Real Estate | Cambschool.sk

Real Estate

Real Estate

Posledná možnosť prihlásenia do májového cyklu.

Program MBA Real Estate ponúka všetky kľúčové informácie pre rozvoj obchodných zručností, ktoré sú nevyhnutným predpokladom k úspešnému obchodovaniu na trhu s nehnuteľnosťami. Program Real Estate je určený nielen realitným maklérom a majiteľom realitných kancelárií, ale všetkým, ktorí sa v rámci svojej kariéry stretávajú s obchodovaním, správou, predajom alebo prenájmom nehnuteľností.

MBA Real Estate je cielený na rozvoj teoretických vedomostí a ich prepojenie so skúsenosťami študentov aj znalosťami lektorov, z radov najväčších českých expertov na problematiku Real Estate. Štúdium je ideálnou príležitosťou k rozvinutiu praktických obchodných zručností študentov a pochopenie širších súvislostí základných východiskových princípov trhu s nehnuteľnosťami.
Vďaka úspešnému štúdiu programu Real Estate získate nevyčísliteľnú výhodu v tomto vysoko konkurenčnom prostredí.

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Základné moduly

 • Realitný trh a obchodovanie s nehnuteľnosťami

  Úvodný modul program Real Estate poskytuje prehľad o problematike realitného trhu a s ním spojené obchodovanie s nehnuteľnosťami. Cieľom modulu je poukázať na výhody a nevýhody investovania do nehnuteľností, poukázať na to, ako uskutočniť vhodný výber nehnuteľnosti (okrem výberu lokalít) a v neposlednom rade sa modul zaoberá inšpekciou a preverovaním pri nákupu nehnuteľnosti. Modul Realitný trh a obchodovanie s nehnuteľnosťami poskytne všetky manažérske znalosti pre efektívny pohyb študentov na realitnom trhu ČR.

 • Investície do nehnuteľností

  Cieľom modulu „Investície do nehnuteľností“ je zoznámenie sa študentov s možnosťami a postupmi pre investovanie do nehnuteľností a upozorniť na súvislosti a dopady investovania do nehnuteľností daňové alebo právne. Tento modul predstavuje investovanie do nehnuteľností ako možnosť vybudovania stabilného príjmu pre jednotlivcov a rodiny, ale aj ako alternatívu biznisu pre podnikateľov či spoločnosti. Študent v rámci modulu získa všetky znalosti potrebné pre rozhodnutie, či je preňho investovanie do nehnuteľností vhodným spôsobom zaistenia osobného príjmu a budovania rodinného majetku a taktiež informácie potrebné pre samostatné zahájenie vlastného investovania.

 • Kataster nehnuteľností - základná časť

  Študent vďaka modulu „Kataster nehnuteľností“ získa vedomosti o systéme evidencie nehnuteľností v katastre nehnuteľnosti a zoznámi sa s jednotlivými druhmi zápisov a titulov k nim. Cieľom modulu je pochopiť, ako sú nehnuteľné veci evidované, aký vplyv a dopad má katastrálny zákon a s ním súvisiace predpisy. Modul „Kataster nehnuteľností“ má praktický dopad, kedy sa v rámci štúdia študenti naučia, ako využívať informácie získané z katastra nehnuteľností v praxi na realitnom trhu.

 • Kataster nehnuteľností - zdroj cenných obchodných informácií

  Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov s najznámejším verejným zoznamom (v zmysle § 980 a nasl. NOZ) a úplne zásadným zdrojom dát o nehnuteľnostiach (ktoré sú predmetom jeho evidencie) v Českej republike.

  Informáciami, resp. cennými obchodnými informáciami sa však tieto dáta stanú až v okamihu, keď skutočne porozumieme ich obsahu, tj čo presne daný zápis znamená, čo ešte ďalšie môže znamenať a naopak čo znamená, pokiaľ tam taký zápis nie je, alebo pokiaľ je vykonaný iným spôsobom.

  Úspešným absolventom tohto modulu poskytne nezanedbateľnú konkurenčnú výhodu proti ostatným aktérom na lukratívnom trhu businessu s real estates.

 • Predajné schopnosti nehnuteľností / Ako predať alebo prenajať nehnuteľnosť.

  Modul zoznámi študentov s rolou obchodníka na trhu nehnuteľností. Dôraz je kladený na image a jednanie obchodníka a na objasnenie moderných predajných techník. Študenti modulu získajú všetko potrebné pre činnosť odborníka na trhu s nehnuteľnosťami – ako nájsť nové predajné argumenty, ako dosiahnuť zvýšenie celkového predaja a osvoja si dôležité princípy predajnej komunikácie. Praktická stránka modulu študentov naučí techniky, vďaka, ktorým zistia svoje silné a slabé stránky vlastného predajného štýlu a zdokonalia svoje prezentačné a predajné schopnosti.

 • Právne vzťahy k nehnuteľnostiam, náležitosti predaja a prenájmu

  Modul „Právne vzťahy k nehnuteľnostiam“ poskytuje študentom základné znalosti z oblasti práva vzťahujúceho sa k nehnuteľným veciam. Študenti sa v rámci modulu zoznámia do hĺbky s legislatívou, ktorá definuje a obsahuje nehnuteľné veci – súčasťou modulu je taktiež problematika zaťaženia nehnuteľných vecí záložným právom, nájmom a ďalšími cudzími právami. Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s právnymi vzťahmi k nehnuteľným veciam a pochopiť na základe akých právnych titulov dochádza k prevodom vlastníckeho práva, k prechodom vlastníckeho práva a k zaťaženiu cudzími právami.

 • Oceňovanie nehnuteľností

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými pojmami oceňovania nehnuteľných vecí v kontexte súkromného práva. Študenti sa naučia vnímať mikroekonomické a makroekonomické súvislosti trhu s nehnuteľnosťami a podmienky financovania a investovanie na trhu s nehnuteľnosťami. Modul „Oceňovanie nehnuteľností“ sa zaoberá praktickým využitím znalostí oceňovania – cieľom je získať schopnosti efektívne vypracovať ocenenie stavby, pozemku, stanovanie nájmu, škôd a vád na stavbách a vecného bremena. V rámci modulu sa študenti zoznámia s princípmi zostavovania oceňovacej správy, s dôvodmi a účelmi ocenenia a technikami ocenenia nehnuteľností podľa platnej legislatívy a metodiky. Súčasne sú také pre oblasti „ekonomika – ceny a odhady nehnuteľností“ vyzdvihnuté princípy podania znaleckých posudkov podľa súčasne platnej legislatívnej úpravy a požiadavky na znaleckú činnosť v oblasti oceňovania stavieb.

 • Facility management

  Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa so základnými pojmami v oblasti facility managementu a so základnom nastavení a fungovania služieb v jeho rámci. Tento modul poskytuje základné znalosti a pochopenie flexibilného priestoru, ktorým jednoznačne facility management je. Náplňou modulu je poskytnutie komplexného pohľadu na správu nehnuteľností a majetku, zaistenie všetkých podporných služieb. Študent v rámci prednášky získa povedomie o význame facility managementu v praxi a bude tak schopný aktívne tento odbor využívať.

 • Daňové aspekty nehnuteľností

  Modul si kladie za cieľ zoznámiť poslucháčov s daňovým systémom v Českej republike a základnými princípmi jednotlivých typov daní (priamych, nepriamych). Dôraz je kladený na legislatívu vzťahujúcu sa k nehnuteľnostiam, na daňové konzekvencie daní z nehnuteľností, ale aj na ich optimalizácií. Študenti sa budú schopní orientovať v jednotlivých daniach a získajú prehľad o vplyve daní na výsledok hospodárenia. Absolventi taktiež získajú prehľad o spôsoboch komunikácie so správcom dane, o právach a povinnostiach pri správe daní.

 • Efektívna sebakontrola a time-management

  Úspešný absolvent modulu zaznamená posun v seba korigovaní a v osobnom time-managemente. Štúdium modulu poskytuje vodidlo, ako vedome a cielene riadiť svoje aktivity a vymaniť sa tak z trvalého stresu. Vďaka praktickým ukážkam a nácvikom vyjednávania prídu študenti na to, ako najlepšie komunikovať na trhu, aby predišli nedorozumeniam a dosiahli svojho. Svojou účasťou v tomto prakticky orientovanom module študent načerpá skúsenosti v oblastiach porozumenia, sebapoznania a odolávania stresu.

