Sociológia a psychológia | Cambschool.sk

Sociológia a psychológia

Sociológia a psychológia

Posledná možnosť prihlásenia do májového cyklu.

Program MBA Sociológie a psychológie je zameraný na spoločenské procesy a aplikáciu problematiky na konkrétne situácie s ohľadom na najnovšie poznatky z oblasti psychológie. Študenti sa zoznámia so základmi a históriou psychológie, porozumie sociálnemu poriadku a jeho vplyvu na spoločnosť, pochopenie problematiky sociálnej psychológie a zoznámi sa s typológiou osobností a ich prednosťami pre efektívnejší rozvoj jedinca a tým aj spoločnosti. Program ďalej ponúka študentom získanie užitočných vedomostí a praktických znalostí v oblasti definovania etiky v oblasti psychológie a psychológie práce a organizácie. Ďalším cieľom štúdia je naučenie zásadám zvládania a predchádzania konfliktov, princípom vyjednávania a stratégie ich riešenia.

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Základné moduly

 • Úvod do sociológie

  Modul Úvod do sociológie zoznámi študentov so základnou problematikou:

  – základné funkcie sociológie,
  – historický exkurz,
  – zakladatelia sociológie,
  – skúmanie foriem spoločenského života,
  – sociálne správanie a ľudské skupiny,
  – prúdy súčasného sociologického myslenia,
  – socializácia a kultúra,
  – sociálne skupiny a nerovnosti,
  – sociologický výskum.

 • Sociálny poriadok a zmeny

  Sociálny poriadok určuje základnú myšlienku usporiadanosti sociálneho jednania v rámci systému. Je založený na všeobecných teóriách a vo svojej podstate určuje to, čo robí spoločnosť „normálnou“.

  Sociálnu zmenu je možné charakterizovať ako dynamický protiklad ku všetkému statickému. V sociologickej praxi ide o zmeny mechanizmov, premeny v spoločnosti, zmeny sociálnej kultúry, vývoj, evolúciu či politickú organizáciu.

  Hlavnými zástancami sociálneho poriadku boli Thomas Hobbes, Jean Jacque Rousseau alebo August Comte.

 • Sociálna psychológia

  Sociálna psychológia je základnou psychologickou disciplínou, nachádzajúcou sa na pomedzí medzi psychológiou a sociológiou. Možno ju skúmať z oboch hľadísk – psychologického aj sociologického. Psychologické hľadisko je viac orientované na jednotlivcov, jeho individuálne vnímanie sociálnych situácií a ovplyvňovanie jeho kognitívnych procesov. Z hľadiska sociológie sa sociálna psychológia zameriava na vzťahy medzi jedincom a skupinou, respektíve medzi jedincom a spoločnosťou, ktoré je súčasťou. Modul Sociálna psychológia prepája témy psychológie a sociológie. Účastníci sa zamerajú na správanie ľudí, ich skúsenosti a formy života, pod vplyvom rôznych sociálnych podnetov v konkrétnych spoločenských podmienkach.

 • Psychológia osobnosti

  Porozumenie typológii osobnosti je praktickým spôsobom, akým môžeme zefektívniť svoje interpersonálne znalosti, zručnosti i správanie na pracovisku i mimo neho. Metaforicky môže byť popísané ako kľúč k odhaleniu ľudského potenciálu ak voľbe správnych postupov pri vedení, motivácii a rozvoji ľudí.

  V rámci tohto modulu sa študenti zoznámia s významom psychológie osobnosti as jej využitím v manažérskej praxi. Porozumie základom, na ktorých je psychológia osobnosti vystavená – jej historickým východiskám a základnej metodológii. Získané vedomosti budú môcť uplatniť nielen v zamestnaní, ale aj v bežnom osobnom živote.

 • Psychológia práce a organizácie

  V rámci modulu Psychológia práce a organizácie sa študenti zoznámia s podstatou tejto problematiky, počnúc základnými pojmami, jej vývojom, zásadami, princípmi a metódami. Základnými témami sú výkon, pracovná spokojnosť a motivácia a ich vzájomná prepojenosť a súvislosti.

  – Psychológia práce a organizácia
  – Vývoj psychológie práce a organizácie
  – Schopnosti a spôsobilosť na prácu
  – Pracovná činnosť a pracovný výkon
  – Pracovná motivácia a pracovná spokojnosť
  – Negatívne javy na pracovisku
  – Základné metódy používané v tejto problematike

 • Etika v psychológii

  Etika v psychológii určuje všeobecné princípy, pravidlá a zásady, ktorými chráni jednotlivých účastníkov. Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov so základnými princípmi etikety, hodnotami psychologickej profesie, s etickými pravidlami, odbornosťou, osobnou i sociálnou zodpovednosťou, slobodou, solidaritou, dôstojnosťou, mlčanlivosťou, dôvernosťou, ale aj so samotnými výskumami a ďalšími témami.

