Sales management | Cambschool.sk

Sales management

Sales management

Študijný program MBA Sales Mnagement je zameraný na riadenie predaja a podnikovú stratégiu obchodu. V rámci programu sú študentom predávané odborné poznatky o aktuálnych princípoch riadenia predaja, vytvárania podnikovej stratégie, predajných zručnostiach, komunikačných technikách a public relations, cross-selingu a taktiež princípoch právnej legislatívy. Program ďalej ponúka študentom získanie užitočných vedomostí a praktických znalostí potrebných k zdokonaleniu vzťahov so zákazníkmi, osobnému rozvoju a psychologickému mysleniu s cielením na zákazníka. Študenti získajú prehľad o najmodernejších know-how sales managementu a vďaka vypracovávaniu prípadových štúdií si osvoja techniky, ktoré im pomôžu efektívne plánovať a realizovať marketingové a predajné aktivity potrebné k dosiahnutiu stanovených cieľov organizácie. Program je určený predovšetkým pre manažérov, obchodníkov, podnikateľov a vedúcich pracovníkov, ktorí sa pohybujú v oblasti obchodu a ktorí chcú prehĺbiť a zdokonaliť svoje schopnosti a zručnosti a navýšiť tak ziskovosť obchodov vo firme.

Základné moduly

 • Sales management (riadenie predaja)

  Cieľom modulu je oboznámiť sa s podstatou a obsahom manažmentu a jeho špecifikami v obchodných činnostiach v rámci obchodných korporácií. Modul ponúka oboznámenie so základnými pojmami manažmentu, oblasťami, ktoré manažment a manažment obchodu pokrýva a zásadnými metódami, nástrojmi a technikami, ktoré by mali manažéri pre výkon svojich riadiacich funkcií poznať. 

 • Podniková stratégia obchodu

  Cieľom je naučiť poslucháčov zostavovať podnikateľský zámer z hľadiska obchodnej koncepcie, vytvárať obchodnú stratégiu podniku a osvojiť si základné zručnosti z oblasti tvorby a kontroly obchodného plánu podniku. Modul zoznamuje poslucháčov s teóriou a riadením podniku z hľadiska tvorby podnikovej stratégie s dôrazom na vytvorenie obchodnej stratégie, s hierarchiou interných podnikových faktorov v podnikohospodárskom modele, so spôsobom stanovenia vízií a cieľov podniku s dôrazom na obchodnú koncepciu a s tvorbou strategického obchodného plánu podniku, vrátane tvorby marketingovej koncepcie podniku.

 • Predajné zručnosti

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov s rolou obchodníka, s image a konaním obchodníka a s modernými predajnými technikami. Vďaka modulu sa študenti dozvedia o jednotlivých fázach predajného cyklu, ako je pomocou rôznych techník zdokonaľovať a ako zlepšovať svoje prezentačné a predajné zručnosti. Študenti zistia svoje silné a slabé stránky vlastného predajného štýlu a osvojí si dôležité princípy predajné komunikácie. Vďaka modulu sa študenti dozvedia, ako nájsť nové predajné argumenty a ako dosiahnuť zvýšenie celkového predaja v spoločnosti.

 • Podpora predaja a PR

  Cieľom tohto modulu je naučiť študentov využívať prostriedky public relations ako systémového nástroja riadenia a komunikácie. Študenti sa naučia efektívne plánovať a realizovať komunikačné projekty vrátane predvídania a komunikácie rizík. Ďalej sa študenti vďaka modulu dozvedia, aké sú možnosti a nástroje podpory predaja, ako ktorý nástroj správne využívať a ako pomocou podpory predaja stimulovať zákazníkov k väčším nákupom.

 • Cross-selling - účinné spôsoby navyšovania predaja v praxi

  Cross-selling je veľmi účinná metóda zvyšovania ziskovosti vo firme. Vďaka jej používaniu môžeme docieliť zvýšenie výkonnosti na jedného zákazníka. Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov s touto metódou a jej rizikami, pochopenie základných princípov, ďalej sa tiež naučiť, ako správne metódu využívať a ako docieliť toľko žiadaného zvýšenia profitability. Vďaka tomuto modulu sa študenti dozvedia, ako správne Cross-selling nastaviť vzhľadom na ciele spoločnosti a aké najvhodnejšie prostriedky kedy použiť s ohľadom na charakter firmy.

