Personálny management | Cambschool.sk

Personálny management

Personálny management

Posledná možnosť prihlásenia do májového cyklu.

Profesijne vzdelávací program Personálný management zoznamuje študentov so strategickými prístupmi k ľudským zdrojom v organizácii, s personálnymi procesmi a aktivitami a s trendmi v riadení ľudí. Program ponúka študentom podrobný náhľad do problematiky riadenia ľudských zdrojov v organizácii, zoznamuje ich s jeho významom, metódami aj systémom a venuje sa jednotlivo najdôležitejším aspektom personálneho managementu. Študenti sa vďaka programu zoznámia s organizáciou personálnej práce, motiváciou a odmeňovaním zamestnancov, psychologickými aspektmi vedenia zamestnancov, ale taktiež s pracovným právom a firemnou kultúrou. Program je tak vhodný pre manažérov, podnikateľov, pracovníkov personálneho oddelenia a pre všetkých uchádzačov, ktorí chcú získať cenné skúsenosti s riadením ľudských zdrojov.

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Základné moduly

 • Hlavné princípy personálneho manažmentu

  Cieľom modulu je definovať personálnu prácu v organizácii, pochopiť postavenie personálnej práce v systéme riadenia organizácie, definovať pojmy personálna stratégia, personálna politika a chápať vzťah medzi nimi. Študenti sa zoznámia so strategickým riadením ľudských zdrojov a dozvedia sa, aké vnútorné a vonkajšie podmienky ovplyvňujú strategické riadenie ľudských zdrojov.

 • Organizovanie personálnej práce

  Cieľom modulu je podať študentom základné informácie o význame riadenia ľudských zdrojov v organizácii a činnosti personálnych útvarov v oblasti personálnej práce. Súčasťou tohto modulu sú aj základné informácie o organizačnom usporiadaní personálnych útvarov a možnostiach ich začlenenie do organizačnej štruktúry organizácie v závislosti na počte zamestnancov jednotlivých firiem, ale aj rôznom usporiadaní personálnych útvarov vrátane rozsahu poskytovaných personálnych služieb.

 • Získavanie a adaptácia zamestnancov

  Cieľom modulu je definovať personálnu prácu v organizácii a charakterizovať to, čím sa odlišuje moderné riadenie ľudských zdrojov od personálneho riadenia, resp. od personálnej administratívy.Študenti sa dozvedia o riadení ľudských zdrojov a jeho hlavných úlohách, možnostiach získavania zamestnancov a získajú aj informácie o správnom postupe adaptácie zamestnancov.

 • Motivácia, pracovná spokojnosť a vedenie zamestnancov

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov s modernými poznatkami manažérskej psychológie z hľadiska motivácie a so skúsenosťami z českých aj svetových firiem v oblasti stimulácie a motivácie. Zaoberá sa riešením problémov s motiváciou ako na strane firiem, tak na strane pracovníkov.

 • Analýza pracovných miest a rozloženie kompetencií

  Modul je zameraný na výklad základných pojmov z oblasti metodiky, realizácie a analýzy pracovných miest a interpretácie ich výstupov. Jeho neoddeliteľnou súčasťou sú informácie o formách a metódach stanovenia požadovaných vedomostí, schopností, zručností, spôsobilosti (kompetencií) na zamestnanca.

 • Odmeňovanie a vzdelávanie pracovníkov

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými informáciami o problematike odmeňovania zamestnancov, náväznosti na víziu a misiu organizácie, jej podnikovú kultúru a organizačnú štruktúru, ďalej na stratégiu v oblasti HR predovšetkým z hľadiska náboru a výberu zamestnancov a hodnotenia ich pracovného výkonu. Druhá časť modulu je zameraná na problematiku podnikového vzdelávania v nadväznosti na potreby jednotlivých organizácií.

 • Psychologické aspekty vedenia a riadenia zamestnancov

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými poznatkami jednotlivých psychologických disciplín s dôrazom na problematiku psychológie práce a riadenia. Výučba je koncipovaná ako základ štúdia psychológie pohľadom vedenia a riadenia zamestnancov. Súčasne si modul kladie za cieľ prispieť k sebapoznaniu, k rozvoju osobnosti študenta aj k možnostiam sebarealizácie.

 • Základy pracovného práva

  Cieľom modulu je poskytnúť študentom sprievodcu základnými pojmami a princípmi pracovného práva, ktorý ich prevedie právnymi vzťahmi medzi zamestnávateľom a zamestnancom pred a pri vzniku, zmenami a skončením pracovného pomeru alebo dohôd mimo pracovného pomeru. Právna úprava týchto vzťahov sa v súčasnosti vyvíja veľmi dynamicky a prináša rad zmien právnych predpisov a k nim mnohokrát odlišných stanovísk alebo metodických pokynov orgánov štátnej správy a právnych výkladov ako právnikov, tak aj napr. novinárov. V rámci tohto modulu získajú študenti základnú orientáciu v zamestnaneckých vzťahoch, v ktorých sa každodenne pohybujú aj oni sami.

 • Pracovné podmienky a kolektívne vyjednávanie

  Cieľom modulu je poskytnúť študentom základné informácie o právnej úprave pracovných podmienok a kolektívneho vyjednávania. Vďaka tomuto modulu sa budú študenti orientovať v podmienkach, za ktorých by mali u svojho zamestnávateľa vykonávať prácu, najmä na čo majú zo zákonníka práce alebo iného právneho predpisu nárok a aké pracovné podmienky je zamestnávateľ povinný vytvárať.

 • Firemná kultúra a identita organizácie

  Vďaka modulu sa študenti dozvedia, prečo sa učiť firemnú kultúru, čo v skutočnosti znamená a čoho možno jej aplikáciou v organizácii dosiahnuť. Vysvetlený bude význam firemnej kultúry pre spoločnosť a hľadané odpovede na otázky, ako spoznať dobrú alebo zlú firemnú kultúru, či má zmysel existujúcu kultúru meniť a ako to môže pomôcť. Študenti získajú informácie o nástrojoch a možnostiach zmeny firemnej kultúry. Záver modulu je zameraný na prípadovú štúdiu uplatnenie firemnej kultúry v praxi.

Priebeh štúdia

Výučba prebieha vždy v sobotu (4x do roka)

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 5200 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Karel Červený je vizionár, manažér – praktik, kreativec, učiteľ. Má nevšedné formy výučby, dokáže zložité veci podať jednoduchým spôsobom, vie tóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxi. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia.

  Prešiel mnohými profesiami od referenta kultúrneho domu, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu, imagemakera, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation.

  Vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal počas štúdia ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA študoval na Business School v Holandsku. V súčasnosti dokončuje rigorózne riadenie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE.

 • Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová je v súčasnej dobe riaditeľkou spoločnosti Talent Management Center International a súčasne vedie dôležité projekty v oblasti leadershipu a talent manažmentu. Ako trénerka sa špecializuje na tvorivé dielne zamerané na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, vedie špecializované tréningy so zameraním na strategický rozvoj ľudských zdrojov, odmeňovanie a medzi kultúrne riadenie spoločností. Koučuje špičkových manažérov s vynikajúcimi výsledkami.

  Pracovné skúsenosti čerpala v oblasti poradenstva, kde medzi jej aktivity patrilo vyhľadávanie špičkových manažérov, osôb stredného článku riadenia i špecialistov. Ďalšou činnosťou bolo riadenie špičkových poradenských projektov v oblasti rozvoja riadenia ľudského potenciálu (vypracovanie a implementácia hodnotiacich a motivačných systémov, odmeňovanie podľa výkonu, manažérsko-personálne audity a organizačné poradenstvo). V bankovom prostredí sa venovala koncepcií vzdelávacích projektov, ktoré pilotne lektorovala.

  Študovala na univerzitách v Prahe a Veľkej Británii, svoje vzdelanie si potom rozširovala na profesionálne zameraných seminároch v Nemecku, Rakúsku, Holandsku a Taliansku.

 • JUDr. Pavel Jindřich

  JUDr. Pavel Jindřich

  Pôsobí ako odborný poradca pre pracovnoprávne vzťahy a personalistiku, špecialista na pracovné právo. K pracovnoprávnej problematike sa často, ako uznávaný odborník, vyjadruje aj v rôznych on-line rozhovoroch na príslušných webových stránkach.

  Venuje sa odbornému školeniu a workshopom najmä na aplikáciu Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov a ich aktuálnych zmien v praxi zamestnancov HR, manažmentu a ostatných vedúcich zamestnancov. Od roku 1991 sa pohybuje v oblasti pracovného práva a personalistiky, v ktorej okrem iného zastával pozíciu podnikového právnika v spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o. a

  Špecializáciou JUDr. Pavla Henricha sú projekty hromadného prepúšťania a outplacementu. Niekoľko rokov riadil personálny útvar výrobnej prevádzkarne Povltavské tukové preteky a v tejto spoločnosti sa podieľal na niekoľkých projektoch skupinového outplacementu vrátane uzatvorenia výrobnej prevádzky.

  Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a tiež absolvoval radu tréningov prezentačných zručností, tímovej práce, interných overovateľov ISO a riadenie projektu hľadaní zamestnania (Lee Hecht Harrison).

 • Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

  Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

  Dlhoročná odborníčka v oblasti HR, trénerka a konzultantka, pôsobiaci na Katedre personalistiky VŠE v Prahe, riaditeľka Akadémie personalistiky.

  Dlhodobo pôsobila v bankovníctve na manažérskych pozíciách, najmä v oblasti retailového obchodu. Bola výkonnou riaditeľkou riadenia ľudských zdrojov v ČSOB, kde pripravovala a implementovala transformáciu personálneho útvaru na strategický útvar podporujúce ciele spoločnosti. Podieľala sa na zmene kultúry banky. So zmenou osobných hodnôt sa od roku 2009 venuje akademickej práci, vedeckej a poradenskej činnosti v oblasti personalistiky. Prednáša personálne riadenie na Katedre personalistiky VŠE v Prahe a venuje sa sociálnemu podnikanie a vedenie ľudí v neziskových organizáciách na Katedre občianskej spoločnosti, FHS UK v Prahe. Zúčastňuje sa medzinárodných i tuzemských výskumov. Má hlboké znalosti v oblasti personalistiky ako v rovine teoretickej, tak praktické. Zaujíma sa o problematiku vedenia ľudí, motivácia a rozvoja. Je riaditeľkou Akadémia personalistiky FPH VŠE, ktorá pripravuje rozvojové kurzy v oblasti pre záujemcov o túto oblasť. Aktívne školí a vedie projekty v rámci firiem v rôznych sektoroch.

 • Mgr. Michaela Kuba Mrštíková

  Mgr. Michaela Kuba Mrštíková

  Certifikovaná lektorka Leadershipu Mgr. Michaela Mrštíková má bohaté skúsenosti s riadením tímov a budovaním tímov, s lektorováním, mentoringom, vedením workshopov a projektových porád.

  Celá jej prax je spojená s automobilovým priemyslom. Začiatok jej kariéry je spojený s pozíciou operátorky vo výrobe, kontrolórky kvality vo výrobe a pracovníčkou logistiky, následne pôsobila v automobilovom priemysle v oblasti personálneho riadenia a v top manažérskej pozícii (HR Manažér).

  V súčasnej dobe pôsobí v spoločnosti TRW Carr, s.r.o. (Americká spoločnosť - výroba bezpečnostných dielov pre Automotive) na pozícii HR Manažér.

  Je absolventkou Karlovej Univerzity, Filozofická fakulta - odbor Riadenie ľudských zdrojov a andragogiky.

 • Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

  Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

  Má dlhoročné manažérske skúsenosti s riadením vedeckovýskumných, aplikačných a pedagogických tímov, preukázala schopnosť aktívne pozitívnej komunikácie pri riadení a spracovanie výskumných projektov.
  V súčasnosti je v tíme medzinárodného interdisciplinárneho projektu ako čiastkové riešiteľ časti Sociálne a demografické aspekty COST Action "Collaborative research on collaborative housing" - network. Hlavný riešiteľ Lidewij Tummers, TU Delf, Faculty of Architecture, (14 krajín, 29 partnerov).
  Publikovala viac ako 100 vedeckých a odborných prác. Habilitoval v roku 2007 v odbore Management a ekonomika v stavebníctve na ČVUT.

Kvalitné štúdium MBA

Získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za  mimoriadnu cenu od 3.176 EUR  bez DPH. Bežná cena štúdia je 4.863 EUR.

Prihláste sa na štúdium v ​​predstihu a za výhodnejšiu cenu. Táto  ponuka platí do 22. 5. 2022 .

Cena štúdia MBA v EUR

Štúdium  Cena štúdia Bežná cena štúdia
Možné aj na viac splátok 3 176 EUR bez DPH
3 843 EUR s DPH
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Prihláška

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA   PDF PRIHLÁŠKA

 

Personálny management - Hodnotenie 4.85/5 - Hodnotilo 21 užívateľov