Sales management | Cambschool.sk

Sales management

Sales management

Posledná možnosť prihlásenia do májového cyklu.

Študijný program MBA Sales Mnagement je zameraný na riadenie predaja a podnikovú stratégiu obchodu. V rámci programu sú študentom predávané odborné poznatky o aktuálnych princípoch riadenia predaja, vytvárania podnikovej stratégie, predajných zručnostiach, komunikačných technikách a public relations, cross-selingu a taktiež princípoch právnej legislatívy. Program ďalej ponúka študentom získanie užitočných vedomostí a praktických znalostí potrebných k zdokonaleniu vzťahov so zákazníkmi, osobnému rozvoju a psychologickému mysleniu s cielením na zákazníka. Študenti získajú prehľad o najmodernejších know-how sales managementu a vďaka vypracovávaniu prípadových štúdií si osvoja techniky, ktoré im pomôžu efektívne plánovať a realizovať marketingové a predajné aktivity potrebné k dosiahnutiu stanovených cieľov organizácie. Program je určený predovšetkým pre manažérov, obchodníkov, podnikateľov a vedúcich pracovníkov, ktorí sa pohybujú v oblasti obchodu a ktorí chcú prehĺbiť a zdokonaliť svoje schopnosti a zručnosti a navýšiť tak ziskovosť obchodov vo firme.

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Základné moduly

 • Sales management (riadenie predaja)

  Cieľom modulu je oboznámiť sa s podstatou a obsahom manažmentu a jeho špecifikami v obchodných činnostiach v rámci obchodných korporácií. Modul ponúka oboznámenie so základnými pojmami manažmentu, oblasťami, ktoré manažment a manažment obchodu pokrýva a zásadnými metódami, nástrojmi a technikami, ktoré by mali manažéri pre výkon svojich riadiacich funkcií poznať. 

 • Podniková stratégia obchodu

  Cieľom je naučiť poslucháčov zostavovať podnikateľský zámer z hľadiska obchodnej koncepcie, vytvárať obchodnú stratégiu podniku a osvojiť si základné zručnosti z oblasti tvorby a kontroly obchodného plánu podniku. Modul zoznamuje poslucháčov s teóriou a riadením podniku z hľadiska tvorby podnikovej stratégie s dôrazom na vytvorenie obchodnej stratégie, s hierarchiou interných podnikových faktorov v podnikovo-hospodárskeho modelu, so spôsobom stanovenia vízií a cieľov podniku s dôrazom na obchodnú koncepciu a s tvorbou strategického obchodného plánu podniku, vrátane tvorby marketingovej koncepcie podniku.

 • Predajné zručnosti

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov s rolou obchodníka, s image a konaním obchodníka a s modernými predajnými technikami. Vďaka modulu sa študenti dozvedia o jednotlivých fázach predajného cyklu, ako je pomocou rôznych techník zdokonaľovať a ako zlepšovať svoje prezentačné a predajné zručnosti. Študenti zistia svoje silné a slabé stránky vlastného predajného štýlu a osvojí si dôležité princípy predajné komunikácie. Vďaka modulu sa študenti dozvedia, ako nájsť nové predajné argumenty a ako dosiahnuť zvýšenie celkového predaja v spoločnosti.

 • Podpora predaja a PR

  Cieľom tohto modulu je naučiť študentov využívať prostriedky public relations ako systémového nástroja riadenia a komunikácie. Študenti sa naučia efektívne plánovať a realizovať komunikačné projekty vrátane predvídania a komunikácie rizík. Ďalej sa študenti vďaka modulu dozvedia, aké sú možnosti a nástroje podpory predaja, ako ktorý nástroj správne využívať a ako pomocou podpory predaja stimulovať zákazníkov k väčším nákupom.

 • Cross-selling - účinné spôsoby navyšovania predaja v praxi

  Cross-selling je veľmi účinná metóda zvyšovania ziskovosti vo firme. Vďaka jej používaniu môžeme docieliť zvýšenie výkonnosti na jedného zákazníka. Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov s touto metódou a jej rizikami, pochopenie základných princípov, ďalej sa tiež naučiť, ako správne metódu využívať a ako docieliť toľko žiadaného zvýšenia profitability. Vďaka tomuto modulu sa študenti dozvedia, ako správne Cross-selling nastaviť vzhľadom na ciele spoločnosti a aké najvhodnejšie prostriedky kedy použiť s ohľadom na charakter firmy.

