Titul MBA | Cambschool.cz | Cambschool.sk

Titul MBA

Titul MBA

Všeobecné informácie o titule MBA

Štúdium MBA (Master of Business Administration) predstavuje jednu z foriem celoživotného vzdelávania, ktoré je zamerané na získanie nových znalostí a zručností, ktoré absolventi využijú predovšetkým vo svojej praxi. Po úspešnom absolvovaní profesijne vzdelávacieho programu získa absolvent titul MBA, ktorý je celosvetovým štandardom medzi manažérmi. Tento titul svojim držiteľom poskytuje mnoho výhod pre ďalšie uplatnenie na profesijnej dráhe. Študijné programy MBA sú určené najmä manažérom strednej aj vrcholovej úrovne a všetkým zástupcom súkromnej, štátnej aj neziskovej sféry. Vzdelanie tak v skratke využijú všetci uchádzači, ktorí chcú získať nové znalosti, zoznámiť sa s aktuálnymi trendmi a udržať si náskok pred ostatnými. Titul MBA nie je podľa zákona č. 111/1998 Zb., o vysokých školách a o zmene a doplnení ďalších údajov (zákon o vysokých školách), v znení neskorších predpisov, v Českej republike definovaný ako akademický titul, ale je udeľovaný ako profesijný neakademický titul, dokladajúci rozšírené manažérske vzdelanie s praxou nad rámec vysokej školy.
 

Podmienky prijatia

Predpokladom pre prijatie ku štúdiu profesijného vzdelávacieho programu MBA je vysokoškolské vzdelanie najmenej na bakalárskom stupni. Z tejto podmienky je však možné udeliť výnimku v prípade, že má daný uchádzač aspoň preukázateľnú manažérsku alebo inú odbornú prax v danom odbore.
 

Výhody titulu MBA

Hlavnou výhodou titulu MBA je najmä výrazné posilnenie hodnoty každého absolventa na pracovnom trhu a naštartovanie úspešného kariérneho rastu aj prístupu k lepším a lepšie plateným pracovným pozíciám. Keďže titul MBA je v zahraničí už dlhodobo považovaný za štandard vo vzdelaní väčšiny manažérov alebo dlhodobých pracovníkov, je jeho dosiahnutie uznávané a dobre hodnotené najmä v nadnárodných a zahraničných organizáciách. Absolvent štúdia MBA je vnímaný ako skutočný špecialista svojho odboru, vynikajúci precíznymi znalosťami a skúsenosťami aj schopnosťou ich efektívneho využitia v praxi.
 

Prednosti titulu MBA v porovnaní s vysokou školou

Už samotná podstata titulu MBA vyjadruje, že nejde o ekvivalent k vysokoškolskému štúdiu. Štúdium MBA sa totiž orientuje na prehĺbenie doposiaľ získaných znalostí a zručností, a tieto znalosti efektívne so zapojením najmodernejších postupov aplikuje na praktické manažérske problémy. Vďaka tejto orientácii na prax je hodnota štúdia MBA nepopierateľná a štúdium vďaka nej poskytuje absolventom zvýšenie profesijnej kvalifikácie. Výučba je realizovaná v spolupráci s najväčšími kapacitami a odborníkmi najrôznejších odborov, ktorí študentom predávajú vlastné mnohoročné praktické skúsenosti. Okrem toho majú študenti možnosť rozoberať s lektormi najaktuálnejšie manažérske trendy aj záležitosti ich vlastných profesijných postupov. Výučba v seminároch je tak silno zameraná na preberanie reálnych situácií a riešenie prípadových štúdií.

V Cambridge Business School môžete študovať napríklad v študijných programoch Management a leadership,Management v zdravotníctve, Marketing a Public Relations alebo Finančný management a účtovníctvo.

Kompletnú ponuku programov nájdete tu.

Ďalšie informácie:​

Prihláška
Cena za štúdium
Prečo si zvoliť práve Cambridge Business School
Osobné referencie
Kontaktujte nás