Strategický management | Cambschool.sk

Strategický management

Strategický management

Kvalitná a premyslená stratégia je nevyhnutnou podmienkou pre úspech každej organizácie. Strategické riadenie je kľúčovou a najvyššou manažérskou aktivitou, kde sa stretávajú všetky manažérske funkcie – je to jeden z kľúčových pilierov riadenia a vytvára kostru celkového riadenia každej organizácie. Hlavnou úlohou strategického managementu je efektívne premeniť vopred definované poslanie a ciele na výsledky. Cieľom programu je preto naučiť študentov správne definovať stratégiu a podniknúť premyslené kroky k úspěšnému naplneniu danej stratégie. Študenti se v priebehu programu zoznámia so základnými pojmami strategického managementu a strategického riadenia, naučia sa pružne reagovať na prípadné zmeny vonkajšieho prostredia, zamerajú se na finančnú stratégiu podniku, stratégiu riadenia zmien a v neposlednom rade si osvoja komunikačné znalosti a schopnosti z leadershipu, time-managementu a efektívneho sebariadenia.

Základné moduly

 • Strategický management – základy

  Cieľom je oboznámiť študentov s problematikou strategického myslenia a riadenia v dnešnom turbulentnom svete. Študenti si osvoja problematiku strategického managementu, zoznámia sa  s pojmom a obsahom stratégie a strategického riadenia, naučia sa rozlišovať typy a princípy strategického myslenia využitia v praxi. 

 • Základné trendy rozvoja sveta a ich dôsledky pre riadenie podniku

  Pre riadenie podniku je dôležité stanoviť základné ciele. Modul se zameriava na to, v čom spočíva svetová konkurenciaschopnosť a aké sú aktuálne trendy. Základom úspechu nielen na globálnom trhu je unikátnosť ponúkaných produktov a služieb – „superprodukty“. Študenti sa naučia, ako ich využiť v súčasnej spoločnosti. 

 • Tvorba korporátnej vízie

  Cieľom modulu je previesť studentov jednotlivými krokmi pri spracovávaní stratégie podniku. Študenti sa naučia správnemu postupu spracovania stratégie podniku tak, aby stratégia slúžila k správnemu rozvoju firmy a prinášala chcené výsledky.

 • Zavedenie systému strategického riadenia

  Základom dobre fungujúceho strategického riadenia je jeho správna implemenácia. Študenti sa naučia nielen zaviesť samotný systém, ale taktiež vyhýbať sa častým chybám, ktoré sú spojené so systémom. Modul se bude ďalej venovať aktualizácii systému a faktorom, ktoré sú kľúčové pre správne fungovanie.

 • Change management

  Zmeny sú v tomto modernom turbulentnom prostredí základnou charakteristikou života každej organizácie. Každý manažér musí vedieť zmeny prijímať a kontrolovať ich implementáciu v organizácii. Cieľom modulu je preto zoznámiť študentov s jednotlivými typmi zmien a naučiť ich pružne reagovať na zmeny vonkajšieho prostredia. Študenti si osvoja problematiku Change managementu praktickou formou a budú schopní zmeny prijímať a riadiť ich. 

 • Finančné stratégie a riadenie podniku

  Finančné riadenie je disciplínou, bez ktorej sa nezaobíde žiadny úspešný ekonomický subjekt. Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov so zásadami finančného riadenia ekonomického subjektu a ozrejmiť základné vzťahy či súvislosti mezi bežne používanými finančnými výkazmi. Poslucháči budú taktiež oboznámení s dôležitými pojmami finančného riadenia a zásadami implementácie interných kontrol nevyhnutných pre zaistenie správnosti a konzistencie finančných výkazov.

 • Management inovácii

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov s dôležitosťou inovačného managementu ako disciplínou ktorá kombinuje manažérske, marketingové a ekonomické teórie a prístupy, ktoré sú kľúčové pre spoločnosti malého, stredného i veľkého rozsahu v ich inovačných aktivitách. Primárnym cieľom je priblížiť jednotlivé nástroje inovačného managementu, posilniť znalosti a zručnosti na poli firemných inovácii a osvojiť si schopnosti ako nastaviť v organizácii efektívnu inovačnú politiku. Výsledkom bude pochopenie dôležitosti trvale udržitelného vývoja pre firmu, zvládnutie realizácie a hodnotenie jednotlivých inovačných stratégií vrátane jednotlivých metód a aplikačných postupov.

 • Leadership

  Lídri sú srdcom biznisu, určujú smer, formujú víziu, dokážu rozpoznať príležitosti. Cieľom modulu je preto naučiť študentov, ako byť správnym leaderom, ako viesť podriadených a ako ich inšpirovať a motivovať k lepším výkonom. Študenti sa naučia rozpoznať rozdiel medzi manažérom a leadrom a získajú základný pohľad na teoretickú jako aj praktickú problematiku leadershipu.

 • Firemná kultúra a identita

  Vďaka modulu sa študenti dozvedia, prečo sa učiť firemnej kultúre, čo to v skutočnosti znamená a čoho možno prostredníctvom jej aplikácie v organizácii dosiahnúť. Taktiež bude vysvetlený význam firemnej kultúry pre spoločnosť, budú sa hľadať odpovede na otázky ako rozpoznať dobrú či zlú firemnú kultúru, či má zmysel existujúcu kultúru meniť a ako to môže pomôcť. Študenti získajú informácie o nástrojoch a možnostiach zmeny firemnej kultúry. Záver modulu je zameraný na prípadovú štúdiu- Uplatnenie firemnej kultúry v praxi.

   

 • Efektívne sebariadenie a time-management

  Sebariadenie a efektívne riadenie času sú jedny z najdôležitejších zručností manažéra, ktoré májú zásadný vplyv na jeho výkonnosť a úspešnosť. Cieľom modulu je preto zoznámiť študentov s pojmami ako self a time management, osvojiť si metódy a techniky, ktoré slúžia k lepšiemu hospodáreniu s časom a k zvýšeniu úrovne sebariadenia.

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretnú s jednotlivými lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovicic prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrývá zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kedy na prvnom je výklad za prvé tri moduly a na druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkom štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Štúdium je ďalej realizované distančnou formou - online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všechny potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcíi, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, dotazom skrz študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie či osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcíi.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účast na seminároch povinná nie je, avšak je veľmi doporučovaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 4 000 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal pri štúdiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA potom štúdiom na Business School Netherlands. V súčasnosti dokončuje rigorózne konanie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionár manažér - praktík, kreatívec, učiteľ. Prešiel mnohými profesiami od referenta domu kultúry, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu, imagemakera, vedúceho personálneho oddelenia, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation. Má nevšedné formy výučby, vie zložité veci podávať jednoduchým spôsobom, vie teóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxe. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia.

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Je absolventkou Západočeskej univerzity v Plzni, odbor Ekonomika a riadenie priemyselných podnikov. Po ukončení štúdia sa venovala zahraničnému obchodu a následne uplatnila svoju znalosť nemčiny ako obchodníčka firmy Pewag MERCEDES BENZ. Ďalším odborom jej profesionálneho záujmu boli novo vznikajúce finančné trhy a pre Českú spořitelnu, a.s. zostavila tím obchodníkov s cennými papiermi. Riadila tiež tím obchodníkov ako riaditeľka sporiaceho dôchodkového fondu a následne Českej životnej poisťovne. Ďalej pracovala v nadnárodnej personálnej spoločnosti TRENKWALDER, a.s., najprv ako regionálna riaditeľka a neskôr key account manager pre Českú republiku. Z tejto praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, predovšetkým z pracovného práva a výberových konaní. V roku 2000 si splnila svoj dlhoročný sen a založila vlastnú spoločnosť HOF-art, zaoberajúcu sa poradenstvom v oblasti sebarozvoja. V súčasnej dobe je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí aj leadership, tímovú spoluprácu, cross-selling, odolávanie stresu a ďalšie témy, ktoré nájdete na www.hof-art.cz.

 • Roman Lindauer

  Roman Lindauer

  Roman Lindauer má za sebou viac ako 20 rokov práce pre medzinárodné firmy (British Airways, Johnson & Johnson, KPMG). Svoju kariéru začal v roku 1991 v oblasti finančného riadenia a od roku 2003 sa zaoberá oblasťou riadenia rizík pomocou interných kontrol podľa metodológie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000. Počas svojej profesionálnej praxe niekoľkokrát implemenoval komplexné systémy interných kontrol v miestnych pobočkách zahraničných spoločností ( T Mobile, Accenture, SAP, ABB), viedol testovacie a certifikačné projekty spojené s oblasťou SOX404 / COSO. Študoval na VŠE, britskej Open University Business School a absolvoval jednosemestrový kurz na George Washington University. V súčasnej dobe vyučuje na Unicorn College či London International Graduate School a pravidelne prednáša pre Inštitút interných audítorov Českej republiky.

 • PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek

  Vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Karlovej v Hradci Králové, pracoval v lekárenskej službe a potom ako samostatný výskumný pracovník v odbore liekových foriem. V roku 1992 začal pracovať u nadnárodnej originálnej farmaceutickej firmy, kde prešiel postupne pozíciami Medical Sales Representative, Area Manager, Sales Manager, Training & Development Manager for Central and Eastern Europe. Od roku 2005 pôsobí ako nezávislý lektor a konzultant v odbore tréning a koučovanie obchodných reprezentantov a managerov najmä v oblasti farmácie a rýchloobrátkového tovaru, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z predaja a manažmentu.

 • Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanská

  Viac než 11 rokov bola na rôznych manažérskych pozíciách zodpovedná za výsledky firmy a rozvoj ľudí predovšetkým v oblasti obchodu, zákazníckeho servisu, marketingu a logistiky. Získala skúsenosti s riadením strategických aktivít a s rozvojom vzťahov s partnermi a štátnymi inštitúciami. Bola zodpovedná za riadenie vnútrofiremných zmien v ČR i SR. Lenka Olšanská je certifikovanou profesionálnou koučkou (Erickson College, 2006) a posledných 9 rokov ponúka manažérsky, kariérny a podnikateľský koučink, pre jednotlivcov a tými. Učí druhých ako viesť a riadiť tímy, ako lepšie komunikovať a riešiť konflikty, ako doučovať a ako efektívnejšie spolupracovať. Predovšetkým rada vytvára a učí programy zamerané na osobnostný rozvoj. Pôvodne vyštudovala Biochémiu na PřF Karlovej Univerzite, následne absolvovala Tematizovaný kurz práce s telom v psychoterapii a vzdelávací program Liečebná pedagogika a sociálne-umelecká terapia. V posledných rokoch sa zaujíma o riadenie zmien na úrovni jednotlivca a skupín, spolupracuje s medzinárodnou neziskovou organizáciou Initiatives of Change Intl a aktívne sa zúčastňuje konferencií a workshopov v Caux-Montreux vo Švajčiarsku.

   

 • Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

  Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

  Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc., patrí k najvýznamnejším osobnostiam pôsobiacich v oblasti strategického manažmentu. Pracoval na manažérskych, vedeckovýskumných a pedagogických pozíciách. Postupne dosiahol titul CSc., DrSc., Docent a riadny profesor. V súčasnej dobe sa zameriava predovšetkým na problematiku strategického riadenia podniku a aktívne sa zúčastnil spracovania a implementácie týchto stratégií mnohých českých aj zahraničných podnikov. V niekoľkých inštitúciách prednáša problematiku strategického riadenia na školách MBA, je spoluzakladateľom Moravskej vysokej školy Olomouc, majiteľom a riaditeľom firmy Management Focus, prezidentom Klubu Stratég a členom niekoľkých správnych a dozorných rád.

 • Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Pôsobí na Prevádzkovo ekonomickej fakulte MENDELU v Brne, kde zabezpečuje a podieľa sa na výučbe predmetov Manažérske rozhodovanie, Krízový manažment a Strategický manažment. Pôsobí ako lektor tímov v rámci projektu Medziuniverzitné študentské súťaže. Je autorom článkov zaoberajúcich sa riadením kríz a rizík v renomovaných odborných časopisoch, ktoré sú súčasťou uznávaných citačných indexov (ISI, SCOPUS).

Cena

Cena za štúdium MBA je 3.255 EUR bez DPH. Sledujte naše aktuálne akcie a zľavy z cien štúdia.

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA