Real Estate online | Cambschool.sk

Real Estate online

Real Estate online

Posledná možnosť prihlásenia do májového cyklu.

Program MBA Real Estate online ponúka všetky kľúčové informácie pre rozvoj obchodných zručností, ktoré sú nevyhnutným predpokladom k úspešnému obchodovaniu na trhu s nehnuteľnosťami. Program Real Estate je určený nielen realitným maklérom a majiteľom realitných kancelárií, ale všetkým, ktorí sa v rámci svojej kariéry stretávajú s obchodovaním, správou, predajom alebo prenájmom nehnuteľností. MBA Real Estate online je cielený na rozvoj teoretických vedomostí a ich prepojenie so skúsenosťami študentov aj znalosťami lektorov, z radov najväčších českých expertov na problematiku Real Estate. Štúdium je ideálnou príležitosťou k rozvinutiu praktických obchodných zručností študentov a pochopenie širších súvislostí základných východiskových princípov trhu s nehnuteľnosťami. Vďaka úspešnému štúdiu programu Real Estate získate nevyčísliteľnú výhodu v tomto vysoko konkurenčnom prostredí. Program je vďaka svojej flexibilite ideálnou voľbou pre časovo vyťažených manažérov, ktorí v rámci svojej praxe činia dôležité rozhodnutia. Výučba tohto programu prebieha online a jeho hlavnou výhodou je možnosť komunikácie s lektorom či ostatnými študentmi bez podmienky fyzickej účastí na prednáškach. Študenti tak môžu celé štúdium absolvovať z pohodlia domova v rámci svojich časových možností.

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Výhody programu

 • časová nenáročnosť – nemusíte za štúdiom nikam cestovať

 • nezávislosť na danom mieste – študovať môžete odkiaľkoľvek budete chcieť

 • moderná forma štúdia

 • úspora finančných prostriedkov

 • efektívna forma štúdia

 • rýchlosť šírenia informácií​

 • zahájenie štúdia kedykoľvek počas celého roku

Základné moduly

 • Realitný trh a obchodovanie s nehnuteľnosťami

  Úvodný modul program Real Estate poskytuje prehľad o problematike realitného trhu a s ním spojené obchodovanie s nehnuteľnosťami. Cieľom modulu je poukázať na výhody a nevýhody investovania do nehnuteľností, poukázať na to, ako uskutočniť vhodný výber nehnuteľnosti (okrem výberu lokalít) a v neposlednom rade sa modul zaoberá inšpekciou a preverovaním pri nákupu nehnuteľnosti. Modul Realitný trh a obchodovanie s nehnuteľnosťami poskytne všetky manažérske znalosti pre efektívny pohyb študentov na realitnom trhu ČR.

 • Investície do nehnuteľností

  Cieľom modulu „Investície do nehnuteľností“ je zoznámenie sa študentov s možnosťami a postupmi pre investovanie do nehnuteľností a upozorniť na súvislosti a dopady investovania do nehnuteľností daňové alebo právne. Tento modul predstavuje investovanie do nehnuteľností ako možnosť vybudovania stabilného príjmu pre jednotlivcov a rodiny, ale aj ako alternatívu biznisu pre podnikateľov či spoločnosti. Študent v rámci modulu získa všetky znalosti potrebné pre rozhodnutie, či je preňho investovanie do nehnuteľností vhodným spôsobom zaistenia osobného príjmu a budovania rodinného majetku a taktiež informácie potrebné pre samostatné zahájenie vlastného investovania.

 • Kataster nehnuteľností - základná časť

  Študent vďaka modulu „Kataster nehnuteľností“ získa vedomosti o systéme evidencie nehnuteľností v katastre nehnuteľnosti a zoznámi sa s jednotlivými druhmi zápisov a titulov k nim. Cieľom modulu je pochopiť, ako sú nehnuteľné veci evidované, aký vplyv a dopad má katastrálny zákon a s ním súvisiace predpisy. Modul „Kataster nehnuteľností“ má praktický dopad, kedy sa v rámci štúdia študenti naučia, ako využívať informácie získané z katastra nehnuteľností v praxi na realitnom trhu.

 • Kataster nehnuteľností - zdroj cenných obchodných informácií

  Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov s najznámejším verejným zoznamom (v zmysle § 980 a nasl. NOZ) a úplne zásadným zdrojom dát o nehnuteľnostiach (ktoré sú predmetom jeho evidencie) v Českej republike.