 • Psychológia emočnej inteligencie

  Podobne ako intelektuálne schopnosti (IQ), aj emočná inteligencia má veľký vplyv na náš život. Schopnosť rozoznávať pocity a vedieť na ne reagovať, je dôležitá, jej stupeň je však u každého iný. Zatiaľ čo IQ (teda klasická inteligencia, ako ju poznáme) v sebe zahŕňa hlavne schopnosti ako logické a abstraktné myslenie, emočná inteligencia (EI) je odrazom toho, ako dobre vieme pracovať s vlastnými emóciami a emóciami druhých. Na rozdiel od IQ nie je EI tak veľmi viazaná genetickými faktormi, čo znamená, že ju môžeme v priebehu života cielene rozvíjať.

  V poslednej dobe sa o emočnej inteligencii hovorí čoraz viac. Ukazuje sa totiž, že čím vyššiu emočnú inteligenciu máte, tým ste medzi ostatnými obľúbenejší a pravdepodobne máte aj väčší kariérny úspech. Výskumy teda ukazujú, že emočná inteligencia zohráva významnú úlohu v efektivite na pracovisku. Jednotlivci s vysokou emočnou inteligenciou podávajú lepší výkon a väčšinou majú aj lepšiu psychickú kondíciu a fyzické zdravie.

  Všeobecne emočná inteligencia znamená, že sa viete ovládať, viete riadiť emócie svoje aj ostatných a že ste empatickí. A aj keď sa s ňou nemusíte narodiť, môžete sa jej naučiť.

  V prvej časti sylabu sa študenti zoznámia so začiatkom emočnej inteligencie a dozvedia sa, prečo je emočná inteligencia dôležitá.

  Nasleduje rozbor emočnej inteligencie podľa amerického psychológa Daniela J. Golemana, ktorý je autorom mnohých publikácií, v ktorých sa zaoberá témami z oblasti emočnej a sociálnej inteligencie alebo pozornosti. Dvanásť rokov prispieval na tému behaviorálnej psychológie a výskumu mozgovej činnosti do denníka The New York Times. Prednášal na Harvardovej univerzite.

  V závere modulu sa študenti dozvedia, ako rozpoznať a budovať emocionálnu inteligenciu.

 • Myself manažment

  Každý človek je zodpovedný za to, čo sa deje v jeho vlastnom živote. Pokiaľ sami seba správne neriadime, nechávame sa riadiť druhými, čo ničí kvalitu nášho rozhodovania a celého života. Cieľom modulu je preto naučiť študentov správne riadiť seba samého, ľahšie prijímať nové výzvy a problémy, naučiť ich rozhodovať sám za seba a byť tak lepším človekom a lídrom.

 • Vyjednávanie a konflikt manažment

  Ako základ vyjednávania, je odhad protistrany a zvoliť správny komunikačný kanál. To sa najlepšie identifikuje podľa NLP. Vyjednávanie, ako cielená stratégia. Prehľad štýlov vyjednávania. Taktické konanie. Vznik konfliktov a ich zvládanie. Pozitíva a negatíva konfliktu a stratégie riešenia konfliktov. Zvládnutie vnútorného a vonkajšieho konfliktu.

 • Koučing

  Koučovanie predstavuje súčasný trend v rozvoji ľudí aj v manažérskej práci. Je založené na vedeckých poznatkoch a znalostiach z oblastí psychológie a neuropsychológie, fungovania ľudského mozgu, vychádza z teórie systémov a teórií komunikácie, opiera sa o filozofické východiská ako je napr. systemický prístup či konštruktivizmus. Aj keď pojem „kouč“ a „koučovanie“ pochádza pôvodne zo športu, dnes zdomácnelo vo svete firiem a organizácií a úspešne sa rozširuje aj do ďalších oblastí ľudského života (životný koučing, vzťahový koučing, kariérový koučing atď.).

  Koučovanie sa zároveň stalo novou profesiou, ktorej štandardy a etické pravidlá zaštiťujú profesijné organizácie koučov, ako je napr. ICF alebo EMCC.

Priebeh štúdia

Výučba prebieha vždy v sobotu (4x do roka)

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 5200 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

  Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

  Lektorka, trénerka (koučing), supervízorka s viac než 20 ročnou praxou. Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PPC je známou propagátorkou koučovacieho prístupu a štýlu vedenia ľudí vo firmách a vo svojej práci efektívne prepája svoje psychologické vzdelanie a manažérsku personálnou praxou v korporátnom sektore.

  V koučovaní sa zameriava predovšetkým na rozvoj leadershipu, zlepšovanie komunikácie a vzťahov na pracoviskách a skvalitňovaní firemnej kultúry. Má rozsiahle skúsenosti s individuálnym i tímovým koučovaním a vzdelávaním manažmentu vo firmách, štátnej správy a neziskových organizácií.

