Podmienky prijatia do programu MBA | Cambschool.sk

Podmienky prijatia do programu MBA

Podmienky prijatia do programu MBA

Uchádzač o štúdium programu MBA musí splňovať nasledujúce podmienky:

  • podanie riadne vyplnenej prihlášky ku štúdiu; podanie prihlášky je ZADARMO

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne na bakalárskom stupni alebo ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA alebo preukázateľne doloženú dostatočnú prax v riadiacej alebo manažérskej pozícií (vyplnením čestného prehlásenia o praxi, ktoré nájdete tu)

  • na štúdium MBA prijímame bez prijímacích skúšok

K riadne vyplnenej prihláške je potrebné pripojiť nasledujúce prílohy:

  • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (nemusí byť úradne overená)

  • pokiaľ nemáte vysokoškolské vzdelanie, je nutné k prihláške priložiť čestné prehlásenie o praxi, ktoré nájdete tu.


Prihlášku môžete podať jednoducho a rýchlo vyplnením on-line formulára alebo si môžete vytlačiť prihlášku v PDF formáte a ručne vyplnenú nám ju poslať poštou na našu adresu.