Private Law

Private Law

Profesijný vzdelávací program MBA Private Law je špeciálne navrhnutý pre študentov, ktorí sa chcú orientovať v problematike právnych noriem upravujúcich podnikanie. V úvode sú študenti zoznámení s problematikou práva súkromného a obchodného, kde sa dozvedia, čo ich môže stretnúť v oblasti práva obchodných spoločností, hospodárskej súťaže a medzinárodného obchodného práva. Druhá polovica programu je potom zameraná na občianske právo. Táto časť študentov zoznamuje s inštitútmi súkromného práva, insolventným právom, základmi pracovného práva a právom kapitálového trhu a cenných papierov. Tento program je primárne určený pre podnikateľov, manažérov alebo všetkých vedúcich pracovníkov, ktorí za sebou nemajú právne vzdelanie, ale chcú získať hlbšie povedomie o obchodnoprávnych aspektoch podnikania.

Základné moduly

 • Základy súkromého práva

  Tento modul sa orientuje na získanie základných poznatkov o hlavných právnych aspektoch podnikania, so zvláštnym dôrazom na súkromné právo. Cieľom modulu je poskytnúť študentom základný prehľad o členení práva na verejné a súkromné a o vývoji súkromného a občianskeho práva. Študenti sa vďaka modulu dozvedia o vzťahu občianskeho práva k iným odvetviam, získajú prehľad o zaradení občianskeho práva v systéme súkromného a zoznámi sa s ústavnými základmi práva súkromného.

 • Úvod do obchodného práva

  Modul je úvodom do problematiky obchodného práva a jeho cieľom je oboznámiť poslucháčov so základnými pojmami a právnymi inštitútmi obchodného práva a podnikania. Ďalej pojednáva o prameňoch obchodného práva v ČR, ktorými sú právne predpisy, ratifikované a vyhlásené medzinárodné zmluvy a tiež nálezy Ústavného súdu ČR, ktorými sa ruší právny predpis alebo jeho jednotlivé ustanovenia.

 • Právo obchodných spoločností

  Cieľom modulu je poskytnúť ucelený prehľad o obchodných spoločnostiach, prostredníctvom ktorých možno realizovať podnikateľský popr. iný ako podnikateľský zámer, o ich založení, vzniku a zrušení. Problematika obchodných spoločností je široká a ponúka nepreberné množstvo právnych aj faktických problémov spojených s rôznymi typmi obchodných spoločností.

 • Obchodno záväzkové právne vzťahy - všeobecná a osobitná časť

  Cieľom modulu je poskytnutie základného prehľadu o postavení obchodného práva v systéme súkromného práva. Nasleduje pojednanie o predmete obchodného práva a prehľad základných zásad obchodného práva v nadväznosti na novelu Občianskeho zákonníka. Ďalšia časť je venovaná základnému prehľadu záväzkových vzťahov a ich členenie so zameraním na ich vznik a obsah. Záverečná časť pojednáva v základných obrysoch o obchodnej zmluve.
   

 • Hospodárská súťaž

  Modul sa zameriava na právo nekalej súťaže a hospodársku súťaž, jej pravidlá a jej narušovanie. Jeho cieľom je oboznámiť študentov, na základe rozhodovacej praxe predovšetkým súdnych inštitúcií EÚ, ale aj Európskej komisie, prípadne Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS), s významom hospodárskej a nekalej súťaže ako takej, s jednotlivými prvkami nedovolených spôsobov účasti na nekalej súťaži, ich skutkovými podstatami a tiež s právnymi prostriedkami ochrany proti takémuto konaniu.

 • Európské právo

  Modul si kladie za cieľ pevne zakotviť postavenie práva EÚ v kontexte medzinárodného i vnútroštátneho práva a zoznámiť sa so spôsobmi, akými možno využívať jeho pramene. K tomu je potrebné zamerať sa aj na fungovanie inštitúcií EÚ a vymedziť politickú a právnu rovinu EÚ. Pozornosť sa bude venovať významu práva EÚ ako právu bezprostredne použitelnému a uplatňujúcemu sa prednostne pred národným právom a dôsledkom, ktoré z toho plynú.

