Podmienky prijatia do programu DBA | Cambschool.sk

Podmienky prijatia do programu DBA

Podmienky prijatia do programu DBA

Uchádzač o štúdium profesijného programu DBA musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • podanie riadne vyplnenej prihlášky k štúdiu; podanie prihlášky je ZDARMA

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne na magisterskom stupni alebo ukončené profesijné vzdelávanie v programe MBA

  • preukázateľne doloženú dostatočnú prax v riadiacej či manažérskej pozícíi v dĺžke minimálne 5 rokov (vyplnením čestného prehlásenia o praxi, ktoré nájdete tu)

  •  k štúdiu DBA prijímame bez prijímacích skúšok

K riadne vyplnenej prihláške je potrebné priložiť nasledujúce dokumenty:

  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (nemusí byť úradne overená)

  • čestné prehlásenie o praxi, ktoré nájdete tu

Prihlášku môžete podať jednoducho a rýchlo vyplnením on-line formulára, alebo si môžete vytlačiť prihlášku v PDF formáte a ručne vyplnenú nám ju zaslať poštou na našu adresu.

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA