Lektori | Cambschool.sk

Lektori

Lektori

Lektorský tím Cambridge Business School je zostavený z kvalitných odborníkov, z ktorých sa každý venuje konkrétnej oblasti daného vzdelávacieho programu. Ide o špičkových profesionálov s mnohoročnou praxou, ktorí buď pôsobia vo veľkých nadnárodných spoločnostiach alebo svoje skúsenosti a cenné znalosti predávajú ďalej prostredníctvom výučby na univerzitách, vysokých školách a iných vzdelávacích inštitúciách.

Študenti majú možnosť s lektormi priamo konzultovať záležitosti zo svojej vlastnej obchodnej praxe (napr. strategické postupy, manažérske rozhodnutia a najrôznejšie firemné otázky). Náplň štúdia sa tak nezameriava len na akademické poznatky, ale je otvorená aktuálnym témam a vlastným podnetom študentov, čím vytvára ďalší prvok prepojenia teórie s praxou.

Okrem jednorazových seminárov, kde sa študenti s lektormi stretnú osobne, má samozrejme každý študent možnosť kontaktovať lektora kedykoľvek počas štúdia a konzultovať s ním čokoľvek týkajúce sa daného modulu.

Lektoři Cambridge Business School na slavnostní promoci

Zoznam lektorov

 • Ing. Emil Antušák, Ph.D.

  Ing. Emil Antušák, Ph.D.

  Je členom Českej asociácie krízových manažérov European Association for Security a autorom rady vysokoškolských skrípt, odborných článkov a knižných monografií. Vykonával rôzne veliteľské a štábne funkcie na taktickom a strategickom stupni velenia.

  Po odchode z armády začal pracovať ako vedecko-pedagogický pracovník Inštitútu krízového managementu VŠE v Prahe a po ukončení doktorandského študijného programu v odbore Ekonomika obrany štátu začal pracovať ako vysokoškolský učiteľ. Prednáša na katedre manažmentu Podnikovo hospodárskej fakulty na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, na MÚVS ČVUT a na Moskovskej mestskej univerzite manažmentu v Moskve.

  Vyštudoval fakultu velenia a riadenia na Vojenskej akadémií v Brne (1971, Ing.), fakultu veliteľsko-štábnu na Vojenskej akadémií M. V. Frunze v Moskve (1977, Ing.), fakultu strategického riadenia ozbrojených síl na Vojenskej akadémii K. E. Vorošilova v Moskve (1986, Ing), Mobile International Defense Management Course na Mobile Defense Resources Management Education Center, Labal Postraduate School, Monterey, California, USA (1992).

  Okrem toho absolvoval taktiež rad zdokonaľovacích kurzov, napríklad kurz vysokoškolskej pedagogiky a didaktiky (VŠE, 1997), kurz Ekonomika a manažérske riadenie v krízových situáciách (VŠE, 2003), alebo kurz andragogiky (Univerzita Palackého v Olomouci, 2005)

 • JUDr. Eva Barešová

  JUDr. Eva Barešová

  JUDr. Eva Barešová svoj profesijný život zasvätila právnym službám v štátnej správe. Od roku 1993 pracuje ako vedúci samostatného oddelenia legislatívy Slovenského úradu zeměměřického a katastrálneho, kde sa podieľa na príprave predpisov pre túto oblasť.
  Problematike nehnuteľností sa venuje aj vo svojej prednáškovej a publikačnej činnosti. Lektorovaný sa venuje tak v rámci štátnej správy, ako aj komerčnej sféry. Prednáša okrem iného na vysokých školách - Stavebné fakulte ČVUT a na VŠE na Inštitúte oceňovanie nehnuteľností.
  Je autorkou mnohých článkov v odborných časopisoch a spoluautorkou desiatok publikácií zameraných na judikatúru a listiny v oblasti nehnuteľností.
  JUDr. Eva Barešová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Karlovej.

 • Mgr. Dana Bártová

  Mgr. Dana Bártová

  Špecializáciou Mgr. Dany Báratovej je zastrešovanie vzdelávania a talent managementu veěkých firiem, aktuálne v MONETA Money Bank zodpovedá za efektívne nastavenie vzdelávacích procesov a rozvojových programov. Taktiež participuje na rade medzifiremných rozvojových HR projektoch.

  Mgr. Dana Bártová je odborníčkou na leadership z pohľadu školenia, facilitáciu workshopov, mentoring, koučing a manažérsku supervíziu konfliktných tém.

  Vo svojej praxi vychádza zo znalostí problematiky korporátneho prostredia i z odborných znalostí štúdia psychoterapie na Pražskej Vysokej škole psychosociálnych štúdií a štúdia odboru Český jazyk, literatúra a spoločenské vedy na Juhočeskej Univerzite.

  Svoje znalosti a skúsenosti predáva ďalej prednáškami pre študentov Cambridge Business School a Právnickej fakulty Karlovej Univerzity v rámci Európskej asociácie študentov.

 • Mgr. Ivana Birtová

  Mgr. Ivana Birtová

  Expertka na realitný trh, od roku 2008 aktívne investuje do nehnuteľností, a to prevažne do nehnuteľností rezidenčných v Prahe a Stredočeskom kraji. Je členkou OSMD (Občianskeho združenia majiteľov domov), niekoľkých súkromných investorských klubov, vedie mastermind skupinu zameranú na investovanie.
  Prednáškové, lektorskej a konzultačnej činnosti v oblasti investovania do nehnuteľností sa venuje profesionálne od roku 2018.
  V rokoch 1998 - 2002 pôsobila v školstve na pozícii učiteľky a zástupkyňa riaditeľa školy. Následne zmenila profesiu a ďalších 16 rokov sa venovala odbornej a neskôr predovšetkým manažérskej práci v softvérovej spoločnosti, kde riadila tímy zaoberajúce sa implementáciou ekonomických informačných systémov pre Enterprise segment českých a slovenských firiem.
  Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe.

 • PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  V súčasnej dobe projektová manažérka športových udalostí a mnohých organizačných projektov. Svoju praktickú, vedeckovýskumnú, pedagogickú a publikačnú činnosť zameriava na ekonomicko-manažérske oblasti s akcentom na projektové riadenie. V súčasnosti pôsobí na pozícií odborného asistenta na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom. Zastáva tam pozíciu zástupcu vedúceho katedry manažmentu a ekonómie, kde prichádza do styku s mnohými vzdelávacími, organizačnými a výskumnými projektmi.

  Vyštudovala Fakultu stavebnú Vysokého učení technického v Brne, odbor Ekonomika a riadenie stavebníctva. V rámci postgraduálneho štúdia na tej istej fakulte sa zamerala na štúdium a aplikáciu projektového riadenia. Svoje praktické skúsenosti preniesla do absolutória MBA profesijného vzdelávacieho programu zameraného na projektové riadenie. Pedagogické vzdelávanie získala prostredníctvom študijného programu „Učitelství ekonomických předmetů“.

  Od roku 2002 do 2011 bola odbornou asistentkou na Fakulte manažmentu a ekonomiky na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. V rokoch 2004-2005 tu viedla Ústav podnikovej ekonomiky.

  Je autorkou mnohých článkov a publikácií z oblasti projektového riadenia, rovnako tak niekoľkých významných kníh. Prednáša na bakalárskych, magisterských a MBA akreditovaných študijných programoch doma aj v zahraničí a je lektorkou Projektového riadenia v niekoľkých školiacich a vzdelávacích zariadeniach.

 • Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

  Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

  Lektorka, trénerka (koučing), supervízorka s viac než 20 ročnou praxou. Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PPC je známou propagátorkou koučovacieho prístupu a štýlu vedenia ľudí vo firmách a vo svojej práci efektívne prepája svoje psychologické vzdelanie a manažérsku personálnou praxou v korporátnom sektore.

  V koučovaní sa zameriava predovšetkým na rozvoj leadershipu, zlepšovanie komunikácie a vzťahov na pracoviskách a skvalitňovaní firemnej kultúry. Má rozsiahle skúsenosti s individuálnym i tímovým koučovaním a vzdelávaním manažmentu vo firmách, štátnej správy a neziskových organizácií.

  Je certifikovanou členkou medzinárodnej federácie koučov OCF, koordinátorkou ICF ČR pre Južné Čechy a autorkou knihy „Sám sebe koučem“. Vedie kurzy manažérskych a koučovacích schopností a pôsobí ako mentorka a supervízorka pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách.