Priebeh štúdia

Výučba prebieha vždy v sobotu (4x do roka)

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 5200 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • JUDr. Eva Barešová

  JUDr. Eva Barešová

  JUDr. Eva Barešová svoj profesijný život zasvätila právnym službám v štátnej správe. Od roku 1993 pracuje ako vedúci samostatného oddelenia legislatívy Slovenského úradu zeměměřického a katastrálneho, kde sa podieľa na príprave predpisov pre túto oblasť.
  Problematike nehnuteľností sa venuje aj vo svojej prednáškovej a publikačnej činnosti. Lektorovaný sa venuje tak v rámci štátnej správy, ako aj komerčnej sféry. Prednáša okrem iného na vysokých školách - Stavebné fakulte ČVUT a na VŠE na Inštitúte oceňovanie nehnuteľností.
  Je autorkou mnohých článkov v odborných časopisoch a spoluautorkou desiatok publikácií zameraných na judikatúru a listiny v oblasti nehnuteľností.
  JUDr. Eva Barešová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Karlovej.

 • Mgr. Ivana Birtová

  Mgr. Ivana Birtová

  Expertka na realitný trh, od roku 2008 aktívne investuje do nehnuteľností, a to prevažne do nehnuteľností rezidenčných v Prahe a Stredočeskom kraji. Je členkou OSMD (Občianskeho združenia majiteľov domov), niekoľkých súkromných investorských klubov, vedie mastermind skupinu zameranú na investovanie.
  Prednáškové, lektorskej a konzultačnej činnosti v oblasti investovania do nehnuteľností sa venuje profesionálne od roku 2018.
  V rokoch 1998 - 2002 pôsobila v školstve na pozícii učiteľky a zástupkyňa riaditeľa školy. Následne zmenila profesiu a ďalších 16 rokov sa venovala odbornej a neskôr predovšetkým manažérskej práci v softvérovej spoločnosti, kde riadila tímy zaoberajúce sa implementáciou ekonomických informačných systémov pre Enterprise segment českých a slovenských firiem.
  Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe.

 • Ing. Aleš Bukovský, MSC., DBA

  Ing. Aleš Bukovský, MSC., DBA

  Ing. Aleš Bukovský, MSC., DBA, expert na realitný trh a obchodovanie s nehnuteľnosťami, svoju profesionálnu dráhu začal ako maklér cenných papierov v ČSOB v Plzni a následne svoje manažérske schopnosti prehlboval vo švajčiarskej nadnárodnej potravinárskej firme Nestlé vo funkcii Sales Managera. Po roku 2002 zasvätil svoj život manažérskej práci v oblasti Real Estate. Z pozície spoluvlastníka portfólia bytových a nebytových priestorov, zastáva funkciu manažéra správy nehnuteľností.

  Je absolventom existujúcej Juhočeskej univerzity (agronomická fakulta, špecializácia management). Po škole pôsobil na študijnom pobyte v Ústave krajinnej ekológie ČSAV v Českých Budějoviciach. Bol súčasťou tímu pracujúcim na projekte s názvom Ekologický paradox krajiny - vidiecke sídla ako biocentrá. Od obyvateľov sídiel dotknutých výskumom získaval dáta a názory pomocou dotazníkov. Tie triedil a vyhodnocoval z hľadiska spoločenskej vedy sociológie. Svoje manažérske vedomosti si prehĺbil ďalším štúdiom na vedeckých a vzdelávacích inštitúciách a školách.

  Od roku 2006 sa venuje literárnej tvorbe, zverejnil už cca 200 odborných a populárnych príspevkov v niekoľkých časopisoch zameraných na manažérske disciplíny, agrárnej tematike a správe nehnuteľností. Pôsobí v komunálnej politike. Na riadení obce sa podieľa z pozície zástupcu starostu.

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Kročová je od roku 2000, kedy si splnila svoj dlhoročný sen a založila vlastnú spoločnosť HOF-art, predné českou odborníčkou zaoberajúca sa poradenstvom v oblasti seba rozvoja. V súčasnej dobe je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí okrem iného leadership, tímovú spoluprácu, cross-selling a odolávanie stresu.