 • Základy obchodného práva

  Tento modul má za úlohu uviesť poslucháčov do problematiky obchodného práva, kde sa najprv zoznámia so základnými pojmami a právnymi inštitútmi, ktoré sú dôležité a upotrebiteľné v podnikateľskej praxi. Hlavný dôraz je kladený na obchodné záväzkové vzťahy a obchodné zmluvy. Poslucháčom sú predstavené jednotlivé typy obchodných zmlúv so všetkými aspektmi a príkladmi z praxe. Tento modul reflektuje novú právnu úpravu a všetky legislatívne zmeny a ich vplyv na fungovanie obchodných korporácií.

 • Logistika, doprava a operácie v prepravných službách

  Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa s podstatou logistiky, procesmi systémov a ich účinným nastavením. Modul je zameraný na všeobecnú znalosť logistiky, ktorá funguje ako služba podporujúca ďalšie procesy v systémovom zaradení. Prioritné poslanie logistiky je v súlade so všetkými úlohami súčasného trhového hospodárstva.

 • Riadenie vztahov so zákazníkmi, psychológia zákazníka

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými poznatkami jednotlivých psychologických disciplín s dôrazom na problematiku psychológie spotrebiteľa a spotrebného správania. Výučba je koncipovaná ako základ štúdia psychologie, optikou spotrebného správania sa, zreteľom k problematike premien spoločenského diania v čase rýchlych ekonomických zmien.Predmet súčasne tvoria prirodzené východiská pre rad ďalších disciplín vo výučbe, zameraných na problematiku spotrebného správania, ako sociológia, marketing, kultúrno antropologické koncepcie spotreby a podobne.

  Predajné techniky a riadenie vzťahov so zákazníkmi sú pomerne mladou oblasťou obchodu. Cieľom modulu je pochopiť význam dlhodobých dobrých vzťahov so zákazníkmi pre úspech komerčných (výrobných, služby poskytujúcich, obchodných) ale aj neziskových organizácií.Utriediť si prostriedky, ktoré na vybudovanie týchto vzťahov máme, a objasniť si význam a náplň komunikačného vzorce, označovaného ako predajná technika.

 • Komunikačné a vyjednávacie techniky

  Komunikácia je jednou z najdôležitejších oblastí ľudskej interakcie. Vedieť správne komunikovať a vyjednávať nám umožní lepšie obstáť v konkurenčnom prostredí dnešnej doby. Cieľom tohto modulu je naučiť sa správne používať verbálnu, neverbálnu a paralingvistickú komunikáciu a spoznať rozdiely medzi nimi, naučiť sa byť v komunikácii efektívnejší, zistiť, ako správne vyjednávať a ako predchádzať nedorozumeniam.

 • Podnikanie a inovácie

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov s dôležitosťou inovačného manažmentu ako disciplínou kombinujúcu manažérske, marketingové a ekonomické teórie a prístupy, ktoré sú kľúčové pre spoločnosti malého, stredného aj veľkého rozsahu v ich inovačných aktivitách. Primárnym cieľom je priblíženie jednotlivých nástrojov inovačného manažmentu, posilniť znalosti a zručnosti na poli firemných inovácií a osvojenie si schopnosti nastaviť v organizácii efektívne inovačnú politiku. Výsledkom bude pochopenie dôležitosti trvalo udržateľného vývoja pre firmu a zvládnutie realizácie a hodnotenie jednotlivých inovačných stratégií vrátane ich jednotlivých metodík a aplikačných postupov.

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v jazyku slovenskom.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 4 000 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • MUDr. Jiří Hodek

  MUDr. Jiří Hodek

  Vyštudoval Lekársku Fakultu MU v Brne, po štúdiách pracoval ako sekundárny lekár na oddelení chirurgie a traumatológie v Úrazovej nemocnici v Brne. Od roku 1997 do roku 2006 pracoval na rôznych, spočiatku predajných, neskôr manažérskych pozíciách, vo farmaceutických spoločnostiach SmithKline Beecham a GlaxoSmithKline. V súčasnosti pracuje ako nezávislý lektor a kouč najmä v oblasti farmácie, bankového sektora a finančného poradenstva. Hlavnými oblasťami jeho záujmu sú kurzy pre obchodníkov a manažérske kurzy. Druhou oblasťou jeho pôsobenia je koučing a konzultantská činnosť. Počas profesionálnej praxe súčasne vykonáva nekomerčne lektorskú činnosť ako garant zdravotníckych kurzov.

 • Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Jiří Kocich je absolventom Matematicko – Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Nottingham Trent University – Strategy Management. Od roku 1999 pôsobí v privátnych ako aj nadnárodných spoločnostiach, kde sa predovšetkým venuje vedeniu obchodných tímov, vytváraniu a implementácii business strategií a PMS (Performance Management Systems).

  Je výkonným riaditeľom spoločnosti ABATON consulting s.r.o., ktorá  je poradenským centrom zameraným na realizáciu klientských príležitostí. V súčasnej dobe sa špecializuje na tvorbu strategických riešení a marketingových taktických aplikácii, parametrizácii salesových štruktúr a supervitalizácii na bázi CRM - CVM (Customer Value Management).

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Je absolventkou Západočeskej univerzity v Plzni, odbor Ekonomika a riadenie priemyselných podnikov. Po ukončení štúdia sa venovala zahraničnému obchodu a následne uplatnila svoju znalosť nemčiny ako obchodníčka firmy Pewag MERCEDES BENZ. Ďalším odborom jej profesionálneho záujmu boli novo vznikajúce finančné trhy a pre Českú spořitelnu, a.s. zostavila tím obchodníkov s cennými papiermi. Riadila tiež tím obchodníkov ako riaditeľka sporiaceho dôchodkového fondu a následne Českej životnej poisťovne. Ďalej pracovala v nadnárodnej personálnej spoločnosti TRENKWALDER, a.s., najprv ako regionálna riaditeľka a neskôr key account manager pre Českú republiku. Z tejto praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, predovšetkým z pracovného práva a výberových konaní. V roku 2000 si splnila svoj dlhoročný sen a založila vlastnú spoločnosť HOF-art, zaoberajúcu sa poradenstvom v oblasti sebarozvoja. V súčasnej dobe je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí aj leadership, tímovú spoluprácu, cross-selling, odolávanie stresu a ďalšie témy, ktoré nájdete na www.hof-art.cz.

 • PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek

  Vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Karlovej v Hradci Králové, pracoval v lekárenskej službe a potom ako samostatný výskumný pracovník v odbore liekových foriem. V roku 1992 začal pracovať u nadnárodnej originálnej farmaceutickej firmy, kde prešiel postupne pozíciami Medical Sales Representative, Area Manager, Sales Manager, Training & Development Manager for Central and Eastern Europe. Od roku 2005 pôsobí ako nezávislý lektor a konzultant v odbore tréning a koučovanie obchodných reprezentantov a managerov najmä v oblasti farmácie a rýchloobrátkového tovaru, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z predaja a manažmentu.

 • Mgr. František Paikrt

  Mgr. František Paikrt

  František aktuálne pracuje ako jeden z dvoch oficiálnych trénerov spoločnosti Apple Inc. na českom a slovenskom trhu. Zároveň prednáša na MBA moduloch Cambridge Business School a Business Institutu. Má skúsenosti z pôsobenia na pozícii oblastného špecialistu vzdelávania v spoločnosti Tesco Stores ČR a tiež z organizovania a realizácie medzinárodných škôl prežitkového vzdelávania pod záštitou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde tiež vyučoval. Čerpá z mnohoročných skúseností v rozvojových a vzdelávacích projektoch rôznorodých spoločností z najrôznejších segmentov, kde pôsoboil ako lektor agentúry MgC Group.

 • Ing. David Říha, MBA, Ph.D.