 • Ing. Aleš Bukovský, MSC., DBA

  Ing. Aleš Bukovský, MSC., DBA

  Ing. Aleš Bukovský, MSC., DBA, expert na realitný trh a obchodovanie s nehnuteľnosťami, svoju profesionálnu dráhu začal ako maklér cenných papierov v ČSOB v Plzni a následne svoje manažérske schopnosti prehlboval vo švajčiarskej nadnárodnej potravinárskej firme Nestlé vo funkcii Sales Managera. Po roku 2002 zasvätil svoj život manažérskej práci v oblasti Real Estate. Z pozície spoluvlastníka portfólia bytových a nebytových priestorov, zastáva funkciu manažéra správy nehnuteľností.

  Je absolventom existujúcej Juhočeskej univerzity (agronomická fakulta, špecializácia management). Po škole pôsobil na študijnom pobyte v Ústave krajinnej ekológie ČSAV v Českých Budějoviciach. Bol súčasťou tímu pracujúcim na projekte s názvom Ekologický paradox krajiny - vidiecke sídla ako biocentrá. Od obyvateľov sídiel dotknutých výskumom získaval dáta a názory pomocou dotazníkov. Tie triedil a vyhodnocoval z hľadiska spoločenskej vedy sociológie. Svoje manažérske vedomosti si prehĺbil ďalším štúdiom na vedeckých a vzdelávacích inštitúciách a školách.

  Od roku 2006 sa venuje literárnej tvorbe, zverejnil už cca 200 odborných a populárnych príspevkov v niekoľkých časopisoch zameraných na manažérske disciplíny, agrárnej tematike a správe nehnuteľností. Pôsobí v komunálnej politike. Na riadení obce sa podieľa z pozície zástupcu starostu.

 • Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D., M.A.

  Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D., M.A.

  Ako jedna z prvých u nás začala písať a analyzovať otázky spojené s konceptom Priemysel 4.0 a tejto tematike sa stále intenzívne venuje, a to jak v regionálnom, tak aj medzinárodnom kontexte. Je šéfredaktorkou odborných priemyselných časopisov „Technický týdeník“ a „Technik management“, vydávaných spoločnosťou Business media CZ. Dlhodobo sa venuje interdisciplinárnym témam, ktoré súvisia s pokrom vo vede, technike, priemysle a ich dopade na ekonomiku, spoločnosť a osobný rozvoj jednotlivcov.

  Absolvovala Fakultu jadrového a fyzikálneho inžinierstva ČVUT v Prahe a potom postgraduálne štúdium na MFF UK v oboru obecná fyzika so zameraním na interpretáciu kvantovej fyziky (Ph.D.). Súbežne sa venovala aj štúdiu filozofie prírodných vied, jak na tuzemských, tak na zahraničných univerzitách v Nemecku a v Juhoafrickej republike (M.A.).

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Karel Červený je vizionár, manažér – praktik, kreativec, učiteľ. Má nevšedné formy výučby, dokáže zložité veci podať jednoduchým spôsobom, vie tóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxi. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia.

  Prešiel mnohými profesiami od referenta kultúrneho domu, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu, imagemakera, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation.

  Vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal počas štúdia ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA študoval na Business School v Holandsku. V súčasnosti dokončuje rigorózne riadenie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE.

 • JUDr. Libor Čihák

  JUDr. Libor Čihák

  Pôsobí ako advokát so zameraním na občianske právo, obchodné právo a právo samosprávy územných celkov. Ako expert pracovnej skupiny na Ústavno-právnom výbore Poslaneckej snemovne sa podieľal na príprave nového Občianskeho zákonníka. Naďalej pracuje ako člen Implementačnej komisie pre nový Občiansky zákonník na Ministerstve spravodlivosti ČR. Súčasne zastáva pozíciu právneho poradcu na Ministerstve obrany ČR – Úrad štátneho odborného dozoru.

  Je dlhoročným externým spolupracovníkom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne – Katedry občianskeho práva. Zakladateľ (2006) a člen skupiny „European lawyers partners – ELP“.

 • PhDr. Marie Dočkalová, CSc.

  PhDr. Marie Dočkalová, CSc.

  Marie Dočkalová je senior tréner, poradca a predovšetkým kouč a terapeut. Vo svojej práci sa riadi svojím životným mottom: "Ak nepoznáš sám seba, nemôžeš rozumieť druhým a viesť ich". Stavia na rešpekte rešpekt a pozitívnym prístupom k životu, čo aplikuje do všetkých svojich tréningov v rámci mäkkých zručností, kde sebapoznania a Koučujúci prístup vníma ako kľúčový. Mnoho rokov vytvára metodiky hodnotenia a vedie manažérov - hodnotitelia k tomu, aby vnímali, ako významným, motivujúcim nástrojom formalizované hodnotenie je. Jej sedeniami prešli stovky koučovaných manažérov. Poslednú dobu sa viac a viac orientuje na emočnú inteligenciu a terapiu emócií (certifikovaný terapeut The Journey). V čase pandémiu poskytuje krízovej intervencie v rôznych organizáciách, pričom využíva svoje bohaté skúsenosti z práce na Linku dôvery. Vyštudovala jednoodborové psychológiu, je certifikovaným koučom, terapeutom a absolventom niekoľkých sebapoznávacích výcvikov.

 • JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

  JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

  Lucia Dolanská Bányaiová, ktorá je zmieňovaná medzi vedúcimi odborníkmi pre oblasť práva hospodárskej súťaže prestížnymi nezávislými publikáciami Chambers Global a Legal 500, je partnerkou advokátnej kancelárie Bányaiová Vožeová s. r. o.

  Je zapísaná na zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR a svoju súkromnú prax zameriava predovšetkým na zastupovanie klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach, na súťažné právo, medzinárodné právo súkromné, právo duševného vlastníctva a európske právo.

  Pred započatím svojej privátnej praxe pôsobila ako právna porada pri Úrade vlády ČR a ako stážistka na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev. Skúsenosti taktiež získala dlhoročnou praxou v prestížnych medzinárodných advokátskych kanceláriách Altheimer & Gray a potom Salans.

  Okrem svojej súkromnej praxe v súčasnej dobe pôsobí taktiež ako externistka na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, kde vedie semináre z medzinárodného práva súkromného a práva medzinárodného obchodu. Na rovnakej fakulte prednáša súťažné právo zahraničným študentom v rámci programu LLM a Socrates/Erasmus.

 • Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

  Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

  Historik blízkeho východu a medzinárodných vzťahov, arabista a islamológ. V súčasnej dobe pôsobí ako miestny predseda Spoločnosti Česko-arabskej (od roku 1993) a ako poradca ministra zahraničných vecí (od roku 2014). V minulých rokoch pôsobil ako riaditeľ Ústavu Blízkeho východu a Afriky, reprezentant ČR v poradnom výbore nadácie Anna Lindh Foundation pre euro-stredomorský dialóg. Bol poradcom Ministerstva financií, Ministerstva obchodu a priemyslu, a viceprezident Česko-arabskej obchodnej komory.

  Prednáša dejiny Islamských štátov, islam, dejiny diplomacie a medzinárodných vzťahov, diplomatický protokol, získal skúsenosti na rade európskych arabských univerzít. Navštívil mnoho zemí blízkeho východu. V rokoch 1984-1985 pôsobil v Líbyi a v rokoch 1991-1993 v Tripolise a Damasku. Absolvoval štúdium dejín filozofie arabštiny, 2008 profesor medzinárodných politických vzťahov (VŠE). Od roku 1977 pôsobí na filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, od roku 2016 tiež na Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov.

  Publikoval monografie Revolučne demokratickej strany na Blízkom východe (1986), Úvod do dejín islamských zemí (1999), Dramatický polmesiac v arabskom Maghribe (2007), Dejiny Egypta (2009), Dejiny Iraku (2013) a Dejiny Líbye (2015), pripravuje Dejiny Sýrie, Libanonu a Jordánka.

 • Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

  Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

  Je držiteľkou prestížneho osvedčenia „Profesionálny lektor“, ktoré udeľuje Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých ČR, o. s. Profesijne sa už dlhé roky venuje výskumnej, publikačnej a lektorskej činnosti. Svoju odbornú orientáciu smeruje do oblasti verejných financií, daní a ekonomiky verejného sektora.

