisu nárok a aké pracovné podmienky je zamestnávateľ povinný vytvárať.

 • Firemná kultúra a identita organizácie

  Vďaka modulu sa študenti dozvedia, prečo sa učiť firemnú kultúru, čo v skutočnosti znamená a čoho možno jej aplikáciou v organizácii dosiahnuť. Vysvetlený bude význam firemnej kultúry pre spoločnosť a hľadané odpovede na otázky, ako spoznať dobrú alebo zlú firemnú kultúru, či má zmysel existujúcu kultúru meniť a ako to môže pomôcť. Študenti získajú informácie o nástrojoch a možnostiach zmeny firemnej kultúry. Záver modulu je zameraný na prípadovú štúdiu uplatnenie firemnej kultúry v praxi.

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v jazyku slovenskom.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 4 000 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal pri štúdiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA potom štúdiom na Business School Netherlands. V súčasnosti dokončuje rigorózne konanie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionár manažér - praktík, kreatívec, učiteľ. Prešiel mnohými profesiami od referenta domu kultúry, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu, imagemakera, vedúceho personálneho oddelenia, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation. Má nevšedné formy výučby, vie zložité veci podávať jednoduchým spôsobom, vie teóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxe. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia.

 • Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová študovala na univerzitách v Prahe a Veľkej Británii, svoje vzdelanie si potom rozširovala na profesionálne zameraných seminároch v Nemecku, Rakúsku, Holandsku a Taliansku. Pracovné skúsenosti čerpala v oblasti poradenstva, kde medzi jej aktivity patrilo vyhľadávanie špičkových manažérov, osôb stredného článku riadenia a špecialistov. Ďalšou činnosťou bolo riadenie špičkových poradenských projektov v oblasti rozvoja riadenia ľudského potenciálu (vypracovanie a implementácia hodnotiacich a motivačných systémov, odmeňovanie podľa výkonu, manažérsko-personálne audity a organizačné poradenstvo). V bankovom prostredí sa venovala koncepcii vzdelávacích projektov, ktoré pilotne lektorovala. V súčasnej dobe je riaditeľkou spoločnosti Talent Management Center International a súčasne vedie dôležité projekty v oblasti leadershipu a talent manažmentu. Ako trénerka sa špecializuje na workshopy zamerané na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, vedie špecializované tréningy so zameraním na strategický rozvoj ľudských zdrojov, odmeňovanie a medzikultúrne riadenie spoločností. Koučuje špičkových manažérov s vynikajúcimi výsadkami.

 • JUDr. Pavel Jindřich

  JUDr. Pavel Jindřich

  Od roku 2006 pôsobí ako odborný poradca pre pracovnoprávne vzťahy a personalistiku. Prednáša pracovné právo na školeniach a workshopoch, najmä aplikáciu Zákonníka práce a súvisiace právne predpisy a ich aktuálne zmeny v praxi zamestnancov HR, manažmentu a ostatných vedúcich zamestnancov. Podieľa sa na projektoch hromadného prepúšťania a outplacementu. K pracovnoprávnej problematike sa často vyjadruje aj v rôznych on-line rozhovoroch na príslušných webových stránkach. Od roku 1991 sa pohybuje v oblasti pracovného práva a personalistiky, v ktorej okrem iného zastával pozíciu podnikového právnika v spoločnosti Unilever ČR, spol. s r. o. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

 • Mgr. Michaela Mrštíková

  Mgr. Michaela Mrštíková

  Absolventka Karlovej Univerzity, Filozofická fakulta - odbor Riadenie ľudských zdrojov a andragogika. 18 rokov pôsobila v automobilovom priemysle - z toho 15 rokov v oblasti personálneho riadenia. Začiatok jej kariéry je spojený s pozíciou operátorky vo výrobe, kontrolórky kvality vo výrobe a pracovníčkou logistiky. Celá jej prax je spojená s automobilovým priemyslom. Nasledujúcich 7 rokov pracovala v top manažérskej pozícii (HR Manažér). V súčasnej dobe pôsobí v spoločnosti TRW Carr, s.r.o. (Americká spoločnosť - výroba bezpečnostných dielov pre Automotive) na pozícii HR Manažér. Má skúsenosti s riadením a budovaním tímov, s lektorovaním, mentoringom, vedením workshopov a projektových porád. Od februára 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu.

 • PhDr. Jindřich Urban, Ph.D.

  PhDr. Jindřich Urban, Ph.D.

  Študoval v Prahe, vo Viedni a v Mníchove, pôsobí na Súkromnej vysokej škole ekonomickej, Vysokej škole ekonómie a manažmentu a Vysokej škole aplikovanej psychológie. V rokoch 1996 - 2005 sa venoval výskumu trhu a verejnej mienke v rámci renomovaných výskumných agentúr, pôsobil v marketingu v bankovníctve a v rodinnej obchodnej firme. Za svoju vedeckú prácu dostal ocenenie za interdisciplinárny prístup vo vedách o človeku, spoločnosti a kultúre. Venuje sa tiež sociálno psychologickému poradenstvu vo vlastnej praxi. V rámci ekonomickej psychológie sa venuje problematike motivácie pracovníkov, osobnostnému rozvoju a riadeniu konfliktov.

 • Ing. Bc. Vlasta Váchová

  Vyštudovala na troch vysokých školách v odboroch zameraných na ekonómiu, manažment ľudských zdrojov a pedagogiku. V oblasti HR manažmentu pracovala vo vedúcich pozíciách ako manažérka personálnych útvarov ako v súkromnom sektore, tak aj v štátnej správe. Má bohaté odborné znalosti aj praktické skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Od roku 2007 sa zaoberá konzultačnou a lektorskou činnosťou. Zameriava sa predovšetkým na oblasť prijímania a výberu zamestnancov, kompetencií a kompetenčných modelov, hodnotenie a vzdelávanie zamestnancov aj na oblasť pracovno-právnych vzťahov. Pôsobí aktívne ako externá hodnotiteľka projektov Európskeho sociálneho fondu. 

Cena

Cena za štúdium MBA je 3.255 EUR bez DPH. Sledujte naše aktuálne akcie a zľavy z cien štúdia.

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA

Personálny management - Hodnotenie 4.85/5 - Hodnotilo 21 užívateľov