  Ing. David Říha, MBA, Ph.D.

  Je členom katedry marketingu na Fakulte podnikohospodárskej VŠE v Prahe a od roku 2013 aj na University of Applied Sciences Upper Austria School of Management / Steyr. Vzdelanie na Vysokej škole ekonomickej, Vysokej škole podnikania a manažérskej fakulte Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona si ďalej rozšíril v rámci študijných stáží vo Fínsku, Mexiku, Rakúsku a Veľkej Británii. Praktické skúsenosti v oblastiach obchodu a marketingu získal na manažérskych postoch národných i medzinárodných spoločností a poradenskou činnosťou.

 • Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Absolvent Západočeskej Univerzity, Open University a rady tuzemských aj zahraničných kurzov a seminárov. Pracoval ako Manažér projektov pre strednú Európu v AGA GmbH. V Rakúsku, ako riaditeľ spoločnosti AGA GAS Čechy a potom ako obchodný riaditeľ AGA GAS Česká Republika. V roku 2001 uviedol na český trh francúzsku spoločnosť Air Liquide, kde následne pôsobil ako obchodný riaditeľ. Od roku 2012 sa venuje len prednáškovej a konzultačnej činnosti. Pôsobil napr. ako manažér tvorby a implementácie projektu CRM v ČEZ, a.s. Pôsobí aj ako poradca alebo lektor výcviku KCM, systému starostlivosti o zákazníka, výcviku obchodných zručností a pod. Pre niektoré spoločnosti na českom trhu. Niekoľko rokov pôsobil tiež ako lektor Open University v odbore riadenie vzťahov so zákazníkmi. Teraz vyučuje na Vysokej škole finančnej a správnej v Prahe predmety Riadenie vzťahov so zákazníkmi a Marketing. Je autorom mnohých publikácií, vysokoškolských skrípt a mnohých príspevkov s tematikou riadenie vzťahov so zákazníkmi, úloha a funkcie KCM, apod.
   

 • JUDr. Petr Šťastný

  JUDr. Petr Šťastný

  Petr Šťastný absolvoval v roku 2005 Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následne pôsobil ako právnik a neskôr aj ako vedúci pracovník právneho oddelenia českej pobočky popredného svetového poisťovacieho koncernu, kde získal významné skúsenosti z oblasti poisťovníctva, financií, obchodného i občianskeho práva a v neposlednom rade tiež hodnotné manažérske zručnosti a soft skills. Od svojho odchodu z prostredia poisťovníctva je Petr Šťastný činný v advokácii, kde sa ako samostatný advokát venuje generálnej právnej praxi s akcentom najmä na agendu (obchodných) záväzkových vzťahov a obhajobu v trestnom konaní vrátane obhajoby ex offo. Petrovi Šťastnému bol po úspešnom zložení rigoróznej skúšky na Univerzite Karlovej v Prahe, katedre trestného práva, udelený akademický titul doktora práv (JUDr.).

 • Ing. Šárka Tomisová

  Absolventka Vysokej školy logistiky v Přerově. Pracuje ako lektorka, koučka a poradkyňa. V oblasti logistiky pracovala v mnohých odvetviach (strojárstvo, medzinárodný obchod, transport a doprava, textilný priemysel) a to predovšetkým v manažérskych pozíciách. V súčasnosti pôsobí ako lektorka a konzultantka v niekoľkých vzdelávacích inštitúciách, ktoré sa venujú vzdelávaniu dospelých. Dosiahla titul Clog. - Konzultant a tréner logistiky. V rámci koučovania spolupracuje s mnohými inštitúciami a to aj v oblasti sociálnych služieb, osobného rozvoja a ďalšieho vzdelávania, kde vzdeláva pracovníkov napr. ÚP, pracovníkov sociálnych služieb, personalistov, poradcov pre osobný rozvoj a ďalšie.

Cena

Cena za štúdium MBA je 3.255 EUR bez DPH. Sledujte naše aktuálne akcie a zľavy z cien štúdia.

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA

Sales management - Hodnotenie 4.74/5 - Hodnotilo 21 užívateľov