  V súčasnej dobe pôsobí na Katedre financií a účtovníctva na Západočeskej univerzity v Plzni ako odborná asistentka a na Vysokej škole manažérskej informatiky, ekonomiky a práva ako vedúca katedry Ekonomiky a financií.

  Vyštudovala Vysokú školu Ekonomickú v Prahe, Fakultu managementu v Jindřichově Hradci a potom doktorské štúdium na Západočeskej univerzite v Plzni na Fakulte Ekonomiky.

 • MUDr. Jiří Hodek

  MUDr. Jiří Hodek

  Hlavnými oblasťami jeho záujmy sú kurzy pre obchodníkov a manažérske kurzy. Druhou oblasťou jeho pôsobenia je koučing a konzultantská činnosť. Behom jeho profesionálnej praxe súbežne vykonáva nekomerčnú lektorskú činnosť ako garant zdravotníckych kurzov. V súčasnosti pracuje ako nezávislý lektor a kouč v oblasti farmácie, bankového sektora a finančného poradenstva.

  Vyštudoval MU Lekársku fakultu v Brne, po štúdiu pracoval ako sekundárny lekár na oddelení chirurgie a traumatológie v Úrazovej nemocnici v Brne. Od roku 1997 do roku 2006 pracoval na rôznych spočiatku predajných a neskôr na manažérskych pozíciách vo farmaceuických spoločnostiach SmithKline Beecham a GlaxoSmithKline.

 • Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová je v súčasnej dobe riaditeľkou spoločnosti Talent Management Center International a súčasne vedie dôležité projekty v oblasti leadershipu a talent manažmentu. Ako trénerka sa špecializuje na tvorivé dielne zamerané na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, vedie špecializované tréningy so zameraním na strategický rozvoj ľudských zdrojov, odmeňovanie a medzi kultúrne riadenie spoločností. Koučuje špičkových manažérov s vynikajúcimi výsledkami.

  Pracovné skúsenosti čerpala v oblasti poradenstva, kde medzi jej aktivity patrilo vyhľadávanie špičkových manažérov, osôb stredného článku riadenia i špecialistov. Ďalšou činnosťou bolo riadenie špičkových poradenských projektov v oblasti rozvoja riadenia ľudského potenciálu (vypracovanie a implementácia hodnotiacich a motivačných systémov, odmeňovanie podľa výkonu, manažérsko-personálne audity a organizačné poradenstvo). V bankovom prostredí sa venovala koncepcií vzdelávacích projektov, ktoré pilotne lektorovala.

  Študovala na univerzitách v Prahe a Veľkej Británii, svoje vzdelanie si potom rozširovala na profesionálne zameraných seminároch v Nemecku, Rakúsku, Holandsku a Taliansku.

 • Mgr. Tomáš Chudý, LL.M., Ph.D.

  Mgr. Tomáš Chudý, LL.M., Ph.D.

  V súčasnosti pracuje ako právny analytik na Odbore kompatibility Úradu vlády SR, kde posudzuje a konzultuje všetky záležitosti týkajúce sa zlučiteľnosti legislatívnych návrhov s právom EÚ.

  Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a College of Europe v Bruggách. Titul Ph.D. získal na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Je spoluautorom publikácie "Komentovaná rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie".

 • JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., pracuje v súčasnosti ako samostatná advokátka. Špecializuje sa najmä na problematike zmluvného práva, korporátnu problematiku a problematiku bytového práva (bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov jednotiek).

  Jej koníčkom je a vždy bolo medzinárodné právo obchodné a medzinárodné právo súkromné. Týmto sa venovala nielen v rámci postgraduálneho štúdia, ale aj počas svojho pôsobenia v spoločnosti MND Drilling & Services a.s., kde viedla právne oddelenie tejto spoločnosti. V tejto spoločnosti zodpovedala za vyjednanie a draftovanie akýchkoľvek zmlúv, jak národných ako aj komplikovaných medzinárodných, na základe ktorých sa realizovala výstavba investičných celkov v zahraničí.

 • JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D.

  JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D.

  JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D. sa odborne zameriava na oblasť Finančného práva vrátane vývoja finančněprávních inštitútov a je autorkou mnohých publikácií a odborných statí v tejto oblasti.
  Od roku 2010 zastáva funkciu prodekanka pre štúdium na Fakulte právnickej Západočeskej univerzity v Plzni a od roku 2015 je vedúcou Katedry finančného práva a národného hospodárstva.
  Po absolvovaní Fakulty právnickej Západočeskej univerzity v Plzni v roku 1999 nastúpila na tej istej fakulte na Katedru finančného práva a národného hospodárstva. V roku 2001 absolvovala rigorózne konanie a v roku 2006 ukončila úspešne doktorandský študijný program "Teoretické právnej vedy" a získala titul Ph.D.

 • JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

  JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

  V súčasnosti (od roku 2007) pracuje JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D. ako vedúci referátu správneho konania odboru legislatívneho a právneho Českej národnej banky. Súčasne pôsobí ako tajomník rozkladovej komisie ČNB a zabezpečuje vedenie správnych konaní o rozkladoch proti rozhodnutiam ČNB a agendu správneho súdnictva.

  V minulosti pôsobil na odboru legislatívy a koordinácie predpisov Ministerstva vnútra, kde sa zaoberal najmä problematikou územnej samosprávy a správneho konania (ako lektor sa podieľal na príprave verejnej správy na "nový" správny poriadok).

  Popri tom vyučuje predmety súvisiace so správnym právom na niekoľkých vysokých školách.

 • PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.

  PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.

  Predmetom jeho odborného záujmu je politika nemecky hovoriacich krajín, história strednej Európy v 20. storočí a súčasná európska politika SRN. Dlhodobo sa venuje prednáškovej činnosti v odboroch politológia, medzinárodné vzťahy, európske štúdiá a moderné dejiny a to napríklad na Filozofickej fakulte na Západočeskej univerzite v Plzni a na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe.

  Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte sociálnych vied na Univerzite Karlovej v Prahe a na nemeckej univerzite Philipps-Universität Marburg získal v odbore politické vedy, modernej histórie a verejného práva titul Diplom-Politológia.

  K jeho najnovším publikáciám patrí monografia "Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen Union", vydaná v roku 2011 v nakladateľstve VS Verlag für Sozialwissenschaften.

 • PaedDr. Jitka Jilemická

  PaedDr. Jitka Jilemická

  Je odborníčkou na osobnú aj vnútro-firemnú komunikáciu, vyjednávanie a riešenie konfliktov, mediáciu, facilitáciu, koučovanie, tímovú spoluprácu a stres manažment. Od roku 1995 pôsobí ako nezávislá odborná konzultantka, lektorka, mediátorka a kouč v oblasti vzdelávania vrcholového a stredného manažmentu.

  Je členkou medzinárodných školiacich tímov v oblasti Conflict Management v USA, Ukrajina, Vietnam, Gruzínsko. Vedie dlhodobý výcvik v mediácii na Anglo-American University v Prahe.

  Po dokončení štúdií na FFUK a FTVS UK absolvovala zahraničné výcviky a stáže zamerané na oblasť manažérskych zručností, teambuilding a mediácie, intenzívny výcvik firmy NEXCOM (USA) v tímovej spolupráci.

 • JUDr. Pavel Jindřich

  JUDr. Pavel Jindřich

  Pôsobí ako odborný poradca pre pracovnoprávne vzťahy a personalistiku, špecialista na pracovné právo. K pracovnoprávnej problematike sa často, ako uznávaný odborník, vyjadruje aj v rôznych on-line rozhovoroch na príslušných webových stránkach.

  Venuje sa odbornému školeniu a workshopom najmä na aplikáciu Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov a ich aktuálnych zmien v praxi zamestnancov HR, manažmentu a ostatných vedúcich zamestnancov. Od roku 1991 sa pohybuje v oblasti pracovného práva a personalistiky, v ktorej okrem iného zastával pozíciu podnikového právnika v spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o. a

  Špecializáciou JUDr. Pavla Henricha sú projekty hromadného prepúšťania a outplacementu. Niekoľko rokov riadil personálny útvar výrobnej prevádzkarne Povltavské tukové preteky a v tejto spoločnosti sa podieľal na niekoľkých projektoch skupinového outplacementu vrátane uzatvorenia výrobnej prevádzky.

  Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a tiež absolvoval radu tréningov prezentačných zručností, tímovej práce, interných overovateľov ISO a riadenie projektu hľadaní zamestnania (Lee Hecht Harrison).

 • Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA

  Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA

  Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA dlhodobo pôsobí ako lektor v oblasti marketingu a komunikácie. Svoju bohatú prax získal prácou v obchodných a marketingových pozíciách a v top manažmente niekoľkých farmaceutických spoločností, následne v marketingových a komunikačných spoločnostiach špecializovaných na farmaceutický trh.

  Od roku 2000 sa pohybuje v prostredí farmácie a v súčasnej dobe je majiteľom spoločnosti Pharmalink zameranej na projekty podpory marketingu, komunikácie, obchodu a e-služieb v zdravotníctve a farmácii.

  Vyštudoval Mendelovu univerzitu v Brne a postgraduálne štúdium absolvoval na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

 • Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Jiří Kocich pôsobí ako konzultant a lektor v oblasti strategického marketingu, manažmentu a riadenia ľudského kapitálu. V súčasnej dobe sa špecializuje na tvorbu strategických riešení a marketingových taktických aplikácií, parametrizáciu sales-ových štruktúr a supervitalizaci na báze CRM - CVM (Customer Value Management).

  Od roku 1999 pôsobí v privátnych i nadnárodných spoločnostiach, kde sa predovšetkým venuje vedenie obchodných tímov, vytváranie a implementáciu business stratégií a PMS (Performance Management Systems). Rovnako je výkonným riaditeľom spoločnosti ABATON consulting s.r.o. ktorá je poradenským centrom zameraným na realizáciu klientskych príležitostí.

  Je absolventom Matematicko-Fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a Nottingham Trent University - Strategy Management.

 • Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

  Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

  Ing. Michaela Krechovská, Ph.D., držiteľka osvedčenia "Profesionálny lektor" udeľovaného Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých SR, o.s., sa profesne už niekoľko rokov venuje lektorskej, výskumné a publikačnej činnosti v oblasti finančného riadenia podnikov, investičného rozhodovania a auditu.

  Je členkou Slovenskej asociácie pre finančné riadenie a riešiteľkou niekoľkých výskumných i rozvojových projektov zameraných najmä na oblasť financií a riadenia podniku.

  Výsledky svojej výskumnej a lektorskej činnosti publikovala v mnohých príspevkoch na tuzemských i zahraničných konferenciách, článkoch v odborných časopisoch a vydaných monografií.

  V súčasnej dobe pôsobí ako dekanka na Fakulte Ekonomiky Západočeskej univerzity v Plzni a ako spolupracovníčka Strediska projektových aktivít.

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Kročová je od roku 2000, kedy si splnila svoj dlhoročný sen a založila vlastnú spoločnosť HOF-art, predné českou odborníčkou zaoberajúca sa poradenstvom v oblasti seba rozvoja. V súčasnej dobe je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí okrem iného leadership, tímovú spoluprácu, cross-selling a odolávanie stresu.

  Po ukončení štúdia (Západočeská univerzita v Plzni, odbor Ekonomika a riadenie priemyselných podnikov) sa venovala zahraničnému obchodu a následne uplatnila svoju znalosť nemčiny ako obchodníčka firmy Pewag MERCEDES BENZ. Ďalším odborom jej profesionálneho záujmu boli novo vznikajúce finančné trhy. Pre Českú sporiteľňu, a.s. zostavila tím obchodníkov s cennými papiermi. Riadila tiež tím obchodníkov ako riaditeľka sporivého dôchodkového fondu a následne Slovenskej životnej poisťovne. Ďalej pracovala v nadnárodnej personálnej spoločnosti TRENKWALDER, a.s., najskôr ako regionálna riaditeľka a neskôr key account manager pre Českú republiku. Z tejto praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, predovšetkým z pracovného práva a výberových konaní.

 • Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

  Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

  Karel Kubečka sa dlhodobo špecializuje na oblasti rizík a ich hodnotenie. Svoje teoretické vedomosti získané štúdiom Fakulty stavebnej VUT v Brne (odbor Pozemné stavby, špecializácia Statika betónových konštrukcií) má podopreté aktívny praxou v odbore.

  Praxi získal ako projektant na Hutním projektu v Ostrave aj pri práci v zahraničí. Niekoľko rokov sa zaoberal aplikovaným výskumom súvisiacim so zakladaním stavieb, stavbami na poddolovanom území a v posledných rokoch oblastí rizík so zameraním na riziká stavieb, stavebných konštrukcií a ich založenia.

  Pôsobí ako súdny znalec v odboroch Projektovanie a Stavebníctvo a je autorizovaným inžinierom ČKAIT pre odbor Pozemné stavby a odbor Statika a dynamika stavieb. Získal, viedol a spolupodieľal sa na riešení grantov, vedeckovýskumných projektov i projektov pedagogických zameraných do oblasti pozemného a priemyselného staviteľstva, sanácií stavieb, zakladanie a aplikácií metód analýzy rizík až po komercionalizáciu výstupov vedy a výskumu.

  V odbore Rizík a ich hodnotenie je autorom dvoch certifikovaných metodík a celého radu publikácií v domácich i zahraničných časopisoch.

 • Associate Professor Roman Lindauer Dipl.Mgmt.

  Associate Professor Roman Lindauer Dipl.Mgmt.

  Roman Lindauer má za sebou viac ako 20 rokov práce pre medzinárodné firmy (British Airways, Johnson & Johnson, KPMG). Svoju kariéru začal v roku 1991 v oblasti finančného riadenia a od roku 2003 sa úspešne zaoberá oblasťou riadenia rizík pomocou interných kontrol podľa metodológie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000.

  Počas svojej profesionálnej praxe niekoľkokrát implementoval komplexné systémy vnútorných kontrol v miestnych pobočkách zahraničných spoločností (T Mobile, Accenture, SAP, ABB) a viedol testovacie a certifikačné projekty spojené s oblasťou SOX404 / COSO.

  Študoval na VŠE, na britskej Open University Business School a absolvoval jednosemestrový kurz na George Washington University.

  V súčasnej dobe vyučuje na Unicorn College či London International Graduate School a pravidelne prednáša pre Inštitúte interných audítorov Českej republiky.

 • Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  Má mnohé skúsenosti s lektorskú činností v rámci podnikovej a manažérske ekonomiky a finančného plánovania. Dlhoročnú prax získal počas pôsobenia ako koordinátor tazateľských sietí zaoberajúcich sa vedením personálnej agendy a školením zamestnancov v oblasti zberu dát a komunikácie. V súčasnej dobe pôsobí ako odborný asistent na Katedre Ekonomiky Prevádzkovo-ekonomickej fakulty ČZU v Prahe.

  Špecializuje sa na oblasť podnikovej ekonomiky, komoditné ekonomiky, investícií a ich financovanie, finančného plánovania a analýzy rizika.

  Je absolventom magisterského programu Poľnohospodárske inžinierstvo a doktorandského programu Podniková a sektorová ekonomika na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe.

 • JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M.

  JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M.

  Pôsobí viac ako 20 rokov v oblasti konkurzného práva a vo svojej prednáškovej činnosti sa špecializuje na oblasť riadenia ľudských zdrojov a motivačné systémy v podniku v období krízy.

  Predtým sa venovala profesii konkurzného správcu a likvidácii obchodných spoločností, od roku 2010 sa ako správca konkurznej zameriava najmä na sanačné spôsob riešenia úpadku - reorganizáciu podnikov.

  Pôsobí tiež ako lektorka na VŠB Ostrava a na brnianskej súkromnej vysokej škole - AKADEMIE STING, o.p.s. a zaisťuje vzdelávacie programy pre Akreditovaného člena asociácie pre poradenstvo v podnikaní spoločnosť MROPOR.

 • Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA

  Celý profesionálny život pôsobí v manažérskych pozíciách v oblasti zdravotníctva, aktuálne potom na pozícii námestníčka riaditeľa Fakultnej nemocnice Plzeň pre ošetrovateľskú starostlivosť.

  Dlhodobo sa podieľa na špecializačné aj kvalifikačné príprave zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v sociálnej sfére, má bohaté skúsenosti s prípravou e-learningových kurzov, prípravou a realizáciou vzdelávacích i dotačných programov v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

  Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA je absolventka študijného programu Zdravotné vedy na III. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a odbore Riadenie ľudských zdrojov študijného programu MBA na Vysokej škole ekonómie a manažmentu. Ekonomické vzdelanie získala Andrea Mašínová absolvovaním inžinierskeho študijného programu Riadenie podniku a podniková ekonomika na Vysokej škole finančnej a správnej.

  V súčasnej dobe študuje doktorandský študijný program na Fakulte ekonomickej, Západočeskej univerzity v Plzni, téma dizertačnej práce: Metóda výpočtu financovania veľkých zdravotníckych zariadení.

 • Ing. Marcela Makarová

  Ing. Marcela Makarová

  Cez 15 rokov pôsobí v odbore riadenia ľudských zdrojov, v súčasnosti pôsobí ako poradca, konzultant a školiteľ v oblastiach riadenia ľudských zdrojov. Spolupracuje na riadenie a realizáciu projektov podporovaných Európskou úniou.

  V rámci svojej činnosti sa aktívne zaoberá všetkým, čo riadenie ľudských zdrojov obnáša - nastavovanie systémov riadenia a vedenie zamestnancov, komunikačných stratégií, tímovej spolupráce, tvorby motivačných systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, výcviku hodnotiteľov k aplikácii a zefektívnenie hodnotenie zamestnancov, posudzovanie rozvojového potenciálu zamestnancov a funkčnosti firemných procesov, analýzy vnútorné kultúry a návrhu postupových krokov k realizácii požadovaných zmien.

  Je absolventkou Vysokej školy chemicko-technologickej v Pardubiciach.

 • PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek za sebou má úspešnú kariéru v oblasti koučovania. Pracoval v niekoľkých nadnárodných farmaceutických firiem, kde prešiel postupne pozíciami Medical Sales Representative, Area Manager, Sales Manager, Training & Development Manager for Central and Eastern Europe.

  Od roku 2005 pôsobí ako nezávislý lektor a konzultant v odbore tréning a koučovanie obchodných reprezentantov a manažérov, najmä v oblasti farmácie a rýchlo obrátkového tovaru, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z predaja a manažmentu.

  Vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Karlovej v Hradci Králové, pracoval v lekárenskej službe a potom ako samostatný výskumný pracovník v odbore liekových foriem.

 • JUDr. Petra Misterková

  JUDr. Petra Misterková

  JUDr. Petra Misterková je uznávanou právničkou a lektorkou, nositeľkou ocenení Podnikový právnik roka v oblasti občianskeho práva a jednou z tzv. Kráľovien práva.
  Zameriava sa na všetky právne oblasti, ktoré treba riešiť v rámci bežného života obchodnej spoločnosti. Venuje sa aj lektorskej činnosti a organizovanie rôznych podujatí.
  Pracovala ako korporátne právnik a bola členom top manažmentu spoločnosti, už počas školy pracovala v spoločnosti CertiCon, kde mala na starosti HR a právnu agendu. Od roku 2010 pracuje ako právnik spoločnosti AB Facility, kde zastáva pozíciu riaditeľky právnych záležitostí pre všetky spoločnosti v skupine v rámci Českej republiky.
  Petra Misterková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde získala aj titul JUDr.

 • Mgr. Michaela Kuba Mrštíková

  Mgr. Michaela Kuba Mrštíková

  Certifikovaná lektorka Leadershipu Mgr. Michaela Mrštíková má bohaté skúsenosti s riadením tímov a budovaním tímov, s lektorováním, mentoringom, vedením workshopov a projektových porád.

  Celá jej prax je spojená s automobilovým priemyslom. Začiatok jej kariéry je spojený s pozíciou operátorky vo výrobe, kontrolórky kvality vo výrobe a pracovníčkou logistiky, následne pôsobila v automobilovom priemysle v oblasti personálneho riadenia a v top manažérskej pozícii (HR Manažér).

  V súčasnej dobe pôsobí v spoločnosti TRW Carr, s.r.o. (Americká spoločnosť - výroba bezpečnostných dielov pre Automotive) na pozícii HR Manažér.

  Je absolventkou Karlovej Univerzity, Filozofická fakulta - odbor Riadenie ľudských zdrojov a andragogiky.

 • Ing. Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.

  Ing. Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.

  Prednáškovej činnosti sa venuje od roku 2003. Predmetom jej záujmu je zahranično-obchodná politika a medzinárodné vzťahy. Špecializuje sa na výučbu predmetov Medzinárodný obchod, Medzinárodný marketing, Medzinárodné obchodné operácie a Diagnostika obchodného podniku. Bohatú prax v odbore a cenné skúsenosti získala vo členské firme EP INDUSTRIES a v ČTÚ.

  Prednášala na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, pôsobila ako odborná asistentka na Fakulte sociálno-ekonomickej Univerzity Jána Evanjelistu Purkyně a v súčasnej dobe pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole obchodnej.

  Študovala na Vysokej škole ekonomickej v Prahe odbor Medzinárodný obchod a Medzinárodná politika a diplomacie, ďalšie vysokoškolské vzdelanie získala na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej, kde vyštudovala odbor medzinárodné vzťahy. Doktorandské štúdium absolvovala na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, program Medzinárodné ekonomické vzťahy.

 • Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanka je certifikovanou profesionálnou koučka (Erickson College, 2006) a posledných 9 rokov ponúka manažérsky, kariérny a podnikateľský koučing, pre jednotlivcov a tímy.

  Učí druhých ako viesť a riadiť tímy, ako lepšie komunikovať a riešiť konflikty, ako koučovať a ako efektívnejšie spolupracovať. Zvlášť rada vytvára a učí programy zamerané na osobnostný rozvoj.

  Viac ako 11 rokov bola na rôznych manažérskych pozíciách zodpovedná za výsledky firmy a rozvoj ľudí, predovšetkým v oblasti obchodu, zákazníckeho servisu, marketingu a logistiky. Získala skúsenosti s riadením strategických aktivít a s rozvojom vzťahov s partnermi a štátnymi inštitúciami. Bola zodpovedná za riadenie vnútro firemných zmien v ČR i SR.

  V posledných rokoch sa zaujíma o riadenie zmien na úrovni jednotlivca a skupín, spolupracuje s medzinárodnou neziskovou organizáciou Initiatives of Change Intl a aktívne sa zúčastňuje konferencií a workshopov v Caux-Montreux, vo Švajčiarsku.

  Pôvodne vyštudovala biochémiu na PRF Univerzity Karlovej, následne absolvovala tematizované kurz práce s telom v psychoterapii a vzdelávací program Liečebná pedagogika a sociálno-umelecká terapia.

 • JUDr. Tomáš Pacner

  JUDr. Tomáš Pacner

  JUDr. Tomáš Pacner sa radí medzi odborníkmi na realitnom trhu v oblasti realitného poradenstva už od roku 1990. Problematiku realitného poradenstva rieši s klientmi na dennej báze. Po absolvovaní Právnickej fakulty na Univerzite Karlovej v Prahe disponuje desaťročnými skúsenosťami v podnikovom riadení a následných 26 rokov sa zaoberá obchodom s nehnuteľnosťami.
  Dlhoročná prax zaisťuje JUDr. Tomášovi Pacner skúsenosti a ako je profesionálny predseda spoločenstva vlastníkov, ktorý rieši nehnuteľnostnej problematiku, má praktické skúsenosti s problematikou bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov.
  Jeho špecialitou je sprevádzanie celým procesom od vzniku a založenia SV - radí v prípravnej fáze, navrhuje obsah, konzultuje, finalizuje, predstavuje, zúčastňuje sa zasadnutí zhromaždenia a riadi okrem iného oddelenia Správy nehnuteľností.
  Publikoval množstvo odborných článkov a komentárov, je registrovaný v odborných poradniach zameraných na problematiku realitného poradenstva a v neposlednom rade na školenie Asociácie realitných kancelárií Českej republiky, kde pravidelne prednáša ako lektor problematiku SV a právnych vzťahov v oblasti nehnuteľností.

 • Mgr. František Paikrt

  Mgr. František Paikrt

  František aktuálne pracuje ako jeden z dvoch oficiálnych trénerov spoločnosti Apple Inc. na českom a slovenskom trhu. Má skúsenosti z pôsobenia v pozícii oblastného špecialistov vzdelávania v spoločnosti Tesco Stores SR a tiež z organizovania a realizácie medzinárodných škôl zážitkového vzdelávania pod hlavičkou Univerzity Jána Evanjelistu Purkyně, kde tiež vyučoval.

  Jeho doménou je proces riadenia zmeny, situačné vedenie ľudí, emočná inteligencia a zvládanie konfliktných situácií, komunikácia, argumentácia, obchodné zručnosti a kompetenčné modely v oblasti AC / DC.

  Čerpá z dlhoročných skúseností v rozvojových a vzdelávacích projektoch rôznorodých spoločností z najrôznejších segmentov, kde pôsobil ako lektor agentúry MGC Group. Je popredným odborníkom na mäkké zručnosti, organizáciu a realizáciu assessment centier, development centier a tiež hodnotenie a plánovanie rozvoja zamestnancov.

  Zároveň prednáša na MBA moduloch Cambridge Business School a Business Institut.

 • JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  Advokátka zaoberajúca sa najmä obchodným právom a právom cenných papierov. Počas svojej praxe pôsobila v popredných advokátskych kanceláriách v ČR i v zahraničí. Publikuje a je autorkou niekoľkých odborných článkov predovšetkým z oblasti obchodného práva.

  Iva Podhorská hovorí plynule anglicky a nemecky. Od roku 2009 je súdnou tlmočníčkou pre nemecký jazyk.

  Vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a následne absolvovala postgraduálne štúdium na Technickej univerzite v Drážďanoch. V roku 2008 obhájila na Právnickej fakulte Karlovej univerzity rigoróznu prácu na tému "Vrátenie neoprávnenej štátnej pomoci z pohľadu komunitárneho práva" a získala titul JUDr.

 • Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Ing. Milan Postler, Ph.D., viceprezident Českej marketingovej spoločnosti, vykonáva konzultantskú a poradenskú činnosť pre rôzne vzdelávacie a podnikateľské subjekty (Dorland, T.T.V., COOP, Amway pod.) A dlhodobo sa venuje prednáškovej činnosti.

  Je autorom množstva odborných publikácií zaoberajúcich sa marketingom, marketingovými a komerčnými komunikáciami, správaním spotrebiteľov a výskumom trhu. V spolupráci s Asociáciou Public Relations Agentur každoročne organizuje Akadémiu o PR.

  Na Vysokej škole ekonomickej v Prahe je spoluzakladateľom a organizátorom výučby špecializácie Komerčnej komunikácie, ktorá je orientovaná na úzku spoluprácu s praxou v kooperácii s profesijnými združeniami (AKA, APRA, ČMS, ČSZV, RPR pod.).

  Prednáša na pozícii odborného asistenta na Katedre obchodného podnikania a komerčných komunikácií Vysokej školy ekonomickej v Prahe a pôsobí na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe.

 • Ing. Jana Puhalová

  Ing. Jana Puhalová

  Jana Puhalová, ocenená Lektorka roku 2011 Asociáciou inštitúciou vzdelávania dospelých (AIVD), má bohaté skúsenosti s vedením tímov, personálnym rozvojom a nastavovaním firemných procesov. Je mentorkou a trénerkou v oblasti leadershipu, personálneho rozvoja a riadenia zmien, s čím súvisia aj komunikačné zručnosti.

  Špecializuje sa tiež na train the trainer, teda rozvoj trénerov / lektorov v oblasti profesionálneho ďalšieho vzdelávania, vedie prednášky na odborných konferenciách a venuje sa procesnej optimalizáciou a LEAN všeobecne.

  Vyštudovala Systémové inžinierstvo a informatiku na Technickej univerzite v Liberci a pracuje ako systémový analytik a projektový manažér.

 • Ing. Mgr. Luďka Raimondová

  Ing. Mgr. Luďka Raimondová

  V súčasnej dobe má na starosti korporátnu komunikáciu a marketing v spoločnosti CCB - Czech Credit Bureau aj jej sesterské spoločnosti SCB - slovenský Credit Bureau.

  V odbore komunikácie pôsobí takmer 20 rokov a svoje skúsenosti získavala v nadnárodných spoločnostiach, ako je Nationale-Nederlanden životná poisťovňa či poradenská spoločnosť Pricewaterhouse Coopers, tak aj v popredných PR agentúrach, napríklad v agentúre Bison & Rose či PleonImpact. Štyri roky zastávala pozíciu výkonnej riaditeľky Asociácie Public Relations Agentur a PR Klubu.

  Vyštudovala prevádzkovo ekonomickú fakultu Českej poľnohospodárskej univerzity a je absolventkou magisterského štúdia mediálnej komunikácie fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe.

 • JUDr. Ing. Ivan Rott

  JUDr. Ing. Ivan Rott

  JUDr. Ing. Ivan Rott vyniká vysokou odbornou erudovanosťou a mimoriadnymi analytickými schopnosťami. Celkom disponuje 34 rokmi praxe v oblasti obchodného, do roku 1990 hospodárskeho práva. Po rovnakom čase zastupuje klientov v občianskom súdnom konaní, v rozhodcovskom konaní, v správnom konaní a v ostatných druhoch procesov na území ČR a Slovenskej republiky.

  Absolvoval PFUK v Prahe v rokoch 1973 až 1978. V roku 1983 získal titul JUDr., Ďalej absolvoval formou diaľkového štúdia VŠE v Prahe. Neustále sa vzdeláva a sleduje nové trendy v odbore. Hovorí anglicky a rusky.

 • Ing. David Říha, Ph.D., MBA

  Ing. David Říha, Ph.D., MBA

  Praktické skúsenosti v oblastiach obchodu a marketingu získal na manažérskych postoch národných i medzinárodných spoločností a poradenskou činnosťou. Je členom katedry marketingu na Fakulte podnikohospodářská VŠE v Prahe a od roku 2013 tiež na University of Applied Sciences Upper Austria School of Management / Steyr. Vzdelanie na Vysokej škole ekonomickej, Vysokej škole podnikania a manažérskej fakulte Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona si ďalej rozšíril v rámci študijných stáží vo Fínsku, Mexiku, Rakúsku a Veľkej Británii.

 • doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

  doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

  Doc. Ing. Alexej Sato CSc. bezmála 40 rokov nepretržite pôsobí v komerčné praxi v malých i stredných podnikoch, a to ako v tuzemsku, tak aj v zahraničí. V súčasnej dobe je aktívny v štruktúre nadnárodného koncernu Carl Zeiss AG a je členom Komisie pre clá a uľahčenie obchodu Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži.

  Pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa systematicky venuje už viac ako 15 rokov na pozícii docenta Katedry medzinárodného obchodu VŠE v Prahe.

  Je autorom niekoľkých desiatok publikácií a odborných textov, vydaných v tuzemsku aj v zahraničí a pravidelným účastníkom odborných medzinárodných vedeckých konferencií.

  Je absolventom VŠE v Prahe, odbor Ekonomika a riadenie zahraničného obchodu.

 • Valerij Seničev, Ph.D.

  Valerij Seničev, Ph.D.

  Valerij Seničev je organizačný psychológ, kariérový poradca a MBA lektor. Dlhodobo sa venuje rozvoju ľudí vo firemnom prostredí so zameraním na talenty a kľúčové kompetencie.
  Svoje skúsenosti zbieral v zaujímavých organizáciách a projektoch, ako sú Ateliér talentov CIC (rozjazd podnikateľských projektov v kreatívnych profesiách), Jobs 2030 (rozvoj talentov a kompetencií ľudí vo firmách s využitím virtuálnej reality) alebo sekcie Future of You v rámci futuristického a vizionárskeho festivalu Future port Prague 2018.
  Valerij je tiež spoluzakladateľom edukatívne platformy Educamp.cz, zamerané na poskytovanie konzultácií a školení v oblasti profesijného rozvoja, talent manažmentu, riadenie kariéry a sebamotivácie. V roku 2019 bol vybraný do Aspen Young Leaders programu a v súčasnosti pôsobí aj ako inovačný konzultant v projekte Forbes Ideal Place.

 • JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

  JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

  JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA je advokátkou zapísanou u Českej advokátskej komore a v Slovenskej advokátskej komore, ktorá od roku 2011 kraľuje súťaži Daniar & daňová firma roka. Bola zvolená "Daňovou hviezdou" pre medzinárodné dane v rokoch 2011, 2015, 2016 a 2018 a zároveň bola v rokoch 2011, 2014, 2015 a 2016 zaradená do "Daňové kancelárie snov"

  Špecializuje sa na daňové právo v Českej a Slovenskej republike, najmä na medzinárodnee zdanenia a daňové spory. Je členom International Fiscal Association (IFA), pričom bola vymenovaná národným spravodajcom za Českú republiku pre roky 2013, 2014 a 2015.

