Často kladené otázky o studiu MBA, BBA LLM | Cambschool.sk

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Prečo študovať v Cambridge Business School?

 • Cambridge Business School je profesionálna vzdelávacia organizácia so špecializáciou na profesijne vzdelávacie programy MBA, BBA a LLM zamerané na rozšírenie manažérskych zručností. Štúdium v dĺžke 1 roka je zaistené prvotriednymi lektormi na vysoko odbornej úrovni, ktorí vynikajú svojimi dlhoročnými skúsenosťami, a ich výučba je založená predovšetkým na aplikáciu teoretických znalostí do praxe. Vzdelávacie programy majú flexibilnú kombinovanú formu a sú plne prispôsobené časovým možnostiam študenta. Výučba prebieha vždy v sobotu v českom jazyku. Viac informácií o výhodách štúdia nájdete tu.

Aké sú podmienky prijatia?

Uchádzač o štúdium profesijného programu MBA (Master of Business Administration) musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • podanie riadne vyplnenej prihlášky na štúdium; podanie prihlášky je ZADARMO

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne na bakalárskom stupni alebo ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA alebo preukázateľne doloženú dostatočnú prax v riadiacej alebo manažérskej pozícii (vyplnením čestného prehlásenia o praxi, ktoré nájdete tu)

 • ku štúdiu MBA prijímame bez prijímacích skúšok

Uchádzač o štúdium profesijného programu BBA (Bachelor of Business Administration) musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • podanie riadne vyplnenej prihlášky na štúdium; podanie prihlášky je ZADARMO

 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

 • na štúdium BBA prijímame bez prijímacích skúšok

Uchádzač o štúdium profesijného programu LLM (Master of Laws) musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • podanie riadne vyplnenej prihlášky na štúdium; podanie prihlášky je ZADARMO

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne na bakalárskom stupni alebo ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA alebo preukázateľne doloženú dostatočnú prax v riadiacej alebo manažérskej pozícií (vyplnením čestného prehlásenia o praxi, ktoré nájdete tu)

 • ku štúdiu LLM prijímame bez prijímacích skúšok

Je možné študovať, aj keď nemám vysokoškolské vzdelanie?

 • Áno, na štúdium môže byť prijatý aj uchádzač bez vysokoškolského vzdelania, a to v prípade, že preukáže dostatočnú prax na manažérskej pozícii. O tejto skutočnosti rozhoduje vedenie Cambridge Business School.

Je potrebné absolvovať prijímacie skúšky?

 • Nie, na programy MBA, BBA alebo LLM nie sú potrebné žiadne prijímacie skúšky. Viac informácií nájdete tu.

Kedy sú otvárané programy?

 • Štúdium MBA zahajujeme vždy 3x ročne: marec, máj a november. Na základe individuálnej žiadosti môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny.

Je možné platiť za štúdium vo viacerých splátkach?

 • Áno, je možné si cenu za štúdium rozložiť do dvoch splátok. V tomto prípade musí byt prvá splátka uhradená do štrnástich dní od podpisu zmluvy o štúdiu a druhá na začiatku druhého semestra. Viac informácií nájdete tu.

Je možné podať prihlášku elektronicky?

 • Áno, prihlášku je možné poslať  ako elektronicky cez naše internetové stránky, tak aj poštou na našu adresu. Viac informácií nájdete tu.

Aký je poplatok pri podaní prihlášky?

 • Pri podaní prihlášky sa neplatí žiadny manipulačný poplatok. Podanie prihlášky je teda úplne zadarmo. Viac informácií nájdete tu.

Čo nasleduje po podaní prihlášky?

 • Pokiaľ je prihláška riadne vyplnená a sú k nej priložené kópie diplomu alebo maturitného vysvedčenia a dokladu o praxi, do nasledujúceho pracovného týždňa je uchádzačom zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium a zmluva.

 • Približne do týždňa vystavíme faktúru upravenú podľa počtu splátok zvolených uchádzačom.

 • Po doručení podpísanej zmluvy a preplatení faktúry sú uchádzačom v deň zahájenia poslané prístupové údaje do študentskej sekcie.

 • Spoločne s nimi je doručená aj pozvánka na prvý seminár, ktorý je spravidla mesiac odo dňa otvorenia nového cyklu. Pre viac informácií nás kontaktujte.

V akom jazyku prebieha štúdium?

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v slovenskom jazyku.

Akým spôsobom prebieha štúdium?

 • Štúdium programu MBA v Cambridge Business School sa skladá z desiatich špecializovaných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov. Výučba programov potom prebieha kombinovanou formou – na začiatku semestra a v jeho polovici sa študenti zúčastnia seminára s interaktívnou výučbou zameranou na prax pod vedením odborných lektorov. Ďalej potom študujú pomocou e-learningu, v rámci ktorého môžu využiť všetky výučbové materiály v online podobe v študentskej sekcii. Študenti sa teda v priebehu celého štúdia osobne zúčastnia štyroch celodenných seminárov a ostatnú časť štúdia si môžu individuálne rozvrhnúť podľa vlastných časových možností. Na konci štúdia každý vypracuje záverečnú prácu, ktorú následne musí obhájiť. Viac informácií o štúdiu nájdete tu.

Aké dlhé je štúdium?

 • Programy MBA, BBA aj LLM sú rozdelené do dvoch semestrov. V ideálnom prípade teda štúdium trvá 1 rok. Viac informácií nájdete tu.

Ako sa dostanem do študentskej sekcie?

 • Pri zahájení štúdia je každému študentovi priradené prihlasovacie meno a heslo. Pomocou týchto údajov sa potom prihlásia do študentskej sekcie, ktorá je zobrazená na našich internetových stránkach. Viac informácií nájdete tu.

Sú semináre povinné?

 • Semináre nie sú povinné, ale účasť na nich odporúčame. Po prvé, zoznámite sa tu s lektormi, ktorí  vás budú danými modulmi sprevádzať, ale taktiež sa dozviete veľa potrebných informácií, ktoré sa vám budú hodiť pri štúdiu, ale aj v živote. Viac informácií nájdete tu.

Koľko strán musia mať jednotlivé práce?

 • Jednotlivé seminárne práce musia obsahovať celkom 10 strán. Pri štúdiu musí záverečná práca obsahovať minimálne 40 strán čistého textu. Viac informácií získate po dohode s lektorom alebo ich nájdete tu.

Akým spôsobom je štúdium zakončené a aké sú podmienky pre udelenie diplomu a užívanie MBA titulu?

 • Na konci štúdia každý študent vypracuje záverečnú prácu, ktorú následne musí obhájiť. Žiadne iné skúšky alebo testy študenta nečakajú. Po splnení všetkých študijných povinností potom študent získa titul MBA, ktorý predstavuje potvrdenie o absolvovaní profesijného vzdelávacieho programu. Nositelia tohto titulu tak získavajú výrazný náskok na trhu práce pred ostatnými pracovníkmi daného odboru a zvyšujú svoju šancu na uplatnenie v managemente veľkých nadnárodných spoločností. Titul MBA sa uvádza za menom.

Je možné štúdium predĺžiť?

 • Ak nesplní študent predpísané študijné povinnosti (odovzdanie seminárnych prác, odovzdanie záverečnej práce, obhajoba záverečnej práce), môže si štúdium predĺžiť až o dobu 6 mesiacov.

Kto patrí medzi lektorov?

 • Lektorský tím Cambridge Business School je zostavený z kvalitných odborníkov, z ktorých sa každý venuje konkrétnej oblasti daného vzdelávacieho programu. Ide predovšetkým o špičkových profesionálov s mnohoročnou praxou, ktorí sú pripravení svojim študentom nie len predať to najdôležitejšie z danej problematiky, ale predovšetkým ich naučiť, ako tieto informácie použiť v praktických situáciách. Zoznam jednotlivých lektorov nájdete tu.

Môže hradiť MBA aj zamestnávateľ?

 • Štúdium MBA je daňovo uznateľná položka, ktorú už môže zamestnávateľ uplatniť na základe dane z príjmu ako výdaje na odborný rozvoj zamestnancov. V takomto prípade je vhodné štúdium zamestnanca zakotviť do dodatku pracovnej zmluvy ako podmienku, že si zamestnanec štúdiom MBA prehĺbi znalosti za účelom udržovania odbornej kvalifikácie.

Je titul MBA medzinárodne uznávaný?

 • Rozhodnutie ohľadne nostrifikácie záleží na konkrétnej firme alebo inštitúcii a na legislatíve danej krajiny, každopádne titul MBA sa v zahraničnej manažérskej praxi používa. Ide o profesijné vzdelávanie, osvedčujúce získanie špičkových manažérskych zručností a predpokladov pre rýchly postup v manažérskej kariére. V manažérskej praxi je titul MBA globálne uznávaný.

Akým spôsobom je štúdium akreditované?

 • Štúdium v Cambridge Business School je akreditované poprednými zahraničnými asociáciami, ako sú International Association for Distance Learning a The European Association for Business Studies. Okrem toho je Cambridge Business School členom profesijných inštitúcií a odborných organizácií usilujúcich sa o podporu kvality vzdelávania a dostupnosti informácií, podporu medzinárodnej spolupráce. Viac o týchto inštitúciách si môžete prečítať tu.

Odkiaľ pochádza názov Cambridge Business School?

 • Inšpirovali sme sa štýlom výučby a organizácií akademického roka na University of Cambridge. V jednom roku zahajujeme tri cykly a výstupom každého modulu je seminárne práce. S univerzitou ako takú prepojení nie sme.