Podnikanie a inovácia | Cambschool.sk

Podnikanie a inovácie

Podnikanie a inovácie

Posledná možnosť prihlásenia do májového cyklu.

Program MBA Podnikanie a inovácia zoznamuje študentov so znalosťami a praktickými zručnosťami z oblasti manažmentu v podnikaní a naprieč celým inovačným procesom. Študenti sa zoznámia s princípmi fungovania jednotlivých súčastí firmy a prehĺbia znalosti krízového i strategického manažmentu, analýzy a vyhodnotenia rizík a strategicky významných informácií. Program ďalej ponúka študentom získanie užitočných vedomostí a praktických znalostí potrebných na zdokonalenie nastavenia manažérskych kompetencií vo vnútri podniku, posúdenie a správne zhodnotenie všetkých možných dopadov nových technológií na chod spoločnosti, ako je napríklad automatizácia a robotizácia výroby.

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Základné moduly

 • Management podnikania

  Modul zoznamuje študentov s princípmi organizácie jednotlivých súčastí firmy. Kľúčovým cieľom manažmentu je zaistenie konkurencieschopnosti podniku, ako základného kritéria úspechu firmy. S problematikou úspešnosti firmy súvisí motivácia zamestnancov, ktorí sú základným kameňom prosperujúceho podniku. Vzhľadom k tomu, že budúcim pilierom hospodárstva budú znovu výrobné firmy, cieli modul aj k zoznámeniam s produkčným a operačným manažmentom so zameraním na faktory prosperity, súvisiace strategické zmeny a úsilie o vyššiu produktivitu výroby. Upozorňuje na nedostatky súčasného manažmentu a možnosti následných zmien v organizačnej architektúre podniku. Predstavuje postupy pre následné zvyšovanie produktivity, spolu s možnosťami a priamou aplikáciou týchto postupov v rámci podnikového manažmentu.

 • Strategický management

  Cieľom modulu je prehĺbiť znalosti princípov strategického manažmentu, zručnosti tvorby a uplatňovania podnikovej stratégie, strategického plánovania a hodnotenia podnikateľského zámeru. Systematický prístup k analýze prostredia, zhromažďovania a vyhodnocovania strategicky významných informácií nám pomôže lepšie predvídať riziká a úspešnejšie napĺňať strategické ciele. Absolventi modulu budú schopní získané znalosti a zručnosti strategického manažmentu pragmaticky prispôsobovať a aplikovať v podmienkach konkrétnych firiem.

 • Finančné riadenie korporácie

  Obsah modulu leží v zoznámení sa s cieľmi finančného riadenia a prostriedkami na ich napĺňanie. Absolvovanie modulu poskytne základ pre realizáciu operatívnych a dlhodobých finančných rozhodnutí. Medzi diskutované témy patria účtovné výkazy, finančné ukazovatele vrátane ekonomického zisku, riziko a jeho vplyv na rozhodovanie, investičné rozhodovanie, optimalizácia kapitálovej štruktúry, riadenie pracovného kapitálu a likvidity, apod. Cieľom modulu je teda poskytnúť porozumenie základným oblastiam finančného manažmentu, ktorých efektívnosť riadenia ovplyvňuje základný dlhodobý cieľ, ku ktorému musí profesionálne finančné riadenie smerovať. A týmto cieľom je maximalizácia hodnoty podniku ako celku.

 • Projektový management

  Modul Projektový manažment sa zaoberá riadením projektov ako z pohľadu zavádzania projektového riadenia vo firmách, tak spôsobom riadenia konkrétnych projektov. Primárnym cieľom modulu je objasniť vo všeobecnom poňatí základné princípy, úkony, nástroje a metódy v riadení projektov v súlade so svetovými trendmi moderného poňatia projektového riadenia, najmä projektového riadenia podľa IPMA. Sekundárnym cieľom je naučiť študentov „projektovo premýšľať“, osvojiť si ich praktické uplatňovanie cvičeniami v pracovných skupinách pri riešení jednoduchých príkladov a simulácií a pripraviť im kvalitné informačné zdroje.