  Po ukončení štúdia (Západočeská univerzita v Plzni, odbor Ekonomika a riadenie priemyselných podnikov) sa venovala zahraničnému obchodu a následne uplatnila svoju znalosť nemčiny ako obchodníčka firmy Pewag MERCEDES BENZ. Ďalším odborom jej profesionálneho záujmu boli novo vznikajúce finančné trhy. Pre Českú sporiteľňu, a.s. zostavila tím obchodníkov s cennými papiermi. Riadila tiež tím obchodníkov ako riaditeľka sporivého dôchodkového fondu a následne Slovenskej životnej poisťovne. Ďalej pracovala v nadnárodnej personálnej spoločnosti TRENKWALDER, a.s., najskôr ako regionálna riaditeľka a neskôr key account manager pre Českú republiku. Z tejto praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, predovšetkým z pracovného práva a výberových konaní.

 • JUDr. Petra Misterková

  JUDr. Petra Misterková

  JUDr. Petra Misterková je uznávanou právničkou a lektorkou, nositeľkou ocenení Podnikový právnik roka v oblasti občianskeho práva a jednou z tzv. Kráľovien práva.
  Zameriava sa na všetky právne oblasti, ktoré treba riešiť v rámci bežného života obchodnej spoločnosti. Venuje sa aj lektorskej činnosti a organizovanie rôznych podujatí.
  Pracovala ako korporátne právnik a bola členom top manažmentu spoločnosti, už počas školy pracovala v spoločnosti CertiCon, kde mala na starosti HR a právnu agendu. Od roku 2010 pracuje ako právnik spoločnosti AB Facility, kde zastáva pozíciu riaditeľky právnych záležitostí pre všetky spoločnosti v skupine v rámci Českej republiky.
  Petra Misterková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde získala aj titul JUDr.

 • Ing. Petr Ort, Ph.D.

  Ing. Petr Ort, Ph.D.

  Vyštudoval odbor pozemné staviteľstvo na Stavebnej fakulte ČVUT v Prahe. Doktorát získal na Fakulte medzinárodných vzťahov na VŠE v Prahe. Pracoval ako stavebný projektant, neskôr ako odhadca nehnuteľností v bankovej sfére. V najväčšej svetovej spoločnosti v odbore oceňovania majetku – American Appraisal, Ltd., pracoval vo funkcii viceprezidenta a výkonného riaditeľa pobočky pre ČR. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Bankovom inštitúte vysokej škole, prednáša v ČR aj v zahraničí a pravidelne publikuje – je autorom 32 monografií a vysokoškolských učebníc. Je súdnym znalcom v odbore ekonomika a autorizovaným inžinierom pre odbor pozemné stavby. Od roku 2008 je vedúcim autorom Cenových máp Českej republiky.

 • JUDr. Tomáš Pacner

  JUDr. Tomáš Pacner

  JUDr. Tomáš Pacner sa radí medzi odborníkmi na realitnom trhu v oblasti realitného poradenstva už od roku 1990. Problematiku realitného poradenstva rieši s klientmi na dennej báze. Po absolvovaní Právnickej fakulty na Univerzite Karlovej v Prahe disponuje desaťročnými skúsenosťami v podnikovom riadení a následných 26 rokov sa zaoberá obchodom s nehnuteľnosťami.
  Dlhoročná prax zaisťuje JUDr. Tomášovi Pacner skúsenosti a ako je profesionálny predseda spoločenstva vlastníkov, ktorý rieši nehnuteľnostnej problematiku, má praktické skúsenosti s problematikou bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov.
  Jeho špecialitou je sprevádzanie celým procesom od vzniku a založenia SV - radí v prípravnej fáze, navrhuje obsah, konzultuje, finalizuje, predstavuje, zúčastňuje sa zasadnutí zhromaždenia a riadi okrem iného oddelenia Správy nehnuteľností.
  Publikoval množstvo odborných článkov a komentárov, je registrovaný v odborných poradniach zameraných na problematiku realitného poradenstva a v neposlednom rade na školenie Asociácie realitných kancelárií Českej republiky, kde pravidelne prednáša ako lektor problematiku SV a právnych vzťahov v oblasti nehnuteľností.

 • Mgr. Vladimír Syruček

  Mgr. Vladimír Syruček

  Nehnuteľnostná problematika sa v rámci svojej odbornej praxe aktívne venuje od roku 1993, špecializuje sa najmä na riešenie duplicitného vlastníctva, vyvlastnenia, stavby na cudzom pozemku, vecné bremená a ich ocenenie. V týchto oblastiach úzko spolupracuje s celým radom advokátskych, znaleckých a realitných kancelárií.

  Venuje sa tiež lektorskej činnosti a taktiež spolupracuje s poprednými vydavateľmi právnickej odbornej literatúry. Je členom Hospodárskej komory ČR, Jednoty českých právnikov a Vzdelávacieho centra Rozhodcovského súdu pri HK ČR a AK ČR. Prednáša aj na vysokých školách.

  Je tiež autorom odborných článkov a elektronických inteligentných vzorov zmlúv a podaní v oblasti nehnuteľností a rozhodcovského konania. Súčasne je autorom publikácií Vzory rozhodcovského konania – tuzemské konanie, obchodné spory a Realitné právo. Nehnuteľnosti v realitnej praxi.

 • Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Pôsobí ako poradca a lektor výcviku KCM, systému starostlivosti o zákazníka, výcviku obchodných zručností a pod. pre spoločnosti na Českom trhu. Od roku 2012 sa venuje len prednáškovej a konzultačnej činnosti

  Pracoval ako Manažér projektov pre strednú Európu v AGA GmbH. v Rakúsku, ako riaditeľ spoločnosti AGA GAS Čechy a potom ako obchodný riaditeľ AGA GAS Česká Republika. V roku 2001 uviedol na Český trh francúzsku spoločnosť Air Liquide, kde následne pôsobil ako obchodný riaditeľ.

  Pôsobil napr. Ako manažér tvorby a implementácie projektu CRM v ČEZ, a.s. Niekoľko rokov pôsobil tiež ako lektor Open University v odbore riadenia vzťahov so zákazníkmi. Teraz vyučuje na Vysokej škole finančnej a administratívnej v Prahe predmety Riadenie vzťahov so zákazníkmi a Marketing.

  Absolvent Západočeskej Univerzity, Open University a rady Českých i zahraničných kurzov a seminárov. Je autorom mnohých publikácií, vysokoškolských skrípt a mnohých príspevkov s tematikou riadenie vzťahov so zákazníkmi, úloha a funkcie KCM, apod.

 • Ing. Zdenka Šulcová, Ph.D.

  Ing. Zdenka Šulcová, Ph.D.

  Medzi rokmi 1996 - 2009 pôsobila ako účtovníčka a daňový metodík v spoločnosti EkonÚčto, s.r.o. Od roku 2004 pracovala ako metodik a hlavná účtovníčka v spoločnosti WOODCOTE CZ, a.s. V rokoch 2009 - 2010 bola finančnou manažérkou spoločnosti LavishCommercialActivitie v Grécku. V roku 2010 pôsobila ako finančná manažérka v spoločnosti HOYALens CZ, a.s. v Turnove, od roku 2011 pracuje na pozícii Financial Controller v nadnárodnej spoločnosti Loma Systems s.r.o., ktorá je súčasťou skupiny ITW v Chicagu USA.

  Vyučuje na Vysokej škole ekonómie a manažmentu. Lektorskej činnosti sa venuje od roku 2004. Pravidelne lektoruje otvorené kurzy pre spoločnosti TSM Vyškov s.r.o., Kovosteel s.r.o. a Tutor s.r.o.

  Je absolventkou bakalárskeho štúdia na Súkromnej vysokej škole ekonomických štúdií, s.r.o. v Prahe v odbore účtovníctvo, podniková ekonomika a manažment.

Kvalitné štúdium MBA

Získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za  mimoriadnu cenu od 3.176 EUR  bez DPH. Bežná cena štúdia je 4.863 EUR.

Prihláste sa na štúdium v ​​predstihu a za výhodnejšiu cenu. Táto  ponuka platí do 22. 5. 2022 .

Cena štúdia MBA v EUR

Štúdium  Cena štúdia Bežná cena štúdia
Možné aj na viac splátok 3 176 EUR bez DPH
3 843 EUR s DPH
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Prihláška

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA   PDF PRIHLÁŠKA

 
Real Estate - Hodnotenie 4.70/5 - Hodnotilo 214 užívateľov