  Informáciami, resp. cennými obchodnými informáciami sa však tieto dáta stanú až v okamihu, keď skutočne porozumieme ich obsahu, tj čo presne daný zápis znamená, čo ešte ďalšie môže znamenať a naopak čo znamená, pokiaľ tam taký zápis nie je, alebo pokiaľ je vykonaný iným spôsobom.

  Úspešným absolventom tohto modulu poskytne nezanedbateľnú konkurenčnú výhodu proti ostatným aktérom na lukratívnom trhu businessu s real estates.

 • Predajné schopnosti nehnuteľností / Ako predať alebo prenajať nehnuteľnosť.

  Modul zoznámi študentov s rolou obchodníka na trhu nehnuteľností. Dôraz je kladený na image a jednanie obchodníka a na objasnenie moderných predajných techník. Študenti modulu získajú všetko potrebné pre činnosť odborníka na trhu s nehnuteľnosťami – ako nájsť nové predajné argumenty, ako dosiahnuť zvýšenie celkového predaja a osvoja si dôležité princípy predajnej komunikácie. Praktická stránka modulu študentov naučí techniky, vďaka, ktorým zistia svoje silné a slabé stránky vlastného predajného štýlu a zdokonalia svoje prezentačné a predajné schopnosti.

 • Právne vzťahy k nehnuteľnostiam, náležitosti predaja a prenájmu

  Modul „Právne vzťahy k nehnuteľnostiam“ poskytuje študentom základné znalosti z oblasti práva vzťahujúceho sa k nehnuteľným veciam. Študenti sa v rámci modulu zoznámia do hĺbky s legislatívou, ktorá definuje a obsahuje nehnuteľné veci – súčasťou modulu je taktiež problematika zaťaženia nehnuteľných vecí záložným právom, nájmom a ďalšími cudzími právami. Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s právnymi vzťahmi k nehnuteľným veciam a pochopiť na základe akých právnych titulov dochádza k prevodom vlastníckeho práva, k prechodom vlastníckeho práva a k zaťaženiu cudzími právami.

 • Oceňovanie nehnuteľností

  Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými pojmami oceňovania nehnuteľných vecí v kontexte súkromného práva. Študenti sa naučia vnímať mikroekonomické a makroekonomické súvislosti trhu s nehnuteľnosťami a podmienky financovania a investovanie na trhu s nehnuteľnosťami. Modul „Oceňovanie nehnuteľností“ sa zaoberá praktickým využitím znalostí oceňovania – cieľom je získať schopnosti efektívne vypracovať ocenenie stavby, pozemku, stanovanie nájmu, škôd a vád na stavbách a vecného bremena. V rámci modulu sa študenti zoznámia s princípmi zostavovania oceňovacej správy, s dôvodmi a účelmi ocenenia a technikami ocenenia nehnuteľností podľa platnej legislatívy a metodiky. Súčasne sú také pre oblasti „ekonomika – ceny a odhady nehnuteľností“ vyzdvihnuté princípy podania znaleckých posudkov podľa súčasne platnej legislatívnej úpravy a požiadavky na znaleckú činnosť v oblasti oceňovania stavieb.

 • Facility management

  Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa so základnými pojmami v oblasti facility managementu a so základnom nastavení a fungovania služieb v jeho rámci. Tento modul poskytuje základné znalosti a pochopenie flexibilného priestoru, ktorým jednoznačne facility management je. Náplňou modulu je poskytnutie komplexného pohľadu na správu nehnuteľností a majetku, zaistenie všetkých podporných služieb. Študent v rámci prednášky získa povedomie o význame facility managementu v praxi a bude tak schopný aktívne tento odbor využívať.

 • Daňové aspekty nehnuteľností

  Modul si kladie za cieľ zoznámiť poslucháčov s daňovým systémom v Českej republike a základnými princípmi jednotlivých typov daní (priamych, nepriamych). Dôraz je kladený na legislatívu vzťahujúcu sa k nehnuteľnostiam, na daňové konzekvencie daní z nehnuteľností, ale aj na ich optimalizácií. Študenti sa budú schopní orientovať v jednotlivých daniach a získajú prehľad o vplyve daní na výsledok hospodárenia. Absolventi taktiež získajú prehľad o spôsoboch komunikácie so správcom dane, o právach a povinnostiach pri správe daní.

 • Efektívna sebakontrola a time-management

  Úspešný absolvent modulu zaznamená posun v seba korigovaní a v osobnom time-managemente. Štúdium modulu poskytuje vodidlo, ako vedome a cielene riadiť svoje aktivity a vymaniť sa tak z trvalého stresu. Vďaka praktickým ukážkam a nácvikom vyjednávania prídu študenti na to, ako najlepšie komunikovať na trhu, aby predišli nedorozumeniam a dosiahli svojho. Svojou účasťou v tomto prakticky orientovanom module študent načerpá skúsenosti v oblastiach porozumenia, sebapoznania a odolávania stresu.

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať modelov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu.

 • Semináre prebiehajú cez modernú platformu Zoom, konajú sa vždy raz za mesiac, v pracovný deň po 17:00 hodine. Presný termín a čas seminárov je plánovaný zhruba 2 mesiace dopredu. Každý seminár pokrýva výučbu jedného modulu.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu dvoch hodín.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne a záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – prostredníctvom študentskej sekcie, telefonicky, prostredníctvom e-mailové komunikácie, videokonferenciami či osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminári a videokonferenciách, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminári a videokonferenciách povinná nie je, aj napriek tomu je vysoko doporučená.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.​

 • Ako bonus k štúdiu ponúka škola všetkým svojím študentom funkciu knižnice, vrátane funkcie modernej online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice je momentálne študentom poskytnutý  fond viac ako 1.000.000+ titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • JUDr. Eva Barešová

  JUDr. Eva Barešová

  JUDr. Eva Barešová svoj profesijný život zasvätila právnym službám v štátnej správe. Od roku 1993 pracuje ako vedúci samostatného oddelenia legislatívy Slovenského úradu zeměměřického a katastrálneho, kde sa podieľa na príprave predpisov pre túto oblasť.
  Problematike nehnuteľností sa venuje aj vo svojej prednáškovej a publikačnej činnosti. Lektorovaný sa venuje tak v rámci štátnej správy, ako aj komerčnej sféry. Prednáša okrem iného na vysokých školách - Stavebné fakulte ČVUT a na VŠE na Inštitúte oceňovanie nehnuteľností.
  Je autorkou mnohých článkov v odborných časopisoch a spoluautorkou desiatok publikácií zameraných na judikatúru a listiny v oblasti nehnuteľností.
  JUDr. Eva Barešová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Karlovej.

 • Mgr. Ivana Birtová

  Mgr. Ivana Birtová

  Expertka na realitný trh, od roku 2008 aktívne investuje do nehnuteľností, a to prevažne do nehnuteľností rezidenčných v Prahe a Stredočeskom kraji. Je členkou OSMD (Občianskeho združenia majiteľov domov), niekoľkých súkromných investorských klubov, vedie mastermind skupinu zameranú na investovanie.
  Prednáškové, lektorskej a konzultačnej činnosti v oblasti investovania do nehnuteľností sa venuje profesionálne od roku 2018.
  V rokoch 1998 - 2002 pôsobila v školstve na pozícii učiteľky a zástupkyňa riaditeľa školy. Následne zmenila profesiu a ďalších 16 rokov sa venovala odbornej a neskôr predovšetkým manažérskej práci v softvérovej spoločnosti, kde riadila tímy zaoberajúce sa implementáciou ekonomických informačných systémov pre Enterprise segment českých a slovenských firiem.
  Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe.

 • Ing. Aleš Bukovský, MSC., DBA

  Ing. Aleš Bukovský, MSC., DBA

  Ing. Aleš Bukovský, MSC., DBA, expert na realitný trh a obchodovanie s nehnuteľnosťami, svoju profesionálnu dráhu začal ako maklér cenných papierov v ČSOB v Plzni a následne svoje manažérske schopnosti prehlboval vo švajčiarskej nadnárodnej potravinárskej firme Nestlé vo funkcii Sales Managera. Po roku 2002 zasvätil svoj život manažérskej práci v oblasti Real Estate. Z pozície spoluvlastníka portfólia bytových a nebytových priestorov, zastáva funkciu manažéra správy nehnuteľností.

  Je absolventom existujúcej Juhočeskej univerzity (agronomická fakulta, špecializácia management). Po škole pôsobil na študijnom pobyte v Ústave krajinnej ekológie ČSAV v Českých Budějoviciach. Bol súčasťou tímu pracujúcim na projekte s názvom Ekologický paradox krajiny - vidiecke sídla ako biocentrá. Od obyvateľov sídiel dotknutých výskumom získaval dáta a názory pomocou dotazníkov. Tie triedil a vyhodnocoval z hľadiska spoločenskej vedy sociológie. Svoje manažérske vedomosti si prehĺbil ďalším štúdiom na vedeckých a vzdelávacích inštitúciách a školách.

