Podmienky prijatia do online programu MBA | Cambschool.sk

Podmienky prijatia do online programu MBA

Podmienky prijatia do online programu MBA

Uchádzač o štúdium online programu MBA musí splniť následujúce podmienky:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne na bakalárskom stupni alebo ukončené profesné vzdelávanie v programe BBA alebo preukázateľne doloženú dostatočnú prax v riadiacej či manažérskej pozícii (vyplnením čestného prehlásenia o praxi)

  • podanie riadne vyplnenej prihlášky k štúdiu; podanie prihlášky je ZDARMA

  • k štúdiu MBA prijímame bez prijímacích skúšok 

K riadne vyplnenej prihláške je potrebné pripojiť nasledujúce prílohy:

  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (nemusí byť úradne overené)

  • pokiaľ nemáte vysokoškolské vzdelanie, je nutné k prihláške priložiť čestné vyhlásenie o praxi


Prihlášku môžete podať jednoducho a rýchlo vyplnením on-line formulára, alebo si môžete vytlačiť prihlášku v PDF formáte a ručne vyplnenú nám ju zaslať poštou na našu adresu.