Personálny management online | Cambschool.sk

Personálny management online

Personálny management online

Posledná možnosť prihlásenia do májového cyklu.

Profesijný vzdelávací program MBA Personálný management onlinezoznamuje študentov so strategickými prístupmi k ľudským zdrojom v organizácii, s personálnymi procesmi a aktivitami a s trendmi v riadení ľudí. Program je vďaka svojej flexibilite ideálnou voľbou pre časovo vyťažených manažérov, ktorí v rámci svojej praxe činia dôležité rozhodnutia. Výučba tohto programu prebieha iba online a jeho hlavnou výhodou je možnosť komunikácie s lektorom či ostatnými študentmi bez podmienky fyzickej účastí na prednáškach. Študenti tak môžu celé štúdium absolvovať z pohodlia domova v rámci svojich časových možností.

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Výhody programu

 • časová nenáročnosť – nemusíte za štúdiom nikam cestovať

 • nezávislosť na danom mieste – študovať môžete odkiaľkoľvek budete chcieť

 • moderná forma štúdia

 • úspora finančných prostriedkov

 • efektívna forma štúdia

 • rýchlosť šírenia informácií​

 • zahájenie štúdia kedykoľvek počas celého roku

Základné moduly

 • Hlavné princípy personálneho manažmentu

  Cieľom modulu je definovať personálnu prácu v organizácii, pochopiť postavenie personálnej práce v systéme riadenia organizácie, definovať pojmy personálna stratégia, personálna politika a chápať vzťah medzi nimi. Študenti sa zoznámia so strategickým riadením ľudských zdrojov a dozvedia sa, aké vnútorné a vonkajšie podmienky ovplyvňujú strategické riadenie ľudských zdrojov.

 • Organizovanie personálnej práce

  Cieľom modulu je podať študentom základné informácie o význame riadenia ľudských zdrojov v organizácii a činnosti personálnych útvarov v oblasti personálnej práce. Súčasťou tohto modulu sú aj základné informácie o organizačnom usporiadaní personálnych útvarov a možnostiach ich začlenenie do organizačnej štruktúry organizácie v závislosti na počte zamestnancov jednotlivých firiem, ale aj rôznom usporiadaní personálnych útvarov vrátane rozsahu poskytovaných personálnych služieb.

 • Získavanie a adaptácia zamestnancov

  Cieľom modulu je definovať personálnu prácu v organizácii a charakterizovať to, čím sa odlišuje moderné riadenie ľudských zdrojov od personálneho riadenia, resp. od personálnej administratívy.Študenti sa dozvedia o riadení ľudských zdrojov a jeho hlavných úlohách, možnostiach získavania zamestnancov a získajú aj informácie o správnom postupe adaptácie zamestnancov.

 • Motivácia, pracovná spokojnosť a vedenie zamestnancov

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov s modernými poznatkami manažérskej psychológie z hľadiska motivácie a so skúsenosťami z českých aj svetových firiem v oblasti stimulácie a motivácie. Zaoberá sa riešením problémov s motiváciou ako na strane firiem, tak na strane pracovníkov.

 • Analýza pracovných miest a rozloženie kompetencií

  Modul je zameraný na výklad základných pojmov z oblasti metodiky, realizácie a analýzy pracovných miest a interpretácie ich výstupov. Jeho neoddeliteľnou súčasťou sú informácie o formách a metódach stanovenia požadovaných vedomostí, schopností, zručností, spôsobilosti (kompetencií) na zamestnanca.

 • Odmeňovanie a vzdelávanie pracovníkov

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými informáciami o problematike odmeňovania zamestnancov, náväznosti na víziu a misiu organizácie, jej podnikovú kultúru a organizačnú štruktúru, ďalej na stratégiu v oblasti HR predovšetkým z hľadiska náboru a výberu zamestnancov a hodnotenia ich pracovného výkonu. Druhá časť modulu je zameraná na problematiku podnikového vzdelávania v nadväznosti na potreby jednotlivých organizácií.

 • Psychologické aspekty vedenia a riadenia zamestnancov

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými poznatkami jednotlivých psychologických disciplín s dôrazom na problematiku psychológie práce a riadenia. Výučba je koncipovaná ako základ štúdia psychológie pohľadom vedenia a riadenia zamestnancov. Súčasne si modul kladie za cieľ prispieť k sebapoznaniu, k rozvoju osobnosti študenta aj k možnostiam sebarealizácie.

 • Základy pracovného práva

  Cieľom modulu je poskytnúť študentom sprievodcu základnými pojmami a princípmi pracovného práva, ktorý ich prevedie právnymi vzťahmi medzi zamestnávateľom a zamestnancom pred a pri vzniku, zmenami a skončením pracovného pomeru alebo dohôd mimo pracovného pomeru. Právna úprava týchto vzťahov sa v súčasnosti vyvíja veľmi dynamicky a prináša rad zmien právnych predpisov a k nim mnohokrát odlišných stanovísk alebo metodických pokynov orgánov štátnej správy a právnych výkladov ako právnikov, tak aj napr. novinárov. V rámci tohto modulu získajú študenti základnú orientáciu v zamestnaneckých vzťahoch, v ktorých sa každodenne pohybujú aj oni sami.

 • Pracovné podmienky a kolektívne vyjednávanie

  Cieľom modulu je poskytnúť študentom základné informácie o právnej úprave pracovných podmienok a kolektívneho vyjednávania. Vďaka tomuto modulu sa budú študenti orientovať v podmienkach, za ktorých by mali u svojho zamestnávateľa vykonávať prácu, najmä na čo majú zo zákonníka práce alebo iného právneho predpisu nárok a aké pracovné podmienky je zamestnávateľ povinný vytvárať.

 • Firemná kultúra a identita organizácie

  Vďaka modulu sa študenti dozvedia, prečo sa učiť firemnú kultúru, čo v skutočnosti znamená a čoho možno jej aplikáciou v organizácii dosiahnuť. Vysvetlený bude význam firemnej kultúry pre spoločnosť a hľadané odpovede na otázky, ako spoznať dobrú alebo zlú firemnú kultúru, či má zmysel existujúcu kultúru meniť a ako to môže pomôcť. Študenti získajú informácie o nástrojoch a možnostiach zmeny firemnej kultúry. Záver modulu je zameraný na prípadovú štúdiu uplatnenie firemnej kultúry v praxi.

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať modelov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu.

 • Semináre prebiehajú cez modernú platformu Zoom, konajú sa vždy raz za mesiac, v pracovný deň po 17:00 hodine. Presný termín a čas seminárov je plánovaný zhruba 2 mesiace dopredu. Každý seminár pokrýva výučbu jedného modulu.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu dvoch hodín.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne a záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – prostredníctvom študentskej sekcie, telefonicky, prostredníctvom e-mailové komunikácie, videokonferenciami či osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminári a videokonferenciách, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminári a videokonferenciách povinná nie je, aj napriek tomu je vysoko doporučená.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.​

 • Ako bonus k štúdiu ponúka škola všetkým svojím študentom funkciu knižnice, vrátane funkcie modernej online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice je momentálne študentom poskytnutý  fond viac ako 1.000.000+ titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Karel Červený je vizionár, manažér – praktik, kreativec, učiteľ. Má nevšedné formy výučby, dokáže zložité veci podať jednoduchým spôsobom, vie tóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxi. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia.

  Prešiel mnohými profesiami od referenta kultúrneho domu, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu, imagemakera, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation.

  Vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal počas štúdia ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA študoval na Business School v Holandsku. V súčasnosti dokončuje rigorózne riadenie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE.

 • Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová je v súčasnej dobe riaditeľkou spoločnosti Talent Management Center International a súčasne vedie dôležité projekty v oblasti leadershipu a talent manažmentu. Ako trénerka sa špecializuje na tvorivé dielne zamerané na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, vedie špecializované tréningy so zameraním na strategický rozvoj ľudských zdrojov, odmeňovanie a medzi kultúrne riadenie spoločností. Koučuje špičkových manažérov s vynikajúcimi výsledkami.

  Pracovné skúsenosti čerpala v oblasti poradenstva, kde medzi jej aktivity patrilo vyhľadávanie špičkových manažérov, osôb stredného článku riadenia i špecialistov. Ďalšou činnosťou bolo riadenie špičkových poradenských projektov v oblasti rozvoja riadenia ľudského potenciálu (vypracovanie a implementácia hodnotiacich a motivačných systémov, odmeňovanie podľa výkonu, manažérsko-personálne audity a organizačné poradenstvo). V bankovom prostredí sa venovala koncepcií vzdelávacích projektov, ktoré pilotne lektorovala.

  Študovala na univerzitách v Prahe a Veľkej Británii, svoje vzdelanie si potom rozširovala na profesionálne zameraných seminároch v Nemecku, Rakúsku, Holandsku a Taliansku.

 • JUDr. Pavel Jindřich

  JUDr. Pavel Jindřich

  Pôsobí ako odborný poradca pre pracovnoprávne vzťahy a personalistiku, špecialista na pracovné právo. K pracovnoprávnej problematike sa často, ako uznávaný odborník, vyjadruje aj v rôznych on-line rozhovoroch na príslušných webových stránkach.

  Venuje sa odbornému školeniu a workshopom najmä na aplikáciu Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov a ich aktuálnych zmien v praxi zamestnancov HR, manažmentu a ostatných vedúcich zamestnancov. Od roku 1991 sa pohybuje v oblasti pracovného práva a personalistiky, v ktorej okrem iného zastával pozíciu podnikového právnika v spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o. a

  Špecializáciou JUDr. Pavla Henricha sú projekty hromadného prepúšťania a outplacementu. Niekoľko rokov riadil personálny útvar výrobnej prevádzkarne Povltavské tukové preteky a v tejto spoločnosti sa podieľal na niekoľkých projektoch skupinového outplacementu vrátane uzatvorenia výrobnej prevádzky.

  Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a tiež absolvoval radu tréningov prezentačných zručností, tímovej práce, interných overovateľov ISO a riadenie projektu hľadaní zamestnania (Lee Hecht Harrison).

 • Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

  Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

  Dlhoročná odborníčka v oblasti HR, trénerka a konzultantka, pôsobiaci na Katedre personalistiky VŠE v Prahe, riaditeľka Akadémie personalistiky.

  Dlhodobo pôsobila v bankovníctve na manažérskych pozíciách, najmä v oblasti retailového obchodu. Bola výkonnou riaditeľkou riadenia ľudských zdrojov v ČSOB, kde pripravovala a implementovala transformáciu personálneho útvaru na strategický útvar podporujúce ciele spoločnosti. Podieľala sa na zmene kultúry banky. So zmenou osobných hodnôt sa od roku 2009 venuje akademickej práci, vedeckej a poradenskej činnosti v oblasti personalistiky. Prednáša personálne riadenie na Katedre personalistiky VŠE v Prahe a venuje sa sociálnemu podnikanie a vedenie ľudí v neziskových organizáciách na Katedre občianskej spoločnosti, FHS UK v Prahe. Zúčastňuje sa medzinárodných i tuzemských výskumov. Má hlboké znalosti v oblasti personalistiky ako v rovine teoretickej, tak praktické. Zaujíma sa o problematiku vedenia ľudí, motivácia a rozvoja. Je riaditeľkou Akadémia personalistiky FPH VŠE, ktorá pripravuje rozvojové kurzy v oblasti pre záujemcov o túto oblasť. Aktívne školí a vedie projekty v rámci firiem v rôznych sektoroch.

 • Mgr. Michaela Kuba Mrštíková

  Mgr. Michaela Kuba Mrštíková

  Certifikovaná lektorka Leadershipu Mgr. Michaela Mrštíková má bohaté skúsenosti s riadením tímov a budovaním tímov, s lektorováním, mentoringom, vedením workshopov a projektových porád.

  Celá jej prax je spojená s automobilovým priemyslom. Začiatok jej kariéry je spojený s pozíciou operátorky vo výrobe, kontrolórky kvality vo výrobe a pracovníčkou logistiky, následne pôsobila v automobilovom priemysle v oblasti personálneho riadenia a v top manažérskej pozícii (HR Manažér).

  V súčasnej dobe pôsobí v spoločnosti TRW Carr, s.r.o. (Americká spoločnosť - výroba bezpečnostných dielov pre Automotive) na pozícii HR Manažér.

  Je absolventkou Karlovej Univerzity, Filozofická fakulta - odbor Riadenie ľudských zdrojov a andragogiky.

 • Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

  Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

  Má dlhoročné manažérske skúsenosti s riadením vedeckovýskumných, aplikačných a pedagogických tímov, preukázala schopnosť aktívne pozitívnej komunikácie pri riadení a spracovanie výskumných projektov.
  V súčasnosti je v tíme medzinárodného interdisciplinárneho projektu ako čiastkové riešiteľ časti Sociálne a demografické aspekty COST Action "Collaborative research on collaborative housing" - network. Hlavný riešiteľ Lidewij Tummers, TU Delf, Faculty of Architecture, (14 krajín, 29 partnerov).
  Publikovala viac ako 100 vedeckých a odborných prác. Habilitoval v roku 2007 v odbore Management a ekonomika v stavebníctve na ČVUT.

Kvalitné štúdium MBA

Získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za  mimoriadnu cenu od 3.176 EUR  bez DPH. Bežná cena štúdia je 4.863 EUR.

Prihláste sa na štúdium v ​​predstihu a za výhodnejšiu cenu. Táto  ponuka platí do 22. 5. 2022 .

Cena štúdia MBA v EUR

Štúdium  Cena štúdia Bežná cena štúdia
Možné aj na viac splátok 3 176 EUR bez DPH
3 843 EUR s DPH
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Prihláška

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA   PDF PRIHLÁŠKA