  Od roku 2006 sa venuje literárnej tvorbe, zverejnil už cca 200 odborných a populárnych príspevkov v niekoľkých časopisoch zameraných na manažérske disciplíny, agrárnej tematike a správe nehnuteľností. Pôsobí v komunálnej politike. Na riadení obce sa podieľa z pozície zástupcu starostu.

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Kročová je od roku 2000, kedy si splnila svoj dlhoročný sen a založila vlastnú spoločnosť HOF-art, predné českou odborníčkou zaoberajúca sa poradenstvom v oblasti seba rozvoja. V súčasnej dobe je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí okrem iného leadership, tímovú spoluprácu, cross-selling a odolávanie stresu.

  Po ukončení štúdia (Západočeská univerzita v Plzni, odbor Ekonomika a riadenie priemyselných podnikov) sa venovala zahraničnému obchodu a následne uplatnila svoju znalosť nemčiny ako obchodníčka firmy Pewag MERCEDES BENZ. Ďalším odborom jej profesionálneho záujmu boli novo vznikajúce finančné trhy. Pre Českú sporiteľňu, a.s. zostavila tím obchodníkov s cennými papiermi. Riadila tiež tím obchodníkov ako riaditeľka sporivého dôchodkového fondu a následne Slovenskej životnej poisťovne. Ďalej pracovala v nadnárodnej personálnej spoločnosti TRENKWALDER, a.s., najskôr ako regionálna riaditeľka a neskôr key account manager pre Českú republiku. Z tejto praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, predovšetkým z pracovného práva a výberových konaní.

 • JUDr. Petra Misterková

  JUDr. Petra Misterková

  JUDr. Petra Misterková je uznávanou právničkou a lektorkou, nositeľkou ocenení Podnikový právnik roka v oblasti občianskeho práva a jednou z tzv. Kráľovien práva.
  Zameriava sa na všetky právne oblasti, ktoré treba riešiť v rámci bežného života obchodnej spoločnosti. Venuje sa aj lektorskej činnosti a organizovanie rôznych podujatí.
  Pracovala ako korporátne právnik a bola členom top manažmentu spoločnosti, už počas školy pracovala v spoločnosti CertiCon, kde mala na starosti HR a právnu agendu. Od roku 2010 pracuje ako právnik spoločnosti AB Facility, kde zastáva pozíciu riaditeľky právnych záležitostí pre všetky spoločnosti v skupine v rámci Českej republiky.
  Petra Misterková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde získala aj titul JUDr.

 • Ing. Petr Ort, Ph.D.

  Ing. Petr Ort, Ph.D.

  Vyštudoval odbor pozemné staviteľstvo na Stavebnej fakulte ČVUT v Prahe. Doktorát získal na Fakulte medzinárodných vzťahov na VŠE v Prahe. Pracoval ako stavebný projektant, neskôr ako odhadca nehnuteľností v bankovej sfére. V najväčšej svetovej spoločnosti v odbore oceňovania majetku – American Appraisal, Ltd., pracoval vo funkcii viceprezidenta a výkonného riaditeľa pobočky pre ČR. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Bankovom inštitúte vysokej škole, prednáša v ČR aj v zahraničí a pravidelne publikuje – je autorom 32 monografií a vysokoškolských učebníc. Je súdnym znalcom v odbore ekonomika a autorizovaným inžinierom pre odbor pozemné stavby. Od roku 2008 je vedúcim autorom Cenových máp Českej republiky.

 • JUDr. Tomáš Pacner

  JUDr. Tomáš Pacner

  JUDr. Tomáš Pacner sa radí medzi odborníkmi na realitnom trhu v oblasti realitného poradenstva už od roku 1990. Problematiku realitného poradenstva rieši s klientmi na dennej báze. Po absolvovaní Právnickej fakulty na Univerzite Karlovej v Prahe disponuje desaťročnými skúsenosťami v podnikovom riadení a následných 26 rokov sa zaoberá obchodom s nehnuteľnosťami.
  Dlhoročná prax zaisťuje JUDr. Tomášovi Pacner skúsenosti a ako je profesionálny predseda spoločenstva vlastníkov, ktorý rieši nehnuteľnostnej problematiku, má praktické skúsenosti s problematikou bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov.
  Jeho špecialitou je sprevádzanie celým procesom od vzniku a založenia SV - radí v prípravnej fáze, navrhuje obsah, konzultuje, finalizuje, predstavuje, zúčastňuje sa zasadnutí zhromaždenia a riadi okrem iného oddelenia Správy nehnuteľností.
  Publikoval množstvo odborných článkov a komentárov, je registrovaný v odborných poradniach zameraných na problematiku realitného poradenstva a v neposlednom rade na školenie Asociácie realitných kancelárií Českej republiky, kde pravidelne prednáša ako lektor problematiku SV a právnych vzťahov v oblasti nehnuteľností.

