Podmienky prijatia do programu LLM | Cambschool.sk

Podmienky prijatia do programu LLM

Podmienky prijatia do programu LLM

Uchádzač o štúdium profesijného programu LLM (Master of Laws)  musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • podanie riadne vyplnenej prihlášky na štúdium; podanie prihlášky je ZADARMO

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne na bakalárskom stupni alebo ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA alebo preukázateľne doloženú dostatočnú prax v riadiacej alebo manažérskej pozícii (vyplnením čestného prehlásenia o praxi, ktoré nájdete tu)

  • na štúdium LLM prijímame bez prijímacích skúšok

K riadne vyplnenej prihláške je potrebné pripojiť nasledujúce prílohy:

  • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (nemusí byť úradne overená)

  • pokiaľ nemáte vysokoškolské vzdelanie, je nutné k prihláške priložiť čestné prehlásenie o praxi, ktoré nájdete tu.

Prihlášku môžete podať jednoducho a rýchlo vyplnením on-line formulára alebo si môžete vytlačiť prihlášku v PDF formáte a ručne vyplnenú nám ju poslať poštou na našu adresu.

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA