Studium BBA: Základy managementu | Cambschool.cz | Cambschool.sk

BBA - Základy managementu

BBA - Základy managementu

Profesijný vzdelávací program BBA Základy managementu predáva študentom v komplexnej forme tie najdôležitejšie informácie z jednotlivých oblastí managementu a pripravuje ich tak na profesionálny výkon v rámci budúcej manažérskej pozície. Tento program je určený absolventom stredných škôl a gymnázií, prípadne uchádzačom bez predchádzajúcej manažérskej praxe, ktorí chcú získať teoretické znalosti zo všetkých kľúčových oblastí managementu. Po absolvovaní tohto programu študenti automaticky spĺňajú požiadavky pre prijatie na štúdium MBA programu.

Základné moduly

 • Základy manažmentu

  Modul vysvetľuje základné pojmy a nástroje používané v súčasnom manažmente. Slovo manažment sa dá do češtiny preložiť ako riadenie. Riadime, pretože kapacita jedinca je obmedzená, nikto z nás nedokáže robiť všetky činnosti, ktoré sú potrebné na zabezpečenie životných potrieb sám. Riadime nielen v ziskových organizáciách, ale aj v neziskovej sfére a mnohé z nástrojov sú použiteľné aj v osobnom živote, napríklad v rodine a pri riadení medziľudských vzťahov.

 • Strategický manažment

  Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa s úlohou, náplňou a tvorbou stratégie podniku vrátane čiastkových stratégií pre jednotlivé oblasti, ako integrálnych súčastí celkovej stratégie, resp. plánovanie podniku. Formulovať dlhodobú stratégiu podniku znamená nájsť odpovede na základné otázky úspešného fungovania spoločnosti na trhu. Stanovenie správnych cieľov podniku a vhodných stratégií, teda ciest, akými budú ciele dosiahnuté, je nutné na základe dôkladnej strategickej analýzy podniku, pričom sú využívané závery SWOT analýzy.
   

 • Marketingová komunikácia a Public Relations

  Cieľom predmetu je naučiť študentov zásadám marketingovej komunikácie v dnešnom svete informácií a moderných informačných technológií. Študenti si osvoja jednotlivé nástroje komerčných komunikácií a to v aplikačnej rovine. Pozornosť je venovaná problematike PR ako jednej z foriem komerčných a marketingových komunikácií. Dôraz je pritom kladený na uplatnenie komunikačného mixu v rámci integrovaných marketingových komunikácií so zdôraznením 360 stupňovej komunikácie.

 • Personálny manažment

  Cieľom je oboznámiť študentov s modernými poznatkami personálneho manažmentu a so spôsobmi jeho uplatňovania českými i svetovými firmami. Cieľom modulu je tiež definovať personálnu prácu, pochopiť postavenie personálnej práce v systéme riadenia organizácie, definovať pojmy personálna stratégia a personálna politika a chápať vzťah medzi nimi. Študenti sa budú zaoberať strategickým riadením ľudských zdrojov a otázkami, aké vnútorné a vonkajšie podmienky ovplyvňujú strategické riadenie ľudských zdrojov.

 • Ekonomika a financie podniku

  Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov so všeobecnými princípmi finančného riadenia, objasniť význam majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku pre finančné rozhodovanie, vysvetlenie vzťahov medzi operatívnym a strategickým plánovaním v podniku alebo medzi plánovaním objemu produkcie a vzťahu k trhu. Ďalej sa študenti dozvedia o stratégii cien a nákladov, základných metódach riadenia cash-flow, likvidite firmy a jej význame, spolu s významom informačných tokov a uplatňovanie metód analýz hospodárenia.

 • Manažment osobného rozvoja

  Modul zoznámi účastníkov so základnými témami osobného rozvoja a sebariadenie, ktoré sú jedným zo základných predpokladov pre vedenie druhých ľudí. Poznávanie seba samého a sebapoznávacie aktivity sú tak nepostrádateľnou súčasťou vzdelávania a učenia. Cieľom modulu je získať povedomie o duševnej hygiene a o syndróme vyhorenia, naučiť sa identifikovať to, čo človeka stresuje a čo mu naopak prináša stabilitu, pochopiť systém a zmysel time-managementu 4. generácie alebo sa naučiť pracovať s vlastnými prioritami a cieľmi.

 • Projektové riadenie a plánovanie

  Modul sa zaoberá riadením projektov ako z pohľadu zavádzania projektového riadenia vo firmách, tak spôsobom riadenia konkrétnych projektov. Je preto vhodný jednak pre osoby zodpovedné za zavádzanie projektového riadenia vo svojej spoločnosti, jednak pre manažérov alebo vedúcich projektov, ktorí sa starajú o zverený projekt v rôznych oblastiach pôsobnosti.

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom sedem modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po štyroch a troch moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracováva záverečnú prácu.

 • V prvom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s jednotlivými lektormi pre daný semester. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania. V druhom semestri sa zorganizuje jeden seminár, a to na jeho začiatku.

 • Na začiatku prvého semestra sa koná jeden seminár, ktorý obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce dva moduly semestra. V druhom semestri prebieha vždy na začiatku jeden seminár, kde prebehne výklad za všetky tri moduly semestra. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkom tri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (45 minút). Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete /graf-studia-MBA.

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v jazyku slovenskom.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou on-line komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie na študijnom portáli.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné na on-line študijnom portáli.

 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice BOOKPORT je teraz študentom poskytnutý fond až 4 000 titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

BROŽURA

Lektori

 • PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  V súčasnej dobe projektová manažérka  športových podujatí a množstva organizačných projektov. Svoju praktickú, vedeckovýskumnú, pedagogickú a publikačnú činnosť zameriava do ekonomicko - manažérskej oblasti s akcentom na projektové riadenie. Je autorkou mnohých článkov z oblasti projektového riadenia, rovnako tak niekoľkých významných kníh. Vyštudovala Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brne, obor Ekonomika a řízení stavebnictví. V rámci postgraduálneho štúdia na rovnakej fakulte sa zamerala na štúdium a aplikáciu projektového riadenia. Svoje praktické skúsenosti preniesla do absolutória MBA profesijného vzdelávacieho programu zameraného na projektové riadenie. Pedagogické vzdelanie získala v študijnom programe Učitelstvo ekonomických predmetov. Od roku 2002 do 2011 bola odbornou asistentkou na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V rokoch 2004-2005 viedla Ústav podnikové ekonomiky. V súčasnosti pôsobí na pozícii odborného asistenta na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom. Zastává tu pozíciu zástupcu vedúceho Katedry manažmentu a ekonómie, kde prichádza do styku s mnohými vzdelávacími, organizačnými a výskumnými projektmi. Prednáša v bakalárských, magisterských a MBA akreditovaných študijných programoch doma ako aj v zahraničí. Lektorka Projektového riadenia v niekoľkých školiacich a vzdelávacích zariadeniach.

 • Karolína Harries

  Lektorka, trénerka a konzultantka s viac ako 10 ročnou praxou. V súkromnej praxi sa zameriava na prácu s jednotlivcami aj s klientmi komerčných firiem. Pôsobila ako konzultantka desiatok vzdelávacích projektov dospelých a ako supervízorkou centra kľúčových zákazníkov spoločnosti T-Mobile Česká republika. Má skúsenosti s klientmi všetkých sektorov a špecializuje sa najmä na tímovú spoluprácu, vedenie tímov, hodnotenie zamestnancov a poskytovanie spätnej väzby, emočnú inteligenciu či manažment konfliktov a vyjednávania.

 • Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová študovala na univerzitách v Prahe a Veľkej Británii, svoje vzdelanie si potom rozširovala na profesionálne zameraných seminároch v Nemecku, Rakúsku, Holandsku a Taliansku. Pracovné skúsenosti čerpala v oblasti poradenstva, kde medzi jej aktivity patrilo vyhľadávanie špičkových manažérov, osôb stredného článku riadenia a špecialistov. Ďalšou činnosťou bolo riadenie špičkových poradenských projektov v oblasti rozvoja riadenia ľudského potenciálu (vypracovanie a implementácia hodnotiacich a motivačných systémov, odmeňovanie podľa výkonu, manažérsko-personálne audity a organizačné poradenstvo). V bankovom prostredí sa venovala koncepcii vzdelávacích projektov, ktoré pilotne lektorovala. V súčasnej dobe je riaditeľkou spoločnosti Talent Management Center International a súčasne vedie dôležité projekty v oblasti leadershipu a talent manažmentu. Ako trénerka sa špecializuje na workshopy zamerané na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, vedie špecializované tréningy so zameraním na strategický rozvoj ľudských zdrojov, odmeňovanie a medzikultúrne riadenie spoločností. Koučuje špičkových manažérov s vynikajúcimi výsadkami.

 • Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Prednáškovej činnosti sa venuje na pozícii odborného asistenta na Katedre obchodného podnikania a komerčných komunikácií Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Okrem toho pôsobí na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe. Na Vysokej škole ekonomickej v Prahe je spoluzakladateľom a organizátorom výučby špecializácie Komerčnej komunikácie, ktorá je orientovaná na úzku spoluprácu s praxou v kooperácii s profesijnými združeniami (AKA, APRA, ČMS, ČSZV, RPR pod.). V spolupráci s Asociáciou Public Relations Agentur každoročne organizuje Akadémiu PR. Je viceprezidentom Českej marketingovej spoločnosti. Vykonáva konzultantskú a poradenskú činnosť pre rôzne vzdelávacie a podnikateľské subjekty (Dorland, T.T.V., COOP, Amway pod.).

 • doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

  doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

  Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventom Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, Prague International Business School a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. V minulosti zastával vrcholové manažérske funkcie v priemyselnom sektore, menovite v oblasti chémie, farmácie a facility managementu. Je autorom alebo spoluautorom monografií, vedeckých a odborných textov zameraných na investičné rozhodovanie, podnikovú ekonomiku a firemný management. Špecializuje sa najmä na scenárové a simulačné prístupy k analýze rizika investičných projektov, postaudity investičných projektov, riadenie firemnej výkonnosti, manažment inovácií, strategický, procesný a krízový manažment. Súčasne pôsobí ako konzultant a expert pre firemnú sféru.

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na katedre spoločenských vied Vysokej školy politických a spoločenských vied, s.r.o., kde vyučuje manažment. Súčasne pôsobí ako lektorka v oblasti firemnej stratégie, manažérskych zručností, obchodných a prezentačných zručnosti, projektového riadenia, komunikácie a osobnej efektivity. Je poradcom pre oblasť rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach malých a stredných podnikov. Odbornú prax začala ako vývojovo - technická pracovníčka v Tesle Pardubice. V roku 1998 získala certifikát za odbornú pedagogickú činnosť pri výučbe aplikovanej ekonómie a je certifikovaným hodnotiteľom Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť.

 • Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

  Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

  Absolvovala bakalárske a nadväzujúce magisterské štúdium na Fakulte podnikohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Následne absolvovala doktorandské štúdium na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na katedre podnikovej ekonomiky VŠE v Prahe. Špecializuje sa najmä na problematiku podnikovej ekonomiky, finančného riadenia a hodnotenia výkonnosti podnikov. Pôsobí ako vo výučbe, tak vo výskume, lektorskej a poradenskej činnosti. Je autorkou alebo spoluautorkou publikácií týkajúcich sa najmä problematiky riadenia a zvyšovania finančnej aj nefinančnej výkonnosti podnikov.

Cena profesijného programu BBA je  2.569 €  za celé štúdium (cena je uvedená bez DPH).

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA