Real Estate | Cambschool.sk

Real Estate

Real Estate

Program MBA Real Estate ponúka všetky informácie kľúčové pre rozvoj obchodných zručností, ktoré sú nevyhnutným predpokladom k úspešnému obchodovaniu na trhu s nehnuteľnosťami. Program Real Estate je určený nielen realitným maklérom a majiteľom realitných kancelárií, ale všetkým, ktorí sa v rámci svojej kariéry stretávajú s obchodovaním, správou, predajom alebo prenájmom nehnuteľností.
MBA Real Estate je cielený na rozvoj teoretických vedomostí a ich prepojenie so skúsenosťami študentov aj znalosťami lektorov, z radov najväčších českých expertov na problematiku Real Estate. Štúdium je ideálnou príležitosťou k rozvinutiu praktických obchodných zručností študentov a pochopenie širších súvislostí základných východiskových princípov trhu s nehnuteľnosťami.
Vďaka úspešnému štúdiu programu Real Estate získate nevyčísliteľnú výhodu v tomto vysoko konkurenčnom prostredí.

 

Využite mimoriadnu cenu na štúdium MBA za 3.098 EUR

Základné moduly

 • Realitný trh a obchodovanie s nehnuteľnosťami

  Úvodný modul program Real Estate poskytuje prehľad o problematike realitného trhu a sním spojné obchodovanie s nehnuteľnosťami. Cieľom modulu je poukázať na výhody a nevýhody investovania do nehnuteľností, poukázať na to, ako uskutočniť vhodný výber nehnuteľnosti (okrem výberu lokalít) a v neposlednom rade sa modul zaoberá inšpekciou a preverovaním pri nákupu nehnuteľnosti. Modul Realitný trh a obchodovaní s nehnuteľnosťami poskytne všetky manažérske znalosti pre efektívny pohyb študentov na realitnom trhu ČR.

 • Investície do nehnuteľností

  Cieľom modulu „Investície do nehnuteľností“ je zoznámenie sa študentov s možnosťami a postupmi pre investovanie do nehnuteľností a upozorniť na súvislosti a dopady investovania do nehnuteľností daňové alebo právne. Tento modul predstavuje investovanie do nehnuteľností ako možnosť vybudovania stabilného príjmu pre jednotlivcov a rodiny, ale aj ako alternatívu biznisu pre podnikateľov či spoločnosti. Študent v rámci modulu získa všetky znalosti potrebné pre rozhodnutie, či je preňho investovanie do nehnuteľností vhodným spôsobom zaistenia osobného príjmu a budovania rodinného majetku a taktiež informácie potrebné pre samostatné zahájenie vlastného investovania.

 • Stavebníctvo

  Cieľom modulu s názvom „Stavebníctvo“ je zoznámiť študentov so základnými pojmami týkajúcimi sa činnosti, ktorá sa skrýva pod súhrnným názvom „Stavebníctvo“. Jedná sa o jednu z najširších oblastí ľudských činností tvoriacich veľmi podstatnú časť HDP, z čoho vyplýva obrovská šírka problematiky návrhu stavieb, ich realizácia a životného cyklu stavby až po ukončenie jej životnosti demoláciou. Pokiaľ sa jedná o tento vedný odbor, potom je potreba sa na stavby pozerať komplexne a to v nadväznosti pozemných, podzemných a priemyselných stavieb na ostatné disciplíny ako stavby dopravné, poľnohospodárske, vodohospodárske a ďalšie. Každý z týchto samostatných odborov má taktiež svoje úzke špecifiká a špecifické konštrukcie a konštrukčné prvky, ktoré sú zase z ďalšieho pohľadu spojované nie len legislatívy, ale taktiež z pohľadu iných priemyselných odvetví predstavujúcich napríklad stavebnej hmoty a technológie. Je teda zrejmé, že modul nie je schopný podať ucelenú predstavu či už nášho alebo celosvetového stavebníctva, ale iba základný prehľad cez niektoré oblasti a konštrukcie. Bližšie sa potom modul zameria na najširšiu oblasť stavebníctva, ktorú môžeme nazvať súhrnným názvom „Pozemné staviteľstvo“ a ktoré tvorí jeden z hlavných pilierov vzdelávania v tejto oblasti na stredných a vysokých školách v trojstupňovom vzdelávacom procese podľa Bolonskej deklarácie uplatňovanému v ČR.

 • Oceňovanie nehnuteľností

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými pojmami oceňovania nehnuteľných vecí v kontexte súkromného práva. Študenti sa naučia vnímať mikroekonomické a makroekonomické súvislosti trhu s nehnuteľnosťami a podmienky financovania a investovanie na trhu s nehnuteľnosťami. Modul „Oceňovanie nehnuteľností“ sa zaoberá praktickým využitím znalostí oceňovania – cieľom je získať schopnosti efektívne vypracovať ocenenie stavby, pozemku, stanovanie nájmu, skôr a vád na stavebných a vecného bremena. V rámci modulu sa študenti zoznámia s princípmi zostavovania oceňovacej správy, s dôvodmi a účelmi ocenenia a technikami ocenenia nehnuteľností podľa platnej legislatívy a metodiky. Súčasne sú také pre oblasti „ekonomika – ceny a odhady nehnuteľností“ vyzdvihnuté princípy podania znaleckých posudkov podľa súčasne platnej legislatívnej úpravy a požiadavky na znaleckú činnosť v oblasti oceňovania stavieb.

 • Predajné schopnosti nehnuteľností / Ako predať alebo prenajať nehnuteľnosť.

  Modul zoznámi študentov s rolou obchodníka na trhu nehnuteľností. Dôraz je kladený na image a jednanie obchodníka a na objasnenie moderných predajných techník. Študenti modulu získajú všetko potrebné pre činnosť odborníka na trhu s nehnuteľnosťami – ako nájsť nové predajné argumenty, ako dosiahnuť zvýšenie celkového predaja s osvojí si dôležité princípy predajnej komunikácie. Praktická stránka modulu študentov naučí techniky, vďaka, ktorým zistí svoje silné a slabé stránky vlastného predajné štýlu a zdokonalí svoje prezentačné a predajné schopnosti.

 • Právne vzťahy k nehnuteľnostiam, náležitosti predaja a prenájmu

  Modul „Právne vzťahy k nehnuteľnostiam“ poskytuje študentom základné znalosti z oblasti práva vzťahujúceho sa k nehnuteľným veciam. Študenti sa v rámci modulu zoznámia do hĺbky s legislatívou, ktorá definuje a obsahuje nehnuteľné veci – súčasťou modulu je taktiež problematika zaťaženia nehnuteľných vecí záložným právom, nájmom a ďalšími cudzími právami. Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s právnymi vzťahmi k nehnuteľným veciam a pochopiť na základe akých právnych titulov dochádza k prevodom vlastníckeho práva, k prechodom vlastníckeho práva a k zaťaženiu cudzími právami.

 • Kataster nehnuteľností

  Študent vďaka modulu „Kataster nehnuteľností“ získa vedomosti o systéme evidencie nehnuteľností v katastre nehnuteľnosti a zoznámia sa s jednotlivými druhmi zápisov a titulov k nim. Cieľom modulu je pochopiť, ako sú nehnuteľné veci evidované, aký vplyv a dopad má katastrálny zákon a s ním súvisiace predpisy. Modul „Kataster nehnuteľností“ má praktický dopad, kedy sa v rámci štúdia študenti naučia, ako využívať informácie získané z katastra nehnuteľností v praxi na realitnom trhu.

 • Facility management

  Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa so základnými pojmami v oblasti facility managementu a so základnom nastavení a fungovania služieb v jeho rámci. Tento modul poskytuje základné znalosti a pochopenie flexibilného priestoru, ktorým jednoznačne facility management je. Náplňou modulu je poskytnutie komplexného pohľadu na správu nehnuteľností a majetku, zaistenie všetkých podporných služieb. Študent v rámci prednášky získa povedomie o význame facility managementu v praxi a bude tak schopný aktívne tento odbor využívať.

 • Daňové aspekty nehnuteľností

  Modul si kladie za cieľ zoznámiť poslucháčov s daňovým systémom v Českej republike a základnými princípmi jednotlivých typov daní (priamych, nepriamych). Dôraz je kladený na legislatívu vzťahujúcu sa k nehnuteľnostiam, na daňové konzekvencie daní z nehnuteľností, ale aj na ich optimalizácií. Študenti sa budú schopní orientovať v jednotlivých daniach a získajú prehľad o vplyve daní na výsledok hospodárenia. Absolventi taktiež získajú prehľad o spôsoboch komunikácie so správcom dane, o právach a povinnostiach pri správe daní.