 • Základy obchodného práva

  Tento modul má za úlohu uviesť poslucháčov do problematiky obchodného práva, kde sa najprv zoznámia so základnými pojmami a právnymi inštitútmi, ktoré sú dôležité a upotrebiteľné v podnikateľskej praxi. Hlavný dôraz je kladený na obchodné záväzkové vzťahy a obchodné zmluvy. Poslucháčom sú predstavené jednotlivé typy obchodných zmlúv so všetkými aspektmi a príkladmi z praxe. Tento modul reflektuje novú právnu úpravu a všetky legislatívne zmeny a ich vplyv na fungovanie obchodných korporácií.

 • Logistika, doprava a operácie v prepravných službách

  Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa s podstatou logistiky, procesmi systémov a ich účinným nastavením. Modul je zameraný na všeobecnú znalosť logistiky, ktorá funguje ako služba podporujúca ďalšie procesy v systémovom zaradení. Prioritné poslanie logistiky je v súlade so všetkými úlohami súčasného trhového hospodárstva.

 • Riadenie vztahov so zákazníkmi, psychológia zákazníka

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými poznatkami jednotlivých psychologických disciplín s dôrazom na problematiku psychológie spotrebiteľa a spotrebného správania. Výučba je koncipovaná ako základ štúdia psychologie, optikou spotrebného správania sa, zreteľom k problematike premien spoločenského diania v čase rýchlych ekonomických zmien.Predmet súčasne tvoria prirodzené východiská pre rad ďalších disciplín vo výučbe, zameraných na problematiku spotrebného správania, ako sociológia, marketing, kultúrno antropologické koncepcie spotreby a podobne.

  Predajné techniky a riadenie vzťahov so zákazníkmi sú pomerne mladou oblasťou obchodu. Cieľom modulu je pochopiť význam dlhodobých dobrých vzťahov so zákazníkmi pre úspech komerčných (výrobných, služby poskytujúcich, obchodných) ale aj neziskových organizácií.Utriediť si prostriedky, ktoré na vybudovanie týchto vzťahov máme, a objasniť si význam a náplň komunikačného vzorce, označovaného ako predajná technika.

 • Komunikačné a vyjednávacie techniky

  Komunikácia je jednou z najdôležitejších oblastí ľudskej interakcie. Vedieť správne komunikovať a vyjednávať nám umožní lepšie obstáť v konkurenčnom prostredí dnešnej doby. Cieľom tohto modulu je naučiť sa správne používať verbálnu, neverbálnu a paralingvistickú komunikáciu a spoznať rozdiely medzi nimi, naučiť sa byť v komunikácii efektívnejší, zistiť, ako správne vyjednávať a ako predchádzať nedorozumeniam.

 • Podnikanie a inovácie

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov s dôležitosťou inovačného manažmentu ako disciplínou kombinujúcu manažérske, marketingové a ekonomické teórie a prístupy, ktoré sú kľúčové pre spoločnosti malého, stredného aj veľkého rozsahu v ich inovačných aktivitách. Primárnym cieľom je priblíženie jednotlivých nástrojov inovačného manažmentu, posilniť znalosti a zručnosti na poli firemných inovácií a osvojenie si schopnosti nastaviť v organizácii efektívne inovačnú politiku. Výsledkom bude pochopenie dôležitosti trvalo udržateľného vývoja pre firmu a zvládnutie realizácie a hodnotenie jednotlivých inovačných stratégií vrátane ich jednotlivých metodík a aplikačných postupov.

Priebeh štúdia

Výučba prebieha vždy v sobotu (4x do roka)

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 5200 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • MUDr. Jiří Hodek

  MUDr. Jiří Hodek

  Hlavnými oblasťami jeho záujmy sú kurzy pre obchodníkov a manažérske kurzy. Druhou oblasťou jeho pôsobenia je koučing a konzultantská činnosť. Behom jeho profesionálnej praxe súbežne vykonáva nekomerčnú lektorskú činnosť ako garant zdravotníckych kurzov. V súčasnosti pracuje ako nezávislý lektor a kouč v oblasti farmácie, bankového sektora a finančného poradenstva.

  Vyštudoval MU Lekársku fakultu v Brne, po štúdiu pracoval ako sekundárny lekár na oddelení chirurgie a traumatológie v Úrazovej nemocnici v Brne. Od roku 1997 do roku 2006 pracoval na rôznych spočiatku predajných a neskôr na manažérskych pozíciách vo farmaceuických spoločnostiach SmithKline Beecham a GlaxoSmithKline.

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Kročová je od roku 2000, kedy si splnila svoj dlhoročný sen a založila vlastnú spoločnosť HOF-art, predné českou odborníčkou zaoberajúca sa poradenstvom v oblasti seba rozvoja. V súčasnej dobe je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí okrem iného leadership, tímovú spoluprácu, cross-selling a odolávanie stresu.

  Po ukončení štúdia (Západočeská univerzita v Plzni, odbor Ekonomika a riadenie priemyselných podnikov) sa venovala zahraničnému obchodu a následne uplatnila svoju znalosť nemčiny ako obchodníčka firmy Pewag MERCEDES BENZ. Ďalším odborom jej profesionálneho záujmu boli novo vznikajúce finančné trhy. Pre Českú sporiteľňu, a.s. zostavila tím obchodníkov s cennými papiermi. Riadila tiež tím obchodníkov ako riaditeľka sporivého dôchodkového fondu a následne Slovenskej životnej poisťovne. Ďalej pracovala v nadnárodnej personálnej spoločnosti TRENKWALDER, a.s., najskôr ako regionálna riaditeľka a neskôr key account manager pre Českú republiku. Z tejto praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, predovšetkým z pracovného práva a výberových konaní.

 • PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek za sebou má úspešnú kariéru v oblasti koučovania. Pracoval v niekoľkých nadnárodných farmaceutických firiem, kde prešiel postupne pozíciami Medical Sales Representative, Area Manager, Sales Manager, Training & Development Manager for Central and Eastern Europe.

  Od roku 2005 pôsobí ako nezávislý lektor a konzultant v odbore tréning a koučovanie obchodných reprezentantov a manažérov, najmä v oblasti farmácie a rýchlo obrátkového tovaru, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z predaja a manažmentu.

  Vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Karlovej v Hradci Králové, pracoval v lekárenskej službe a potom ako samostatný výskumný pracovník v odbore liekových foriem.

 • Mgr. František Paikrt

  Mgr. František Paikrt

  František aktuálne pracuje ako jeden z dvoch oficiálnych trénerov spoločnosti Apple Inc. na českom a slovenskom trhu. Má skúsenosti z pôsobenia v pozícii oblastného špecialistov vzdelávania v spoločnosti Tesco Stores SR a tiež z organizovania a realizácie medzinárodných škôl zážitkového vzdelávania pod hlavičkou Univerzity Jána Evanjelistu Purkyně, kde tiež vyučoval.

  Jeho doménou je proces riadenia zmeny, situačné vedenie ľudí, emočná inteligencia a zvládanie konfliktných situácií, komunikácia, argumentácia, obchodné zručnosti a kompetenčné modely v oblasti AC / DC.

  Čerpá z dlhoročných skúseností v rozvojových a vzdelávacích projektoch rôznorodých spoločností z najrôznejších segmentov, kde pôsobil ako lektor agentúry MGC Group. Je popredným odborníkom na mäkké zručnosti, organizáciu a realizáciu assessment centier, development centier a tiež hodnotenie a plánovanie rozvoja zamestnancov.

  Zároveň prednáša na MBA moduloch Cambridge Business School a Business Institut.

 • Ing. David Říha, Ph.D., MBA

  Ing. David Říha, Ph.D., MBA

  Praktické skúsenosti v oblastiach obchodu a marketingu získal na manažérskych postoch národných i medzinárodných spoločností a poradenskou činnosťou. Je členom katedry marketingu na Fakulte podnikohospodářská VŠE v Prahe a od roku 2013 tiež na University of Applied Sciences Upper Austria School of Management / Steyr. Vzdelanie na Vysokej škole ekonomickej, Vysokej škole podnikania a manažérskej fakulte Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona si ďalej rozšíril v rámci študijných stáží vo Fínsku, Mexiku, Rakúsku a Veľkej Británii.

 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú, odbor hospodárska politika, špecializáciu medzinárodné financie. Doktorskú prácu obhájil na Masarykovej univerzite v roku 1999 na tému Menová koncepcie EÚ. V rokoch 1999 - 2005 viedol oddelenie vzdelávania v Českomoravskej stavebnej sporiteľni. Od roku 2006 sa venuje poradenskej a lektorskej činnosti. Spolupracuje s poprednými domácimi poradenskými a vzdelávacími inštitúciami. Vo svojej poradenskej činnosti sa zameriava predovšetkým na strategické riadenie, nastavenie personálnych procesov, vzdelávanie a rozvoj pracovníkov. V rámci lektorskej činnosti sa venuje rozvíjanie manažérskych zručností a znalostí v oblasti podnikových financií.

  Do roku 2017 pôsobil na katedre financií Ekonomicko - správnej fakulty Masarykovej univerzity. V rokoch 2017 - 2018 prednášal na Vysokej škole Karla Engliše, kde viedol Ústav managementu. V súčasnosti pôsobí na Masarykovej ústavu vyšších štúdií ČVUT. Zameriava sa na strategické a finančné riadenie podnikov, medzinárodné financie. Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje oblasti hodnotenia výkonnosti podnikov, menovej politike a medzinárodnému finančnému systému.

 • Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Pôsobí ako poradca a lektor výcviku KCM, systému starostlivosti o zákazníka, výcviku obchodných zručností a pod. pre spoločnosti na Českom trhu. Od roku 2012 sa venuje len prednáškovej a konzultačnej činnosti

  Pracoval ako Manažér projektov pre strednú Európu v AGA GmbH. v Rakúsku, ako riaditeľ spoločnosti AGA GAS Čechy a potom ako obchodný riaditeľ AGA GAS Česká Republika. V roku 2001 uviedol na Český trh francúzsku spoločnosť Air Liquide, kde následne pôsobil ako obchodný riaditeľ.

  Pôsobil napr. Ako manažér tvorby a implementácie projektu CRM v ČEZ, a.s. Niekoľko rokov pôsobil tiež ako lektor Open University v odbore riadenia vzťahov so zákazníkmi. Teraz vyučuje na Vysokej škole finančnej a administratívnej v Prahe predmety Riadenie vzťahov so zákazníkmi a Marketing.

  Absolvent Západočeskej Univerzity, Open University a rady Českých i zahraničných kurzov a seminárov. Je autorom mnohých publikácií, vysokoškolských skrípt a mnohých príspevkov s tematikou riadenie vzťahov so zákazníkmi, úloha a funkcie KCM, apod.

 • JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

  JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

  Petr Šťastný absolvoval v roku 2005 Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a následne pôsobil ako právnik a neskôr aj ako vedúci pracovník právneho oddelenia českej pobočky popredného svetového poisťovacieho koncernu, kde získal významné skúsenosti z oblasti poisťovníctva, financií, obchodného i občianskeho práva a v neposlednom rade tiež hodnotné manažérske zručnosti a soft skills.

  Od svojho odchodu z prostredia poisťovníctva je Petr Šťastný činný v advokácii, kde sa ako samostatný advokát venuje generálnej, právnej praxi s akcentom najmä na agendu (obchodných) záväzkových vzťahov a obhajobu v trestnom konaní, vrátane obhajoby ex offo.

  Petrovi Šťastnému bol po úspešnom zložení rigoróznej skúšky na Univerzite Karlovej v Prahe, katedre trestného práva, udelený akademický titul doktora práv (JUDr.).

 • Ing. Šárka Tomisová

  Ing. Šárka Tomisová

  Špecializuje sa ako lektorka, koučka a poradca. V oblasti logistiky pracovala v mnohých odvetviach (strojárstvo, medzinárodný obchod, transport a doprava, textilný priemysel) a to predovšetkým v manažérskych pozíciách. V súčasnosti pôsobí ako lektorka a konzultantka v niekoľkých vzdelávacích inštitúciách, ktoré sa venujú vzdelávaniu dospelých.

  V rámci koučovania spolupracuje s mnohými inštitúciami a to aj v oblasti sociálnych služieb, osobného rozvoja a ďalšieho vzdelávania, kde vzdeláva pracovníkov napr. ÚP, pracovníkov sociálnych služieb, personalistov, poradca pre osobný rozvoj a ďalšie.

  Absolventka Vysokej školy logistiky v Přerove. Dosiahla titulu Clog. - Konzultant a tréner logistiky.

Kvalitné štúdium MBA

Získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za  mimoriadnu cenu od 3.176 EUR  bez DPH. Bežná cena štúdia je 4.863 EUR.

Prihláste sa na štúdium v ​​predstihu a za výhodnejšiu cenu. Táto  ponuka platí do 22. 5. 2022 .

Cena štúdia MBA v EUR

Štúdium  Cena štúdia Bežná cena štúdia
Možné aj na viac splátok 3 176 EUR bez DPH
3 843 EUR s DPH
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Prihláška

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA   PDF PRIHLÁŠKA

 

Sales management - Hodnotenie 4.74/5 - Hodnotilo 21 užívateľov