  Je autorkou mnohých odborných článkov vrátane troch vydaných kníh Medzinárodné daňové vzťahy. Je tiež spoluautorkou knihy Zdaňovanie fyzických a právnických osôb, ktorá v roku 2018 vyšla už v treťom vydaní.

  Pred založením svojej advokátskej kancelárie v roku 2012 pôsobila v spoločnostiach PricewaterhouseCoopers, KPMG, Allen & Overy a Peterka & Partners.

 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú, odbor hospodárska politika, špecializáciu medzinárodné financie. Doktorskú prácu obhájil na Masarykovej univerzite v roku 1999 na tému Menová koncepcie EÚ. V rokoch 1999 - 2005 viedol oddelenie vzdelávania v Českomoravskej stavebnej sporiteľni. Od roku 2006 sa venuje poradenskej a lektorskej činnosti. Spolupracuje s poprednými domácimi poradenskými a vzdelávacími inštitúciami. Vo svojej poradenskej činnosti sa zameriava predovšetkým na strategické riadenie, nastavenie personálnych procesov, vzdelávanie a rozvoj pracovníkov. V rámci lektorskej činnosti sa venuje rozvíjanie manažérskych zručností a znalostí v oblasti podnikových financií.

  Do roku 2017 pôsobil na katedre financií Ekonomicko - správnej fakulty Masarykovej univerzity. V rokoch 2017 - 2018 prednášal na Vysokej škole Karla Engliše, kde viedol Ústav managementu. V súčasnosti pôsobí na Masarykovej ústavu vyšších štúdií ČVUT. Zameriava sa na strategické a finančné riadenie podnikov, medzinárodné financie. Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje oblasti hodnotenia výkonnosti podnikov, menovej politike a medzinárodnému finančnému systému.

 • Mgr. Petr Strejček, MBA

  Mgr. Petr Strejček, MBA

  V rámci svojej akademickej a pedagogickej aktivity sa zameriava na ekonomické a politické aspekty európskej integrácie, svoju vedeckú činnosť zameriava na energetickú bezpečnosť v európskom priestore a na roviny vzťahu Európskej únie a Ruskej federácie.

  V rokoch 2012 a 2013 pracoval ako lektor spoločnosti Eurion v.o.s. v programe Vzdelávanie pedagógov na stredných a základných školách, ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

  Od roku 2007 pracuje ako odborný asistent na Ústave financií Prevádzkovo ekonomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne. Je autorom niekoľkých knižných publikácií a desiatok odborných článkov.

  Magisterské vzdelanie dosiahol na Katedre medzinárodných vzťahov a európskych štúdií Fakulty sociálnych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

 • Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

  Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

  Má dlhoročné manažérske skúsenosti s riadením vedeckovýskumných, aplikačných a pedagogických tímov, preukázala schopnosť aktívne pozitívnej komunikácie pri riadení a spracovanie výskumných projektov.
  V súčasnosti je v tíme medzinárodného interdisciplinárneho projektu ako čiastkové riešiteľ časti Sociálne a demografické aspekty COST Action "Collaborative research on collaborative housing" - network. Hlavný riešiteľ Lidewij Tummers, TU Delf, Faculty of Architecture, (14 krajín, 29 partnerov).
  Publikovala viac ako 100 vedeckých a odborných prác. Habilitoval v roku 2007 v odbore Management a ekonomika v stavebníctve na ČVUT.

 • Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Pôsobí ako poradca a lektor výcviku KCM, systému starostlivosti o zákazníka, výcviku obchodných zručností a pod. pre spoločnosti na Českom trhu. Od roku 2012 sa venuje len prednáškovej a konzultačnej činnosti

  Pracoval ako Manažér projektov pre strednú Európu v AGA GmbH. v Rakúsku, ako riaditeľ spoločnosti AGA GAS Čechy a potom ako obchodný riaditeľ AGA GAS Česká Republika. V roku 2001 uviedol na Český trh francúzsku spoločnosť Air Liquide, kde následne pôsobil ako obchodný riaditeľ.

  Pôsobil napr. Ako manažér tvorby a implementácie projektu CRM v ČEZ, a.s. Niekoľko rokov pôsobil tiež ako lektor Open University v odbore riadenia vzťahov so zákazníkmi. Teraz vyučuje na Vysokej škole finančnej a administratívnej v Prahe predmety Riadenie vzťahov so zákazníkmi a Marketing.

  Absolvent Západočeskej Univerzity, Open University a rady Českých i zahraničných kurzov a seminárov. Je autorom mnohých publikácií, vysokoškolských skrípt a mnohých príspevkov s tematikou riadenie vzťahov so zákazníkmi, úloha a funkcie KCM, apod.

 • Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

  Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

  Martin Šikýř vyštudoval Informačný manažment na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde tiež získal titul Ph.D. v odbore podniková ekonomika a manažment v roku 2010. V rokoch 2006 až 2013 pôsobil ako odborný asistent a odborný asistent na Katedre personálneho manažmentu Fakulty podnikovej ekonomiky na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Od roku 2013 pracoval ako odborný asistent na Katedre ekonomiky a manažmentu Vysokej školy regionálneho rozvoja v Prahe a na Katedre manažmentu Masarykova inštitútu vyšších štúdií ČVUT v Prahe. Zaoberá sa pedagogickú, publikačnú a výskumnou činnosťou. Napísal a preložil niekoľko kníh a publikoval množstvo odborných článkov. Medzi jeho výskumné záujmy patrí manažment a riadenie ľudských zdrojov.

 • doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

  doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

  Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA pôsobí ako konzultant a expert pre firemnú sféru. Má bohatú históriu, zastával vrcholné manažérske funkcie v priemyselnom sektore, a to v oblasti chémie, farmácie a facility managementu.

  V súčasnosti sa špecializuje najmä na scenárové a simulačné prístupy k analýze rizika investičných projektov, post audity investičných projektov, riadenia firemnej výkonnosti, management inovácií, strategický, procesné a krízový manažment.

  Je absolventom Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, Prague International Business School a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. V roku 2015 získal docentúru v odbore podnikovej ekonomiky a manažmentu.

  Je autorom alebo spoluautorom monografií, vedeckých a odborných textov zameraných na investičné rozhodovanie, podnikovú ekonomiku a firemné management.

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielova, Ph.D., MBA má certifikát za odbornú pedagogickú činnosť pri výučbe aplikovanej ekonómie a je certifikovaným hodnotiteľom Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť.

  Pôsobí ako lektor v oblasti firemnej stratégie, manažérskych zručností, obchodných a prezentačných zručností, projektového riadenia, komunikácie a osobnej efektivity. Je poradcom pre oblasť rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach malých a stredných podnikov.

  Odbornú prax začala ako vývojovo - technický pracovník v Tesle Pardubice. V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na katedre spoločenských vied Vysokej školy politických a spoločenských vied, s.r.o., kde vyučuje manažment.

 • Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

  Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

  Špecializuje sa najmä na problematiku podnikovej ekonomiky, finančného riadenia a hodnotenia výkonnosti podnikov. Pôsobí ako vo výučbe, tak vo výskume, lektorskej a poradenskej činnosti. Je autorkou či spoluautorkou publikácií týkajúcich sa najmä problematiku riadenia a zvyšovania finančnej aj nefinančnej výkonnosti podnikov.

  Absolvovala bakalárske a nadväzujúce magisterské štúdium na Fakulte podnikovo-hospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Následne absolvovala doktorandské štúdium na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

  V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na katedre podnikovej ekonomiky VŠE v Prahe.

 • JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

  JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

  Petr Šťastný absolvoval v roku 2005 Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a následne pôsobil ako právnik a neskôr aj ako vedúci pracovník právneho oddelenia českej pobočky popredného svetového poisťovacieho koncernu, kde získal významné skúsenosti z oblasti poisťovníctva, financií, obchodného i občianskeho práva a v neposlednom rade tiež hodnotné manažérske zručnosti a soft skills.

  Od svojho odchodu z prostredia poisťovníctva je Petr Šťastný činný v advokácii, kde sa ako samostatný advokát venuje generálnej, právnej praxi s akcentom najmä na agendu (obchodných) záväzkových vzťahov a obhajobu v trestnom konaní, vrátane obhajoby ex offo.

  Petrovi Šťastnému bol po úspešnom zložení rigoróznej skúšky na Univerzite Karlovej v Prahe, katedre trestného práva, udelený akademický titul doktora práv (JUDr.).

 • Ing. Zdenka Šulcová, Ph.D.

  Ing. Zdenka Šulcová, Ph.D.

  Medzi rokmi 1996 - 2009 pôsobila ako účtovníčka a daňový metodík v spoločnosti EkonÚčto, s.r.o. Od roku 2004 pracovala ako metodik a hlavná účtovníčka v spoločnosti WOODCOTE CZ, a.s. V rokoch 2009 - 2010 bola finančnou manažérkou spoločnosti LavishCommercialActivitie v Grécku. V roku 2010 pôsobila ako finančná manažérka v spoločnosti HOYALens CZ, a.s. v Turnove, od roku 2011 pracuje na pozícii Financial Controller v nadnárodnej spoločnosti Loma Systems s.r.o., ktorá je súčasťou skupiny ITW v Chicagu USA.

  Vyučuje na Vysokej škole ekonómie a manažmentu. Lektorskej činnosti sa venuje od roku 2004. Pravidelne lektoruje otvorené kurzy pre spoločnosti TSM Vyškov s.r.o., Kovosteel s.r.o. a Tutor s.r.o.

  Je absolventkou bakalárskeho štúdia na Súkromnej vysokej škole ekonomických štúdií, s.r.o. v Prahe v odbore účtovníctvo, podniková ekonomika a manažment.

 • Mgr. Lenka Švarcová

  Mgr. Lenka Švarcová

  Vo svojej každodennej praxi, v advokátskej kancelárii Holubová advokáti s.r.o., sa špecializuje najmä na medicínske právo, v rámci ktorého rieši spory s medzinárodným prvkom a problematiku odškodňovania nemajetkovej ujmy a škody.

  Z ďalších oblastí sa venuje aj cestovnému právu, právu duševného vlastníctva, konkrétne právu na ochranu obchodného mena a ochrannej známky.

  So záujmom o uvedenej oblasti práva súvisí aj jej členstvo v Pan-európskej organizácii právnikov, ktorí sa zaoberajú náhradou ujmy (PEOPIL).

  Lenka Švarcová študovala na Univerzite Palackého v Olomouci a Sheffield Hallam University vo Veľkej Británii.

 • Ing. Šárka Tomisová

  Ing. Šárka Tomisová

  Špecializuje sa ako lektorka, koučka a poradca. V oblasti logistiky pracovala v mnohých odvetviach (strojárstvo, medzinárodný obchod, transport a doprava, textilný priemysel) a to predovšetkým v manažérskych pozíciách. V súčasnosti pôsobí ako lektorka a konzultantka v niekoľkých vzdelávacích inštitúciách, ktoré sa venujú vzdelávaniu dospelých.

  V rámci koučovania spolupracuje s mnohými inštitúciami a to aj v oblasti sociálnych služieb, osobného rozvoja a ďalšieho vzdelávania, kde vzdeláva pracovníkov napr. ÚP, pracovníkov sociálnych služieb, personalistov, poradca pre osobný rozvoj a ďalšie.

  Absolventka Vysokej školy logistiky v Přerove. Dosiahla titulu Clog. - Konzultant a tréner logistiky.

 • Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

  Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

  Predmetom jej odborného záujmu je problematika municipálnej politiky a lokálneho rozvoja, najmä otázky týkajúce sa partnerstva, občianskeho sektora i významu občianskeho sektora v rozvoji územia. Špecifická pozornosť je z odbornej stránky venovaná otázkam partnerstva a jeho významu v rozvoji územia.

  Vo svojej dlhoročnej praxi spolupracuje s radom miestnych i regionálnych reprezentantov, na národnej úrovni odborne spolupracuje so zväzom miest a obcí na realizáciu projektov podporených z európskych štrukturálnych fondov.

  Je odbornú asistentkou na katedre regionálnych štúdií Vysokej školy ekonomickej v Prahe a pedagogickým pracovníkom katedry verejnej správy Vysokej školy finančné a administratívne, o.p.s., v Prahe.

  Je absolventkou inžinierskeho študijného odboru verejná správa a regionálny rozvoj na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Prahe, kde tiež neskôr získala doktorský titul.

  V priebehu doktorandského štúdia absolvovala ročnú študijnú stáž na Univerzite Pierre Mendes Francev Grenoblu a Inštitúte rozvojových štúdií vo švajčiarskej Ženeve.

 • JUDr. Bc. Pavel Vetešník

  JUDr. Bc. Pavel Vetešník

  JUDr. Bc. Pavel Vetešník je uznávaným členom bezpečnostnej komisie Zväzu miest a obcí ČR, pracovné komisie pre verejné právo Legislatívnej rady vlády a rozkladovej komisie Ministerstva vnútra. Dlhodobo sa venuje prednáškovej činnosti a to v odbore správneho, finančného a komunálneho práva.

  Súčasne pracuje v odbore legislatívneho a právneho oddelenia v Českej národnej banke a zaoberá sa agendou správneho konania a súdnictva. V minulosti pôsobil v územnej samospráve konkrétne v hlavnom meste Praha.

  Je spoluautorom komentárov správneho poriadku, zákona o kontrole, zákona o pohrebníctve a zákona o vojnových hroboch, zákona o priestupkoch, tzv. Tabakového zákona, zákona o návykových látkach, zákona o obecnej polícii a ďalších publikácií.

 • Mgr. Miriam Vránová

  Mgr. Miriam Vránová

  Public Relations konzultantka, lektorka a editorka, ktorá sa viac ako 12 rokov zaoberá spoločenskou zodpovednosťou firiem, medializáciou charitatívnych tém a vzdelávaním dospelých. Pri práci s klientmi zúročuje svoje skúsenosti z pôsobenia v médiách a pomáha im nájsť metódy, ako upútať pozornosť mediálneho sveta alebo ako propagovať ich organizáciu.

  Autorsky aj realizačne sa podieľa na PR kampaniach napr. Pre Centrum Paraple a aj v rámci európskych projektov. Uvedomuje si význam networkingu v súčasnom svete, a preto sa tiež snaží prepájať expertmi naprieč sektormi.

 • JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

  JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

  Uznávaná odborníčka na obchodné právo sa narodila v roku 1939 a svoju pedagogickú kariéru spojila predovšetkým s katedrou obchodného práva Právnickej fakulty Univerzity Karlovej.

  Vždy precízne prednášková a vzdelávacia činnosť JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. je obsahovo rovnako rozsiahla, ako zameranie jej domácej katedry. Špecializuje sa na založenie a vznik obchodných korporácií (Českých i nadnárodných), práva a povinnosti ich spoločníkov, postavenie štatutárnych orgánov a ich jednanie až po obchodné záväzkové vzťahy.

  Od roku 2015 vyučuje na Cambridge Business School v programe LLM modul Záväzkové právne vzťahy. 

 • Mgr. Tomáš Zdražil

  Mgr. Tomáš Zdražil

  Už v priebehu štúdia (Fakulty multimediálnych komunikácií na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne) sa venoval rôznym projektom zameraným na marketingovú komunikáciu v médiách. Po ukončení štúdia v roku 2004 nastúpil na marketingové oddelenie DHL Express, ktoré od roku 2007 vedie.

  Okrem marketingu samotného má v spoločnosti DHL na starosť aj internú a externú komunikáciu, PR a projekty zamerané na SME zákazníkov a na budovanie firemnej kultúry medzi zamestnancami.

  Medzi jeho záujmy patrí cestovanie a šport. 

 • PhDr. Martin Zibrín, MBA

  PhDr. Martin Zibrín, MBA

  Spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ Slovenských centra obstarávania momentálne pracuje a prednáša v oblasti podnikových nákupov a procesov verejného obstarávania.

  Spolupracuje s dvoma zahraničnými vzdelávacími inštitúciami poskytujúcimi štúdium MBA, kde prednáša projektový manažment a finančné riadenie projektov.

  Študoval na Ekonomickej fakulte na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzite Jána Amosa Komenského v Prahe. Štúdium MBA v odbore Project management and Financial management absolvoval v zahraničí na Indian Management School & Research Centre.

 • Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Má dlhoročnú prax ako lektor tímov v rámci projektu Medziuniverzitnej študentskej súťaže.

  Pôsobí na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte MENDELU v Brne, kde zabezpečuje a podieľa sa na výučbe predmetov Manažérskeho rozhodovania, Krízový manažment a Strategický manažment.

  Je autorom článkov zaoberajúcich sa riadením kríz a rizík v renomovaných odborných časopisoch, ktoré sú súčasťou uznávaných citačných indexov (ISI, SCOPUS).