Strategický management | Cambschool.sk

Strategický management

Strategický management

Cyklus október 2020 (prvý seminár dňa 14.11.2020)

Kvalitná a premyslená stratégia je nevyhnutnou podmienkou pre úspech každej organizácie. Strategické riadenie je kľúčovou a najvyššou manažérskou aktivitou, kde sa stretávajú všetky manažérske funkcie – je to jeden z kľúčových pilierov riadenia a vytvára kostru celkového riadenia každej organizácie. Hlavnou úlohou strategického managementu je efektívne premeniť vopred definované poslanie a ciele na výsledky. Cieľom programu je preto naučiť študentov správne definovať stratégiu a podniknúť premyslené kroky k úspěšnému naplneniu danej stratégie. Študenti sa v priebehu programu zoznámia so základnými pojmami strategického managementu a strategického riadenia, naučia sa pružne reagovať na prípadné zmeny vonkajšieho prostredia, zamerajú sa na finančnú stratégiu podniku, stratégiu riadenia zmien a v neposlednom rade si osvoja komunikačné znalosti a schopnosti z leadershipu, time-managementu a efektívneho sebariadenia.

Akcia trvá iba do 31. 10. 2020

Základné moduly

 • Strategický management

  Cieľom je oboznámiť študentov s problematikou strategického myslenia a riadenia v dnešnom turbulentnom svete. Študenti si osvoja problematiku strategického managementu, zoznámia sa  s pojmom a obsahom stratégie a strategického riadenia, naučia sa rozlišovať typy a princípy strategického myslenia využitia v praxi. 

 • Krízové riadenie a riadenie zmien

  Krízové riadenie a riadenie zmien

 • Change management

  Zmeny sú v tomto modernom turbulentnom prostredí základnou charakteristikou života každej organizácie. Každý manažér musí vedieť zmeny prijímať a kontrolovať ich implementáciu v organizácii. Cieľom modulu je preto zoznámiť študentov s jednotlivými typmi zmien a naučiť ich pružne reagovať na zmeny vonkajšieho prostredia. Študenti si osvoja problematiku Change managementu praktickou formou a budú schopní zmeny prijímať a riadiť ich. 

 • Tvorba korporátnej vízie

  Cieľom modulu je previesť studentov jednotlivými krokmi pri spracovávaní stratégie podniku. Študenti sa naučia správnemu postupu spracovania stratégie podniku tak, aby stratégia slúžila k správnemu rozvoju firmy a prinášala chcené výsledky.

 • Zavedenie systému strategického riadenia

  Základom dobre fungujúceho strategického riadenia je jeho správna implemenácia. Študenti sa naučia nielen zaviesť samotný systém, ale taktiež vyhýbať sa častým chybám, ktoré sú spojené so systémom. Modul se bude ďalej venovať aktualizácii systému a faktorom, ktoré sú kľúčové pre správne fungovanie.

 • Finančné stratégie a riadenie podniku

  Finančné riadenie je disciplínou, bez ktorej sa nezaobíde žiadny úspešný ekonomický subjekt. Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov so zásadami finančného riadenia ekonomického subjektu a ozrejmiť základné vzťahy či súvislosti mezi bežne používanými finančnými výkazmi. Poslucháči budú taktiež oboznámení s dôležitými pojmami finančného riadenia a zásadami implementácie interných kontrol nevyhnutných pre zaistenie správnosti a konzistencie finančných výkazov.

 • Management inovácii

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov s dôležitosťou inovačného managementu ako disciplínou ktorá kombinuje manažérske, marketingové a ekonomické teórie a prístupy, ktoré sú kľúčové pre spoločnosti malého, stredného i veľkého rozsahu v ich inovačných aktivitách. Primárnym cieľom je priblížiť jednotlivé nástroje inovačného managementu, posilniť znalosti a zručnosti na poli firemných inovácii a osvojiť si schopnosti ako nastaviť v organizácii efektívnu inovačnú politiku. Výsledkom bude pochopenie dôležitosti trvale udržateľného vývoja pre firmu, zvládnutie realizácie a hodnotenie jednotlivých inovačných stratégií vrátane jednotlivých metód a aplikačných postupov.

 • Leadership

  Lídri sú srdcom biznisu, určujú smer, formujú víziu, dokážu rozpoznať príležitosti. Cieľom modulu je preto naučiť študentov, ako byť správnym leaderom, ako viesť podriadených a ako ich inšpirovať a motivovať k lepším výkonom. Študenti sa naučia rozpoznať rozdiel medzi manažérom a lídrom a získajú základný pohľad na teoretickú ako aj praktickú problematiku leadershipu.