 • Mgr. Vladimír Syruček

  Mgr. Vladimír Syruček

  Nehnuteľnostná problematika sa v rámci svojej odbornej praxe aktívne venuje od roku 1993, špecializuje sa najmä na riešenie duplicitného vlastníctva, vyvlastnenia, stavby na cudzom pozemku, vecné bremená a ich ocenenie. V týchto oblastiach úzko spolupracuje s celým radom advokátskych, znaleckých a realitných kancelárií.

  Venuje sa tiež lektorskej činnosti a taktiež spolupracuje s poprednými vydavateľmi právnickej odbornej literatúry. Je členom Hospodárskej komory ČR, Jednoty českých právnikov a Vzdelávacieho centra Rozhodcovského súdu pri HK ČR a AK ČR. Prednáša aj na vysokých školách.

  Je tiež autorom odborných článkov a elektronických inteligentných vzorov zmlúv a podaní v oblasti nehnuteľností a rozhodcovského konania. Súčasne je autorom publikácií Vzory rozhodcovského konania – tuzemské konanie, obchodné spory a Realitné právo. Nehnuteľnosti v realitnej praxi.

 • Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Pôsobí ako poradca a lektor výcviku KCM, systému starostlivosti o zákazníka, výcviku obchodných zručností a pod. pre spoločnosti na Českom trhu. Od roku 2012 sa venuje len prednáškovej a konzultačnej činnosti

  Pracoval ako Manažér projektov pre strednú Európu v AGA GmbH. v Rakúsku, ako riaditeľ spoločnosti AGA GAS Čechy a potom ako obchodný riaditeľ AGA GAS Česká Republika. V roku 2001 uviedol na Český trh francúzsku spoločnosť Air Liquide, kde následne pôsobil ako obchodný riaditeľ.

  Pôsobil napr. Ako manažér tvorby a implementácie projektu CRM v ČEZ, a.s. Niekoľko rokov pôsobil tiež ako lektor Open University v odbore riadenia vzťahov so zákazníkmi. Teraz vyučuje na Vysokej škole finančnej a administratívnej v Prahe predmety Riadenie vzťahov so zákazníkmi a Marketing.

  Absolvent Západočeskej Univerzity, Open University a rady Českých i zahraničných kurzov a seminárov. Je autorom mnohých publikácií, vysokoškolských skrípt a mnohých príspevkov s tematikou riadenie vzťahov so zákazníkmi, úloha a funkcie KCM, apod.

 • Ing. Zdenka Šulcová, Ph.D.

  Ing. Zdenka Šulcová, Ph.D.

  Medzi rokmi 1996 - 2009 pôsobila ako účtovníčka a daňový metodík v spoločnosti EkonÚčto, s.r.o. Od roku 2004 pracovala ako metodik a hlavná účtovníčka v spoločnosti WOODCOTE CZ, a.s. V rokoch 2009 - 2010 bola finančnou manažérkou spoločnosti LavishCommercialActivitie v Grécku. V roku 2010 pôsobila ako finančná manažérka v spoločnosti HOYALens CZ, a.s. v Turnove, od roku 2011 pracuje na pozícii Financial Controller v nadnárodnej spoločnosti Loma Systems s.r.o., ktorá je súčasťou skupiny ITW v Chicagu USA.

  Vyučuje na Vysokej škole ekonómie a manažmentu. Lektorskej činnosti sa venuje od roku 2004. Pravidelne lektoruje otvorené kurzy pre spoločnosti TSM Vyškov s.r.o., Kovosteel s.r.o. a Tutor s.r.o.

  Je absolventkou bakalárskeho štúdia na Súkromnej vysokej škole ekonomických štúdií, s.r.o. v Prahe v odbore účtovníctvo, podniková ekonomika a manažment.

Kvalitné štúdium MBA

Získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za  mimoriadnu cenu od 3.176 EUR  bez DPH. Bežná cena štúdia je 4.863 EUR.

Prihláste sa na štúdium v ​​predstihu a za výhodnejšiu cenu. Táto  ponuka platí do 22. 5. 2022 .

Cena štúdia MBA v EUR

Štúdium  Cena štúdia Bežná cena štúdia
Možné aj na viac splátok 3 176 EUR bez DPH
3 843 EUR s DPH
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Prihláška

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA   PDF PRIHLÁŠKA