 • Medzinárodné obchodné právo

  Cieľom tohto modulu je poskytnúť stručný prehľad o podstate medzinárodnej obchodnej politiky, nástrojoch jej realizácie a princípoch mnohostranného obchodného systému. Študenti budú podrobne oboznámení nielen s autonómnymi a zmluvnými nástrojmi zahranično-obchodnej politiky krajín, ale tiež so základnými smermi obchodnej politiky, pričom budú diskutovať o ich uplatňovanie v medzinárodnom obchode a budú tiež hodnotiť a komparovať úspešnosť obchodných stratégií u vybraných krajín.AS

 • Insolvenčné právo

  Cieľom tohto modulu je poskytnúť študentom ucelené informácie o spôsobe riešenia úpadku nielen likvidačným spôsobom, ale predovšetkým možnosťou riešenia úpadku dlžníka sanačným spôsobom a to reorganizáciou alebo odstránením dlhu, s dôrazom na využitie týchto inštitútov úpadkového práva pri riešení úpadku dlžníka pred negatívnymi ekonomickými a sociálnymi dôsledkami.

 • Právo kapitálového trhu a cenných papierov

  Cieľom modulu je oboznámiť účastníkov kurzu sa základnou štruktúrou právnej úpravy kapitálového trhu a cenných papierov, vysvetliť vzťah tuzemskej a únijnej legislatívy a predstaviť základné inštitúty práva kapitálového trhu, subjekty a právne vzťahy. Študenti sa tiež zoznámia s aktuálnymi trendmi a pripravovanými legislatívnymi zmenami.

 • Základy pracovného práva

  Cieľom modulu je poskytnúť študentom sprievodcu základnými pojmami a princípmi pracovného práva, ktorý ich prevedie právnymi vzťahmi medzi zamestnávateľom a zamestnancom pred a pri vzniku, zmenách a skončení pracovného pomeru alebo dohôd mimo pracovného pomeru. V rámci tohto modulu získajú študenti základnú orientáciu v zamestnaneckých vzťahoch, v ktorých sa každodenne pohybujú aj oni sami.
   

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v jazyku slovenskom.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 4 000 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • JUDr. Libor Čihák

  JUDr. Libor Čihák

  Pôsobí ako advokát so zameraním na občianske právo, obchodné právo a právo územných samosprávnych celkov. Ako expert pracovnej skupiny pri Ústavno-právnom výbore Poslaneckej snemovne sa podieľal na príprave nového občianskeho zákonníka. Naďalej pracuje ako člen Implementačnej komisie pre nový občiansky zákonník pri Ministerstve spravodlivosti ČR. Súčasne zastáva pozíciu právneho poradcu na Ministerstve obrany ČR - Úrad štátneho odborného dozoru. Je dlhoročným externým spolupracovníkom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne - Katedry občianskeho práva. Zakladateľ (2006) a člen skupiny "European lawyers partners - ELP".

 • JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., pracuje v súčasnosti ako samostatný advokát. Špecializuje sa najmä na problematiku zmluvného práva, korporátnu problematiku a problematiku bytového práva (bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov jednotiek). Jej koníčkom je a vždy bolo medzinárodné právo obchodné a medzinárodné právo súkromné. Týmto sa venovala nielen v rámci postgraduálneho štúdia, ale aj počas svojho pôsobenia v spoločnosti MND Drilling & Services a.s., kde viedla právne oddelenie tejto spoločnosti.V tejto spoločnosti zodpovedala za vyjednanie a draftovanie akýchkoľvek zmlúv, tak národných, ako aj komplikovaných medzinárodných, na základe ktorých sa realizovala výstavba investičných celkov v zahraničí.

 • Mgr. Tomáš Chudý, LL.M., Ph.D.

  V súčasnosti pracuje ako právny analytik na Odbore kompatibility Úradu vlády ČR, kde posudzuje a konzultuje všetky záležitosti týkajúce sa zlúčiteľnosti legislatívnych návrhov s právom EÚ. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a College of Europe v Bruggách. Titul Ph.D. získal na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Spoluautor publikácie "Komentované rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie".

 • JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

  JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

  Po absolvovaní Fakulty právnickej Západočeskej univerzity v Plzni v roku 1999 nastúpila na tej istej fakulte na Katedru finančného práva a národného hospodárstva. V roku 2001 absolvovala rigorózne konanie a v roku 2006 ukončila úspešne doktorandský študijný program "Teoretické právne vedy" a získala titul Ph.D. Od roku 2010 na tej istej fakulte zastáva funkciu prodekanka pre štúdium a od roku 2012 je poverená riadením Katedry finančného práva a národného hospodárstva. Je autorkou mnohých publikácií a odborných statí. Odborne sa zameriava na oblasť Finančného práva vrátane vývoja finančne - právnych inštitútov.

 • JUDr. Pavel Jindřich

  JUDr. Pavel Jindřich

  Od roku 2006 pôsobí ako odborný poradca pre pracovnoprávne vzťahy a personalistiku. Prednáša pracovné právo na školeniach a workshopoch, najmä aplikáciu Zákonníka práce a súvisiace právne predpisy a ich aktuálne zmeny v praxi zamestnancov HR, manažmentu a ostatných vedúcich zamestnancov. Podieľa sa na projektoch hromadného prepúšťania a outplacementu. K pracovnoprávnej problematike sa často vyjadruje aj v rôznych on-line rozhovoroch na príslušných webových stránkach. Od roku 1991 sa pohybuje v oblasti pracovného práva a personalistiky, v ktorej okrem iného zastával pozíciu podnikového právnika v spoločnosti Unilever ČR, spol. s r. o. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

 • JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M.

  JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M.

  Pôsobí viac ako 20 rokov v oblasti konkurzného práva. Predtým sa venovala profesii konkurzného správcu a likvidácii obchodných spoločností. Od roku 2010 ako insolvenčný správca sa zameriava najmä na sanačný spôsob riešenia úpadku a to reorganizáciu podnikov. Vo svojej prednáškovej činnosti sa špecializuje na oblasť riadenia ľudských zdrojov a motivačné systémy v podniku v období krízy, kde pôsobí aj ako lektorka na VŠB Ostrava a na brnenskej súkromnej vysokej škole - AKADEMIE STING, o.p.s. a ďalej zabezpečuje vzdelávacie programy pre Akreditovaného člena asociácie pre poradenstvo v podnikaní spoločnosť MROPOR.s

 • JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  Advokátka zaoberajúca sa najmä obchodným právom a právom cenných papierov. Vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a následne absolvovala postgraduálne štúdium na Technickej univerzite v Drážďanoch. V roku 2008 obhájila na Právnickej fakulte Karlovej univerzity rigoróznu prácu na tému "Vrátenie neoprávnenej štátnej pomoci z pohľadu komunitárneho práva" a získala titul JUDr. Počas svojej praxe pôsobila v popredných advokátskych kanceláriách v ČR i v zahraničí. Pravidelne publikuje a je autorkou niekoľkých odborných článkov, predovšetkým z oblasti obchodného práva. Iva Podhorská hovorí plynule anglicky a nemecky. Od roku 2009 je súdnou tlmočníčkou pre nemecký jazyk.

 • JUDr. Petr Šťastný

  JUDr. Petr Šťastný

  Petr Šťastný absolvoval v roku 2005 Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následne pôsobil ako právnik a neskôr aj ako vedúci pracovník právneho oddelenia českej pobočky popredného svetového poisťovacieho koncernu, kde získal významné skúsenosti z oblasti poisťovníctva, financií, obchodného i občianskeho práva a v neposlednom rade tiež hodnotné manažérske zručnosti a soft skills. Od svojho odchodu z prostredia poisťovníctva je Petr Šťastný činný v advokácii, kde sa ako samostatný advokát venuje generálnej právnej praxi s akcentom najmä na agendu (obchodných) záväzkových vzťahov a obhajobu v trestnom konaní vrátane obhajoby ex offo. Petrovi Šťastnému bol po úspešnom zložení rigoróznej skúšky na Univerzite Karlovej v Prahe, katedre trestného práva, udelený akademický titul doktora práv (JUDr.).

Cena

Cena za štúdium MBA je po z'lave 3 255 EUR bez DPH (z pôvodných 4 863 EUR bez DPH). Sledujte naše aktuálne akcie a zľavy z cien štúdia.

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA

Private Law - Hodnotenie 4.20/5 - Hodnotilo 23 užívateľov