  Je certifikovanou členkou medzinárodnej federácie koučov OCF, koordinátorkou ICF ČR pre Južné Čechy a autorkou knihy „Sám sebe koučem“. Vedie kurzy manažérskych a koučovacích schopností a pôsobí ako mentorka a supervízorka pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách.

 • Ing. Adéla Karlovská

  Ing. Adéla Karlovská

  Ing. Adéla Karlovská pôsobí na manažérskych pozíciách od roku 2005, kde získala skúsenosti z oblasti riadenia a vedenia zamestnancov, manažmentu projektov, firemných procesov a z finančnej oblasti. Pracovala v medzinárodných veľmi dynamických spoločnostiach zameraných na zákazníka a na výsledok.

  Na prehĺbenie svojich odborných zručností absolvovala rekvalifikačné kurzy v MŠMT Lektor ďalšieho vzdelávania a Kouč. Je certifikovaný SCRUM Master. Absolvovala aj ďalšie rozvojové vzdelávacie programy zamerané na manažment, komunikačné a prezentačné zručnosti, asertivitu, vedenie a motiváciu tímov, stress management, time management, projektové riadenie, agilita, wellbeing a pod.

  V súčasnej dobe sa aktívne venuje lektorskej činnosti, organizuje semináre, workshopy a akreditačný kurz MŠ MT Kouč. Zároveň sa venuje individuálnej práci s klientmi formou osobných konzultácií. Vo svojej praxi využíva aj metód NLP (neuro lingvistického programovania) a terapeutické formy tzv. integračných konštelácií.

  Spolupracuje na mentoringových projektoch v nadácii, neziskových organizáciách a obchodných komorách, kde zároveň prednáša.

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Kročová je od roku 2000, kedy si splnila svoj dlhoročný sen a založila vlastnú spoločnosť HOF-art, predné českou odborníčkou zaoberajúca sa poradenstvom v oblasti seba rozvoja. V súčasnej dobe je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí okrem iného leadership, tímovú spoluprácu, cross-selling a odolávanie stresu.

  Po ukončení štúdia (Západočeská univerzita v Plzni, odbor Ekonomika a riadenie priemyselných podnikov) sa venovala zahraničnému obchodu a následne uplatnila svoju znalosť nemčiny ako obchodníčka firmy Pewag MERCEDES BENZ. Ďalším odborom jej profesionálneho záujmu boli novo vznikajúce finančné trhy. Pre Českú sporiteľňu, a.s. zostavila tím obchodníkov s cennými papiermi. Riadila tiež tím obchodníkov ako riaditeľka sporivého dôchodkového fondu a následne Slovenskej životnej poisťovne. Ďalej pracovala v nadnárodnej personálnej spoločnosti TRENKWALDER, a.s., najskôr ako regionálna riaditeľka a neskôr key account manager pre Českú republiku. Z tejto praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, predovšetkým z pracovného práva a výberových konaní.

 • Valerij Seničev, Ph.D.

  Valerij Seničev, Ph.D.

  Valerij Seničev je organizačný psychológ, kariérový poradca a MBA lektor. Dlhodobo sa venuje rozvoju ľudí vo firemnom prostredí so zameraním na talenty a kľúčové kompetencie.
  Svoje skúsenosti zbieral v zaujímavých organizáciách a projektoch, ako sú Ateliér talentov CIC (rozjazd podnikateľských projektov v kreatívnych profesiách), Jobs 2030 (rozvoj talentov a kompetencií ľudí vo firmách s využitím virtuálnej reality) alebo sekcie Future of You v rámci futuristického a vizionárskeho festivalu Future port Prague 2018.
  Valerij je tiež spoluzakladateľom edukatívne platformy Educamp.cz, zamerané na poskytovanie konzultácií a školení v oblasti profesijného rozvoja, talent manažmentu, riadenie kariéry a sebamotivácie. V roku 2019 bol vybraný do Aspen Young Leaders programu a v súčasnosti pôsobí aj ako inovačný konzultant v projekte Forbes Ideal Place.

 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

  PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

  Petr Soukup je sociológ a riaditeľ Inštitútu sociologických štúdií na Fakulte sociálnych vied UK (FSV UK). Vyštudoval štatistiku na Vysokej škole ekonomickej, sociológiu na Fakulte sociálnych vied UK a právo na Právnickej fakulte UK. Venuje sa okrem iného metódam výskumov či nerovnostiam vo vzdelávaní.

Kvalitné štúdium MBA

Získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za  mimoriadnu cenu od 3.176 EUR  bez DPH. Bežná cena štúdia je 4.863 EUR.

Prihláste sa na štúdium v ​​predstihu a za výhodnejšiu cenu. Táto  ponuka platí do 22. 5. 2022 .

Cena štúdia MBA v EUR

Štúdium  Cena štúdia Bežná cena štúdia
Možné aj na viac splátok 3 176 EUR bez DPH
3 843 EUR s DPH
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Prihláška

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA   PDF PRIHLÁŠKA