 • Krízový management a riadenie rizík

  Riziko je neoddeliteľnou súčasťou podnikania, na jednej strane predstavuje nádej na dosiahnutie pozitívnych výsledkov, na strane druhej predstavuje hrozbu straty a ohrozenia hodnôt podniku.

  Dôsledky pôsobenia rizík vyvolávajú požiadavky na ich riadenie.

  Risk manažment v sebe zahŕňa nielen postup analýzy rizika s formuláciou odporúčaní pre ovládanie jednotlivých rizík, ale hlavným cieľom je nastaviť a zaviesť systém manažmentu rizika v celom podniku. Risk management je proaktívnym nástrojom ako predchádzať krízam podniku, alebo sa na hroziacu krízu pripraviť.

  Krízový manažment v sebe obsahuje v praktickej podobe všetky manažérske funkcie od plánovania, cez organizovanie, vedenie až po kontrolu. Tieto sekvenčné funkcie sú doplnené a podporené priebežnou manažérskou funkciou, ktorou je rozhodovanie. Často dôsledky chybného, ​​alebo neskorého rozhodnutia sú príčinou krízy podniku. Rýchle posúdenie súčasného stavu podniku, preskúmanie stratégiu podniku, tvorba a realizácia krízového plán podniku, sú základnými predpokladmi pre úspešné krízové ​​riadenie podniku.

 • Obchodné právo

  Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov so základnými pojmami a právnymi inštitútmi obchodného práva a podnikania. Vďaka modulu sa študenti dozvedia aj o prameňoch obchodného práva v SR, ktorými sú právne predpisy, ratifikované a vyhlásené medzinárodné zmluvy, na ratifikáciu ktorých dal Parlament súhlas, a tiež nálezy Ústavného súdu SR, ktorými sa ruší právny predpis alebo jeho jednotlivé ustanovenia.

 • Management inovácií I.

  Na rozdiel od vonkajších okolností, ktoré sú viac menej dané je pre posúdenie konkurencieschopnosti firiem a ich inovačného potenciálu dôležité posúdiť aj vnútorný rámec, ktorý určuje – nastoľuje všetky aspekty, ktoré „majú firmy vo svojich rukách“, a ktoré môžu ovplyvniť. Jedným z týchto aspektov sú kompetencie manažérov a vývojárov. Pohľad na manažérske kompetencie sa radikálne mení. Ciele modulu je zoznámiť študentov so súčasným pohľadom vedy i praxe na dôležitosť kreativity a inovačného myslenia pre prežitie a rozvoj organizácií.

 • Management inovácií II.

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov s najdôležitejšími metódami a technikami využívanými v rámci manažmentu inovácií. Typicky sa jedná o robustnú metódu ako je Design Thinking, ale aj niektoré podporné metódy, ako je brainstorming, brainwriting, persony, prototypovanie, Business Case, Lean Canvas či SCAMPER príp. SCAMPERR atď. Ďalej predstaviť metodický postup ich uplatňovania pri riešení problematiky inovácií a naučiť študentov tieto metódy používať. Podporným cieľom je aj ilustrácia praktickej využiteľnosti týchto metód a techník na praktických príkladoch z inovačnej praxe.

 • Inovácie a technológie

  Technologický pokrok je významným hýbateľom nielen ekonomických, ale aj všeobecne celospoločenských zmien. S technologickým pokrokom je úzko spätá prosperita i sústavný ekonomický rast. Je zdrojom znalostí, ktoré umožňujú konverziu výrobných faktorov do tovaru a služieb.

  Súčasná doba je v znamení prudkého rozmachu predovšetkým informačných technológií, lekárskych technológií a genetiky, udržateľnej energetiky, automatizácie a umelej inteligencie, nanotechnológií a materiálových vied. Táto doba je označovaná za post-industriálne a charakteristické pre ňou je, že myšlienky a poznanie sú dôležitejšie ako materiálne aspekty, ktoré prevažovali v predchádzajúcich obdobiach.

  Technologický pokrok – prelomové inovácie v technológiách boli tiež zvolené ako kritérium spätnej periodizácie dejín, na základe ktorej boli charakterizované už dobre známe štyri priemyselné revolúcie a koncept Priemyslu 4.0, s ktorým sa v rámci tohto modulu stručne zoznámime.

  Každá z technologických inovácií má svoj vlastný potenciál, ktorý môže, ale nemusí byť v budúcnosti využitý. Každá inovácia sa na ceste ku komercionalizácii stretáva s množstvom prekážok, s ktorými si musia ako komerčné firmy, tak aj spoločnosť na úrovni jednotlivých štátov či napr. Európskej únie vedieť poradiť. Zavádzanie nových technológií do praxe je vždy spojené s riskantným rozhodovaním.

  Zavádzanie nových technológií môže mať aj negatívne dopady na firmu aj spoločnosť. Môže negatívne ovplyvniť zamestnanosť, poškodzovať životné prostredie, mať neočakávané vedľajšie účinky a pod. Tieto riziká je nutné vedieť vopred odhadnúť a brať do úvahy pri rozhodovaní o implementácii nových technológií.

  Cieľom je prijímať také strategické rozhodnutia a podnikať také kroky, aby nové technológie zohrávali tak na úrovni daného podniku, ako aj v širšom kontexte prevažne pozitívnu úlohu. Aby prinášali úžitok a pochopiteľne aj prijateľnú rýchlosť návratnosti.

 • Robotizácia a automatizácia

  Automatizácia a robotizácia prestupujú mnohými odbormi ľudskej činnosti. Hoci jej ťažisko spočíva v priemyselnej výrobe a väčšina ľudí si pod pojmom „robot“ a „automatizácia“ pravdepodobne najskôr predstaví výrobnú halu s linkami, po ktorých putujú polotovary automobilov alebo elektronické súčasti, čím ďalej tým viac sa začína rozširovať aj v kanceláriách, kde softvérové roboty preberajú rutinné a opakované činnosti. V kombinácii s prvkami umelej inteligencie sa potom stávajú silnými nástrojmi, ktoré zlacňujú, zefektívňujú a skvalitňujú prácu s dátami.

  Robotická automatizácia procesov (RPA), ktorej je venovaná prvá časť tohto modulu, predstavuje jednu časť zo širokého spektra automatizačných riešení, avšak veľmi významnú. RPA je na rozdiel od priemyselnej automatizácie, ktorá je založená na strojných zariadeniach, postavená na softvéri. Softvérové ​​roboty dokážu napodobniť úkony ľudí, ktorí pracujú na počítačoch, a prevziať za ne náročné a opakované úkony.

  Úloha RPA je v dnešnej dobe natoľko kľúčová, že sa dá bez preháňania povedať, že firma či spoločnosť, ktorá tieto nástroje nevyužíva, silne riskuje stratu konkurencieschopnosti, a to bez ohľadu na to, aká dobrá je jej súčasná pozícia.

  V druhej časti tohto výukového modulu sa budeme venovať automatizácii a robotizácii výroby. Okrem nových technologických možností, ktorých trvalo rýchlo pribúda, sa v súčasnej dobe mení predovšetkým motivácia na jej zavádzanie. Zatiaľ čo ešte pomerne nedávno firmy a inštitúcie pristupovali k implementácii automatizačných riešení výhradne z dôvodu zvýšenia produktivity práce, dnešné pohnútky sú už oveľa komplexnejšie – aj keď je požiadavka na trvalé zvyšovanie produktivity pochopiteľne stále aktuálna, čím ďalej tým viac nadobúda na význame aj dôraz na neustále zvyšovanie. kvality, znižovanie nákladov av poslednej dobe aj nedostatok pracovných síl.

Priebeh štúdia

Výučba prebieha vždy v sobotu (4x do roka)

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 5200 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  V súčasnej dobe projektová manažérka športových udalostí a mnohých organizačných projektov. Svoju praktickú, vedeckovýskumnú, pedagogickú a publikačnú činnosť zameriava na ekonomicko-manažérske oblasti s akcentom na projektové riadenie. V súčasnosti pôsobí na pozícií odborného asistenta na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom. Zastáva tam pozíciu zástupcu vedúceho katedry manažmentu a ekonómie, kde prichádza do styku s mnohými vzdelávacími, organizačnými a výskumnými projektmi.

  Vyštudovala Fakultu stavebnú Vysokého učení technického v Brne, odbor Ekonomika a riadenie stavebníctva. V rámci postgraduálneho štúdia na tej istej fakulte sa zamerala na štúdium a aplikáciu projektového riadenia. Svoje praktické skúsenosti preniesla do absolutória MBA profesijného vzdelávacieho programu zameraného na projektové riadenie. Pedagogické vzdelávanie získala prostredníctvom študijného programu „Učitelství ekonomických předmetů“.

  Od roku 2002 do 2011 bola odbornou asistentkou na Fakulte manažmentu a ekonomiky na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. V rokoch 2004-2005 tu viedla Ústav podnikovej ekonomiky.

  Je autorkou mnohých článkov a publikácií z oblasti projektového riadenia, rovnako tak niekoľkých významných kníh. Prednáša na bakalárskych, magisterských a MBA akreditovaných študijných programoch doma aj v zahraničí a je lektorkou Projektového riadenia v niekoľkých školiacich a vzdelávacích zariadeniach.

 • Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D., M.A.

  Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D., M.A.

  Ako jedna z prvých u nás začala písať a analyzovať otázky spojené s konceptom Priemysel 4.0 a tejto tematike sa stále intenzívne venuje, a to jak v regionálnom, tak aj medzinárodnom kontexte. Je šéfredaktorkou odborných priemyselných časopisov „Technický týdeník“ a „Technik management“, vydávaných spoločnosťou Business media CZ. Dlhodobo sa venuje interdisciplinárnym témam, ktoré súvisia s pokrom vo vede, technike, priemysle a ich dopade na ekonomiku, spoločnosť a osobný rozvoj jednotlivcov.

  Absolvovala Fakultu jadrového a fyzikálneho inžinierstva ČVUT v Prahe a potom postgraduálne štúdium na MFF UK v oboru obecná fyzika so zameraním na interpretáciu kvantovej fyziky (Ph.D.). Súbežne sa venovala aj štúdiu filozofie prírodných vied, jak na tuzemských, tak na zahraničných univerzitách v Nemecku a v Juhoafrickej republike (M.A.).

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Karel Červený je vizionár, manažér – praktik, kreativec, učiteľ. Má nevšedné formy výučby, dokáže zložité veci podať jednoduchým spôsobom, vie tóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxi. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia.

  Prešiel mnohými profesiami od referenta kultúrneho domu, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu, imagemakera, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation.

  Vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal počas štúdia ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA študoval na Business School v Holandsku. V súčasnosti dokončuje rigorózne riadenie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE.

 • PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

  PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

  PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA absolvoval České vysoké učenie technické na fakulte strojného inžinierstva. V ďalšom štúdiu sa venoval predovšetkým psychológii a sociológii so zameraním na riadenie ľudských zdrojov a získal titul doktora filozofie. V roku 2019 obhájil disertačnú prácu z oblasti výskumu analytických nástrojov pre rozhodovacie procesy a získal titul Ph.D. Teraz si svoje teoretické znalosti obohacuje ďalším štúdiom v odbore riadenia a ekonomiky podniku.

  Po dlhoročných obchodných skúsenostiach pôsobil cca 10 rokov v top manažmente českých a nadnárodných firiem na pozíciách obchodného a marketingového riaditeľa. Je autorom viacerých e-learningových kurzov pre Ministerstvo práce a sociálnych vecí, spoluautorom monografie a autorom viacerých odborných článkov a príspevkov.

  Pôsobil tiež ako konzultant pre riadenie projektov z Európskych štrukturálnych fondov pre Ministerstvo poľnohospodárstva. V súčasnej dobe sa okrem lektorskej činnosti na vysokých školách a prípravy študijných programov MBA, zaoberá poradenskou a konzultačnou činnosťou pre podnikovú sféru a štátnu správu, koučinkom manažérov a činnosťami súvisiacimi s riadením podnikov.

 • JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  Advokátka zaoberajúca sa najmä obchodným právom a právom cenných papierov. Počas svojej praxe pôsobila v popredných advokátskych kanceláriách v ČR i v zahraničí. Publikuje a je autorkou niekoľkých odborných článkov predovšetkým z oblasti obchodného práva.

  Iva Podhorská hovorí plynule anglicky a nemecky. Od roku 2009 je súdnou tlmočníčkou pre nemecký jazyk.

  Vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a následne absolvovala postgraduálne štúdium na Technickej univerzite v Drážďanoch. V roku 2008 obhájila na Právnickej fakulte Karlovej univerzity rigoróznu prácu na tému "Vrátenie neoprávnenej štátnej pomoci z pohľadu komunitárneho práva" a získala titul JUDr.

 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú, odbor hospodárska politika, špecializáciu medzinárodné financie. Doktorskú prácu obhájil na Masarykovej univerzite v roku 1999 na tému Menová koncepcie EÚ. V rokoch 1999 - 2005 viedol oddelenie vzdelávania v Českomoravskej stavebnej sporiteľni. Od roku 2006 sa venuje poradenskej a lektorskej činnosti. Spolupracuje s poprednými domácimi poradenskými a vzdelávacími inštitúciami. Vo svojej poradenskej činnosti sa zameriava predovšetkým na strategické riadenie, nastavenie personálnych procesov, vzdelávanie a rozvoj pracovníkov. V rámci lektorskej činnosti sa venuje rozvíjanie manažérskych zručností a znalostí v oblasti podnikových financií.

  Do roku 2017 pôsobil na katedre financií Ekonomicko - správnej fakulty Masarykovej univerzity. V rokoch 2017 - 2018 prednášal na Vysokej škole Karla Engliše, kde viedol Ústav managementu. V súčasnosti pôsobí na Masarykovej ústavu vyšších štúdií ČVUT. Zameriava sa na strategické a finančné riadenie podnikov, medzinárodné financie. Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje oblasti hodnotenia výkonnosti podnikov, menovej politike a medzinárodnému finančnému systému.

 • Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

  Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

  Špecializuje sa najmä na problematiku podnikovej ekonomiky, finančného riadenia a hodnotenia výkonnosti podnikov. Pôsobí ako vo výučbe, tak vo výskume, lektorskej a poradenskej činnosti. Je autorkou či spoluautorkou publikácií týkajúcich sa najmä problematiku riadenia a zvyšovania finančnej aj nefinančnej výkonnosti podnikov.

  Absolvovala bakalárske a nadväzujúce magisterské štúdium na Fakulte podnikovo-hospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Následne absolvovala doktorandské štúdium na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

  V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na katedre podnikovej ekonomiky VŠE v Prahe.

 • Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Má dlhoročnú prax ako lektor tímov v rámci projektu Medziuniverzitnej študentskej súťaže.

  Pôsobí na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte MENDELU v Brne, kde zabezpečuje a podieľa sa na výučbe predmetov Manažérskeho rozhodovania, Krízový manažment a Strategický manažment.

  Je autorom článkov zaoberajúcich sa riadením kríz a rizík v renomovaných odborných časopisoch, ktoré sú súčasťou uznávaných citačných indexov (ISI, SCOPUS).

Kvalitné štúdium MBA

Získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za  mimoriadnu cenu od 3.176 EUR  bez DPH. Bežná cena štúdia je 4.863 EUR.

Prihláste sa na štúdium v ​​predstihu a za výhodnejšiu cenu. Táto  ponuka platí do 22. 5. 2022 .

Cena štúdia MBA v EUR

Štúdium  Cena štúdia Bežná cena štúdia
Možné aj na viac splátok 3 176 EUR bez DPH
3 843 EUR s DPH
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Prihláška

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA   PDF PRIHLÁŠKA