 • Efektívne sebakontrola a time-management

  Úspešný absolvent modulu zaznamená posun v seba korigovaní a v osobnom time-managemente. Štúdium modulu poskytuje vodidlo, ako vedome a cielene riadiť svoje aktivity a vymaniť sa tak z trvalého stresu. Vďaka praktickým ukážkam a nácvikom vyjednávania prídu študenti na to, ako najlepšie komunikovať na trhu, aby predišli nedorozumeniam a dosiahli svojho. Svojou účasťou v tomto prakticky orientovanom modulu študent načerpá skúsenosti v oblastiach porozumenia, sebapoznania a odolávaní stresu.

Priebeh štúdia

Lektori

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Kročová je od roku 2000, kedy si splnila svoj dlhoročný sen a založila vlastnú spoločnosť HOF-art, predné českou odborníčkou zaoberajúca sa poradenstvom v oblasti seba rozvoja. V súčasnej dobe je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí okrem iného leadership, tímovú spoluprácu, cross-selling a odolávanie stresu.

  Po ukončení štúdia (Západočeská univerzita v Plzni, odbor Ekonomika a riadenie priemyselných podnikov) sa venovala zahraničnému obchodu a následne uplatnila svoju znalosť nemčiny ako obchodníčka firmy Pewag MERCEDES BENZ. Ďalším odborom jej profesionálneho záujmu boli novo vznikajúce finančné trhy. Pre Českú sporiteľňu, a.s. zostavila tím obchodníkov s cennými papiermi. Riadila tiež tím obchodníkov ako riaditeľka sporivého dôchodkového fondu a následne Slovenskej životnej poisťovne. Ďalej pracovala v nadnárodnej personálnej spoločnosti TRENKWALDER, a.s., najskôr ako regionálna riaditeľka a neskôr key account manager pre Českú republiku. Z tejto praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, predovšetkým z pracovného práva a výberových konaní.

 • Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Pôsobí ako poradca a lektor výcviku KCM, systému starostlivosti o zákazníka, výcviku obchodných zručností a pod. pre spoločnosti na Českom trhu. Od roku 2012 sa venuje len prednáškovej a konzultačnej činnosti

  Pracoval ako Manažér projektov pre strednú Európu v AGA GmbH. v Rakúsku, ako riaditeľ spoločnosti AGA GAS Čechy a potom ako obchodný riaditeľ AGA GAS Česká Republika. V roku 2001 uviedol na Český trh francúzsku spoločnosť Air Liquide, kde následne pôsobil ako obchodný riaditeľ.

  Pôsobil napr. Ako manažér tvorby a implementácie projektu CRM v ČEZ, a.s. Niekoľko rokov pôsobil tiež ako lektor Open University v odbore riadenia vzťahov so zákazníkmi. Teraz vyučuje na Vysokej škole finančnej a administratívnej v Prahe predmety Riadenie vzťahov so zákazníkmi a Marketing.

  Absolvent Západočeskej Univerzity, Open University a rady Českých i zahraničných kurzov a seminárov. Je autorom mnohých publikácií, vysokoškolských skrípt a mnohých príspevkov s tematikou riadenie vzťahov so zákazníkmi, úloha a funkcie KCM, apod.

 • Mgr. Ivana Birtová

  Mgr. Ivana Birtová

  Expertka na realitný trh, od roku 2008 aktívne investuje do nehnuteľností, a to prevažne do nehnuteľností rezidenčných v Prahe a Stredočeskom kraji. Je členkou OSMD (Občianskeho združenia majiteľov domov), niekoľkých súkromných investorských klubov, vedie mastermind skupinu zameranú na investovanie.
  Prednáškové, lektorskej a konzultačnej činnosti v oblasti investovania do nehnuteľností sa venuje profesionálne od roku 2018.
  V rokoch 1998 - 2002 pôsobila v školstve na pozícii učiteľky a zástupkyňa riaditeľa školy. Následne zmenila profesiu a ďalších 16 rokov sa venovala odbornej a neskôr predovšetkým manažérskej práci v softvérovej spoločnosti, kde riadila tímy zaoberajúce sa implementáciou ekonomických informačných systémov pre Enterprise segment českých a slovenských firiem.
  Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe.

 • Ing. Aleš Bukovský, MSC.

  Ing. Aleš Bukovský, MSC.

  Ing. Aleš Bukovský, MSC., Expert na realitný trh a obchodovanie s nehnuteľnosťami, svoju profesionálnu dráhu začal ako maklér cenných papierov v ČSOB v Plzni a následne svoje manažérske schopnosti prehlboval vo švajčiarskej nadnárodnej potravinárskej firme Nestlé vo funkcii Sales Managera. Po roku 2002 zasvätil svoj život manažérskej práci v oblasti Real Estate.
  Z pozície spoluvlastníka portfólia bytových a nebytových priestorov, zastáva funkciu manažéra správy nehnuteľností. Je absolventom Juhočeskej univerzity (agrnomická fakulta, špecializácia management) a už v čase štúdií bol členom Ústavu krajinnej ekológie ČSAV v Českých Budějoviciach a súčasťou tímu pracujúcim na projekte s názvom Krajinně ekologický paradox - vidiecka sídla ako biocentrá.
  Od roku 2006 sa venuje literárnej tvorbe, zverejnil už okolo 200 odborných a populárnych príspevkov v niekoľkých časopisoch zameraných na manažérske disciplíny a správu nehnuteľností. V posledných rokoch sa najradšej venuje publikáciu tém z čias Predlitavska v druhej polovici 19. storočia. Pôsobí v komunálnej politike.

 • Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

  Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

  Karel Kubečka sa dlhodobo špecializuje na oblasti rizík a ich hodnotenie. Svoje teoretické vedomosti získané štúdiom Fakulty stavebnej VUT v Brne (odbor Pozemné stavby, špecializácia Statika betónových konštrukcií) má podopreté aktívny praxou v odbore.
  Praxi získal ako projektant na nálepka: projektu v Ostrave aj pri práci v zahraničí. Niekoľko rokov sa zaoberal aplikovaným výskumom súvisiacim so zakladaním stavieb, stavbami na podkopanom území a v posledných rokoch oblastí rizík so zameraním na riziká stavieb, stavebných konštrukcií a ich založenia.
  Pôsobí ako súdny znalec v odboroch Projektovanie a Stavebníctvo a je autorizovaným inžinierom ČKAIT pre odbor Pozemné stavby a odbor Statika a dynamika stavieb. Získal, viedol a spolupodieľal sa na riešení grantov, vedeckovýskumných projektov i projektov pedagogických zameraných do oblasti pozemného a priemyselného staviteľstva, sanácií stavieb, zakladanie a aplikácií metód analýzy rizík až po komercionalizáciu výstupov vedy a výskumu.
  V odbore Rizík a ich hodnotenie je autorom dvoch certifikovaných metodík a celého radu publikácií v domácich i zahraničných časopisoch.

 • JUDr. Tomáš Pacner

  JUDr. Tomáš Pacner

  JUDr. Tomáš Pacner sa radí medzi odborníkmi na realitnom trhu v oblasti realitného poradenstva už od roku 1990. Problematiku realitného poradenstva rieši s klientmi na dennej báze. Po absolvovaní Právnickej fakulty na Univerzite Karlovej v Prahe disponuje desaťročnými skúsenosťami v podnikovom riadení a následných 26 rokov sa zaoberá obchodom s nehnuteľnosťami.
  Dlhoročná prax zaisťuje JUDr. Tomášovi Pacner skúsenosti a ako je profesionálny predseda spoločenstva vlastníkov, ktorý rieši nehnuteľnostnej problematiku, má praktické skúsenosti s problematikou bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov.
  Jeho špecialitou je sprevádzanie celým procesom od vzniku a založenia SV - radí v prípravnej fáze, navrhuje obsah, konzultuje, finalizuje, predstavuje, zúčastňuje sa zasadnutí zhromaždenia a riadi okrem iného oddelenia Správy nehnuteľností.
  Publikoval množstvo odborných článkov a komentárov, je registrovaný v odborných poradniach zameraných na problematiku realitného poradenstva a v neposlednom rade na školenie Asociácie realitných kancelárií Českej republiky, kde pravidelne prednáša ako lektor problematiku SV a právnych vzťahov v oblasti nehnuteľností.

 • JUDr. Eva Barešová

  JUDr. Eva Barešová

  JUDr. Eva Barešová svoj profesijný život zasvätila právnym službám v štátnej správe. Od roku 1993 pracuje ako vedúci samostatného oddelenia legislatívy Slovenského úradu zeměměřického a katastrálneho, kde sa podieľa na príprave predpisov pre túto oblasť.
  Problematike nehnuteľností sa venuje aj vo svojej prednáškovej a publikačnej činnosti. Lektorovaný sa venuje tak v rámci štátnej správy, ako aj komerčnej sféry. Prednáša okrem iného na vysokých školách - Stavebné fakulte ČVUT a na VŠE na Inštitúte oceňovanie nehnuteľností.
  Je autorkou mnohých článkov v odborných časopisoch a spoluautorkou desiatok publikácií zameraných na judikatúru a listiny v oblasti nehnuteľností.
  JUDr. Eva Barešová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Karlovej.

 • JUDr. Petra Misterková

  JUDr. Petra Misterková

  JUDr. Petra Misterková je uznávanou právničkou a lektorkou, nositeľkou ocenení Podnikový právnik roka v oblasti občianskeho práva a jednou z tzv. Kráľovien práva.
  Zameriava sa na všetky právne oblasti, ktoré treba riešiť v rámci bežného života obchodnej spoločnosti. Venuje sa aj lektorskej činnosti a organizovanie rôznych podujatí.
  Pracovala ako korporátne právnik a bola členom top manažmentu spoločnosti, už počas školy pracovala v spoločnosti CertiCon, kde mala na starosti HR a právnu agendu. Od roku 2010 pracuje ako právnik spoločnosti AB Facility, kde zastáva pozíciu riaditeľky právnych záležitostí pre všetky spoločnosti v skupine v rámci Českej republiky.
  Petra Misterková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde získala aj titul JUDr.

 • Ing. Zdenka Šulcová, Ph.D.

  Ing. Zdenka Šulcová, Ph.D.

  Medzi rokmi 1996 - 2009 pôsobila ako účtovníčka a daňový metodík v spoločnosti EkonÚčto, s.r.o. Od roku 2004 pracovala ako metodik a hlavná účtovníčka v spoločnosti WOODCOTE CZ, a.s. V rokoch 2009 - 2010 bola finančnou manažérkou spoločnosti LavishCommercialActivitie v Grécku. V roku 2010 pôsobila ako finančná manažérka v spoločnosti HOYALens CZ, a.s. v Turnove, od roku 2011 pracuje na pozícii Financial Controller v nadnárodnej spoločnosti Loma Systems s.r.o., ktorá je súčasťou skupiny ITW v Chicagu USA.

  Vyučuje na Vysokej škole ekonómie a manažmentu. Lektorskej činnosti sa venuje od roku 2004. Pravidelne lektoruje otvorené kurzy pre spoločnosti TSM Vyškov s.r.o., Kovosteel s.r.o. a Tutor s.r.o.

  Je absolventkou bakalárskeho štúdia na Súkromnej vysokej škole ekonomických štúdií, s.r.o. v Prahe v odbore účtovníctvo, podniková ekonomika a manažment.

 

Ak si podáte prihlášku na ktorýkoľvek z našich profesne vzdelávacích programov práve teraz, zaplatíte za prestížne štúdium iba akčných 3.098 EUR bez DPH pri úhrade v jednej splátke, alebo 3.294 EUR bez DPH pri úhrade vo viacerých splátkach.

Cena štúdia MBA v EUR

Studium  Cena studia
MBA 4.863 EUR bez DPH
 5.844 EUR s DPH
MBA Online 4.863 EUR bez DPH
 5.844 EUR s DPH
 

Prihláška

Už teraz sa môžete prihlásiť do nového cyklu, ktorý začíname na jeseň 2019.

Podanie prihlášky je ZDARMA.

ONLINE PŘIHLÁŠKA   PDF PŘIHLÁŠKA

Real Estate - Hodnotenie 4.70/5 - Hodnotilo 214 užívateľov