 • Firemná kultúra a identita

  Vďaka modulu sa študenti dozvedia, prečo sa učiť firemnej kultúre, čo to v skutočnosti znamená a čoho možno prostredníctvom jej aplikácie v organizácii dosiahnúť. Taktiež bude vysvetlený význam firemnej kultúry pre spoločnosť, budú sa hľadať odpovede na otázky ako rozpoznať dobrú či zlú firemnú kultúru, či má zmysel existujúcu kultúru meniť a ako to môže pomôcť. Študenti získajú informácie o nástrojoch a možnostiach zmeny firemnej kultúry. Záver modulu je zameraný na prípadovú štúdiu- Uplatnenie firemnej kultúry v praxi.

   

 • Efektívne sebariadenie a time-management

  Sebariadenie a efektívne riadenie času sú jedny z najdôležitejších zručností manažéra, ktoré májú zásadný vplyv na jeho výkonnosť a úspešnosť. Cieľom modulu je preto zoznámiť študentov s pojmami ako self a time management, osvojiť si metódy a techniky, ktoré slúžia k lepšiemu hospodáreniu s časom a k zvýšeniu úrovne sebariadenia.

Priebeh štúdia

 

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 5200 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

 

BROŽURA

Lektori

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Karel Červený je vizionár, manažér – praktik, kreativec, učiteľ. Má nevšedné formy výučby, dokáže zložité veci podať jednoduchým spôsobom, vie tóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxi. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia.

  Prešiel mnohými profesiami od referenta kultúrneho domu, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu, imagemakera, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation.

  Vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal počas štúdia ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA študoval na Business School v Holandsku. V súčasnosti dokončuje rigorózne riadenie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE.

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Kročová je od roku 2000, kedy si splnila svoj dlhoročný sen a založila vlastnú spoločnosť HOF-art, predné českou odborníčkou zaoberajúca sa poradenstvom v oblasti seba rozvoja. V súčasnej dobe je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí okrem iného leadership, tímovú spoluprácu, cross-selling a odolávanie stresu.

  Po ukončení štúdia (Západočeská univerzita v Plzni, odbor Ekonomika a riadenie priemyselných podnikov) sa venovala zahraničnému obchodu a následne uplatnila svoju znalosť nemčiny ako obchodníčka firmy Pewag MERCEDES BENZ. Ďalším odborom jej profesionálneho záujmu boli novo vznikajúce finančné trhy. Pre Českú sporiteľňu, a.s. zostavila tím obchodníkov s cennými papiermi. Riadila tiež tím obchodníkov ako riaditeľka sporivého dôchodkového fondu a následne Slovenskej životnej poisťovne. Ďalej pracovala v nadnárodnej personálnej spoločnosti TRENKWALDER, a.s., najskôr ako regionálna riaditeľka a neskôr key account manager pre Českú republiku. Z tejto praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, predovšetkým z pracovného práva a výberových konaní.

 • Associate Professor Roman Lindauer Dipl.Mgmt.

  Associate Professor Roman Lindauer Dipl.Mgmt.

  Roman Lindauer má za sebou viac ako 20 rokov práce pre medzinárodné firmy (British Airways, Johnson & Johnson, KPMG). Svoju kariéru začal v roku 1991 v oblasti finančného riadenia a od roku 2003 sa úspešne zaoberá oblasťou riadenia rizík pomocou interných kontrol podľa metodológie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000.

  Počas svojej profesionálnej praxe niekoľkokrát implementoval komplexné systémy vnútorných kontrol v miestnych pobočkách zahraničných spoločností (T Mobile, Accenture, SAP, ABB) a viedol testovacie a certifikačné projekty spojené s oblasťou SOX404 / COSO.

  Študoval na VŠE, na britskej Open University Business School a absolvoval jednosemestrový kurz na George Washington University.

  V súčasnej dobe vyučuje na Unicorn College či London International Graduate School a pravidelne prednáša pre Inštitúte interných audítorov Českej republiky.

 • PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek za sebou má úspešnú kariéru v oblasti koučovania. Pracoval v niekoľkých nadnárodných farmaceutických firiem, kde prešiel postupne pozíciami Medical Sales Representative, Area Manager, Sales Manager, Training & Development Manager for Central and Eastern Europe.

  Od roku 2005 pôsobí ako nezávislý lektor a konzultant v odbore tréning a koučovanie obchodných reprezentantov a manažérov, najmä v oblasti farmácie a rýchlo obrátkového tovaru, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z predaja a manažmentu.

  Vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Karlovej v Hradci Králové, pracoval v lekárenskej službe a potom ako samostatný výskumný pracovník v odbore liekových foriem.

 • Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanka je certifikovanou profesionálnou koučka (Erickson College, 2006) a posledných 9 rokov ponúka manažérsky, kariérny a podnikateľský koučing, pre jednotlivcov a tímy.

  Učí druhých ako viesť a riadiť tímy, ako lepšie komunikovať a riešiť konflikty, ako koučovať a ako efektívnejšie spolupracovať. Zvlášť rada vytvára a učí programy zamerané na osobnostný rozvoj.

  Viac ako 11 rokov bola na rôznych manažérskych pozíciách zodpovedná za výsledky firmy a rozvoj ľudí, predovšetkým v oblasti obchodu, zákazníckeho servisu, marketingu a logistiky. Získala skúsenosti s riadením strategických aktivít a s rozvojom vzťahov s partnermi a štátnymi inštitúciami. Bola zodpovedná za riadenie vnútro firemných zmien v ČR i SR.

  V posledných rokoch sa zaujíma o riadenie zmien na úrovni jednotlivca a skupín, spolupracuje s medzinárodnou neziskovou organizáciou Initiatives of Change Intl a aktívne sa zúčastňuje konferencií a workshopov v Caux-Montreux, vo Švajčiarsku.

  Pôvodne vyštudovala biochémiu na PRF Univerzity Karlovej, následne absolvovala tematizované kurz práce s telom v psychoterapii a vzdelávací program Liečebná pedagogika a sociálno-umelecká terapia.

 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

  Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

  Prednáša na Katedre financií Ekonomicko - správnej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Zameriava sa na podnikové a medzinárodné financie. Doktorskú prácu obhájil v roku 1999 na tému Menová koncepcia EÚ. V rokoch 1999 - 2005 viedol oddelenie vzdelávania v Českomoravskej stavebnej sporiteľni. Od roku 2006 sa venuje poradenskej a lektorskej činnosti. Spolupracuje s poprednými domácimi poradenskými a vzdelávacími inštitúciami. Vo svojej poradenskej činnosti sa zameriava predovšetkým na strategické riadenie, nastavenie personálnych procesov, vzdelávanie a rozvoj pracovníkov.

  Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú, odbor hospodárska politika, špecializáciu medzinárodné financie. V rámci lektorskej činnosti sa venuje rozvíjaniu manažérskych zručností a znalostí v oblasti podnikových financií.

  Do roku 2017 pôsobil na katedre financií Ekonomicko-správnej fakulty Masarykovej univerzity. V rokoch 2017 - 2018 prednášal na Vysokej škole Karla Engliša, kde viedol Ústav managementu. Zameriava sa na strategické a finančné riadenie podnikov, medzinárodné financie. Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje oblasti hodnotenia výkonnosti podnikov, menovej politike a medzinárodnému finančnému systému.

 • Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Má dlhoročnú prax ako lektor tímov v rámci projektu Medziuniverzitnej študentskej súťaže.

  Pôsobí na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte MENDELU v Brne, kde zabezpečuje a podieľa sa na výučbe predmetov Manažérskeho rozhodovania, Krízový manažment a Strategický manažment.

  Je autorom článkov zaoberajúcich sa riadením kríz a rizík v renomovaných odborných časopisoch, ktoré sú súčasťou uznávaných citačných indexov (ISI, SCOPUS).

Cena štúdia MBA v EUR!

Pri podaní prihlášky do 31. 10. 2020 získate mimoriadnu zľavu na štúdium MBA vo výške 1.765 EUR. Využite tejto limitovanej ponuky a získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za akčnú cenu 3.098 EUR bez DPH pri rozložení do jednej alebo viacerých splátok (pôvodná cena štúdia 4.863 EUR bez DPH).

Studium  Cena studia po slevě Původní cena studia
1 a viac splátok 3.098 EUR bez DPH
3.749 EUR s DPH
4.679 EUR bez DPH
5.661 EUR s DPH

Akcia trvá iba do 31. 10. 2020

Prihláška

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA   PDF PRIHLÁŠKA